• نام و نام خانوادگی
  • بهبود مشعوفی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق الکترونیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)
پایان نامه ها (11)
دروس تدریس شده (3)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهبود مشعوفی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق الکترونیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-دکتری الکترونیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).
مقالات ژورنال (8)

1-Sh. Shadmand and B. Mashoufi, 2016, A new personalized ECG signal classification algorithm using Block-based Neural Network and Particle Swarm Optimization,Biomedical Signal Processing and Control.

2-B. Mashoufi and A. Ahmadi, 2012, A New Optimized Approach for Artificial Neural Networks Training Using Genetic Algorithms and parallel processing,International Review on Computers and Software.

3-K. Gheysari and B. Mashoufi, 2011, Implementation of CMOS flexible fuzzy logic controller chip in current mode,Fuzzy Sets and Systems.

4-B. Mashoufi, M. R. Meybodi, S. A. Motamedi and M. B. Menhaj, 2004, Adaptive Survival Algorithm,IUST International Journal of Engineering Science.

5-ب. مشعوفي، م. ر. ميبدي، س. ا. معتمدي و م. ب. منهاج، 2004، ارائه الگوریتم های نو مبتنی بر اتوماتانهای یادگیر برای تعیین تعداد وزنهای ورودی نرونهای لایه مخفی برای شبکه های عصبی سه لایه،مجله علوم و تکنولوژی امیرکبیر، سال پانزدهم، شماره58-آ(مهندسی برق)، صفحه 319-386 ، بهار 1383..

6-B. Mashoufi, M. B. Menhaj, S. A. Motamedi and M. R. Meybodi, 2003, Introducing an Adaptive VLRBP Algorithm Using Learning Automata for Multilayer Neural Network,IEICE Transactions on Information and Systems, Vol. E86-D, No. 3, March 2003..

7-ب. مشعوفي، م. ب. منهاج، س. ا. معتمدي و م. ر. ميبدي، 2002، ارائه روشی نو مبتنی بر اتوماتان های یادگیر برای تطبیق پارامترهای الگوریتم یادگیری VLR برای آموزش شبکه های عصبی MLP،مجله علوم و تکنولوژی امیرکبیر، سال سيزدهم، شماره 51، صفحه 412-398 ، تابستان 1381..

8-K. Gheysari, A. Khoei and B. Mashoufi, Spring 2011, High Speed Ant Colony Optimization CMOS Chip,Expert Systems with Applications, Elsevier science.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)

1- 1394, A comprehensive survay on ECG and the majore noises which corrupts this signal,EMME 2016, تهران,ايران.

2-Sajjad Moshfe, Abdollah Khoei, Khayrollah Hadidi and Behbood Mashoufi, April 2010, A Fully Programmable Nano-Watt Analogue CMOS Circuit for Gaussian Functions,International Conference on Electronic Devices Systems, and Applications, Kuala Lumpur. Malaysia, 12-13 ..

3-Mehdi Esmaeil pour, B. Mashoufi, 25-27 April 2011, A Low Power Consumption and Compact Mixed-Signal Gaussian Membership Function Circuit for Neural/Fuzzy hardware,2011 International Conference on Electronic Devices, Systems and Applications (ICEDSA) kuala lumpur malaysia .

4- 1391, A novel Evolutionary Algorithm for Block_Based Neural Network Training,PRIA 2013, بيرجند,ايران.

5- 1390, A Very-High Resolution VLSI Loser-Take-All (LTA)Circuit forNeural Networks andFuzzy Systems,2011 International Conference on Electronic Devices, Systems and Applications (ICEDSA), كوالالامپور,مالزي.

6- 2010, Advantages of Parallel Processing and its Application for Neural Networks Training,World Academy of Science, Engineering technology.

7- 1388, An Efficient Approach for Fingerprint Recognition,دومين كنفرانس ملي مهندسي برق.

8- 2010, Circuit Deign of Weighted Order Statistics Filter Based on Neural Network in CMOS Process,International Conference on Electronic Devices, Systems and Applications.

9- 1390, CMOS Implementation of One Layer of Neurons for Pattern Recognition System,ICEDSA 2011, كوالالامپور,مالزي.

10- 2009, COMS Implementation of RBF Neural Network,هفدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران.

11- 1394, ECG Arrhythmia Classification Using Evolved Multilayer Perceptron Neural Network,national conference of technology ,energy and data on electrical and computer engineering, كرمانشاه,ايران.

12- 1394, ECG signal classification using MLP neural network with hybrid PSO-BP training algorithm,national conference of technology ,energy and data on electrical and computer engineering, كرمتنشاه,ايران.

13- 1389, Implementation of a programmable neuron in 0.35 um CMOS Process for multi-Layer ANN applications,EUROCON 2011, ليسبون,پرتقال.

14- 1390, Neural architectures optimization using Genetic algorithms,International Conference on Electrical, Computer, Electronics and Communication Engineering, Paris,France.

15- 1392, Personalized ECG Signal Classification Using Block-Based Neural-Network and Particle Swarm Optimization,بيستمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران, تهران,ايران.

16- 2015, The Importance of Precise sizing of Passband Ripple in Specifying Order of FIR Filter,ICE2015, استانبول,تركيه.

17- 1390، ارائه مدارات پردازش كننده تصوير با سرعت و دقت بالا در تكنولوژي CMOS،The 7th Iranian Machine Vision and Image Processing Conference، تهران،ايران.

18- 1387، پياده سازي الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچه ها در تكنولوژي استاندارد CMOS،چهارمين كنفرانس ملي انجمن كامپيوتر ايران.

19- 1387، سنجش قابليت شبكه هاي عصبي مصنوعي در برآورد تبخير و تعرق پتانسيل (مطالعه موردي منطقه اروميه)،سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران.

20- 1389، طراحي نرون با قابليت برنامه ريزي بالا با استفاده از فناوري CMOS جهت استفاده در شبكه هاي عصبي ANN،هيجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران.

21- 2008، طراحي وساخت ربات هوشمند تعقيب كننده خط با استفاده از شبكه هاي عصبي،دومين كنگره مشترك سيستم هاي فازي ايران.

22- 2008، طراحي يك فشار سنج هوشمند با استفاده از شبكه عصبي،شانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران.

23- 2007، يك پياده سازي موازي براي الگوريتم بقا،پانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران.
پایان نامه ها (11)

1-ليلا فدايي، 1394، طراحي و شبيه سازي يك سيستم طبقه بندي كننده سيگنالهاي ECG با استفاده از شبكه عصبي MLP با روش تعليم مبتني بر الگوريتم PSO در تكنولوژي FPGA، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-ليلا واحد، 1394، طبقه بندي سيگنالهاي ECG توسط شبكه هاي عصبي MLP با روش تعليم مبتني بر الگوريتم ژنتيك و شبيه سازي شبكه تغليم يافته بر روي FPGA، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-وحيد فتحي، 1394، طراحي و شبيه سازي سيستم شناسايي كاراكتر با استفاده از شبكه عصبي SOM در پروسه 0.35 CMOS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-عادل عزتي، 1391، طراحي و اجراي سخت افزاري مورچه فازي جهت بازيابي تصاوير در تكنولوژي استاندارد CMOS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-حجت اله اسكندري، 1391، طراحي و پياده سازي يك چيپ CNN فازي در تكنولوژي استاندارد CMOS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-امين نيكنام، 1391، طبقه بندي سيگنال هاي ECG توسط شبكه هاي عصبي بلوكي (BBNN) با روش تعليم مبتني بر الگوريتم ژنتيك و پياده سازي شبكه تعليم يافته توسط تكنولوژي CMOS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-مهدي اسمعيل پور، 1390، طراحي و اجراي يك چيپ براي تشخيص الگو با استفاده از شبكه هاي عصبي كاملا موازي CNN در تكنولوژي CMOS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-عقيل احمدي، 1390، ارائه الگوريتم يادگيري ساختار شبكه عصبي با استفاده از پردازش موازي و الگوريتم هاي ژنتيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-شيرين شادمند، 1392، ارائه روشي نو مبتني بر الگوريتم PSO براي تعليم شبكه هاي عصبي Blocked Based جهت طبقه بندي سيگنالهاي ECG، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-سعيده حسني، 1391، پياده سازي سخت افزاري شبكه هاي عصبي خو سازمانده (SOM) با استفاده از تكنولوژي CMOS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-نسيبه درويشي، 1393، طراحي و شبيه¬سازي يك سيستم طبقه¬بندي كننده حروف انگليسي با استفاده از شبكه¬ي عصبي MLP در تكنولوژي FPGA، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (3)

1-مقطع کارشناسی، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، میکروپروسسورها، سازمان کامپیوتر، مدارهای الکتریکی 1 ، مدار های الکتریکی 2 ، الکترونیک 2 ، اندازه گیری الکترونیکی.

2-مقطع کارشناسی ارشد، شبکه های عصبی، بررسی و کاربرد سیستمهای موازی ، پردازش سیگنالهای دیجیتال.

3-مقطع دکتری: VHDL.
جوایز و افتخارات (1)

1-برنده ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی.