• نام و نام خانوادگی
  • رشید سعیدآبادی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رشید سعیدآبادی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-رشید سعیدآبادی، 1391، تعیین فصول اقلیمی زاهدان با روش تحلیل خوشه ای،فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا وتوسعه، 10،10.

2-رشید سعیدآبادی، 1391، تغییرات دراز مدت در میانگین دمای متوسط ، حداکثر وحداقل غرب دریاچه ارومیه ،مطالعه موردی :ایستگاه ارومیه،فصلنامه محیط جغرافیای ناحیه ای.

3-رشید سعیدآبادی، 1390، راهکارهای توانمند سلزی افزایش درآمد شهرداری ها در شهرهای کوچک،جغرافیای برنامه ریزی محیطی، 22،26.

4-رشید سعیدآبادی، 1390، تحلیل رژیم بارندگی غرب دریاچه ارومیه،فصلنامه محیط جغرافیای ناحیره ای، 1،1.

5- 1389، استراتژی توانمند سازی افزایش درآمد به شهرداری ها درشهرهای کوچک،مجله جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی.

6- 1389، مدل سازی توسعه کالبدی وتعیین مکان بهینه برای اسکان جمعیت شهر سردشت تاافق 1400به روش دلفی ومنطق بولین درمحیط GIS،مطالعات وپژوهش های شهری ومنطقه ای.

7- 1388، بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهری (مورد مطالعه: شهر یزد)،مجله فضای جغرافیایی.

8- 1385، پیش بینی دوره های خشک و تر با استفاده از رابطه بین دما و بارندگی در منطقه تبریز،مجله علمی و فنی سازمان هواشناسی کشور(نیوار)علمی ترویجی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1- 2003, Extractive-Spectrophotometric Determination of Clotrimazole in Pharmaceutical Preparations Using Alizarin Red S,12th Iranian Seminar of Analytical Chemistry Mazandaran U..

2- 1391، ادراک گردشگران از بستر های سیاسی واقتصادی توسعه گردشگری در شهرستان مرزی پیرانشهر،همایش ملی شهرهای مرزی وامنیت ها وچالش ها ورهیافت ها، زاهدان،ایران.

3- 1390، آشکار سازی تغییرات تیپ های اقلیمی شمالغرب ایران،کنگره جغرافیدانان ایران، تهران،ایران.

4- 1389، بررسی عوامل پسروری آب دریاچه ارومیه،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران وبیست وهشتمین گردهمائی علوم زمین، ارومیه،ایران.

5- 1389، بررسی نقش مهاجرت درتوزیع فضایی کانون های جرم خیز محلات شهر یزد ازمنظر امنیت اجتماعی،اولین همایش مهاجرت نظم وامنیت، مشهد،ایران.

6- 1389، تحلیل قابلیت های استان های مرزی ایران درتوسعه همکاری های بین مرزی باکشورهای همسایه وجهان اسلام،جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان،ایران.

7- 1391، تحلیلی بر ارتباط بین قومیت وهویت قومی در برقراری امنیت مرزهای ایران- این مقاله به سفارش دانشگاه امام حسین مطابق قراردادبا دانشگاه ارومیه نوشته شده است وقرار بوده از امتیاز کامل برخوردارشود.،همایش سراسری امنیت پایدار، تهران،ایران.

8- 1389، توسعه پایدار راهی به سوی توانمند سازی بافت فرسوده شهرهای کویری استان یزد،دومین همایش ملی شهرسالم، سزوار،ایران.

9- 1389، جغرافیا ورویکرد علمی به توسعه پایدار،سومین همایش ملی جغرافیا ورویکرد علمی به توسعه پایدار، پیرانشهر،ایران.

10- 1391، داوری 14 مقاله در انجمن علوم زمین،چهاردهمین همایش انجمن علوم زمین، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1390، شناسایی تیپ های اقلیمی شمال غرب ایران و ارتباط آنها با الگوهای گردشی جو،دانشگاه ارومیه، بنیادی.