• نام و نام خانوادگی
  • جواد علیزاده کاکلر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
  • j.alizadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (16)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جواد علیزاده کاکلر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (16)

1-J. Alizadeh Kaklar, R. Ghajar and H. Tavakkoli, "Modelling of nonlinear hunting instability for a high-speed railway vehicle equipped by hollow worn wheels", Proc IMechE Part K: Journal of Multi-body Dynamics, 2016, 230, 553-567..

2-R. Ghajar and J. Alizadeh Kaklar, "Mixed mode weight functions for an elliptical subsurface crack under shear loadings", Engineering Fracture Mechanics, 2015, 136, 58-75..

3-J. Alizadeh K. and R. Ghajar, "Calculation of Mixed Mode Stress Intensity Factors for an Elliptical Subsurface Crack under Arbitrary Normal Loading", Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 2015, 38, 700-713..

4-R. Ghajar and J. Alizadeh K., "Mixed Mode Stress Intensity Factors for Elliptical Subsurface Cracks in an Elastic Half-Space Subjected to a Uniform Normal Loading", Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 2013, 34, 1199-1208..

5-R. Ghajar, N. Naserifar, H. Sadati and J. Alizadeh K., "A Neural Network Approach for Predicting Steel Properties Characterizing Cyclic Ramberg-Osgood Equation", Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 2011, 34, 534-544..

6-J. Alizadeh K., "Numerical analysis of fractured process in locomotive steel wheels", British Journal of Engineering & Technology, 2012, 1, 265-284..

7-J. Alizadeh K. and B. Arab, "Determination of the critical length of a subsurface crack in a monobloc R7T railway wheel using FEM analysis", British Journal of Engineering & Technology, 2012, 1, 340-350..

8-جواد علیزاده کاکلر, "تحلیل ترک زیرسطحی کاملاً بسته با استفاده از ماتریس تابع وزن دوبعدی", مجله علمی-پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, تابستان 95, 46، 87-94..

9-جواد علیزاده کاکلر، رحمت‌ا... قاجار, "کوپلینگ مودهای شکست در ترک‌های زیرسطحی بیضوی تحت بارگذاری برشی یکنواخت", ماهنامه علمی-پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس, اسفند 93, 15، 1-10..

10-رحمت‌ا... قاجار، جواد علیزاده کاکلر, "تابع وزن دوبعدی مود ترکیبی ترک‌های زیرسطحی بیضوی تحت بارگذاری کششی", ماهنامه علمی-پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس, دي 93, 10، 50-58..

11-جواد عليزاده کاکلر، رحمت‌ا... قاجار، حمید توکلی, "مدل‌سازی و تحلیل دینامیکی واگن مسافری سرعت بالا در سامانه ریلی ایران", فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل و نقل, زمستان 90, 10، 125-141..

12-رحمت‌ا... قاجار، صفا پیمان، جواد عليزاده کاکلر, "ارائه یک مدل کرنش پایه بهبود یافته برای محاسبه عمر خستگی چندمحوره فلزات", فصلنامه علمی-پژوهشی مکانیک جامدات, تابستان 90, 9، 17-26..

13-رحمت‌ا... قاجار، جواد عليزاده کاکلر، مهدی نعمتی، یونس عليزاده, "تعیین چقرمگی شکست فولاد ریل UIC60 با استفاده از آزمایش ضربه شارپی در دماهای مختلف", فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل و نقل, بهار 90, 7، 249-259..

14-رحمت‌ا... قاجار، جواد عليزاده كاكلر, "تخمین عمر رشد ترک زیرسطحی در چرخ واگن مسافری سیستم ریلی ایران", International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, پاییز 89, 13، 11-24..

15-جواد عليزاده كاكلر، علی اصغر جعفری, "تعیین طول آستانه و بحرانی ترک زیرسطحی برای چرخ سامانه ریلی ایران", فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل و نقل, بهار 89, 3، 55-65..

16-علی اسدی لاری، جواد علیزاده کاکلر, "تأثیر بهبود رفتار سایشی چرخ‌های فولادی بر ایمنی سیر قطار، مطالعه موردی: واگن مسافری مسیر تهران-میانه", فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل و نقل, پاییز 88, 1، 1-9..