• نام و نام خانوادگی
  • حسین شوکتی شیشوان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (31)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (45)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)
پایان نامه ها (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسین شوکتی شیشوان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (31)

1-علی صاحب جم - حسین شوکتی شیشوان, 2016, Experimental study on the cyclic behavior of perforated CFRP strengthened steel shear walls,Archives of Civil and Mechanical Engineering.

2-رضا شاهنده - حسین شوکتی شیشوان, 2016, Influence of ring-stiffeners on buckling behavior of pipelines under,Journal of Constructional Steel Research.

3-مرتضی وکیلی - حسین شوکتی شیشوان, 2015, Experimental and Numerical Investigation of Elephant Foot Buckling and Retrofitting of Cylindrical Shells by FRP,Journal of Composites for Construction.

4-Saeed Eyvazinejad Firouzsalari and Hossein Showkati, 2013, Behavior of pre-compressed tubes subjected to local loads,Ocean Engineering.

5-Tohid Ghanbari Ghazijahani and H. Showkati, 2013, Experiments on Cylindrical Shells under Pure Bending and External Pressure,J. Constructional Steel Research.

6-Saeed Eyvazinejad Firouzsalari and Hossein Showkati, 2013, Investigation of free-spanned pipeline behaviour due to axial forces and local loads,Journal of Constructional Steel Resaerch.

7-Saeed Eyvazinejad Firouzsalari and Hossein Showkati, 2013, Thorough investigation of continuously supported pipelines under combined pre-compression and denting loads,International Journal of Pressure Vessels and Piping.

8-Kami Imani, Hossein Showkati, Tohid Ghanbari Ghazijahani, 2013, Bending Experiments on Reinforced Circular Thin Plates under Uniform Pressure,J. Constructional Steel Research.

9-Seied Mahdi Fatemi, Hossein Showkati and Mahyar Maali, 2013, Experiments on Imperfect Cylindrical Shells Under Uniform External Pressure,J. Thin-walled Structures.

10-H. Showkati, T. Ghanbari Ghazijahani, A. Noori and T. Zirakian, 2012, Experiments on Elastically Braced Castellated Beams,J. Constructional Steel Research.

11-H. Showkati and J. Shayandeh, 2012, The Effect of Rotational Imperfection on the Buckling and Post-buckling Behavior of Steel Frames,Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B, Engineering.

12-F. Khalili and H. Showkati, 2012, T-Ring Stiffened Cone Cylinder Intersection under Internal Pressure,J. Thin-walled Structures.

13-M. Maali, H. Showkati and S.M. Fatemi, 2012, INVESTIGATION OF THE BUCKLING BEHAVIOR OF CONICAL SHELLS UNDER WELD-INDUCED IMPERFECTIONS,J. Thin-walled Structures.

14-Farhad Riahi, Abolfazl Shamsai, Kamal Rahmani and Hossein Showkati, 2011, Obtaining Optimal Performance with Ring Stiffeners on Strength for Submarine Pipeline,World Applied Sciences Journal (لیست نامعتبر).

15-T.Ghanbari and H.Showkati, 2011, Experiments on Conical Shell Reducers under Uniform External Pressure,)2011(J.Constructional Steel Resaerch.

16-H.Modarresi and H.Showkati, 2011, Experiments on the buckling failure of diagonally stiffened circular plates,J. of Mat.-wiss. und Werkstofftech.

17-Sirous Aghajari, Hossein Showkati and Karim Abedi, 2011, Experimental Investigation on the buckling of Thin Cylindrical Shells with Two-Stepwise Variable Thickness Under External Pressure,Structural Engineering and Mechanics2011.

18- 2009، Numerical Modeling and Structural Behavior of Elastic Castellated Section،European Journal of Scientific Research.

19- 2008, Lateral-Torsional Buckling of Castellated Beams,Iranian Jornal of Science&Technology, Transaction B,engineering.

20- 2007, Experiments on Distortional Buckling of I-Beams,Journal of Structural Engineering.

21- 2006, Distortional Buckling of Castellated Beams,J. Construct. Steel Research.

22- 2006, Buckling and Post-Buckling Behaviour of Thin-Walled Cylindrical Steel Shells with Varying Thickness Subjected to Uniform External Pressure,J. Thin-walled Structures.

23- 2005, Bracing Requirements for Inelastic Castellated Beams,J. Construct. Steel Research.

24-مرتضی وکیلی - حسین شوکتی شیشوان، 1395، کمانش پافیلی و مقاومسازی پوستههای استوانهای جدار نازک فولادی با استفاده از مصالح کمپوزیتی FRP،مجله مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز.

25-سیروس یوسفی خاتونی، حسین شوکتی و محمد شیخ بیگلو، 1390، مقایسه رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادی با ورقهای صاف و موجدار،90مجله عمران مدرس.

26- 1389، تاثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدارنازک،نشریه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد.

27- 1388، رفتار غیر خطی دیوار برشی فولادی تقویت شده،مجله مهندسی عمران و محیط زیست، دانشکده فنی دانشگاه تبریز.

28- 1388، تاثیر ابعاد بازشوی دایره ای شکل بر سختی اولیه ومقاومت دیوارهای برشی فولادی SPWs،مجله مهندسی عمران و محیط زیست، دانشکده فنی دانشگاه تبریز.

29- 1387، بررسی رفتار کمانشی ستون صلیبی لانه زنبوری به روش اجزای محدود،مجله دانشکده فنی.

30- 0، Experiments on the Buckling Behavior of Ring-Stiffened pipelines under hydrostatic Pressure،Journal of Engineering Mechanics.

31- 0، تاثیر ابعاد بازشوی دایره ای شکل بر سختی اولیه و مقاومت دیوارهای برشی فولادی،نشریه مهندسی عمران و محیط زیست.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (45)

1- 1387، بررسی کمانش الاستیک و غیر الاستیک تیرهای لانه زنبوری تقویت شده،چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.

2- 2004, A New Geometric Criterion for the Buckling of Columns,The 3th International Conference on Advances in Structural Engineering&Mechanics (ASEM'04).

3- 2010, An Experimental Investigation on Bending Stability of Cylindrical Shells,Journal of Materiald Science and Engineering.

4- 2010, Analytical and Experimental Investigation of the Effect of Various Stiffeners on Bending of Thin Circular-Plates under Uniform Pressure,ECCM 2010, Paris,France.

5- 2011, Behavior of Diagonally Stiffened Steel Shear Walls With Small and Large Openings,7th International Conference on Steel and Aluminium Structures2011, Kuching,Malaysia.

6- 2007, Bending Experiments on Stiffened Circular Plates With Clamped Edges,The 1st international conference of European Asian Civil Engineering Forum (EACEF).

7- 2005, Distortional Buckling Tests on Steel I-Beams,International Symposium on Innovation, Nanjing, China.

8- 2004, Experimental Investigation into the Buckling and Postbuckling Behavior of Cylindrical Shells with Varying Thickness,5th International Conference on Computation of Shell and Spatial Structures ,IASS- IACM 2005.

9- 2005, Experimental Study of Distortional Buckling of Castellated Beams,International Symposium on Innovation, Nanjing, China.

10- 2009, Experimental Study on the Buckling and Post-Buckling Behavior of Thin-walled Cylindrical Shells with Vaeying Thickness Under Hydrostatic Pressure,Proceeding of the International Association for Shell and Spatial Structures.

11- 2010, Experiments on the Bending Failure of Diagonally,Journal of Materiald Science and Engineering.

12- 2009, Experiments on the Effect of Ring Stiffeners on Pipeline Buckling and Post-Buckling Brhaviour,ITA&Boru Technical Conference.

13- 2009, Impact of Position and Geometry of Openings on the Behavior of Steel Shear Walls,APCS.

14- 2009, Influence of Integral Buckle Arrestors on Ultimate Strength of Submarine Pipelines Under Hydrostatic Pressure,APCS.

15- 2009, Influence of Ring Stiffeners on Ultimata Strength of Submarine Pipelines Under Hydrostatic Pressure,APCS.

16- 2011, Interactive buckling tests of pressurized ring-stiffened pipelines under non-uniform bending,7th International Conference on Steel and Aluminium Structures2011, Kuching,Malaysia.

17- 2007, Structural Effective Properties of Elastic Castellated Sections,The 1st International Conference of European Asian Civil Engineering Forum(EACEF).

18- 1389, The Effect of Dent Imperfection on Conical Shell Behavior under External Pressure,5th National Congress on Civil Engineering.

19- 2004, The Effect of Vertical Stiffeners on Postyielding Behavior of Castellated Beams,WCCM VI in Conjunction with APCOM, Beijing, China.

20- 2009, Weld-Induced Circumferential Imperfections on the Buckling Behavior of Cylindrical Shells,APCS.

21- 1387، اثر بازشوهای لبه دار در رفتار دیوارهای برشی فولادی،چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.

22- 1386، اثر سخت کننده های حلقوی در رفتار کمانشی و فراکمانشی خط لوله دریایی تحت فشار هیدرواستاتیک،اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته.

23- 1386، اثر سخت کننده های مورب در رفتار دیوارهای برشی فولادی،اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته.

24- 1389، اثر ناکاملی های هندسی بر مقاومت خمشی دهانه ی آزاد خطوط لوله فولادی،پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران.

25- 1389، آزمایشات مهار جانبی نسبی در خمش تیرهای لانه زنبوری،پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران.

26- 1384، بررسی آزمایشگاهی اثرتغییر ضخامت دررفتارکمانشی وفراکمانشی پوسته های استوانه ای درمعرض فشار یکنواخت بیرونی،دومین کنگره ملی مهندسی عمران.

27- 1384، بررسی آزمایشگاهی تاثیرصلبیت اتصالات انتهائی درکمانش جانبی تیرلانه زنبوری،دومین کنگره ملی مهندسی عمران.

28- 1387، بررسی آزمایشگاهی رفتار ارعوجاجی سخت کننده های حلقوی در کمانش خط لوله تقویت شده،چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.

29- 1390، بررسی آزمایشگاهی رفتار خطوط لوله فولادی تحت اثر همزمان نیروی محوری و بار موضعی،ششمین کنگره ملی مهندسی عمران90، سمنان،ایران.

30- 1385، بررسی آزمایشگاهی کمانش اعوجاجی در تیرهای I- شکل، هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

31- 1384، بررسی آزمایشگاهی نقطه کمانش ستون وارائه معیاری جدید درتخمین باربحرانی ستون،دومین کنفرانس سازه های جدار نازک.

32- 1391، بررسی تاثیر تقویت جان تیر ورق با لمینیت CFRPدر مقابل کمانش قطری،نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران91، اصفهان،ایران.

33- 1389، بررسی رفتار کمانش اعوجاجی غیر الاستیک در تیرهای با مقطع متغیر،پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران.

34- 1391، بررسی رفتار هیسترزیس دیوارهای برشی فولادی با بازشوهای ماتریسی،نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران91، اصفهان،ایران.

35- 1391، بررسی کمانش اعوجاجی مهارشده غیرالاستیک تیرورق پلهای مختلط فولادی بتنی،91دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان ، سازه های زیرزمینی و شریان های حیاتی، اصفهان،ایران.

36- 1387، تأثیر نسبت لاغری جان تیرورقهای تحت اثر بار گسترده خطی یکنواخت در کاهش ظرفیت برشی نهایی تحت اثر بروز ترک در جوش بال به جان آنها،چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.

37- 2000، تحلیل و طراحی تیرهای لانه زنبوری با استفاده از اصول و مبانی روش ضرائب بار و مقاومت LRFD،پنجمین کنفرانس بین اللملی عمران.

38- 1390، تعیین رفتار کمانشی و پس کمانشی سخت کننده های سپری در محل اتصال مخروط به استوانه تحت فشار داخلی،ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان،ایران.

39- 1388، رفتار خمشی کمانشی خطوط لوله فولادی در محل تغییر مخروطی قطر،دومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز.

40- 1382، رفتار غیر خطی هندسی پوسته های استوانه ای تحت اثر فشار یکنواخت بیرونی،ششتمین کنفرلنس بین المللی عمران، ICCE2003.

41- 2000، رفتار کمانش ارتجاعی پوسته های استوانه ای با شرایط تکیه گاهی الاستیک،پنجمین کنفرانس بین اللملی عمران.

42- 1384، سختی های موثرالاستیک سازه ای درتیرهای لانه زنبوری،دومین کنگره ملی مهندسی عمران.

43- 1382، کمانش جانبی پیچشی تیرهای لانه زنبوری با مهار جانبی الاستیک،ششتمین کنفرلنس بین المللی عمران، ICCE2003.

44- 1381، مطالعه آزمایشگاهی رفتار کمانشی و فراکمانشی پوسته های استوانه ای با شرایط مرزی ساده،اولین کنفرانس سازه های جدار نازک ایران.

45- 1381، مقایسه رفتار پایداری غیرخطی درقابهای مرکب از تیرهای معمولی و لانه زنبوری،اولین کنفرانس سازه های جدار نازک ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1379، کاربرد روش LRFD در طراحی تیرهای لانه زنبوری،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)

1-حسین شوکتی شیشوان، 1385، دستگاه شناسائی و مطالعه خطوط تسلیم و فروریختگی در آزمایش خمش صفحات فلزی.

2-حسین شوکتی شیشوان، 1389، دستگاه شناسائی و مطالعه رفتار سازه ای نقطه به نقطه پوسته های استوانه ای بلند بهمراه تعیین مود کمانشی آنها تحت اثر ترکیب خمش و افت فشار،دانشكده فني دانشگاه اروميه، بنياد ملي نخبگان،ايران.

3-حسین شوکتی شیشوان، 1385، دستگاه مهار جانبی الاستیک در تست تحقیقاتی تیرها.
پایان نامه ها (14)

1-فرهنگ آقائي، 1393، ديواربرشي ورق فولادي نيمه متصل (بدون اتصال با ستون) داراي بازشو(فرهنگ آقائي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-فرشيد جعفري، 1392، رفتار پس كمانشي تير ورق هاي فولادي I شكل خميده در افق(فرشيدجعفري)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سينا ناصرنيا، 1392، بررسي آزمايشگاهي اثرات بازشو بر روي ديوار برشي هاي فولادي با مهاربند كششي(سيناناصرنيا)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-داود عبداله زاده جوجهري، 1393، بررسي تحليلي عددي رفتار قابهاي فولادي با ناكاملي در مختصات گرهي(داودعبداله زاده)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-خانم ندا علي پناهيان، 1393، بررسي اثر بازشوي جان بر رفتار تير ورق هاي جعبه اي (ندا علي پناهيان)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-خانم سحر رضائي، 1393، اثر بازشوي جان بر رفتار اندركنش برش و خمش تيرورقهاي بال جعبه اي(سحررضائي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-آقاي علي نصيري خواجه پاشا، 1393، بررسي آزمايشگاهي عملكرد خمشي تيرورقهاي فولادي با ناكاملي كروي در صفحه جان(علي نصيري)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-مجتبي نيك آذر، 1390، بررسي آزمايشگاهي تقويت جان تيرورقهاي پلهاي فولادي با CFRP در برابركمانش قطري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-قاسم طلوعي اردلاني، 1390، بررسي آزمايشگاهي تاثير تقويت بال كششي تيرورقهاي پلهاي فولادي با لمينيتCFRP با ناكاملي اوليه در بال كششي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-وحيد حسين زاده، 1389، بررسي آزمايشگاهي مقاومت نهايي، مود كمانشي و فراكمانشي خطوط لوله فراساحل تقويت شده با سخت كننده هاي حلقوي تحت اثر فشارهيدرواستاتيك و خمش غيريكنواخت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-هادي اسماعيلي تيمورلوئي، 1390، مطالعه پارامتري ظرفيت تيرورق پلهاي فولادي با ناكاملي تقويت شده با CFRP در بال و جان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-فرهادخليلي ديزآبادي، 1390، رفتاركمانشي سخت كننده هاي ناكامل حلقوي Tشكل درمحل اتصال پوسته ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-هژار مدرسي، 1389، بررسي آزمايشگاهي اثرتقويت كننده هايT و L شكل در خمش پلاستيك صفحات فلزي دايروي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-سيد نصران حسيني فاطمي، 1389، بررسي آزمايشگاهي خطوط لوله تحت فشار هيدروستاتيك تقويت شده با سخت كننده هاي دورپيچ با اثرات كمانش سخت كننده ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.