• نام و نام خانوادگی
  • نینا قنبری قوشچی
 • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی کامپیوتر
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
کتاب های چاپ شده (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نینا قنبری قوشچی
 • مدرک تحصیلی
 • فوق لیسانس
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی کامپیوتر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

کتاب های چاپ شده (2)

1-نینا قنبری قوشچی و مجید نمازی، 1392، ریاضیات گسسته و کاربردهای آن، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

2-نینا قنبری قوشچی و مجید نمازی، 1392، گسسته و کاربردهای آن، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.