• نام و نام خانوادگی
  • محمد فرهادی کنگرلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری مهندسی برق-قدرت
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (35)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (8)
پایان نامه ها (3)
دروس تدریس شده (5)
جوایز و افتخارات (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد فرهادی کنگرلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری مهندسی برق-قدرت
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1389-1393، مهندسی برق-قدرت گرایش سیستم و الکترونیک قدرت،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1387-1389، مهندسی برق-قدرت گرایش الکترونیک قدرت،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی ، 1383-1387، مهندسی برق-قدرت،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (35)

1-M. Farhadi-Kangarlu, M. Bayzidi Torshakaan, and Y. Neyshabouri, 2020, A Transformerless DSTATCOM Based on Cross-Switched Multilevel Inverter for Grid Voltage Regulation,International Journal on Electrical Engineering and Informatics, vol. 12, no. 3, pp.398-417..

2-M. Farhadi-Kangarlu, 2020, Design and simulation of a low-power low-cost high-frequency transformer-based dynamic voltage restorer for household applications ,International Journal of Power and Energy Conversion.

3-S. Rezaeian-Marjani, S. Galvani, V. Talavat, M. Farhadi-Kangarlu, 2020, Optimal allocation of D-STATCOM in distribution networks including correlated renewable energy sources,International Journal of Electrical Power & Energy Systems.

4-F. Mohammadi, J. Milimonfared, H. Rastegar, M. Farhadi-Kangarlu, 2020, Design of A Single-Phase Transformerless Grid-Connected PV Inverter ‎Considering Reduced Leakage Current and LVRT Grid Codes”,Journal of Operation and Automation in Power Engineering.

5-M. Barzegar-Kalashani, B. Tousi, M. A. Mahmud, M. Farhadi-Kangarlu, 2020, Non-linear integral higher-order sliding mode controller design for islanded operations of T-type three-phase inverter-interfaced distributed energy resources,IET Generation, Transmission & Distribution.

6-30. F. Mohammadi, M. Farhadi-Kangarlu, H. Rastegar, A. Khorsandi, and M. Pichan, , 2019, P-type non-isolated boost DC-DC converter with high voltage gain and extensibility for DC microgrid applications,International Journal of Circuit Theory and Applications.

7-B. Tousi, M. Farhadi-Kangarlu, M. Farzinnia, Sep. 2019, A New Topology for Dynamic Voltage Restorer Using High Frequency Link,Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering (IJEEE), Vol. 19, No. 3.

8-M. Farhadi-Kangarlu, F. Mohammadi, 2019, Performance Improvement of Single-Phase Transformerless Grid-Connected PV Inverters Regarding Common-Mode Voltage (CMV) and LVRT,Journal of Operation and Automation in Power Engineering, Vol. 7, No. 1.

9-S. Ghabeli Sani, F. Mohammadi, M. R. Banaei, and M. Farhadi-Kangarlu, vol. 47, no. 3, pp. 464-482, Design and implementation of a new high step-up DC-DC converter for renewable applications ,International Journal of Circuit Theory and Applications.

10-M. Farhadi-Kangarlu, March 2018, An Interline Dynamic Voltage Restorer Using Neutral-Point-Clamped (NPC) Multilevel Converter,Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 16, No. 1, pp. 46-56.

11-A. M. Khiavi, J. Sobhi, Z. D. Koozehkanani, and M. Farhadi-Kangarlu, 2017, FPGA-Based Reconfigurable PWM Generator for Power Electronic Converter Applications,Journal of Control, Automation and Electrical Systems, pp. 1-16.

12-M. Farhadi-Kangarlu, S. Galvani, A. Farzamnia, 2017, A Single-phase Multilevel Inverter for Stand-alone Hybrid PV/Battery Residential Application ,Advanced Science Letters, vol. 11.

13-K. Azizi, M. Farsadi, and M. Farhadi-Kangarlu, 2017, Efficient Approach to LVRT Capability of DFIG-Based Wind Turbines under Symmetrical and Asymmetrical Voltage Dips Using Dynamic Voltage Restorer,International Journal of Power Electronics and Drive Systems.

14-M. Farhadi-Kangarlu, E. Babaei, and F. Blaabjerg, 2017, A comprehensive review of dynamic voltage restorers,International Journal of Electrical Power & Energy Systems, pp. 136-155.

15-M. Farhadi Kangarlu, E. Babaei, F. Blaabjerg, 2016, An LCL-filtered Single-phase Multilevel Inverter for Grid Integration of PV Systems,Journal of Operation and Automation in Power Engineering, vol. 1, no. 4, pp. 54-65.

16-E. Babaei, M. Ebadpour, M. R. Feyzi, and M. Farhadi Kangarlu, 2012, A Detailed Analysis and Comparison of Different Models of Distribution Transformers for Electromagnetic Transient Studies,International Review on Modelling and simulations (IREMOS), vol. 5, no. 1, pp. 324-342.

17-ابراهيم بابائي و محمد فرهادي کنگرلو، 1390، جبران‌کننده ديناميکي کم‌بود ولتاژ در شبکه‌هاي توزيع برق با استفاده از مبدل ac/ac مستقيم،مجله مهندسي برق مدرس، دانشگاه تربيت مدرس، جلد 11، شماره 5.

18-A. Moallemi Khiavi, M. Farhadi Kangarlu, Z. Daei Koozehkanani, J. Sobhi, and S.H. Hosseini, 2015, Single-phase Multilevel Current Source Inverter with Reduced Device Count and Current Balancing Capability,Advances in Electrical and Computer Engineering.

19-Mohammad Farhadi Kangarlu, Mohammad Reza Alizadeh Pahlavani, 2014, Cascaded multilevel converter based superconducting magnetic energy storage system for frequency control,Energy.

20-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, M. Sabahi, 2014, Dynamic Voltage Restorer Based on Multilevel Inverter with Adjustable dc-Link Voltage,IET Power Electronics.

21-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, M. Sabahi, 2014, Extended Multilevel Converters: An Attempt to Reduce the Number of Independent DC Voltage Sources in Cascaded Multilevel Converters,IET Power Electronics.

22-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, M. Sabahi, and M.R.A. Pahlavani, 2013, Cascaded Multilevel Inverter Using Sub-multilevel Cells,Electric Power Systems Research.

23-M. Farhadi Kangarlu and E. Babaei, 2013, A Generalized Cascaded Multilevel Inverter Using Series Connection of Sub-multilevel Inverters,IEEE Transactions on Power Electronics.

24-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, 2013, Cross-phase Voltage Sag Compensator for Three-phase Distribution Systems,International Journal of Electrical Power and Energy Systems.

25-M. Farhadi Kangarlu and E. Babaei, 2013, Cross-switched multilevel inverter: an innovative topology,IET Power Electronics.

26-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, and M. A. Hosseinzadeh, 2013, Asymmetrical Multilevel Converter Topology with Reduced Number of Components,IET Power Electronics.

27-M. Farhadi Kangarlu, E. Babaei, and M. Sabahi, 2013, Cascaded Cross-Switched Multilevel Inverter in Symmetric and Asymmetric Conditions,IET Power Electronics.

28-E. Babaei and M. Farhadi Kangarlu, 2012, Sensitive load voltage compensation against voltage sags/swells and harmonics in the grid voltage and limit downstream fault currents using DVR,Electric Power Systems Research.

29-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, and F. Najaty Mazgar, 2012, Symmetric and Asymmetric Multilevel Inverter Topologies with Reduced Switching Devices,Electric Power Systems Research.

30-M. Farhadi Kangarlu, E. Babaei, and S. Laali, 2012, Symmetric multilevel inverter with reduced components based on non-insulated dc voltage sources,IET Power Electronics.

31-E. Babaei and M. Farhadi Kangarlu, 2011, Operation and control of dynamic voltage restorer using single-phase direct converter,Energy Conversion and Management.

32-E. Babaei and M. Farhadi Kangarlu, 2011, Voltage quality improvement by dynamic voltage restorer based on direct three-phase converter with fictitious dc link,IET Generation Transmission and Distribution.

33-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu and M. Sabahi, 2010, Compensation of voltage disturbances in distribution systems using single-phase dynamic voltage restorer,Electric Power Systems Research.

34-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu and M. Sabahi, 2010, Mitigation of voltage disturbances using dynamic voltage restorer based on direct converters,IEEE Transactions on Power Delivery.

35-ابراهیم بابائی و محمد فرهادی کنگرلو، 1389، بازیاب دینامیکی ولتاژ بر پایه مبدل‌های ماتریسی،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)

1-M. Hassanifar, M. Farhadi-Kangarlu, and R. Choupan, 2020, A Novel Three-phase Multilevel Inverter with Reduced Number of IGBTs, Developed for Drive Application,11th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC), pp. 1-5..

2-Mohammad Farhadi-Kangarlu, and Milad Ghavipanjeh , 2019, A Single DC-Source Five-Level Inverter Applied in Stand-Alone Photovoltaic Systems Considering MPPT Capability,2019 10th Annual Power Electronics, Drives Systems and Technologies Conference (PEDSTC), Shiraz.

3-Farid Mohammadi, Hassan Rastegar, Amir Khorsandi, Mohammad Farhadi-Kangarlu, and Mohammad Pichan , 2019, Design of a High Efficiency and High Voltage Gain Extendable Non-Isolated Boost DC-DC Converter,,” 2019 10th Annual Power Electronics, Drives Systems and Technologies Conference (PEDSTC), Shiraz.

4-M. Barmala, F. Mohammad, D. Nazarpour, M. Farhadi-Kangarlu, 2018, Design and Analysis of A Single-Phase Transformerless Grid-Connected PV Inverter with A Flexible Control Strategy Based on Fault-Tolerant and LVRT Capability,2018 33th International Power System Conference, Tehran, Iran.

5-M. Farhadi-Kangarlu and M. Bayzidi Torshakaan, 2018, Balancing Capacitors Voltage For Cross-switched Multilevel Inverters Based Distribution STATCOM,2018 33th International Power System Conference, Tehran, Iran.

6-M. Farhadi-Kangarlu and M. Bayzidi Torshakaan, 2018, Multilevel Inverter Based Distribution STATCOM: Application of the Cross-switched Multilevel Inverter,2018 26th Iranian Conference on Electrical and Electronic Engineering (ICEE2018), Mashhad, Iran.

7-M. Farhadi-Kangarlu and M. Ghavipanjeh, 2018, Five-Level Single-DC Source Inverter with Adjustable DC-Link Voltage,,” 2018 26th Iranian Conference on Electrical and Electronic Engineering (ICEE2018), Mashhad, Iran.

8-M. Farhadi-Kangarlu and R. Babazadeh-Dizaji, 2018, DC dynamic voltage restorer (DC-DVR): A new concept for voltage regulation in DC systems,2018 9th Annual Power Electronics, Drives Systems and Technologies Conference (PEDSTC), Tehran.

9-M. Farhadi-Kangarlu and F. Mohammadi, 2018, Performance comparison of single-phase transformerless grid-connected PV inverters,," 2018 9th Annual Power Electronics, Drives Systems and Technologies Conference (PEDSTC), Tehran.

10-A. Moallemi Khiavi, J. Sobhi, Z. Daie Koozehkanani, M. Farhadi-Kangarlu, March 18, 2016, Reconfigurable PWM Generator Hardware for Power Converter Applications,2nd International Conference in Science and Engineering, Istanbul, Turkey.

11-Ebrahim Babaei, Mohammad Farhadi Kangarlu, 2015, Comparison Four Topologies for Three-phase Dynamic Voltage Restorer,4th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Palermo, Italy.

12-E. Babaei and M. Farhadi Kangarlu, 2011, A new scheme for multilevel inverter based dynamic voltage restorer,International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Beijing, China.

13-E. Babaei and M. Farhadi Kangarlu, 2009, A new topology for dynamic voltage restorers without dc link,IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications, Kuala Lumpur,Malaysia.

14- 2009, A New Topology for Multilevel Current Source Inverter with Reduced Number of Switches,Electrical and Electronics Engineering Conference, Bursa,Turkey.

15- 1394, Comparison Four Topologies for Three-phase Dynamic Voltage Restorer,4th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Palermo,Italy.

16- 2009, Comparison of SPWM technique and selective harmonic elimination using genetic algorithm,Electrical and Electronics Engineering Conference, Bursa,Turkey.

17- 2012, Determination of the transformer turns ratio in a DVR to reduce the switches voltage rating,Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, Tehran,Iran.

18- 2010, Dynamic voltage restorer using direct ac/ac converter with fictitious dc link,Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, Tehran,Iran.

19- 2011, Dynamic voltage restorer using push-pull inverter,Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, Tehran,Iran.

20- 2011, Operation of AC chopper as downstream fault current limiter and overvoltage compensator,Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, Tehran,Iran.

21- 2011, Three-phase cross-phase voltage sag compensator to compensate balanced/unbalanced voltage sags and phase outages in distribution systems,Electrical Power and Energy Conference (EPEC, Winnipeg, MB,Canada.

22- 2010, Transformerless DVR topology based on multilevel inverter with reduced number of switches,Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, Tehran,Iran.

23- 2012, Variable DC Voltage as a Solution to Improve Output Voltage Quality in Multilevel Converters,Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, Tehran,Iran.
کتاب های چاپ شده (1)

1-سید حسین حسینی، توحید نوری، محمد فرهادی کنگرلو، 1391، کیفیت توان در شبکه های توزیع نیروی برق.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمد فرهادی کنگرلو، داود حبیبی نیا، 1399، طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ برای حفاظت کاتدی لوله های گاز،تحقیقاتی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (8)

1-وحید جنگی، محمد فرهادی کنگرلو، مهدی صالحی، 1397، مانیتورینگ سرعت موتور،ایران.

2-محمد فرهادی کنگرلو، 1390، اینورتر چند سطحی با تعداد قطعات کم‌تر،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س،ايران.

3-محمد فرهادی کنگرلو، 1390، اینورتر چندسطحی با ساختار ضربدری،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س،ايران.

4-محمد فرهادی کنگرلو، 1390، رگولاتور ولتاژ شبکه با تعداد کلیدهای کاهش یافته،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س،ايران.

5-محمد فرهادی کنگرلو، 1390، ساختاری عمومی برای اینورترهای چندسطحی،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س،ايران.

6-محمد فرهادی کنگرلو، 1390، سیستم بازیاب دینامیکی ولتاژ،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س،ايران.

7-محمد فرهادی کنگرلو، 1390، مبدل چندسطحی با کلیدهای یک‌طرفه کاهش یافته،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س،ايران.

8-محمد فرهادی کنگرلو، 1390، مبدل ولتاژ dc به ac چندسطحی،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س،ايران.
پایان نامه ها (3)

1-اختاي عباسي، 1393، ارائه يك ساختار جديد براي مبدل dc-dc چند ورودي-چند خروجي،پایان نامه كارشناسي ارشد-دانشگاه تبریز، استاد مشاور.

2-محمدرضا فرزين نيا، 1393، كنترل و شبيه‌سازي جبران‌ساز ديناميكي بين خطي (IDVR) بدون لينك dc،پایان نامه كارشناسي ارشد-دانشگاه تبریز، استاد مشاور.

3-علي سبزي كاري، 1393، ورود و خروج واحدهاي نيروگاهي بر مبناي عدم قطعيت قيمت برق در بازار برق ايران،پایان نامه كارشناسي ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (5)

1-کیفیت توان، دکتری.

2-طراحی مبدل های الکترونیک قدرت، کارشناسی ارشد.

3-کنترل محرکه های الکتریکی، کارشناسی ارشد.

4-طراحی سیستم های برق خورشیدی، کارشناسی ارشد.

5-مدارهای الکتریکی 1، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (12)

1- 1396، جایزه گرنت بنیاد ملی نخبگان (جایزه دکتر کاظمی آشتیانی)،بنیاد ملی نخبگان.

2- 1391، برگزيده چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي.

3- Outstanding PhD Thesis، IEEE Iran Section، 2015.

4- 1393، کسب جایزه گرنت پژوهشی دکتر کاظمی آشتیانی از بنیاد ملی نخبگان.

5- دانشجوي ممتاز دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه تبريز.

6- دانشجوي برگزيده دانشگاه تبريز در سال هاي 1385 و 1390.

7- دانشجوي استعداد درخشان دانشگاه تبريز در دوره کارشناسي ارشد و دکتري.

8- 1389، فارغ‌التحصيل رتبه اول دوره کارشناسي ارشد.

9- 1392، کسب عنوان جوان برتر استان در حوزه علم و فن آوری.

10- دانش آموخته برتر با انتخاب بنياد ملي نخبگان.

11- 1390، دانشجوي پژوهشگر برتر استان آذربايجان‌شرقي.

12- 1391، دانشجوي نمونه دانشگاه تبريز.