• نام و نام خانوادگی
  • اسفندیار مردانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسفندیار مردانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1- 2011, PHYSICAL NONLINEAR ANALYSIS OF A BEAM UNDER MOVING HARMONIC LOAD,INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING.

2-اسفندیار مردانی, 2011, THE ANALYSIS OF A BEAM UNDER MOVING LOADS,INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, 24,24.

3-اسفندیار مردانی, 2011, The analys?s of beam under mov?ng load,Internat?onal Journal of Eng?neer?ng, 24,24.

4- 2008, Analysis of Beam Made of Physical Nonlinear Material on Nonlinear Elastic Foundation Under a Moving Concentrated Loads,American J. of Engineering and Applied Sciences.

5- 2005, Behavior Study of Nonlinear Materials Under Moving Loads,Wessex Institute of Technology.

6-اسفندیار مردانی, 1392, the analysis of a beam made of physical nonlinear materials on elastic foundation under a harmonic load,International journal of engineering, 26,26.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1- 2004, Analysis of a Beam Made of Physical Nonlinear Material on Nonlinear Elastic Foundation Under a Moving Concentrated Load,The second International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation (SEMC 2004).

2- 2005, Considering a Beam Made of a Behavioraly Nonlinear Materials Under Moving Loads,Second International Conference on Onlinear Phenomena:Modeling and analysis.

3- 2000, Physical Nonelinear Analysis of a Beam under Moving Harmonic Load,پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران دانشگاه فردوسي مشهد.

4- 1387, The Analysis of Beam with Physically Nonlinear Material Under Concentrated Moving Loads,چهارمين كنفرانس مهندسي عمران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1382، مقایسه اقتصادی آنالیز تیرها در حالت خطی و غیرخطی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (6)

1-مهدي مظاهري، 1394، بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر تصادفات درون شهري بر اساس تحليل شبكه اي ANP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-فرهاد داريش، 1394، بررسي عوامل طرح هندسي راه بر شدت تصادفات ترافيكي با استفاده از نرم افزار IHSDM، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-زيبا علي محمدزاده، 1394، بررسي عملكرد ميراگرهاي انرزي در بهبود عملكرد لرزه اي پلها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-مجيد امداديان قانع، 1394، نقش شبيه سازي ترافيك در ارزيابي تاثير نوع و فاصله گذاري تجهيزات آرام سازي ترافيك بر ظرفيت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سحر جهانفر، 1389، بررسي اثر بارهاي زنده متحرك روي پل قوسي درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-مجتبي آقاپور، 1393، ارزيابي ميزان اثر بخشي و بهره وري اقتصادي شناسايي واصلاح نقاط پر حادثه محور ايواوغلي - بازرگان با استفاده از مازول پيش بيني تصادفات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.