• نام و نام خانوادگی
  • مهدی قنبرزاده لک
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
  • m.ghanbarzadehlak@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (38)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (2)
دروس تدریس شده (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی قنبرزاده لک
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دکتری, "مهندسی عمران-آب و محيط زيست", دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی, 1385.

2-کارشناسی ارشد, "مهندسی عمران-مهندسی محيط زيست", دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی, 1382.

3-کارشناسی, "مهندسی عمران", دانشگاه علم و صنعت ايران, 1377.

4-دیپلم, "ریاضی فیزیک", سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان واحد اروميه(دبیرستان شهید بهشتی اروميه), 1373.
مقالات ژورنال (6)

1-Nouri, D., Sabour, M.R., Ghanbarzadeh L., M., "Industrial solid waste management through the application of multi-criteria decision-making analysis: a case study of Shamsabad industrial complexes", Journal of Material Cycles and Waste Management, in press.

2-پوراقدم س.خ.، قنبرزاده لک م.، مهتدي م.، صبور م.ر., "ارزيابي گزينه‌هاي دفع نهايي پسماند جامد شهري با استفاده از تلفيق روشهاي ارزيابي چرخه عمر و تحليل سلسله مراتبي(مطالعه موردي: شهر تهران)", فصلنامه علوم و تکنولوژي محيط‌زيست, پذيرفته شده و در حال چاپ.

3-Ghanbarzadeh L.M., Sabour M.R., Amiri A., Rabbani O., "Application of Quadratic Regression Model for Fenton Treatment of Municipal Landfill Leachate", Waste Management, 2012, 32(10), pp 1895–1902.

4-Sabour M.R., Ghanbarzadeh L.M., Rabbani O., "Evaluation of the main parameters affecting Fenton oxidation process in municipal landfill leachate treatment", Waste Management and Research, 2010, 29(4), pp 397–405.

5-قنبرزاده لک م.، شریعتمداری ن.، صبور م.ر.، قناتیان نجف‌آبادی ر.، حیدری م., "تهیه مدل ارزیابی فنی، زیست‌محیطی و اقتصادی سناریو‌های مدیریت پسماند جامد شهری با استفاده از GIS و ANP، (مطالعه موردی: شهر تهران)", فصلنامه علمی-پژوهشی علوم محیطی, 1392, دوره يازدهم، شماره 2، صفحات 22-9.

6-قنبرزاده لک م.، صبور م.ر., "ارزیابی چرخه عمر سناریوهای دفع پسماند جامد شهری از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای و مصرف انرژی-مطالعه موردی: جزیره سیری", مجله علمی و پژوهشی محیط‌شناسی, 1389.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (38)

1- "Environmental and Technical Modeling of Industrial Solid Waste Management Using Analytical Network Process; A Case Study: Gilan-IRAN", Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 81, 1390, Singapore,Singapore.

2- "Feasibility study of energy extraction scenarios from municipal sewage sludge and domestic organic wastes", ISWA World Congress 2011, 1390, Daegu,Korea.

3- "Life Cycle Inventory of Used Lubricating Oil Recycling Facilities in Iran", ISWA World Congress 2011, 1390, Daegu,Korea.

4- "Optimizing the main parameters of landfill leachate chemical treatment based on sediment volume, COD and turbidity reduction", World Environmental and Water Resources Congress 2011: Bearing Knowledge for Sustainability, 1390, Palm Springs, California,USA.

5- "Regeneration of Spent Clay in Used Oil Re-refining Process by Solvent Extraction", ISWA World Congress 2013, 1392, Vienna,Austria.

6- "ارائه روش تصفیه فیزیکی-شیمیایی بهینه شیرابه مراکز دفن پسماندهای شهری با استفاده از فرآیند انعقاد-لخته‌سازی و ته‌نشینی", سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران, 1387, تبریز,ایران.

7- "ارائه سیستم تصفیه بهینه جهت کنترل گازها و ذرات جامد خروجی از دودکش زباله‌سوزهای بیمارستانی", سمینار دانشجویی علوم بهداشتی, 1384, تهران,ایران.

8- "ارتباط عوامل ترافیکی با غلظت سرب و کادمیوم در خاکهای اطراف محور چالوس – تنکابن", اولین همایش سراسری الکترونیکی محیط‌زیست، انرژی و پدافند زیستی, 1392, مجازی,ایران.

9- "ارزیابی روشهای مختلف تولید کود کمپوست در مدیریت پسماندهای روستایی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خوی", هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران, 1392, زاهدان,ایران.

10- "ارزیابی زیست‌محیطی گزینه‌های دفع در مناطق نفتی با استفاده از روش LCA (مطالعه موردی)", سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌زیست, 1387, شیراز,ایران.

11- "ارزیابی سناریوهای دفع مواد زاید جامد شهری از نقطه نظر انتشارات گلخانه‌ای با استفاده از روش LCA و با تاکید بر مدیریت مجزای منابع تولید-مطالعه موردی: جزیره سیری", پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران, 1389, مشهد,ایران.

12- "ارزیابی سیستم‌های رایج تولید کود کمپوست از بخش آلی زایدات جامد شهری (مطالعه موردی: شهرتبریز)", پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشورفاقد گواهی ارائه, 1393, ارومیه,ایران.

13- "ارزیابی فنی و زیست‌محیطی روش‌های دفع لجن اسیدی حاصل از فرآیند تصفیه روغن موتور مستعمل به روش AHP – مطالعه موردی", اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند, 1391, مشهد,ایران.

14- "استفاده از فاکتورهای انتشار در تعیین آلاینده‌های خروجی از زباله‌سوزهای بیمارستانی", پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند, 1389, مشهد,ایران.

15- "بازیافت روغن موتور مستعمل در ایران و مقایسه آن با روش‌های نوین زیست‌محیطی-مطالعه موردی", پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط‌زیست, 1390, تهران,ایران.

16- "بازیافت سرباره کارخانجات تولید آهن و استفاده از آن در صنعت سیمان کشور بمنظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و اکسیدهای نیتروژن", اولین همایش منطقه‌ای مهندسی عمران, 1388, خمینی شهر,ایران.

17- "برآورد میزان انرژی قابل استحصال از مراکز دفن پسماند شهری – مطالعه موردی: مرکز دفن پسماند شهری ارومیه", سومین همایش ملی پژوهش‌های محیط‌زیست و کشاورزی ایران, 1394, همدان,ایران.

18- "برآورد میزان تولید شیرابه از مراکز سنتی دفن پسماندهای جامد شهری - مطالعه موردی: مرکز دفن نازلوی ارومیه", نهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط‌زیست, 1394, تهران,ایران.

19- "بررسی آلاینده‌های هوا متأثر از سامانه حمل و نقل شهری با روش Tire 2 از راهنمای آلودگی هوای Corinair-مطالعه موردی: شهر ساری", اولین همایش سراسری الکترونیکی محیط‌زیست، انرژی و پدافند زیستی(فاقد گواهی ارائه, 1392, مجازی,ایران.

20- "بررسی آلودگی فلزی ناشی از عوامل ترافیکی در خاک های اطراف محور نور نوشهر", اولین همایش سراسری الکترونیکی محیط‌زیست، انرژی و پدافند زیستی, 1392, مجازی,ایران.

21- "بررسی آلودگی فلزی ناشی از عوامل ترافیکی در خاکهای اطراف جاده چالوس – مرزن آباد", اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار, 1392, تهران,ایران.

22- "بررسی تاثیر نگرش شبکه‌ای بر نحوه تصمیم‌سازی در مدیریت پسماند جامد شهرکهای صنعتی", پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط‌زیست, 1390, تهران,ایران.

23- "بررسی فاکتورهای انتشار آلاینده‌های خروجی از دودکش زباله‌سوزهای بیمارستانی: مطالعه موردی: زباله‌سوز مستقر در بیمارستان البرز کرج", دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندس محیط‌زیست, 1387, تهران,ایران.

24- "بررسی میزان اثربخشی سامانه اتوبوس‌های سریع‌السیر BRT در کاهش آلاینده‌های هوا با روش Tier2 از راهنمای آلودگی هوای corinair", سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک, 1392, تهران,ایران.

25- "تحلیل اقتصادی استحصال انرژی الکتریکی از گاز مراکز دفن پسماند شهری-مطالعه موردی: شهر تهران", چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط‌زیست, 1389, تهران,ایران.

26- "تحلیل عوامل موثر بر مکانیابی مراکز پرورش ماهی با محوریت حفظ کیفیت آب در پایین‌دست رودخانه پذیرنده پساب‌های تولیدی", کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط‌زیست پایدار, 1394, تهران,ایران.

27- "تعیین خصوصیات فیزیکی پسماندهای جامد در مناطق نفتی جنوب کشور", سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌زیست, 1387, شیراز,ایران.

28- "تعیین عوامل اثرگذار بر انتخاب نوع و محل احداث سازه‌های مدیریت سیلاب شهری در مناطق حاشیه‌ای", کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط‌زیست پایدار, 1394, تهران,ایران.

29- "تعیین معیار‌های مراکز دفع پسماند شهری و مکانیابی نقاطی با کمترین خطرات زیست محیطی به روش GIS (مطالعه موردی شهر تهران)", هجدهمین همایش ملی – منطقه ای انجمن متخصصان محیط‌زیست ایران, 1391, تهران,ایران.

30- "تهیه الگوهای مناسب مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز آموزش عالی کشور- مطالعه موردی: دانشگاه ارومیه", شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, 1392, تبریز,ایران.

31- "تهیه فهرست چرخه عمر انتشارات گلخانه‌ای و انرژی مصرفی در کارخانجات سیمان کشور(مطالعه موردی یکی از کارخانجات سیمان کشور", چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط‌زیست, 1389, تهران,ایران.

32- "تهیه مدل ارزیابی سناریوهای تولید کود کمپوست از پسماندهای جامد شهری در ایران (مطالعه موردی شهر تبریز)", دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران, 1394, تبریز,ایران.

33- "چالشهای پیش رو در کاربرد روش ارزیابی چرخه عمر در مدیریت مواد زاید جامد شهری تولیدی کشور", دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط‌زیست, 1388, تهران,ایران.

34- "شناسایی و ارزیابی ریسک آلاینده‌های هیدروکربنی موجود در آب خام مصرف شده و پسآب خروجی از پالایشگاه", هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران, 1388, شیراز,ایران.

35- "کاربرد کودهای زیستی و پایداری در کشاورزی", اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست, 1391, تهران,ایران.

36- "مدلسازی انتشارات ناشی از دفن پسماندهای جامد شهری و تعیین جریانهای موثر بمنظور اعمال سیاستهای کاهش از مبدا: مطالعه موردی", چهارمین همایش ملی زمین شناسی و محیط‌زیست, 1387, اسلامشهر,ایران.

37- "مدیریت پسماندهای بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان البرز کرج", چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران, 1387, تهران,ایران.

38- "مدیریت پسماندهای جامد شهری ارومیه، چالشها و فرصتها", هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران, 1392, زاهدان,ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-قنبرزاده لک م.، اميري ا.، مرادي‌کيا س., "شيرابه مراکز دفن پسماند، توليد، کنترل و تصفيه (ترجمه کتاب: Sanitary Landfill Leachate, Generation, Control, and Treatment, Qasim.S.R., Chiang,W., 1994)", 1394, انتشارات دانشگاه اروميه.

2-صبور م.ر.، قنبرزاده لک م.، قربان ا., "مدیریت پسماند و بازیافت منابع (ترجمه کتاب Waste management and resource recovery, Rhyner et al., 1995)", 1390, انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.

3-صبور م.ر.، قنبرزاده لک م., "مبانی طراحی مجموعه‌های زباله‌سوزی پسماندها(تأليف)", 1390, انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-قنبرزاده لک م., "مديريت جامع و پوياي پسماندهاي جامد صنعتي توليدي در شهرک صنعتي-مطالعه موردي: شهرک صنعتي شماره 2 اروميه", کارفرما: شرکت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان غربي, 1395.

2-قنبرزاده لک م., "ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه جمع‌آوری و پیش تصفیه شیرابه محل دفن کنونی پسماند شهری ارومیه", کارفرما: سازمان مديريت پسماند شهرداري اروميه, 1394.
پایان نامه ها (2)

1-عرفان نوري دلاور, "تعيين تقاطعات مناسب در اجراي طرح زمان بندي هوشمند چراغ‌هاي ترافيكي با بررسي جريان ترافيك و آلودگي هوا در شبكه درون شهري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-فرشيد آقايي, "تهيه مدل تصميم‌سازي در انتخاب شكل و مكان‌يابي نقاط اجراي تقاطعات غير همسطح شهري – مطالعه موردي: شهر سنندج", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.
دروس تدریس شده (8)

1-اصول مهندسي و مديريت پسماند, "کارشناسی ارشد مهندسی محيط زيست", 1394 تا کنون.

2-ارزيابي اثرات زيست‌محيطي طرح‌هاي عمراني, "کارشناسی ارشد مهندسی محيط زيست", 1394 تا کنون.

3-اصول مهندسي آلودگي هوا, "کارشناسی ارشد مهندسی محيط زيست", 1394 تا کنون.

4-هيدروليک محاسباتي(CFD), "کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هيدروليکی", 1392 تا کنون.

5-مکانيک سيالات, "کارشناسی مهندسی عمران", 1391 تا کنون.

6-مهندسی آب و فاضلاب و پروژه, "کارشناسی مهندسی عمران", 1391 تا کنون.

7-هيدرولوژی مهندسی, "کارشناسی مهندسی عمران", 1391 تا کنون.

8-مهندسی محيط زيست, "کارشناسی مهندسی عمران", 1391 تا کنون.