• نام و نام خانوادگی
  • اسفندیار مردانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
  • e.mardani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسفندیار مردانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1- "PHYSICAL NONLINEAR ANALYSIS OF A BEAM UNDER MOVING HARMONIC LOAD", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, 2011.

2-اسفندیار مردانی, "THE ANALYSIS OF A BEAM UNDER MOVING LOADS", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, 2011, 24,24.

3-اسفندیار مردانی, "The analys?s of beam under mov?ng load", Internat?onal Journal of Eng?neer?ng, 2011, 24,24.

4- "Analysis of Beam Made of Physical Nonlinear Material on Nonlinear Elastic Foundation Under a Moving Concentrated Loads", American J. of Engineering and Applied Sciences, 2008.

5- "Behavior Study of Nonlinear Materials Under Moving Loads", Wessex Institute of Technology, 2005.

6-اسفندیار مردانی, "the analysis of a beam made of physical nonlinear materials on elastic foundation under a harmonic load", International journal of engineering, 1392, 26,26.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1- "Analysis of a Beam Made of Physical Nonlinear Material on Nonlinear Elastic Foundation Under a Moving Concentrated Load", The second International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation (SEMC 2004), 2004.

2- "Considering a Beam Made of a Behavioraly Nonlinear Materials Under Moving Loads", Second International Conference on Onlinear Phenomena:Modeling and analysis, 2005.

3- "Physical Nonelinear Analysis of a Beam under Moving Harmonic Load", پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران دانشگاه فردوسي مشهد, 2000.

4- "The Analysis of Beam with Physically Nonlinear Material Under Concentrated Moving Loads", چهارمين كنفرانس مهندسي عمران, 1387.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "مقایسه اقتصادی آنالیز تیرها در حالت خطی و غیرخطی", دانشگاه ارومیه, 1382, کاربردی.
پایان نامه ها (6)

1-مهدي مظاهري, "بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر تصادفات درون شهري بر اساس تحليل شبكه اي ANP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-فرهاد داريش, "بررسي عوامل طرح هندسي راه بر شدت تصادفات ترافيكي با استفاده از نرم افزار IHSDM", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-زيبا علي محمدزاده, "بررسي عملكرد ميراگرهاي انرزي در بهبود عملكرد لرزه اي پلها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-مجيد امداديان قانع, "نقش شبيه سازي ترافيك در ارزيابي تاثير نوع و فاصله گذاري تجهيزات آرام سازي ترافيك بر ظرفيت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-سحر جهانفر, "بررسي اثر بارهاي زنده متحرك روي پل قوسي درياچه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

6-مجتبي آقاپور, "ارزيابي ميزان اثر بخشي و بهره وري اقتصادي شناسايي واصلاح نقاط پر حادثه محور ايواوغلي - بازرگان با استفاده از مازول پيش بيني تصادفات", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.