• نام و نام خانوادگی
  • بهنام سیدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
  • b.seyyedi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهنام سیدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1-بهنام سیدی-محمد ادریسی-مریم سیدی-غلامرضا مهدوی نیا, "A new single step synthesis of copper phthalocyanine green using microwave irradiation effects in functionalisation of CZH bonds in aromatic rings", Pigment and Resin Technology, 2014.

2-Norberto Masciocchi, Simona Galli, Valentina Colombo, Angelo Maspero, Giovanni Palmisano, Behnam Seyyedi, Carlo Lamberti,and Silvia Bordiga, "Cubic Octanuclear Ni(II) Clusters in Highly Porous Polypyrazolyl-Based Materials", Journal of American Chemical Society, 2010.

3-Ugo Ravon, Grald Chaplais, Cline Chizallet, Behnam Seyyedi , Francesca Bonino, Silvia Bordiga, Nicolas Bats, and David Farrusseng, "Investigation of Acid Centers in MIL-53(Al, Ga) for Br?nsted-Type Catalysis: In Situ FTIR and Ab Initio Molecular Modeling", ChemCatChem, 2010.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- "COORDINATIVE CHANGES ON METAL SITES IN M-STA-12 UPON SOLVENT REMOVAL", ABC-6th World Congress on Catalysis by Acids and Bases, 1394, جنوا,ایتالیا.

2- "INVESTIGATION OF MIL-68(Ga) FOR ACID BRONSTED –TYPE CATALYSIS", Europian School 2009, 1394, میلان,ایتالیا.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1-بهنام سیدی, "سنتز الکتروشیمیایی نانوذرات فتالوسیانین آهن کلرینه شده به کمک تابش امواج ریز", ايران, 1394, سازمان ثبت اسناد و املاك كشور,ايران.

2-بهنام سیدی, "نانوترکیب طبیعی از بین برنده حشرات و حیوانات موذی", ايران, 1394, سازمان ثبت اسناد و املاك كشور,ايران.