• نام و نام خانوادگی
  • سجاد گلوانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
  • s.galvani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سجاد گلوانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1-سجاد گلوانی, "Impact of SSSC and STATCOM on Power System Predictability", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2014.

2-سجاد گلوانی, "Optimal Placement of DG Units Considering Power Losses Minimization and Voltage Stability Enhancement in Power System", International Journal of Automation and Control Engineering, 2014.

3-سجاد گلوانی, "UPFC Impact on Power System Predictability", IET Generation, Transmission and Distribution, 2014.

4-سجاد گلوانی, "Minimization of load shedding by sequential use of linear programming and particle swarm optimization", Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 2011.

5-سجاد گلوانی, "Immune Genetic Algorithm Performance in Optimization of Power Flow in Power Systems", Stanbul University Journal of Electrical and Electronics Engineering, 2010, 20,2.

6-سجاد گلوانی, "برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در جهت بهینه نمودن کفایت خطوط به کمک الگوریتم ژنتیک", نشریه انرژی ایران, 1387, 11,11.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- "A Multi Objective Genetic Algorithm for Weighted Load Shedding", هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, 1389, اصفهان,ایران.

2- "A Particle Swarm Optimization Approach for Optimum Design of PID Controller in Linear Elevator", 2010 International Power and Energy Conference, 2010, Suntec,Singapore.

3- "A Probabilistic Approach for Optimal Capacitor Placement in Unbalanced Distribution Systems Using NSGA_II", 12th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, 2012, Istanbul,Turkey.

4- "DESIGN AN OPTIMIZED POWER SYSTEM STABILIZER USING NSGA-II BASED ON FUZZY LOGIC PRINCIPLE", 24th Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, 2011, Ontario,Canada.

5- "Design of Robust Power System Stabilizer Based on PSO", 2009 IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications, 2009, Kuala Lumpur,Malaysia.

6- "Induction Motors Behavior Under Non Sinusoidal Voltage Supply Condition and Assessment of its Damages in Iran Network", World Congress on Engineering and Computer Science, 2007, San Francisco,USA.

7- "Torque Fluctuations Reducing in a Vector-Controlled Induction Motor Drive by PI Controller Tuning Using Particle Swarm Optimization", 2011 International Conference on Electrical Machines and Systems, 2011, Beijing,China.

8- "Voltage Profile Modification Using Genetic Algorithm In Distribution Systems", World Congress on Engineering and Computer Science, 2007, San Francisco,USA.

9- "بار زدایی بهینه تحت شرایط بحرانی شبکه با استفاده از الگوریتم PSO", هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, 1388, تهران,ایران.

10- "بررسی عملکرد دو الگوریتم ژنتیک (GA) و اجتماع ذرات (PSO) در مساله کاهش تلفات با خازنگذاری بهینه در سیستم های توزیع", بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق, 1386, تهران,ایران.

11- "برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در جهت بهینه نمودن کفایت خطوط به کمک الگوریتم ژنتیک", بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق, 1386, ارومیه,ایران.

12- "پخش بهینه همزمان توان راکتیو و بار با استفاده از الگوریتم GIRM و الگوریتم ژنتیک و مقایسه دو الگوریتم", پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, 1386, تهران,ایران.

13- "پیش بینی پیک بار ماهیانه و فروش انرژی برق منطقه ای زنجان در سالهای 1386 و 1385با استفاده از شبکه عصبی", بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق, 1385, تهران,ایران.

14- "حل معادلات پخش بار در حضور STATCOM در شبکه های انتقال و فوق توزیع با استفاده از الگوریتم PSO", سومین همایش منطقه ای بهره برداری و دیسپاچینگ, 1393, تبریز,ایران.

15- "کمینه سازی انرژی تامین نشده تحت شرایط بحرانی شبکه", یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق, 1387, زنجان,ایران.