• نام و نام خانوادگی
  • بهنام سیدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
کتاب های چاپ شده (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
پایان نامه ها (7)
دروس تدریس شده (13)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهنام سیدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-Ph.D., 2011, Department of Materials and Nanotechnology,Turin University.

2-M.Sc., 1381, Department of Chemical Engineering,Amirkabir University of Technology.

3-B.Sc., 1379, Department of Chemistry,Tabriz University.
مقالات ژورنال (14)

1-B. Shakhseh, B. Seyyedi, 2019, Enhanced electrocatalytic performance of Cu0.02S0.01/rGO hybrid for oxygen reduction reaction in alkaline medium at low temperature,IJHE.

2-F. Mohammadian, B. Seyyedi, 2019, Preparation of Cobalt/Sulfur/Graphite electrocatalyst for the oxygen reduction from an efficient two-electron pathway,RJIC.

3-B. Seyyedi, B. Ahmadi Variani, E. Habibi, 2019, The Bio-Inspired Iron / Sulfur / Graphene Nanocomposite and its Catalysis for the Oxygen Reduction Reaction (ORR) in Room Temperature Alkaline Media on a Glassy Carbon Electrode,JCCS.

4-سجاد کشی پور، فریور احمدی، بهنام سیدی، اسماعیل حبیبی، 1397، کیتوسان اصلاح شده با کبالت(II) بعنوان کاتالیزوری سبز برای واکنش اکسایش استایرن به استایرن اکساید،مجله شیمی کاربردی.

5-F. Nahavandi, B. Seyyedi, 2019, Accelerating the oxygen reduction reaction via bio-inspired carbon supported zinc electrocatalyst,JCCS.

6-B. Seyyedi, 2017, The direct electron transfer of iron-containing metal organic frameworks (Mil-100) and its catalysis for the oxygen reduction reaction (ORR) in room temperature alkaline media on a glass carbon electrode,JCCS.

7-B. Seyyedi, 2017, Bio-inspired iron metal–carbon black based nano-electrocatalyst for the oxygen reduction reaction,JPRT.

8-B. Seyyedi, 2017, Microwave and electrochemical assisted synthesis of chlorinated iron phthalocyanine nanoparticles,JPRT.

9-S. Keshipour, F. Ahmadi, B. Seyyedi, 2017, Chitosan-modified Pd(II)-d-penicillamine: preparation, characterization, and catalyst application,Cellulose.

10-A. Khataee, F. Salahpour, B. Seyyedi, M. Fathinia, B. Vahid, 2015, Iron rich laterite soil with mesoporous structure for heterogeneous Fenton-like degradation of an azo dye under visible light,JIEC.

11-B. Seyyedi, M. Edrisi, M. Seyyedi, Gh. R. Mahdavinia, 2014, A new single step synthesis of copper phthalocyanine green using microwave irradiation effects in functionalisation of C−H bonds in aromatic rings,JPRT.

12-Gh.R. Mahdavinia, F. Bazmizeynabad, B. Seyyedi, 2013, kappa-Carrageenan beads as new adsorbent to remove crystal violet dye from water: adsorption kinetics and isotherm,JDWT.

13-U. Ravon, G. Chaplais, C. Chizallet, B. Seyyedi, F. Bonino, S. Bordiga, N. Bats, D. Farrusseng, 2010, Investigation of acid centers in MIL-53(Al, Ga) for Bronsted-type catalysis: in situ FTIR and ab initio molecular modeling,ChemCatChem.

14-N. Masciocchi, S. Galli, V. Colombo, A. Maspero, G. Palmisano, B. Seyyedi, C. Lamberti, S. Bordiga, 2010, Cubic octanuclear Ni (II) clusters in highly porous poly pyrazolyl based materials,JACS.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1-B. Shakhseh, B. Seyyedi, 2019, Investigation of charge transfer coefficient changes of sulfur-doped graphene via a low temperature process,3rd Conference of Development Energy Infrastructure.

2-S. Keshipour, F. Ahmadi, B. Seyyedi, 2017, Chitosan aerogel functionalized phthalocyanine-Co (II)/Fe (II) as a heterogeneous catalyst for the oxidation reactions,The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry.

3-S. Keshipour, F. Ahmadi, B. Seyyedi, 2017, Synthesis, characterization, and catalytic application of chitosan aerogel supported phthalocyanine-Cu (II),The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry.

4-J.G. Vitillo, S. Chavan, B. Seyyedi, F. Bonino, D. Farrusseng, S. Bordiga, 2010, Amino-functionalized MOFs for CO2 storage: The role of the -NH2 groups,CECAM-HQ-EPFL.

5-U. Ravon, G. Chaplais, C. Chizallet, B. Seyyedi, F. Bonino, S. Bordiga, N. Bats, D. Farrusseng, 2010, Investigation of MIL-53 (AL, GA) for acid BRØNSTED-type catalysis: IR spectroscopy and molecular modeling,IZC16-IMMS7.

6-B. Seyyedi, S. Bordiga, F. Bonino, U. Ravon, D. Farrusseng, 2010, Coordinative changes on metal sites in MIL-68-Ga upon solvent removal,Chemistry and Physics of Materials for Energetics.

7-B. Seyyedi, G.M. Pearce, P.A. Wright, S. Chavan, F. Bonino, S. Bordiga, 2009, Coordinative changes on metal sites in M-STA-12 upon solvent removal,ABC-6th World Congress on Catalysis by Acids and Bases.
کتاب های چاپ شده (1)

1-B. Seyyedi, 2014, Metal-Organic Frameworks: A New Class of Crystalline Porous Materials,LAP LAMBERT Academic Publishing.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1-بهنام سیدی، 1394، سنتز الکتروشیمیایی نانوذرات فتالوسیانین آهن کلرینه شده به کمک تابش امواج ریز،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.

2-بهنام سیدی، 1394، نانوترکیب طبیعی از بین برنده حشرات و حیوانات موذی،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.
پایان نامه ها (7)

1-بفرین شخصه، 1398، بررسی اثر دما بر روی فرآیند دوپه شدن گرافیت اکسید با سولفور بعنوان بستر کاتالیست برای واکنش های مختلف، بهنام سیدی.

2-فهیمه زمانی باشلانبوشلو، 1398، اصلاح خواص انتقال بار بستر گرافیت اکسید با ترکیب آلی 1،3،5-Triazine-2،4،6-Trithiol بعنوان بستر کاتالیست برای واکنش های مختلف، بهنام سیدی.

3-فائزه نهاوندی، 1397، سنتز نانوکاتالیزورهای روی-گرافیت و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن در واکنش کاهش اکسیژن، بهنام سیدی.

4-فریده محمدیان، 1397، سنتز و بررسی اثر کاتالیستی نانو ذرات فتالوسیانین کبالت کلرینه شده بر پایه کربن گرافیتی بر روی واکنشهای کاهش اکسیژن، بهنام سیدی.

5-ژاله اشتری، 1397، بررسی ساختارهای الهام گرفته زیستی از فلز مس برای واکنشهای کاهش اکسیژن، بهنام سیدی.

6-بهارالسادات احمدی، 1397، سنتز و بررسی اثر کاتالیستی نانو ساختار آهن-گرافن بر روی واکنش کاهش اکسیژن، بهنام سیدی، اسماعیل حبیبی.

7-فریور احمدی، 1396، اصلاح کیتوسان و آیروژل های کیتوسان با دی پنی سیلین آمین پالادیم وفتالوسیانین آهن کبالت و کاربرد آنها در واکنش های اکسایش، سجاد کشی پور، بهنام سیدی.
دروس تدریس شده (13)

1-مباني ترموديناميک و سينتيک نانو مواد، کارشناسی ارشد،1397.

2-فیزیک حالت جامد پیشرفته، کارشناسی ارشد،1397.

3-فیزیک حالت جامد پیشرفته، کارشناسی ارشد،1397.

4-روشهای آنالیز نانوساختارها، کارشناسی ارشد،1397.

5-روشهای سنتز نانوساختارها، کارشناسی ارشد،1396.

6-روشهای آنالیز نانوساختارها، کارشناسی ارشد،1396.

7-روشهای آنالیز نانوساختارها، کارشناسی ارشد،1396.

8-روشهای سنتز نانوساختارها، کارشناسی ارشد،1396.

9-روشهای آنالیز نانوساختارها، کارشناسی ارشد،1395.

10-روشهای سنتز نانوساختارها، کارشناسی ارشد،1395.

11-شیمی فیزیک پیشرفته، کارشناسی ارشد،1395.

12-کریستالوگرافی و آزمایشگاه، کارشناسی،1394.

13-برنامه نویسی کامپیوتر، کارشناسی،1393.