• نام و نام خانوادگی
  • مهدی سرخوش
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
  • m.sarkhosh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (2)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی سرخوش
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-مهدی سرخوش , کریم صادقی, "Narrative Inquiry in Language Teaching and Research, Gary Barkhuizen, Phil Benson and Alice Chik. New York, Routledge (2014)", Iranian Journal of Language Teaching Research, 2014.

2-مهدی سرخوش و نازیلا سعد آبادی, "THE RELATIONSHIP AMONG LEVEL OF AMBIGUITY TOLERANCE AND CLOZE TEST PERFORMANCE OF IRANIAN EFL LEARNERS ACROSS GENDER", International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 2014.

3-مهدی سرخوش , عباس علی رضایی, "How Does University Teachers’ Emotional Intelligence Relate To Their Self-Efficacy Beliefs?", Portalinguarum, 2013.

4-علی اکبر خمیجانی فراهانی و مهدی سرخوش, "Do Different Textual Enhancement Formats Have Differential Effcets on the Intake of English Subjunctive Mood", Theory and Practice in Language Studies, 2012, 2,2.

5-مهدی سرخوش ،علی اکبر فراهانی و مریم سلیمانی, "Different Types of Corrective Feedback and the Improvement of Accuracy in the Use of Englsih past Simple Tense", The Iranian EFL Journal, 2012, 8,8.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- "Efect of Object Distance and Gender on Iranian University Students Responses to Compliments", 3rd International Conference on Language, Discourse and Pragmatics, 1393, Ahvaz,Iran.

2- "Examining Spoken Genre: A Case of TEFL Vivas", 3rd International Conference on Language, Discourse and Pragmatics, 1393, Ahvaz,Iran.
کتاب های چاپ شده (2)

1-مهدی سرخوش, "Essential Roots", 1391, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

2-مهدی سرخوش, "مهاجرت باز نشستگان به مناطق روستایی", 1391, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.
پایان نامه ها (1)

1-محدثه سليم پور اقدم, "پاسخ تعارف از روي فاصله جسم، جنسيت، اموزش صريح و انتقال عمل گرا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.