• نام و نام خانوادگی
  • بهنام سیدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی مواد و نانوفنآوری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی مواد
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (15)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
پایان نامه ها (6)
دروس تدریس شده (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهنام سیدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی مواد و نانوفنآوری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی مواد
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-Ph.D., 2011, Department of Materials and Nanotechnology,Turin University.
مقالات ژورنال (15)

1-Z.Ashtari, B. Seyyedi, 2019, Synthesis of Cytochrome-like Copper/Sulfur/Graphite Hybrid as a Cathode Catalyst for Oxygen Reduction with High Selective Four-electron Pathway in Alkaline Medium,JCSP.

2-B. Shakhseh, B. Seyyedi, 2019, Enhanced electrocatalytic performance of Cu0.02S0.01/rGO hybrid for oxygen reduction reaction in alkaline medium at low temperature,IJHE.

3-F. Mohammadian, B. Seyyedi, B. Sehatnia, 2019, Preparation of Cobalt/Sulfur/Graphite electrocatalyst for the oxygen reduction from an efficient two-electron pathway,RJIC.

4-B. Seyyedi, B. Ahmadi Variani, E. Habibi, 2019, The Bio-Inspired Iron / Sulfur / Graphene Nanocomposite and its Catalysis for the Oxygen Reduction Reaction (ORR) in Room Temperature Alkaline Media on a Glassy Carbon Electrode,JCCS.

5-F. Nahavandi, B. Seyyedi, 2019, Accelerating the oxygen reduction reaction via bio-inspired carbon supported zinc electrocatalyst,JCCS.

6-سجاد کشی پور، فریور احمدی، بهنام سیدی، اسماعیل حبیبی، 1397، کیتوسان اصلاح شده با کبالت(II) بعنوان کاتالیزوری سبز برای واکنش اکسایش استایرن به استایرن اکساید،مجله شیمی کاربردی.

7-B. Seyyedi, 2017, The direct electron transfer of iron-containing metal organic frameworks (Mil-100) and its catalysis for the oxygen reduction reaction (ORR) in room temperature alkaline media on a glass carbon electrode,JCCS.

8-B. Seyyedi, 2017, Bio-inspired iron metal–carbon black based nano-electrocatalyst for the oxygen reduction reaction,JPRT.

9-B. Seyyedi, 2017, Microwave and electrochemical assisted synthesis of chlorinated iron phthalocyanine nanoparticles,JPRT.

10-S. Keshipour, F. Ahmadi, B. Seyyedi, 2017, Chitosan-modified Pd(II)-d-penicillamine: preparation, characterization, and catalyst application,Cellulose.

11-A. Khataee, F. Salahpour, B. Seyyedi, M. Fathinia, B. Vahid, 2015, Iron rich laterite soil with mesoporous structure for heterogeneous Fenton-like degradation of an azo dye under visible light,JIEC.

12-B. Seyyedi, M. Edrisi, M. Seyyedi, Gh. R. Mahdavinia, 2014, A new single step synthesis of copper phthalocyanine green using microwave irradiation effects in functionalisation of C−H bonds in aromatic rings,JPRT.

13-Gh.R. Mahdavinia, F. Bazmizeynabad, B. Seyyedi, 2013, kappa-Carrageenan beads as new adsorbent to remove crystal violet dye from water: adsorption kinetics and isotherm,JDWT.

14-U. Ravon, G. Chaplais, C. Chizallet, B. Seyyedi, F. Bonino, S. Bordiga, N. Bats, D. Farrusseng, 2010, Investigation of acid centers in MIL-53(Al, Ga) for Bronsted-type catalysis: in situ FTIR and ab initio molecular modeling,ChemCatChem.

15-N. Masciocchi, S. Galli, V. Colombo, A. Maspero, G. Palmisano, B. Seyyedi, C. Lamberti, S. Bordiga, 2010, Cubic octanuclear Ni (II) clusters in highly porous poly pyrazolyl based materials,JACS.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1-F. Zamani, B. Seyyedi, 2019, Modification of charge transfer properties of graphite oxide with 1,3,5-Triazine-2,4,6-Trithiol as catalyst substrate for oxygen reduction reactions,7th National Conference on Nanotechnology in the Electric Power Industry.

2-Z. Ashtari, B. Seyyedi, B. Sehatnia, 2019, Investigation of current density of modified graphite substrate by sulfur bridges using low temperature process for oxygen reduction reactions,7th National Conference on Nanotechnology in the Electric Power Industry.

3-B. Shakhseh, B. Seyyedi, 2019, Investigation of charge transfer coefficient changes of sulfur-doped graphene via a low temperature process,3rd Conference of Development Energy Infrastructure.

4-S. Keshipour, F. Ahmadi, B. Seyyedi, 2017, Chitosan aerogel functionalized phthalocyanine-Co (II)/Fe (II) as a heterogeneous catalyst for the oxidation reactions,The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry.

5-S. Keshipour, F. Ahmadi, B. Seyyedi, 2017, Synthesis, characterization, and catalytic application of chitosan aerogel supported phthalocyanine-Cu (II),The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry.

6-J.G. Vitillo, S. Chavan, B. Seyyedi, F. Bonino, D. Farrusseng, S. Bordiga, 2010, Amino-functionalized MOFs for CO2 storage: The role of the -NH2 groups,CECAM-HQ-EPFL.

7-U. Ravon, G. Chaplais, C. Chizallet, B. Seyyedi, F. Bonino, S. Bordiga, N. Bats, D. Farrusseng, 2010, Investigation of MIL-53 (AL, GA) for acid BRØNSTED-type catalysis: IR spectroscopy and molecular modeling,IZC16-IMMS7.

8-B. Seyyedi, S. Bordiga, F. Bonino, U. Ravon, D. Farrusseng, 2010, Coordinative changes on metal sites in MIL-68-Ga upon solvent removal,Chemistry and Physics of Materials for Energetics.

9-B. Seyyedi, G.M. Pearce, P.A. Wright, S. Chavan, F. Bonino, S. Bordiga, 2009, Coordinative changes on metal sites in M-STA-12 upon solvent removal,ABC-6th World Congress on Catalysis by Acids and Bases.
کتاب های چاپ شده (1)

1-B. Seyyedi, 2014, Metal-Organic Frameworks: A New Class of Crystalline Porous Materials,LAP LAMBERT Academic Publishing.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-B. Seyyedi, 2019, Design and Synthesis of New High Performance Copper Based Electrocatalyst for Oxygen Reduction at Low Temperature,National.

2-B. Seyyedi, 2016, Non- precious Metal Catalysts for ORR to use in Low Temperature Fuel Cells,National.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1-بهنام سیدی، 1394، سنتز الکتروشیمیایی نانوذرات فتالوسیانین آهن کلرینه شده به کمک تابش امواج ریز،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.

2-بهنام سیدی، 1394، نانوترکیب طبیعی از بین برنده حشرات و حیوانات موذی،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.
پایان نامه ها (6)

1-بفرین شخصه، 1398، بررسی اثر دما بر روی فرآیند دوپه شدن گرافیت اکسید با سولفور بعنوان بستر کاتالیست برای واکنش های مختلف، بهنام سیدی.

2-فهیمه زمانی باشلانبوشلو، 1398، اصلاح خواص انتقال بار بستر گرافیت اکسید با ترکیب آلی 1،3،5-Triazine-2،4،6-Trithiol بعنوان بستر کاتالیست برای واکنش های مختلف، بهنام سیدی.

3-فائزه نهاوندی، 1397، سنتز نانوکاتالیزورهای روی-گرافیت و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن در واکنش کاهش اکسیژن، بهنام سیدی.

4-فریده محمدیان، 1397، سنتز و بررسی اثر کاتالیستی نانو ذرات فتالوسیانین کبالت کلرینه شده بر پایه کربن گرافیتی بر روی واکنشهای کاهش اکسیژن، بهنام سیدی.

5-ژاله اشتری، 1397، بررسی ساختارهای الهام گرفته زیستی از فلز مس برای واکنشهای کاهش اکسیژن، بهنام سیدی.

6-بهارالسادات احمدی، 1397، سنتز و بررسی اثر کاتالیستی نانو ساختار آهن-گرافن بر روی واکنش کاهش اکسیژن، بهنام سیدی، اسماعیل حبیبی.
دروس تدریس شده (9)

1-فیزیک سطح و لایه های نازک، کارشناسی ارشد.

2-نانومواد مغناطیسی، کارشناسی ارشد.

3-مباني ترموديناميک و سينتيک نانو مواد، کارشناسی ارشد.

4-فیزیک حالت جامد پیشرفته، کارشناسی ارشد.

5-روشهای آنالیز نانوساختارها، کارشناسی ارشد.

6-روشهای سنتز نانوساختارها، کارشناسی ارشد.

7-شیمی فیزیک پیشرفته، کارشناسی ارشد.

8-کریستالوگرافی و آزمایشگاه، کارشناسی.

9-برنامه نویسی کامپیوتر، کارشناسی.