بیوگرافی کوتاه           

نيمرخ:

دکتری مهندسی عمران - محيط زيست از دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی؛ استاديار گروه عمران، دانشکده فني و مهندسي دانشگاه اروميه؛

تمرکز اصلی در رساله دکتری اينجانب بر تهيه مدلی نرم افزاری بمنظور تسهيل فرآيند تصميم گيری مديران بخش پسماند در انتخاب سناريوی قابل اجرا در منطقه ای مفروض، بوده است. در اين راستا از متدولوژی LCA جهت تعيين آثار زيست محيطی سناريوها در افق های مطلوب زمانی، بهره گيری شد و نتايج حاصل بهمراه اطلاعات محيطی منطقه مورد مطالعه، خروجی تحليل های اقتصادی و نيز نقطه نظرات کارشناسان خبره محلی درخصوص مسائل اجرايي و اجتماعی سناريوهای قابل تعريف، در شبکه تصميم مبتنی بر ANP وارد گرديد. خروجی نهايي شامل اولويت بندی سناريوها و تحليل حساسيت تصميم نسبت به اوزان تعريف شده در شبکه می باشد. بعدها با گسترش علاقه مندی به تصفيه فاضلاب های با بار آلودگی شديد (شيرابه مراکز دفن)، مطالعاتی درخصوص تصفيه شيميايي متعارف و پيشرفته شيرابه بمنظور تهيه مدل آماری پيش بينی ميزان کاهش در COD اوليه با ايجاد تغييرات انتخابی در عوامل تصفيه (بکمک متدولوژی RSM)، ترتيب داده شد.

داراي سوابق تجربي در زمينه هاي: مدل های تصميم سازي مديريت پسماندهاي شهري مبتني بر LCA و ANP، ارزيابي زيست محيطي پروژه ها، تهيه مدل هاي مبتني بر MADMs در تصميم سازي هاي مديريت منابع آب، طراحي و ساخت سيستم امحاء حرارتي چند محفظه اي تحت خلأ، مديريت مواد زايد جامد شهري/بيمارستاني/صنعتي، تصفيه شيرابه خروجي از مراکز دفن پسماندهاي شهري به روش هاي فيزيکي/شيميايي متعارف و شيميايي پيشرفته(فنتون و فتو فنتون)، مدل سازي و کنترل آلودگي هوا و انجام مطالعات هيدرولوژيکي.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (10)
دروس تدریس شده (9)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • مهدی قنبرزاده لک
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 
        بیوگرافی کوتاه

نيمرخ:

دکتری مهندسی عمران - محيط زيست از دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی؛ استاديار گروه عمران، دانشکده فني و مهندسي دانشگاه اروميه؛

تمرکز اصلی در رساله دکتری اينجانب بر تهيه مدلی نرم افزاری بمنظور تسهيل فرآيند تصميم گيری مديران بخش پسماند در انتخاب سناريوی قابل اجرا در منطقه ای مفروض، بوده است. در اين راستا از متدولوژی LCA جهت تعيين آثار زيست محيطی سناريوها در افق های مطلوب زمانی، بهره گيری شد و نتايج حاصل بهمراه اطلاعات محيطی منطقه مورد مطالعه، خروجی تحليل های اقتصادی و نيز نقطه نظرات کارشناسان خبره محلی درخصوص مسائل اجرايي و اجتماعی سناريوهای قابل تعريف، در شبکه تصميم مبتنی بر ANP وارد گرديد. خروجی نهايي شامل اولويت بندی سناريوها و تحليل حساسيت تصميم نسبت به اوزان تعريف شده در شبکه می باشد. بعدها با گسترش علاقه مندی به تصفيه فاضلاب های با بار آلودگی شديد (شيرابه مراکز دفن)، مطالعاتی درخصوص تصفيه شيميايي متعارف و پيشرفته شيرابه بمنظور تهيه مدل آماری پيش بينی ميزان کاهش در COD اوليه با ايجاد تغييرات انتخابی در عوامل تصفيه (بکمک متدولوژی RSM)، ترتيب داده شد.

داراي سوابق تجربي در زمينه هاي: مدل های تصميم سازي مديريت پسماندهاي شهري مبتني بر LCA و ANP، ارزيابي زيست محيطي پروژه ها، تهيه مدل هاي مبتني بر MADMs در تصميم سازي هاي مديريت منابع آب، طراحي و ساخت سيستم امحاء حرارتي چند محفظه اي تحت خلأ، مديريت مواد زايد جامد شهري/بيمارستاني/صنعتي، تصفيه شيرابه خروجي از مراکز دفن پسماندهاي شهري به روش هاي فيزيکي/شيميايي متعارف و شيميايي پيشرفته(فنتون و فتو فنتون)، مدل سازي و کنترل آلودگي هوا و انجام مطالعات هيدرولوژيکي.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دکتری، 1385، مهندسی عمران-آب و محيط زيست،دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی.

2-کارشناسی ارشد، 1382، مهندسی عمران-مهندسی محيط زيست،دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی.

3-کارشناسی، 1377، مهندسی عمران،دانشگاه علم و صنعت ايران.

4-دیپلم، 1373، ریاضی فیزیک،سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان واحد اروميه(دبیرستان شهید بهشتی اروميه).
مقالات ژورنال (10)

1-Ghanbarzadeh Lak M., Sabour M.R., Ghafari E., Amiri A., 2018, Energy consumption and relative efficiency improvement of Photo-Fenton – optimization by RSM for landfill leachate treatment, A Case Study,Waste Management, 79, pp 58-70.

2-Nouri, D., Sabour, M.R., Ghanbarzadeh L., M., 2018, Industrial solid waste management through the application of multi-criteria decision-making analysis: a case study of Shamsabad industrial complexes,Journal of Material Cycles and Waste Management, 20(1), pp 43–58.

3-پوراقدم س.خ.، قنبرزاده لک م.، مهتدي م.، صبور م.ر.، 1397، ارزيابي گزينه‌هاي دفع نهايي پسماند جامد شهري با استفاده از تلفيق روشهاي ارزيابي چرخه عمر و تحليل سلسله مراتبي(مطالعه موردي: شهر تهران)،فصلنامه علوم و تکنولوژي محيط‌زيست، دوره 20، شماره 6، صفحات 57-69.

4-اسکندری و.، قنبرزاده لک م.، 1397، عامل‌هاي تاثيرگذار بر جلب مشارکت دانشجويان مراکز آموزش عالي کشور در امر تفکيک پسماندهاي شهري از مبدأ – مورد مطالعه: پرديس نازلوي دانشگاه اروميه،فصلنامه علوم محيطي، دوره 16، شماره 4، صفحات 93-112.

5-شفیعی م.، قنبرزاده لک م.، 1397، مدل‌سازی فرآیند مکان‌یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی جهت پخش سیلاب، مبتنی بر تکنیک GIS و روش AHP (مطالعه موردی: آبخوان دشت خوی)،تحقیقات منابع آب ایران، دوره 14، شماره 5، صفحات 219-236.

6-شفیعی م.، قنبرزاده لک م.، 1397، اولویت‌بندی سناریوها در مدل مکان‌یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی آبخوان جهت پخش سیلاب، مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه‌ای ANP (مطالعه موردی: آبخوان دشت خوی)،تحقیقات منابع آب ایران، دوره 14، شماره 4، صفحات 140-159.

7-Ghanbarzadeh L.M., Sabour M.R., Amiri A., Rabbani O., 2012, Application of Quadratic Regression Model for Fenton Treatment of Municipal Landfill Leachate,Waste Management, 32(10), pp 1895–1902.

8-Sabour M.R., Ghanbarzadeh L.M., Rabbani O., 2010, Evaluation of the main parameters affecting Fenton oxidation process in municipal landfill leachate treatment,Waste Management and Research, 29(4), pp 397–405.

9-قنبرزاده لک م.، شریعتمداری ن.، صبور م.ر.، قناتیان نجف‌آبادی ر.، حیدری م.، 1392، تهیه مدل ارزیابی فنی، زیست‌محیطی و اقتصادی سناریو‌های مدیریت پسماند جامد شهری با استفاده از GIS و ANP، (مطالعه موردی: شهر تهران)،فصلنامه علمی-پژوهشی علوم محیطی، دوره يازدهم، شماره 2، صفحات 9-22.

10-قنبرزاده لک م.، صبور م.ر.، 1389، ارزیابی چرخه عمر سناریوهای دفع پسماند جامد شهری از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای و مصرف انرژی-مطالعه موردی: جزیره سیری،مجله علمی و پژوهشی محیط‌شناسی، سال سي و ششم، شماره 55، صفحات 67-78.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)

1-نوري ا.، قنبرزاده لک م.، موسوي مغانجوقي س.، 1397، بررسي منشأ بحران آلودگي هواي شهر اروميه در آذر ماه سال 1396،اولين کنفرانس ملي مهندسي زيرساخت‬ها، دانشگاه اروميه، اروميه.

2-صديقي ح.، قنبرزاده لک م.، اسلامي حقيقت ع.، 1397، بررسي پايداري شيب در سازه هاي خاکي مراکز دفن پسماند شهري- مطالعه موردي مرکز دفن نازلوي اروميه،اولين کنفرانس ملي ژئوتکنيک زيست¬محيطي، دانشگاه فسا، گروه مهندسي عمران.

3-اسکندري و.، قنبرزاده لک م.، 1397، ارتقاي رفتار مسئولانه زيست‌محيطي دانشجويان در خصوص پسماندهاي جامد توليدي – مطالعه موردي: پرديس نازلوي دانشگاه اروميه،کنفرانس عمران، معماري و شهرسازي کشورهاي جهان اسلام، دانشگاه تبريز، تبريز.

4-يوسفيان ت.، قنبرزاده لک م.، 1395، تهيه مدل پاسخگويی در شرايط پخش تعمدی آلودگی در شبکه آب شهری،دومين کنگره بين‌المللی زمين، فضا و انرژی پاک، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران.

5-عليزاده ا.، قنبرزاده لک م.، 1395، مدل‌سازی فرآيند ارزيابی جامع ‌روش‌های مختلف مديريت پسماندهای توليدی در شهرک‌های صنعتی،دومين کنگره بين‌المللی زمين، فضا و انرژی پاک، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران.

6-واصف م.، قنبرزاده لک م.، ابطحی س.ه.، 1395، بررسی محدوديت‌های روش تنانت در تعيين نياز آب زيست‌محيطی رودخانه‌ها - مطالعه موردی: رودخانه شهرچای اروميه،سومين کنفرانس بين المللی دستاوردهای نوين پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مديريت شهری، تهران.

7-مظفری ر.، قنبرزاده لک م.، 1394، بررسی اقتصادی توليد کود کمپوست از فضولات دامی با استفاده از بسته نرم‌افزاری Co-Composter، مطالعه موردی - استان آذربايجان غربی،کنفرانس بين المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محيط‌زيست، پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی، تهران.

8-نوری دلاور ع.، قنبرزاده لک م.، شيرمحمدی ح.، 1394، بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب تقاطعات شهری جهت اجرای سيستم هوشمند چراغ راهنمايي،کنفرانس بين المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محيط‌زيست، پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی، تهران.

9-ابراهيمي ا.، قنبرزاده لک م.، 1394، تهيه مدل ارزيابي سناريوهاي توليد کود کمپوست از پسماندهاي جامد شهري در ايران (مطالعه موردي شهر تبريز)،دهمين کنگره بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه تبريز.

10-شيرمحمدي ح.، قنبرزاده لک م.، صفري ص.، شيخ اعظمي ا.ح.، بابايي م.، 1392، بررسي ميزان اثربخشي سامانه اتوبوس‌هاي سريع‌السير BRT در كاهش آلاينده‌هاي هوا با روش Tier2 از راهنماي آلودگي هواي corinair،سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك، معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافيك، تهران.

11-Ghanbarzadeh L., M., Amiri, A., Ghorban, A., Hadji Mohammadi, F., 2013, Regeneration of Spent Clay in Used Oil Re-refining Process by Solvent Extraction,Accepted for oral presentation in ISWA World Congress 2013, Vienna, Austria.

12-قربان ا.، قنبرزاده لک م.، اميري ا.، 1391، ارزيابي فني و زيست‌محيطي روش‌هاي دفع لجن اسيدي حاصل از فرآيند تصفيه روغن موتور مستعمل به روش AHP – مطالعه موردي،اولين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند، سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور، مشهد.

13-Nouri D., Sabour M.R., Ghanbarzadeh L. M., 2011, Environmental and Technical Modeling of Industrial Solid Waste Management Using Analytical Network Process A Case Study: Gilan-IRAN,accepted for oral presentation, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 81, pp 130-136, Singapore, Singapore.

14-Amiri A., Ghorban A., and Ghanbarzadeh L. M., 2011, Life Cycle Inventory of Used Lubricating Oil Recycling Facilities in Iran,accepted for poster presentation in ISWA World Congress 2011, Daegu, Korea.

15-Hadji Mohammadi F., Ghanbarzadeh L. M., and Yahyayi P., 2011, Feasibility study of energy extraction scenarios from municipal sewage sludge and domestic organic wastes,accepted for poster presentation in ISWA World Congress 2011, Daegu, Korea, Daegu,Korea.

16-Sabour, M.R., Ghanbarzadeh L., M., Ghorban, A., 2011, Optimizing the main parameters of landfill leachate chemical treatment based on sediment volume, COD and turbidity reduction,accepted for oral presentation, Proceedings of the 2011 World Environmental and Water Resources Congress, pp. 4295-4302, Palm Springs, California, USA.

17-صبور م.ر.، قنبرزاده لک م.، 1388، چالشهاي پيش رو در کاربرد روش ارزيابي چرخه عمر در مديريت مواد زايد جامد شهري توليدي کشور ،دومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط‌زيست، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهران.

18-صبور م.ر.، قنبرزاده لک م.، کهوکر، ن، 1388، شناسايي و ارزيابي ريسک آلاينده‌هاي هيدروکربني موجود در آب خام مصرف شده و پسآب خروجي از پالايشگاه،هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز.

19-نجاري شيراز غ.ر.، قنبرزاده لک م.، 1394، تعيين عوامل اثرگذار بر انتخاب نوع و محل احداث سازه‌هاي مديريت سيلاب شهري در مناطق حاشيه‌اي،کنفرانس سالانه تحقيقات در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي و محيط‌زيست پايدار، تهران.

20-سلطان‌پرست ک.، قنبرزاده لک م.، 1394، تحليل عوامل موثر بر مکان‌يابي مراکز پرورش ماهي با محوريت حفظ کيفيت آب در پايين‌دست رودخانه پذيرنده پساب‌هاي توليدی،کنفرانس سالانه تحقيقات در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي و محيط‌زيست پايدار، تهران.

21-ترقي نازلو پ.، قنبرزاده لک م.، 1394، برآورد ميزان انرژي قابل استحصال از مراکز دفن پسماند شهري – مطالعه موردي: مرکز دفن پسماند شهري اروميه،سومين همايش ملي پژوهش‌هاي محيط‌زيست و کشاورزي ايران، آموزشکده فني و حرفه‌اي شهيد مفتح همدان.

22-کيومرثي کنگ م.ر.، قنبرزاده لک م.، 1394، برآورد ميزان توليد شيرابه از مراکز سنتي دفن پسماندهاي جامد شهري - مطالعه موردي: مرکز دفن نازلوي اروميه،نهمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط‌زيست، دانشگاه تهران.

23-ابراهيمي ا.، قنبرزاده لک م.، 1393، ارزيابي سيستم‌هاي رايج توليد کود کمپوست از بخش آلي زايدات جامد شهري (مطالعه موردي: شهرتبريز)،پانزدهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسر کشور، دانشگاه اروميه.

24-آقايي ف.، قنبرزاده لک م.، شيرمحمدي ح.، آقاپور م.، 1393، تعيين پارامترهاي مدلسازي در بهينه‌يابي محل احداث تقاطع غيرهمسطح (تبادل)»، ،پانزدهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسر کشور، دانشگاه اروميه.

25-شيخ اعظمي ا.ح.، شيرمحمدي ح.، قنبرزاده لک م.، 1392، بررسي آلودگي فلزي ناشي از عوامل ترافيکي در خاک‌هاي اطراف جاده چالوس – مرزن آباد،اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار، تهران.

26-شيخ اعظمي ا.ح.، شيرمحمدي ح.، قنبرزاده لک م.، 1392، ارتباط عوامل ترافيکي با غلظت سرب و کادميوم در خاک‌هاي اطراف محور چالوس – تنکابن،اولين همايش سراسري الکترونيکي محيط‌زيست، انرژي و پدافند زيستي.

27-شيرمحمدي ح.، قنبرزاده لک م.، شيخ اعظمي ا.ح.، 1392، بررسي آلودگي فلزي ناشي از عوامل ترافيكي در خاك هاي اطراف محور نور نوشهر،اولین همایش سراسری الکترونیکی محیط‌زیست، انرژی و پدافند زیستی.

28-شيرمحمدي ح.، قنبرزاده لک م.، صفري ص.، 1392، بررسي آلاينده‌هاي هوا متأثر از سامانه حمل و نقل شهري با روش Tire 2 از راهنماي آلودگي هواي Corinair-مطالعه موردي: شهر ساري،اولین همایش سراسری الکترونیکی محیط‌زیست، انرژی و پدافند زیستی.

29-قنبرزاده لک م.، شهدي چ.، مظفري ر.، 1392، تهيه الگوهاي مناسب مديريت پسماندهاي توليدي در مراکز آموزش عالي کشور- مطالعه موردي: دانشگاه اروميه،شانزدهمين همايش ملي بهداشت محيط ايران، دانشگاه تبريز.

30-قنبرزاده لک م.، قال ع.، سپاهي ر.، عليزاده س.، اسدي ب.، 1392، مديريت پسماندهاي جامد شهري اروميه، چالشها و فرصتها،هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان.

31-قنبرزاده لک ل.، رشدي م.، جليلي ف.، قنبرزاده لک م.، 1392، ارزيابي روشهاي مختلف توليد کود کمپوست در مديريت پسماندهاي روستايي، مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان خوي،هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان.

32-قنبرزاده لک ل.، رشدي م.، جليلي ف.، رضادوست س.، قنبرزاده لک م.، 1391، کاربرد کودهاي زيستي و پايداري در کشاورزي،اولين کنفرانس ملي راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخشهاي کشاورزي، منابع طبيعي و محيط‌زيست، مرکز همايش‌هاي وزارت کشور، تهران.

33-قناتيان نجف آبادي ر.، احتشامي م.، صبور م.ر.، قنبرزاده لک م.، 1391، تعيين معيار‌هاي مراکز دفع پسماند شهري و مکان‌يابي نقاطي با کمترين خطرات زيست محيطي به روش GIS (مطالعه موردي شهر تهران)،هجدهمين همايش ملي – منطقه‌اي انجمن متخصصان محيط‌زيست ايران و هشتمين جشنواره توسعه سبز، تهران.

34-نوري د.، صبور م.ر.، قنبرزاده لک م.، 1390، بررسي تاثير نگرش شبکه‌اي بر نحوه تصميم‌سازي در مديريت پسماند جامد شهرک‌هاي صنعتي،پنجمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط‌زيست، دانشگاه تهران.

35-اميري ا.، قنبرزاده لک م.، قربان ا.، 1390، بازيافت روغن موتور مستعمل در ايران و مقايسه آن با روش‌هاي نوين زيست‌محيطي-مطالعه موردي،پنجمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط‌زيست، دانشگاه تهران.

36-قنبرزاده لک م.، صبور م.ر.، 1389، تحليل اقتصادي استحصال انرژي الکتريکي از گاز مراکز دفن پسماند شهري-مطالعه موردي: شهر تهران،چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط‌زيست، دانشگاه تهران.

37-عرب گ.، قنبرزاده لک م.، صبور م.ر.، 1389، تهيه فهرست چرخه عمر انتشارات گلخانه‌اي و انرژي مصرفي در کارخانجات سيمان کشور(مطالعه موردي يکي از کارخانجات سيمان کشور)،چهارمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط‌زيست، دانشگاه تهران.

38-قنبرزاده لک م.، صبور م.ر.، 1389، ارزيابي سناريوهاي دفع مواد زايد جامد شهري از نقطه نظر انتشارات گلخانه‌اي با استفاده از روش LCA و با تاکيد بر مديريت مجزاي منابع توليد-مطالعه موردي: جزيره سيري،پنجمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه فردوسي مشهد.

39-صبور م.ر.، قنبرزاده لک م.، قربان ا.، 1389، استفاده از فاکتورهاي انتشار در تعيين آلاينده‌هاي خروجي از زباله‌سوزهاي بيمارستاني،پنجمين همايش ملي مديريت پسماند، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري مشهد.

40-عرب گ.، قنبرزاده لک م.، صبور م.ر.، 1388، بازيافت سرباره کارخانجات توليد آهن و استفاده از آن در صنعت سيمان کشور بمنظور کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي و اکسيدهاي نيتروژن،اولين همايش منطقه‌اي مهندسي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر.

41-قنبرزاده لک م.، صبور م.ر.، 1387، مدلسازي انتشارات ناشي از دفن پسماندهاي جامد شهري و تعيين جريانهاي موثر بمنظور اعمال سياستهاي کاهش از مبدا: مطالعه موردي،چهارمين همايش ملي زمين شناسي و محيط‌زيست، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر.

42-صبور م.ر.، قنبرزاده لک م.، پوراقدم س.خ.، 1387، ارزيابي زيست‌محيطي گزينه‌هاي دفع در مناطق نفتي با استفاده از روش LCA (مطالعه موردي)،سمينار تخصصي نفت، گاز و محيط‌زيست، دانشگاه شيراز.

43-صبور م.ر.، پوراقدم س.خ.، قنبرزاده لک م.، 1387، تعيين خصوصيات فيزيکي پسماندهاي جامد در مناطق نفتي جنوب کشور،سمينار تخصصي نفت، گاز و محيط‌زيست، دانشگاه شيراز.

44-خبازي بيرامي ک.، صبور م.ر.، قنبرزاده لک م.، 1387، ارائه روش تصفيه فيزيکي-شيميايي بهينه شيرابه مراکز دفن پسماندهاي شهري با استفاده از فرآيند انعقاد-لخته‌سازي و ته‌نشيني،سومين کنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشگاه تبريز.

45-صبور م.ر.، قنبرزاده لک م.، 1387، مدیریت پسماندهای بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان البرز کرج،چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تهران.

46-28. صبور م.ر.، قنبرزاده لک م.، 1387، بررسی فاکتورهای انتشار آلاینده‌های خروجی از دودکش زباله‌سوزهای بیمارستانی: مطالعه موردی: زباله‌سوز مستقر در بیمارستان البرز کرج،دومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندس محيط‌زيست، دانشکده محيط‌زيست دانشگاه تهران.

47-29. قنبرزاده لک م.، 1384، ارائه سیستم تصفیه بهینه جهت کنترل گازها و ذرات جامد خروجی از دودکش زباله‌سوزهای بیمارستانی،سمينار دانشجويي علوم بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي تهران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-قنبرزاده لک م.، اميري ا.، مرادي‌کيا س.، 1394، شيرابه مراکز دفن پسماند، توليد، کنترل و تصفيه (ترجمه کتاب: Sanitary Landfill Leachate، Generation، Control، and Treatment، Qasim.S.R.، Chiang،W.، 1994)، انتشارات دانشگاه اروميه.

2-صبور م.ر.، قنبرزاده لک م.، قربان ا.، 1390، مدیریت پسماند و بازیافت منابع (ترجمه کتاب Waste management and resource recovery، Rhyner et al.، 1995)، انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.

3-صبور م.ر.، قنبرزاده لک م.، 1390، مبانی طراحی مجموعه‌های زباله‌سوزی پسماندها(تأليف)، انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-قنبرزاده لک م.، 1395، مديريت جامع و پوياي پسماندهاي جامد صنعتي توليدي در شهرک صنعتي-مطالعه موردي: شهرک صنعتي شماره 2 اروميه،کارفرما: شرکت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان غربي.

2-قنبرزاده لک م.، 1394، ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه جمع‌آوری و پیش تصفیه شیرابه محل دفن کنونی پسماند شهری ارومیه،کارفرما: سازمان مديريت پسماند شهرداري اروميه.
پایان نامه ها (10)

1-امير نوری، در حال انجام، پيش‌بينی غلظت آلاينده معيار هوا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی - مطالعه موردی: شهر اروميه، ايران، دکتر قنبرزاده لک - دکتر ولی زاده.

2-رضا پايدار حصار، در حال انجام، ارائه راهکارهای مشارکت مردمی در مديريت پسماند روستايي، مطالعه موردی: روستای عسگرآباد کوه اروميه، دکتر قنبرزاده لک.

3-مهدی شاه محمدزاده، در حال انجام، تهيه مدل مکان‌يابی غرفه‌های بازيافت به کمک GIS و روش تحليل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر اروميه)، دکتر قنبرزاده لک.

4-علی جمشيدی اقدم، درحال انجام، امکان سنجی استقرار برنامه مديريت سبز در دانشگاه‌ها – مطالعه موردی : دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اروميه، دکتر قنبرزاده لک.

5-وحيد اسکندری، 1397، مدل‌سازی سناريوهای مديريت پسماند در موسسات آموزش عالی با رويکرد افزايش مشارکت دانشجويان در امر تفکيک از مبدأ زايدات (مطالعه موردي: پرديس نازلوي دانشگاه اروميه)، دکتر قنبرزاده لک.

6-محسن اصبری رحيم بيگلو، 1397، بررسی عوامل موثر بر طراحی پوشش‌های مراکز دفن پسماند شهری با هدف حداقل سازی توليد و نشت شيرابه )مطاله موردی شهر اروميه)، دکتر قنبرزاده لک.

7-امين عليزاده، 1396، تهيه مدل انتخاب بهترين سناريو برای مديريت پسماند صنعتی با استفاده از ANP و LCA– مطالعه موردی: شهرک صنعتی فاز 2 اروميه، دکتر قنبرزاده لک.

8-تلی يوسفيان، 1396، تهيه مدل امکان سنجی نصب تجهيزات پايش آلودگی بمنظور افزايش امنيت در شبکه‌های آب شرب شهری، دکتر قنبرزاده لک.

9-عرفان نوري دلاور، 1394، تعيين تقاطعات مناسب در اجراي طرح زمان بندي هوشمند چراغ‌هاي ترافيكي با بررسي جريان ترافيك و آلودگي هوا در شبكه درون شهري، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر شیرمحمدی - دکتر قنبرزاده لک.

10-فرشيد آقايي، 1393، تهيه مدل تصميم‌سازي در انتخاب شكل و مكان‌يابي نقاط اجراي تقاطعات غير همسطح شهري – مطالعه موردي: شهر سنندج، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر قنبرزاده لک - دکتر شیرمحمدی.
دروس تدریس شده (9)

1-اصول مهندسي و مديريت پسماند، کارشناسی ارشد مهندسی محيط زيست،1394 تا کنون.

2-اصول مهندسي آلودگي هوا، کارشناسی ارشد مهندسی محيط زيست،1394 تا کنون.

3-ارزيابي اثرات زيست‌محيطي طرح‌هاي عمراني، کارشناسی ارشد مهندسی محيط زيست،1394 تا کنون.

4-روش‌های عددی در مهندسی محیط‌زیست، کارشناسی ارشد مهندسی محيط زيست،1397 تا کنون.

5-هيدروليک محاسباتي(CFD)، کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هيدروليکی،1392 تا کنون.

6-مکانيک سيالات، کارشناسی مهندسی عمران،1391 تا کنون.

7-مهندسی آب و فاضلاب و پروژه، کارشناسی مهندسی عمران،1391 تا کنون.

8-هيدرولوژی مهندسی، کارشناسی مهندسی عمران،1391 تا کنون.

9-مهندسی محيط زيست، کارشناسی مهندسی عمران،1391 تا کنون.