• نام و نام خانوادگی
  • رشید سعیدآبادی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
  • r.saeidabady@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رشید سعیدآبادی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-رشید سعیدآبادی, "تعیین فصول اقلیمی زاهدان با روش تحلیل خوشه ای", فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا وتوسعه, 1391, 10,10.

2-رشید سعیدآبادی, "تغییرات دراز مدت در میانگین دمای متوسط ، حداکثر وحداقل غرب دریاچه ارومیه ،مطالعه موردی :ایستگاه ارومیه", فصلنامه محیط جغرافیای ناحیه ای, 1391.

3-رشید سعیدآبادی, "راهکارهای توانمند سلزی افزایش درآمد شهرداری ها در شهرهای کوچک", جغرافیای برنامه ریزی محیطی, 1390, 22,26.

4-رشید سعیدآبادی, "تحلیل رژیم بارندگی غرب دریاچه ارومیه", فصلنامه محیط جغرافیای ناحیره ای, 1390, 1,1.

5- "استراتژی توانمند سازی افزایش درآمد به شهرداری ها درشهرهای کوچک", مجله جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی, 1389.

6- "مدل سازی توسعه کالبدی وتعیین مکان بهینه برای اسکان جمعیت شهر سردشت تاافق 1400به روش دلفی ومنطق بولین درمحیط GIS", مطالعات وپژوهش های شهری ومنطقه ای, 1389.

7- "بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهری (مورد مطالعه: شهر یزد)", مجله فضای جغرافیایی, 1388.

8- "پیش بینی دوره های خشک و تر با استفاده از رابطه بین دما و بارندگی در منطقه تبریز", مجله علمی و فنی سازمان هواشناسی کشور(نیوار)علمی ترویجی, 1385.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1- "Extractive-Spectrophotometric Determination of Clotrimazole in Pharmaceutical Preparations Using Alizarin Red S", 12th Iranian Seminar of Analytical Chemistry Mazandaran U., 2003.

2- "ادراک گردشگران از بستر های سیاسی واقتصادی توسعه گردشگری در شهرستان مرزی پیرانشهر", همایش ملی شهرهای مرزی وامنیت ها وچالش ها ورهیافت ها, 1391, زاهدان,ایران.

3- "آشکار سازی تغییرات تیپ های اقلیمی شمالغرب ایران", کنگره جغرافیدانان ایران, 1390, تهران,ایران.

4- "بررسی عوامل پسروری آب دریاچه ارومیه", چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران وبیست وهشتمین گردهمائی علوم زمین, 1389, ارومیه,ایران.

5- "بررسی نقش مهاجرت درتوزیع فضایی کانون های جرم خیز محلات شهر یزد ازمنظر امنیت اجتماعی", اولین همایش مهاجرت نظم وامنیت, 1389, مشهد,ایران.

6- "تحلیل قابلیت های استان های مرزی ایران درتوسعه همکاری های بین مرزی باکشورهای همسایه وجهان اسلام", جغرافیدانان جهان اسلام, 1389, زاهدان,ایران.

7- "تحلیلی بر ارتباط بین قومیت وهویت قومی در برقراری امنیت مرزهای ایران- این مقاله به سفارش دانشگاه امام حسین مطابق قراردادبا دانشگاه ارومیه نوشته شده است وقرار بوده از امتیاز کامل برخوردارشود.", همایش سراسری امنیت پایدار, 1391, تهران,ایران.

8- "توسعه پایدار راهی به سوی توانمند سازی بافت فرسوده شهرهای کویری استان یزد", دومین همایش ملی شهرسالم, 1389, سزوار,ایران.

9- "جغرافیا ورویکرد علمی به توسعه پایدار", سومین همایش ملی جغرافیا ورویکرد علمی به توسعه پایدار, 1389, پیرانشهر,ایران.

10- "داوری 14 مقاله در انجمن علوم زمین", چهاردهمین همایش انجمن علوم زمین, 1391, ارومیه,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "شناسایی تیپ های اقلیمی شمال غرب ایران و ارتباط آنها با الگوهای گردشی جو", دانشگاه ارومیه, 1390, بنیادی.