• نام و نام خانوادگی
  • بهنام سیدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی مواد
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

بیش از یک دهه تجربه تحقیق و تدریس با دانشگاه ها و آزمایشگاه های ملی در زمینه مواد و فناوری نانو دارم. ترکیبی از تلاش و کوشش من در زمینه درک فن آوری نانو و روش های توصیف مواد، منجر به چندین مقاله منتشر شده در مجلات و کنفرانس ها، ثبت اختراع، کتاب منتشر شده و نظارت بر پایان نامه های کارشناسی ارشد شده است.

علایق پژوهشی:

توسعه مواد پیشرفته به عنوان کاتالیزورهای ORR و OER

پوشش های عایق حرارتی شفاف

مواد متخلخل پیشرفته برای ذخیره هیدروژن و استفاده از CO2

توسعه رنگدانه های صنعتی با روش های غیر مخرب محیط با استفاده از تابش امواج مایکروویو

توسعه روشهای فراصوت در تولید نانوساختارهای بلوری مانند آپاتیت ، فلوروپاتیت و ...

E-mail: behnamseyyedi@gmail.com

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
پایان نامه ها (6)
دروس تدریس شده (16)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهنام سیدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی مواد
 
        بیوگرافی کوتاه

بیش از یک دهه تجربه تحقیق و تدریس با دانشگاه ها و آزمایشگاه های ملی در زمینه مواد و فناوری نانو دارم. ترکیبی از تلاش و کوشش من در زمینه درک فن آوری نانو و روش های توصیف مواد، منجر به چندین مقاله منتشر شده در مجلات و کنفرانس ها، ثبت اختراع، کتاب منتشر شده و نظارت بر پایان نامه های کارشناسی ارشد شده است.

علایق پژوهشی:

توسعه مواد پیشرفته به عنوان کاتالیزورهای ORR و OER

پوشش های عایق حرارتی شفاف

مواد متخلخل پیشرفته برای ذخیره هیدروژن و استفاده از CO2

توسعه رنگدانه های صنعتی با روش های غیر مخرب محیط با استفاده از تابش امواج مایکروویو

توسعه روشهای فراصوت در تولید نانوساختارهای بلوری مانند آپاتیت ، فلوروپاتیت و ...

E-mail: behnamseyyedi@gmail.com

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-Ph.D.,Università degli Studi di Torino.

2-M.Sc.,Amirkabir University of Technology.

3-B.Sc.,Tabriz University.
مقالات ژورنال (16)

1-Seyyedi et al., 2021, Rational design of a bi-functional mononuclear Cobalt-dependent composite with improved catalytic activity and excellent durability for the oxygen reduction reaction,AEJ.

2-Seyyedi et al., 2020, Synthesis of Cytochrome-like Copper/Sulfur/Graphite Hybrid as a Cathode Catalyst for Oxygen Reduction with High Selective Four-electron Pathway in Alkaline Medium,JCSP.

3-Seyyedi et al., 2019, Enhanced electrocatalytic performance of Cu0.02S0.01/rGO hybrid for oxygen reduction reaction in alkaline medium at low temperature,IJHE.

4-Seyyedi et al., 2019, Preparation of Cobalt/Sulfur/Graphite electrocatalyst for the oxygen reduction from an efficient two-electron pathway,RJIC.

5-Seyyedi et al., 2019, The Bio-Inspired Iron / Sulfur / Graphene Nanocomposite and its Catalysis for the Oxygen Reduction Reaction (ORR) in Room Temperature Alkaline Media on a Glassy Carbon Electrode,JCCS.

6-Seyyedi et al., 2019, Accelerating the oxygen reduction reaction via bio-inspired carbon supported zinc electrocatalyst,JCCS.

7-سیدی و همکاران.، 1397، کیتوسان اصلاح شده با کبالت(II) بعنوان کاتالیزوری سبز برای واکنش اکسایش استایرن به استایرن اکساید،مجله شیمی کاربردی.

8-B. Seyyedi, 2017, The direct electron transfer of iron-containing metal organic frameworks (Mil-100) and its catalysis for the oxygen reduction reaction (ORR) in room temperature alkaline media on a glass carbon electrode,JCCS.

9-B. Seyyedi, 2017, Bio-inspired iron metal–carbon black based nano-electrocatalyst for the oxygen reduction reaction,JPRT.

10-B. Seyyedi, 2017, Microwave and electrochemical assisted synthesis of chlorinated iron phthalocyanine nanoparticles,JPRT.

11-Seyyedi et al., 2017, Chitosan-modified Pd(II)-d-penicillamine: preparation, characterization, and catalyst application,Cellulose.

12-Seyyedi et al., 2015, Iron rich laterite soil with mesoporous structure for heterogeneous Fenton-like degradation of an azo dye under visible light,JIEC.

13-Seyyedi et al., 2014, A new single step synthesis of copper phthalocyanine green using microwave irradiation effects in functionalisation of C−H bonds in aromatic rings,JPRT.

14-Seyyedi et al., 2013, kappa-Carrageenan beads as new adsorbent to remove crystal violet dye from water: adsorption kinetics and isotherm,JDWT.

15-Seyyedi et al., 2010, Investigation of acid centers in MIL-53(Al, Ga) for Bronsted-type catalysis: in situ FTIR and ab initio molecular modeling,ChemCatChem.

16-Seyyedi et al., 2010, Cubic octanuclear Ni (II) clusters in highly porous poly pyrazolyl based materials,JACS.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1-Behnam Seyyedi, 2022, Investigation of the effect of zinc atoms on the charge transfer coefficient of advanced composite of zinc doped graphite,2nd Modern Materials Conference.

2-Behnam Seyyedi, 2022, Investigation of the Catalytic Effect of Copper Doped Graphite (Advanced Composite) on Current Density of Oxygen Reduction Reactions,2nd Modern Materials Conference.

3-Behnam Seyyedi, 2021, Investigation of current density changes of rGO/iron at low temperature,The first national conference on advanced technologies in the oil, gas, refining and petrochemical industries.

4-Behnam Seyyedi, 2021, Investigation of charge transfer coefficient of cobalt doped graphene oxide at low temperature,The first national conference on advanced technologies in the oil, gas, refining and petrochemical industries.

5-Seyyedi et al., 2019, Modification of charge transfer properties of graphite oxide with 1,3,5-Triazine-2,4,6-Trithiol as catalyst substrate for oxygen reduction reactions,7th National Conference on Nanotechnology in the Electric Power Industry.

6-Seyyedi et al., 2019, Investigation of current density of modified graphite substrate by sulfur bridges using low temperature process for oxygen reduction reactions,7th National Conference on Nanotechnology in the Electric Power Industry.

7-Seyyedi et al., 2019, Investigation of charge transfer coefficient changes of sulfur-doped graphene via a low temperature process,3rd Conference of Development Energy Infrastructure.

8-Seyyedi et al., 2017, Chitosan aerogel functionalized phthalocyanine-Co (II)/Fe (II) as a heterogeneous catalyst for the oxidation reactions,The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry.

9-Seyyedi et al., 2017, Synthesis, characterization, and catalytic application of chitosan aerogel supported phthalocyanine-Cu (II),The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry.

10-Seyyedi et al., 2010, Amino-functionalized MOFs for CO2 storage: The role of the -NH2 groups,CECAM-HQ-EPFL.

11-Seyyedi et al., 2010, Investigation of MIL-53 (AL, GA) for acid BRØNSTED-type catalysis: IR spectroscopy and molecular modeling,IZC16-IMMS7.

12-Seyyedi et al., 2010, Coordinative changes on metal sites in MIL-68-Ga upon solvent removal,Chemistry and Physics of Materials for Energetics.

13-Seyyedi et al., 2009, Coordinative changes on metal sites in M-STA-12 upon solvent removal,ABC-6th World Congress on Catalysis by Acids and Bases.
کتاب های چاپ شده (1)

1-B. Seyyedi, 2014, Metal-Organic Frameworks: A New Class of Crystalline Porous Materials,LAP LAMBERT Academic Publishing.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-B. Seyyedi, 2019, Design and Synthesis of New High Performance Copper Based Electrocatalyst for Oxygen Reduction at Low Temperature,National.

2-B. Seyyedi, 2016, Non- precious Metal Catalysts for ORR to use in Low Temperature Fuel Cells,National.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1-بهنام سیدی، 1394، سنتز الکتروشیمیایی نانوذرات فتالوسیانین آهن کلرینه شده به کمک تابش امواج ریز،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.

2-بهنام سیدی، 1394، نانوترکیب طبیعی از بین برنده حشرات و حیوانات موذی،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.
پایان نامه ها (6)

1-بفرین شخصه، 1398، بررسی اثر دما بر روی فرآیند دوپه شدن گرافیت اکسید با سولفور بعنوان بستر کاتالیست برای واکنش های مختلف، بهنام سیدی.

2-فهیمه زمانی باشلانبوشلو، 1398، اصلاح خواص انتقال بار بستر گرافیت اکسید با ترکیب آلی 1،3،5-Triazine-2،4،6-Trithiol بعنوان بستر کاتالیست برای واکنش های مختلف، بهنام سیدی.

3-فائزه نهاوندی، 1397، سنتز نانوکاتالیزورهای روی-گرافیت و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن در واکنش کاهش اکسیژن، بهنام سیدی.

4-فریده محمدیان، 1397، سنتز و بررسی اثر کاتالیستی نانو ذرات فتالوسیانین کبالت کلرینه شده بر پایه کربن گرافیتی بر روی واکنشهای کاهش اکسیژن، بهنام سیدی.

5-ژاله اشتری، 1397، بررسی ساختارهای الهام گرفته زیستی از فلز مس برای واکنشهای کاهش اکسیژن، بهنام سیدی.

6-بهارالسادات احمدی، 1397، سنتز و بررسی اثر کاتالیستی نانو ساختار آهن-گرافن بر روی واکنش کاهش اکسیژن، بهنام سیدی، اسماعیل حبیبی.
دروس تدریس شده (16)

1-مباني و خواص نانو مواد 1، کارشناسی ارشد.

2-مباني و خواص نانو مواد 2 ، کارشناسی ارشد.

3-مباحث ويژه، کارشناسی ارشد.

4-فیزیک سطح و لایه های نازک، کارشناسی ارشد.

5-نانومواد مغناطیسی، کارشناسی ارشد.

6-مباني ترموديناميک و سينتيک نانو مواد، کارشناسی ارشد.

7-فیزیک حالت جامد پیشرفته، کارشناسی ارشد.

8-روشهای آنالیز نانوساختارها، کارشناسی ارشد.

9-روشهای سنتز نانوساختارها، کارشناسی ارشد.

10-شیمی فیزیک پیشرفته، کارشناسی ارشد.

11-پدیده های انتقال، کارشناسی.

12-شیمی فیزیک مواد، کارشناسی.

13-آمار و احتمالات مهندسي، کارشناسی.

14-رياضي مهندسي، کارشناسی.

15-کریستالوگرافی و آزمایشگاه، کارشناسی.

16-برنامه نویسی کامپیوتر، کارشناسی.