• نام و نام خانوادگی
  • رضا فتح الهی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک
 • ایمیل
  • r.fathollahi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا فتح الهی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی