• نام و نام خانوادگی
  • سجاد گلوانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
  • s.galvani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سجاد گلوانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1-سجاد گلوانی, 2014, Impact of SSSC and STATCOM on Power System Predictability,International Journal of Electrical Power and Energy Systems.

2-سجاد گلوانی, 2014, Optimal Placement of DG Units Considering Power Losses Minimization and Voltage Stability Enhancement in Power System,International Journal of Automation and Control Engineering.

3-سجاد گلوانی, 2014, UPFC Impact on Power System Predictability,IET Generation, Transmission and Distribution.

4-سجاد گلوانی, 2011, Minimization of load shedding by sequential use of linear programming and particle swarm optimization,Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences.

5-سجاد گلوانی, 2010, Immune Genetic Algorithm Performance in Optimization of Power Flow in Power Systems,Stanbul University Journal of Electrical and Electronics Engineering, 20,2.

6-سجاد گلوانی، 1387، برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در جهت بهینه نمودن کفایت خطوط به کمک الگوریتم ژنتیک،نشریه انرژی ایران، 11،11.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- 1389, A Multi Objective Genetic Algorithm for Weighted Load Shedding,هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, اصفهان,ایران.

2- 2010, A Particle Swarm Optimization Approach for Optimum Design of PID Controller in Linear Elevator,2010 International Power and Energy Conference, Suntec,Singapore.

3- 2012, A Probabilistic Approach for Optimal Capacitor Placement in Unbalanced Distribution Systems Using NSGA_II,12th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Istanbul,Turkey.

4- 2011, DESIGN AN OPTIMIZED POWER SYSTEM STABILIZER USING NSGA-II BASED ON FUZZY LOGIC PRINCIPLE,24th Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Ontario,Canada.

5- 2009, Design of Robust Power System Stabilizer Based on PSO,2009 IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications, Kuala Lumpur,Malaysia.

6- 2007, Induction Motors Behavior Under Non Sinusoidal Voltage Supply Condition and Assessment of its Damages in Iran Network,World Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco,USA.

7- 2011, Torque Fluctuations Reducing in a Vector-Controlled Induction Motor Drive by PI Controller Tuning Using Particle Swarm Optimization,2011 International Conference on Electrical Machines and Systems, Beijing,China.

8- 2007, Voltage Profile Modification Using Genetic Algorithm In Distribution Systems,World Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco,USA.

9- 1388، بار زدایی بهینه تحت شرایط بحرانی شبکه با استفاده از الگوریتم PSO،هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران،ایران.

10- 1386، بررسی عملکرد دو الگوریتم ژنتیک (GA) و اجتماع ذرات (PSO) در مساله کاهش تلفات با خازنگذاری بهینه در سیستم های توزیع،بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، تهران،ایران.

11- 1386، برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در جهت بهینه نمودن کفایت خطوط به کمک الگوریتم ژنتیک،بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، ارومیه،ایران.

12- 1386، پخش بهینه همزمان توان راکتیو و بار با استفاده از الگوریتم GIRM و الگوریتم ژنتیک و مقایسه دو الگوریتم،پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران،ایران.

13- 1385، پیش بینی پیک بار ماهیانه و فروش انرژی برق منطقه ای زنجان در سالهای 1386 و 1385با استفاده از شبکه عصبی،بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، تهران،ایران.

14- 1393، حل معادلات پخش بار در حضور STATCOM در شبکه های انتقال و فوق توزیع با استفاده از الگوریتم PSO،سومین همایش منطقه ای بهره برداری و دیسپاچینگ، تبریز،ایران.

15- 1387، کمینه سازی انرژی تامین نشده تحت شرایط بحرانی شبکه،یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، زنجان،ایران.