• نام و نام خانوادگی
  • بهنام سیدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهنام سیدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1-بهنام سیدی-محمد ادریسی-مریم سیدی-غلامرضا مهدوی نیا, 2014, A new single step synthesis of copper phthalocyanine green using microwave irradiation effects in functionalisation of CZH bonds in aromatic rings,Pigment and Resin Technology.

2-Norberto Masciocchi, Simona Galli, Valentina Colombo, Angelo Maspero, Giovanni Palmisano, Behnam Seyyedi, Carlo Lamberti,and Silvia Bordiga, 2010, Cubic Octanuclear Ni(II) Clusters in Highly Porous Polypyrazolyl-Based Materials,Journal of American Chemical Society.

3-Ugo Ravon, Grald Chaplais, Cline Chizallet, Behnam Seyyedi , Francesca Bonino, Silvia Bordiga, Nicolas Bats, and David Farrusseng, 2010, Investigation of Acid Centers in MIL-53(Al, Ga) for Br?nsted-Type Catalysis: In Situ FTIR and Ab Initio Molecular Modeling,ChemCatChem.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- 1394, COORDINATIVE CHANGES ON METAL SITES IN M-STA-12 UPON SOLVENT REMOVAL,ABC-6th World Congress on Catalysis by Acids and Bases, جنوا,ایتالیا.

2- 1394, INVESTIGATION OF MIL-68(Ga) FOR ACID BRONSTED –TYPE CATALYSIS,Europian School 2009, میلان,ایتالیا.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1-بهنام سیدی، 1394، سنتز الکتروشیمیایی نانوذرات فتالوسیانین آهن کلرینه شده به کمک تابش امواج ریز،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.

2-بهنام سیدی، 1394، نانوترکیب طبیعی از بین برنده حشرات و حیوانات موذی،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.