• نام و نام خانوادگی
  • رسول شعبانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
پایان نامه ها (42)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رسول شعبانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-به سایت انگلیسی مراجعه شود.
مقالات ژورنال (1)

1- به سایت انگلیسی مراجعه نمایید.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- به سایت انگلیسی مراجعه نمایید.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- به سایت انگلیسی مراجعه گردد.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1-رسول شعبانی برنج آباد، 1387، سیستم ترمز ضد قفل پیوسته.

2-رسول شعبانی برنج آباد، 1386، مکانیزم جدید موتورهای احتراق داخلی و کمپرسورها.
پایان نامه ها (42)

1-صابر طايفه رضائي، 1389، مطالعه ترمو الاستيك دمپينگ در ميكرو صفحات گرد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-محمد شهبازيان، 1389، مطالعه رفتار ديناميكي نانو تيرها تحت تحريك نيروي الكترو استاتيكي و در نظر گرفتن نيروي واندر والس و نيروي كزيمير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-عباس پور محمد اقدم، 1389، تحليل ديناميكي ميكرو ميرورها با درنظر گرفتن استهلاك ويسكوز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-وحيد عسگري خواه، 1389، بررسي رفتار مكانيكي ميكرو پمپها در سيستمهاي ميكرو الكترو مكانيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-محمد رضا حق نيا، 1389، بررسي ارتعاشات عرضي و پيچشي سازه پل قوسي تحت اثر بار متحرك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-محمد فتحعليلو، 1388، بررسي رفتار مكانيكي ميكرو تيرها تحت تحريكات الكترو استاتيك و پيزو الكتريك و تعيين نواحي پايداري آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-هه ژار حسيني، 1390، تحليل استاتيكي و ديناميكي ميكروتير تيموشنكو داراي ترك تحت بارگذاري الكترو استاتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-ناصر شرفخاني، 1390، اثر نويز مكانيكي روي رفتار ديناميكي ميكرو فن هاي خازني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-رحمان ضيغمي، 1390، مطالعه ارتعاشات پيچشي ميكرو شفت در داخل سيال MR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مهرداد شيخلو، 1390، مطالعه ارتعاشات پيچشي ميكرو شفت در داخل سيال الكترو رئولوژيكال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-ايلقار جوانشير، 1390، تحليل ديناميكي و شناسائي نيروهاي هيدرو ديناميكي در دريچه هاي كنترل جريان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-محمود وحيد قره باغ، 1390، مطالعه و بررسي رفتار استاتيكي و ديناميكي نانو انبركهاي كربني تحت تاثير نيروهاي واندر والسي و الكترو استاتيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-فرزين قهرمانيان، 1390، تحليل ديناميكي مخازن استوانه اي با سقف هاي شناورتحت تحريك پايه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-بهرخ عباس نژاد، 1390، آناليز ديناميكي و بررسي تحريك پارامتريك ميكرو آينه ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-فرزين برجيان، 1390، بررسي ارتعاشات پيچشي ميكروتير در محيط سيال ويسكوز با تحريك الكترو استانيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-هادي مدينه اي، 1390، بررسي اثرات غير خطي ناشي از ميدان الكتريكي و كشيدگي در رزوناتورهاي MEMS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سونيا آهنگر، 1389، مطالعه پايداري ميكرو تيرهاي حامل سيال كه تحت ميدان الكتريكي قرار گرفته اند.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-سيد كاوه قيصري، 1393، بررسي و مطالعه اثرات ميرائي ترمو الاستيك در ارتعاشات طولي نانو تير و نانو صفحه مستطيلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-اكبر محمدي چيلان، 1393، مدل سازي و كنترل عملگر سروو الكترو هيدروليك توسط شير سروو سه طبقه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-سيد ظاهر رحيمي، 1393، مطالعه پاسخ ديناميكي و استاتيكي نانو تير و ميكرو تير تحت نيروي الكترو استاتيك بر اساس تئوري غير محلي با مشتقات كسري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-محمد معروفي تولكاني، 1393، بررسي و مطالعه اثرات ميرايي ترمو الاستيك در ارتعاشات طولي يك ميكرو تير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-سليمان عزيزي، 1393، بررسي رفتار مكانيكي يك ميكرو سيستم خازني مبدل انرژي جنبشي به انرژي الكتريكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-صابر نجفي، 1393، بررسي و مطالعه اثرات ميرائي ترمو الاستيك در ارتعاشات طولي ميكرو و نانو صفحه مستطيلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-مجتبي دهقان بيدختي، 1392، تحليل ديناميكي لوله هاي حامل مايع مدفون در خاك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-رضا عاجل، 1392، مطالعه ارتعاشات ميكرو تير ساندويچي حاوي سيال مگنتو رئولوژيكال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-دانيال فضلي ابوخيلي، 1392، تحليل ديناميكي ميكرو انبركهاي احاطه شده توسط سيال تراكم ناپذير در محفظه بسته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-علي خوانچه گردان، 1392، مطالعه اثر نفوذ جرم در نسبت ميرائي در ميكرو تيرهاي نوسانگر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-مسعود نجفي، 1392، مطالعه ميرائي ارتجاعي دمائي در نوسانگرهاي خازني با استفاده از تئوري اصلاح شده كوپل تنش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-علي شاه محمدي آذر، 1392، بررسي تاثير جابجائي الكتريكي مواد پيزو بر رفتلر مكانيكي ميكرو تير مركب تحت تحريك الكترو استاتيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-هادي عظيم لو، 1392، مطالعه رفتار مكانيكي سنسور خازني اندازه گيري سرعت زاويه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-جاسم قهرماني جو، 1391، تحليل تنش وپيش بيني رشد ترك در پوششهاي نازك FGM تحت بار ترمو ديناميكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-محمد رضا زمان زاده، 1391، ارائه حسگر كنترل از راه دور حرارتي با استفاده از تغيير شكل مِكرو تير FGM، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-رشوند كاوه، 1391، به كار گيري تئوري كوپل تنش در مطالعه رفتار مكانيكي ميكرو صفحات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-ايلقار جعفر صادقي پورناكي، 1391، مطالعه تاثير تشعشع حرارتي برروي رفتار مكانيكي ميكروتيرهاي FGM، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-ناصر واحدي، 1391، بررسي رفتار ميكرو رزوناتورها در يك محفظه بسته حاوي سيال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-حامد حاتمي، 1391، تحليل ديناميكي ميكرو تير يكسرگيردار در محفظه بسته حاوي سيال تراكم ناپذير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-احد اميري، 1394، مطالعه رفتار مكانيكي ميكرو ساختارهاي مگنتو-الكترو الاستيك تحت تحريك الكترو استاتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-هيمن رشيدي، 1394، تحليل ارتعاشات و پايداري ديناميكي نانو تيوب هاي كربني حاوي سيال تحت ميدان الكترو استاتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-عليرضا كشاني، 1395، طراحي و ساخت قطره چكان دبي ثابت براي آبياري قطره اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-صحرا آزما، 1394، مطالعه اثرات ميرايي سيال بر روي رفتار مكانيكي يك ميكرو رزوناتور مرتعش جانبي با در نظر گرفتن تئوري سيال ميكرو پولار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-اسماعيل جعفر زاده، 1394، بررسي پايداري ميكرو لوله هاي حامل سيال ساخته شده از مواد مگنتو-الكترو-الاستيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-سالار غفار پور، 1394، ارتعاشات اجباري ميكرو صفحه ي مدور در تداخل با سيال عمل كننده در محفظه يك ميكرو پمپ رفت و برگشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.