• نام و نام خانوادگی
  • سجاد گلشن نواز
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
  • s.golshannavaz@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

سجاد گلشن نواز

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سجاد گلشن نواز
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
        بیوگرافی کوتاه

سجاد گلشن نواز

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی