• نام و نام خانوادگی
  • مجید عباسعلیزاده رنجبری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مجید عباسعلیزاده رنجبری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-حامد صدیقی، صمد جعفرمدار، مجید عباس علیزاده رنجبری، صالح خراسانی, 2015, Experiments on air bubbles injection into a vertical shell and coiled tube heat exchanger; exergy and NTU analysis,ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT.

2-هادی تقوی فر، محمد تقی شروانی تبار، مجید عباس علیزاده رنجبری, 2015, Numerical study of injector needle movement and nozzle inclination angle on internal fluid flow and spray structure of group-hole nozzle layout,APPLIED MATHEMATICAL MODELLING.

3-مجید عباس علیزاده رنجبری, 2013, An Investigation into Air-Sand-Water Three-Phase Flow through the Sandblasting Nozzle,The Journal of Computational Multiphase Flows.

4-مجید عباس علیزاده رنجبری, 2013, The Effects of Pressure Difference in Nozzle’s two Phase Flow on the Quality of Exhaust Mixture,International Journal of Engineering.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- 1393, Designing and Proposing a Movable Spoiler in order to Improve Aerodynamic Conditions of the Samand,The 22st Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2014, اهواز,ایران.

2- 1393, Numerical investigation of forced fluid convection in microchannel,The 2nd Iranian Conference on Heat and Mass Transfer-ICHMT2014, سمنان,ایران.

3- 1392، بررسی اثر زاویه و ارتفاع اسپویلر در وضعیت آیرودینامیکی خودرو،دومین کنفرانس ملی سیستمهای مکانیکی و نوآوری های صنعتی(دانشگاه آزاد)، اهواز،ایران.

4- 1392، بررسی و امکان سنجی تولید برق از منابع دما متوسط ژئوترمال با استفاده از پمپ حرارتی،اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک، تهران،ایران.

5- 1392، طراحی اسپویلر جهت بهبود شرایط آیرودینامیکی خودرو سمند،دومین کنفرانس ملی سیستمهای مکانیکی و نوآوری های صنعتی(دانشگاه آزاد)، اهواز،ایران.

6- 1392، طراحی و پیشنهاد یک باربند آیرودینامیکی جهت کاهش نیروی درگ خودرو،دومین کنفرانس ملی سیستمهای مکانیکی و نوآوری های صنعتی (دانشگاه آزاد)، اهواز،ایران.
پایان نامه ها (8)

1-آيت ثبات ثاني، 1394، پيشنهاد و آناليز آيروديناميكي عملكرد توربين بادي محور عمودي داريوس بر اساس ديناميك سيالات محاسباتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-اميد محمد زاده بناب، 1394، بررسي تاثير نانوسيال آب-اكسيد آلومينيم در ضريب انتقال حرارت در يك ميكرو كانال با مقاطع مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-رسول غلامعلي زاده، 1393، بررسي كاهش ميزان افت فشار و بهبود شرايط جريان در خطوط انتقال نفت و گاز به كمك پوششهاي داخلي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سيد هاشم فرخي، 1393، بررسي عددي توزيع دما و فشار جريان سيال در مبدل حرارتي فشرده شده خودروي پژو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-اميد كاوه بوكاني، 1394، مطالعه عددي كاويتاسيون در شير كنترل توپي و بررسي پارامترهاي موثر بر آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-صديق حسن پور، 1394، بررسي عددي پارامترهاي انژكتور همراه EGR بر روي عملكرد احتراق و الايندگي موتور ديزلي پرخوران شده با دو سوخت ديزل و بيو ديزل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-عليرضا رازقي، 1393، مطالعه عددي جريان سيال و انتقال حرارت در ميكروكانال ها با حضور ذرات معلق نانو در سيال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سهند فردوس نيا، 1393، بررسي عددي جريان و انتقال حرارت در سيستم خنك كاري اتومبيل با استفاده از نانو سيال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.