• نام و نام خانوادگی
  • بابک قالب ساز جدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی صنایع
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
دروس تدریس شده (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بابک قالب ساز جدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی صنایع
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف،تهران.

2-کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

3- کارشناسی ارشد از دانشگاه سین سی ناتی ،اوهایو، آمریکا.

4- دکترا از دانشگاه جورج میسون،ویرجینیا، آمریکا.
مقالات ژورنال (10)

1-1. H. Tayebi, R. Haji, B.Ghalebsaz Jeddi, 2018, Joint order (1, T) policy for a two-echelon, single-item, multi-retailer inventory system with Poisson demand,Computers & Industrial Engineering, Vol. 119, May 2018.

2-3. F. Ganji, S. Moslehi, B.Ghalebsaz Jeddi, 2017, Minimizing maximum earliness in single machine scheduling with flexible maintenance time,.Scientia Iranica, Trans. on Ind. Eng, Vol. 24, No.4.

3-4. R. Nazari, S. Yousefi, B. Ghalebsaz Jeddi, 2017, Proposing a Mechanism for Minimizing Cellular Operator Costs in Traffic Offloading,Tabriz J. of Electrical Eng (In Persian), Vol. 47, No. 4.

4-2. Fallah, S. Yousefi, B. Ghalebsaz Jeddi, 2017, A Multi-Criteria Decision Making Mechanism for Data Offloading from Cellular Networks to Complementary Networks,Tabriz J. of Electrical Eng. (In Persian), Vol 15, No. 3 .

5-5. R. Haji, H. Tayebi, B. Ghalebsaz-Jeddi, 2014, One-for-One-Period Ordering Policy for Inventory Systems with Lateral Transshipments,Int. J. Adv. Manuf. Technology, Vol. 74, pp. 1159–1166.

6-6. B. Ghalebsaz Jeddi, J.F. Shortle, 2012, Models for Runway Landing Flow and Capacity with Risk and Cost-Benefit Factors,J. of Industrial and Systems Engineering, Vol. 6, No. 1, pp 1-19.

7-J.F. Shortle, B. Ghalebsaz Jeddi , 2007, Using Multilateration Data in Probabilistic Analysis of Wake Vortex Hazards for Landing Aircraft,Transportation Research Record, Vol. 2007, pp. 90-96.

8-B. Ghalebsaz-Jeddi, B. Shultes, R. Haji, 2004, A Multi-Product Continuous Review Inventory System with Stochastic Demand, Backorders, and a Budget Constraint,European Journal of Operational Research, Vol 158, pp 456-469.

9-B. Ghalebsaz-Jeddi, 2012, A Note on Runway Capacity Definition and Safety,J. of Industrial and Systems Engineering, Vol 5, Issue 4, pp. 240-244.

10-B. Ghalebsaz-Jeddi, J.F. Shortle, G. Donohue, 2009, A Statistical Analysis of the Aircraft Landing Process,J. of Industrial and Systems Engineering.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)

1-شبنم پاشایی، لیلا شریفی، بابک قالبساز جدی، 1396، مدیریت پایداری در اقتصاد مشارکتی،کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر.

2-رویا بابایی، بابک قالبساز جدی، لیلا شریفی، 1396، مدل فرایند اعتماد در سیستمهای مبادلات مبتنی بر انبوه جمعیت،کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر.

3-سمیه جعفری، لیلا شریفی، بابک قالبساز جدی، 1396، مدیریت گذر از مدل اقتصادی کاربر-کارگزار به مدل مبتنی بر انبوه جمعیت،کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر.

4-With K. Nikmanesh and S. Yousefi , 2017, A multi-objective routing method considering real-time traffic changes,2nd Iranian ITS Conference, Tehran, Iran .

5-With F. Shokri, S. Yousefi and S.A. Tafsiri, 2016, More efficient resource allocation using an efficient forecasting method to increase profit of a cloud computing provider,2nd National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing, Tabriz, Iran (Published in Persian).

6-With R. Nazari, and S. Yousefi, M. Fallah , 2016, A cost minimization model for data offloading in cellular networks,Computer Society of Iran Conference (CSICC), (Published in Persian).

7-With M. Fallah and S. Yousefi, 2016, Optimal Network Selection in Data Offloading from Cellular Networks,24th Iranian Conference in Electrical Engineering .

8-S. Molayi, S. Heydarzadeh, S. Behravesh, B.G. Jeddi, 2015, Feasibility study for establishing a recycling facility for electronics parts in Iran,International Conference in New Studies in Industrial and Mechanical Engineering, Tehran, Iran .

9-G.L. Donohue, J.F. Shortle and B.G. Jeddi , 2008, Looking for the Capacity in NGATS,Transportation Research Board (TRB) Annual Meeting, Washington DC , Invited Presentation.

10-B.G. Jeddi, J. Shortle, G. Donohue , 2008, A Statistical Wake Vortex Safety Threshold and Effect of Reducing Separation Variance on Runway Landing Capacity,Integrated Communications Navigation and Surveillance (ICNS) Conference, Bethesda, Maryland .

11-B.G. Jeddi, J. Shortle , 2007, Throughput, Risk and Economic Optimality of Runway Landing Operations,7th Air Traffic Management R&D Seminar, Barcelona, Spain .

12-B.G. Jeddi, J. Shortle , 2007, An Optimization Model for Risk and Economic Throughput Level of Runway Landing Operations,INFORMS annual meeting, Seattle, Washington, USA .

13-J.F. Shortle, B.G. Jeddi , 2007, Probabilistic Analysis of Wake Vortex Hazards for Landing Aircraft Using Multilateration Data,Transportation Research Board (TRB) Annual Meeting, Washington DC.

14-B.G. Jeddi, J.F. Shortle, L. Sherry, Statistical Separation Standards for the Aircraft Approach Process,25th Digital Avionics System Conference (DASC), Portland, Oregon, USA.

15-B. G. Jeddi, J. Shortle, L. Sherry , 2006, Statistics of the Approach Process at Detroit Metropolitan Wayne County Airport,International Conference on Research in Air Transportation (ICRAT), Belgrade, Serbia.

16-B. Ghalebsaz Jeddi, R. Haji, 2000, A Continuous Review Inventory Model for a Multi-Product Stochastic Demand Production System with Backorders & Budget Constraints,INFORMS annual meeting, San Antonio, USA.

17- 1391، پیشبینی و تحلیل تعداد مسافران هوایی با استفاده از مدلهای تحلیل مداخله و آریما ،نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران،ایران.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-.
دروس تدریس شده (8)

1-کنترل کیفیت آماری.

2-آمار و احتمال مهندسی - کارشناسی.

3-سیستمهای اطلاعات مدیریت - کارشناسی.

4-مهندسی فرودگاه (برنامه ریزی و کنترل) - ارشد.

5-مدلهای احتمالی - ارشد.

6-برنامه ریزی خطی و غیر خطی - ارشد.

7-پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی - کارشناسی ارشد.

8-اقتصاد مهندسی پیشرفته - ارشد.