• نام و نام خانوادگی
  • مقصود سلیمانپور دارغلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی صنایع
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

دکتر مقصود سلیمانپور متولد سال 1351 در شهرستان ارومیه و عضو هیئت علمی تمام وقت در گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه می باشند. ایشان مدرک دکترای تخصصی خود را در سال 1382 در رشته مهندسی صنایع از انستیتو تکنولوژی هند، دهلی نو دریافت نموده و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دانشجوی نمونه دکترای خارج از کشور مورد تقدیر قرار گرفتند. وی هر دو مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در همین رشته از دانشگاه صنعتی شریف به ترتیب در سالهای 1373 و 1376 دریافت داشته است. ایشان در سال 1387 به مرتبه دانشیاری و در سال 1392 به مرتبه استادی ارتقا یافته اند.

ایشان بالغ بر یکصد عنوان مقاله در مجلات تخصصی بین المللی معتبر و کنفرانسهای معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده اند. موضوعات تحقیقاتی مورد علاقه ایشان بهینه سازی فرایندهای ساخت، مکانیابی و چیدمان تجهیزات تولیدی، سیستمهای تولید سلولی، برنامه ریزی تولید، الگوریتمهای فراابتکاری و تحقیق در عملیات می باشد.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (53)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (49)
پایان نامه ها (51)
دروس تدریس شده (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مقصود سلیمانپور دارغلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی صنایع
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر مقصود سلیمانپور متولد سال 1351 در شهرستان ارومیه و عضو هیئت علمی تمام وقت در گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه می باشند. ایشان مدرک دکترای تخصصی خود را در سال 1382 در رشته مهندسی صنایع از انستیتو تکنولوژی هند، دهلی نو دریافت نموده و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دانشجوی نمونه دکترای خارج از کشور مورد تقدیر قرار گرفتند. وی هر دو مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در همین رشته از دانشگاه صنعتی شریف به ترتیب در سالهای 1373 و 1376 دریافت داشته است. ایشان در سال 1387 به مرتبه دانشیاری و در سال 1392 به مرتبه استادی ارتقا یافته اند.

ایشان بالغ بر یکصد عنوان مقاله در مجلات تخصصی بین المللی معتبر و کنفرانسهای معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده اند. موضوعات تحقیقاتی مورد علاقه ایشان بهینه سازی فرایندهای ساخت، مکانیابی و چیدمان تجهیزات تولیدی، سیستمهای تولید سلولی، برنامه ریزی تولید، الگوریتمهای فراابتکاری و تحقیق در عملیات می باشد.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترای تخصصی PhD، 2000-2003، مهندسی صنایع،انستیتو تکنولوژی هند-دهلی نو.

2-کارشناسی ارشد، 1374-1376، مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی شریف.

3-کارشناسی، 1369-1373، مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی شریف.
مقالات ژورنال (53)

1-Hanife Dokht Ghayour S., Solimanpur M., Babazadeh R., 2020, An integrated mixed-integer linear programming (MILP) model for urban water supply chain optimization,Journal of the Applied Research in Water and Wastewater, 14, 102-110..

2-Taghavi V., Alimirzaloo V., Solimanpur M., Mashhadi Keshtiban P., Sheydaei Govarchin Ghaleh S., 2020, An Investigation of the Effective Factors in the Shape Rolling Process of a Compressor Blade,Iranian Journal of Materials Forming, 7(2), 16-25..

3-Foladi S., Solimanpur M., Jahangoshai Rezaee M., 2020, Inverse Dynamic Data Envelopment Analysis for Evaluating Faculties of University with Quasi Fixed Inputs,Social Indicators Research, 148, 323-347..

4-Jafari Asl A., Solimanpur M., Shankar R., 2019, Multi objective multi model assembly line balancing problem: a quantitative study in engine manufacturing industry,OPSEARCH, 56(3), 603-627..

5-Shamsi M., Babazadeh R., Solimanpur M., 2018, Optimization of Biomass-to-Bioenergy Logistics Network Design Problem: A Case Study,International Journal of Chemical Reactor Engineering, 16(11), 20170251..

6-Heidarzadeh S., Doniavi A., Solimanpur M., 2017, Development of supply chain strategy in the Iranian automotive industry based on system dynamics and game theory,Scientia Iranica Transactions E, 24(6), 3345-3354..

7-Shafiei Kisomi M., Solimanpur M., Doniavi A., 2016, An integrated supply chain configuration model and procurement management under uncertainty: A set-based robust optimization methodology,Applied Mathematical Modelling, 40, 7928–7947..

8-Masoumzadeh S., Solimanpur M., Abdollahi Kamran M., 2016, A multi-objective fuzzy goal programming P-hub location and protection model with back-up hubs considering hubs establishment fixed costs ,Scientia Iranica Transactions E, 23(4), 1941-1951..

9-Shafiei Kaleibari S., Gharizadeh Beiragh R., Alizadeh R., Solimanpur M., 2016, A framework for performance evaluation of energy supply chain by a compatible network data envelopment analysis model,Scientia Iranica Transactions E, 23(4), 1904-1917..

10-Rezaei-Pouya A., Solimanpur M., Jahangoshai-Rezaee M., 2016, Solving multi-objective portfolio optimization problem using invasive weed optimization,Swarm and Evolutionary Computation, 28, 42-57..

11-Karimi H., Yousefi S., Solimanpur M., 2013, A segmentation approach for file broadcast scheduling,J. Parallel Distrib. Comput., 73, 1375-1388..

12-Mahdavi I., Shirazi B., Solimanpur M., Paydar M.M., 2009, Optimal Layout Selection Using Petri Net in an Automated Assembling Shop,Journal of Operations and Logistics, 3(1), I.1-I.10..

13-Saeedi S., Solimanpur M., Mahdavi I., Javadian N., 2010, Heuristic approaches for cell formation in cellular manufacturing,Journal of Software Engineering and Applications, 3(7), 674-682..

14-Azimi K., Solimanpur M. , 2016, A heuristic method to solve the location and machine selection problem in a two dimensional continuous area,International Journal of Mathematics in Operational Research, 8(4), 424-448..

15-Vesaghi-Aram O., Yousefi S., Solimanpur M., 2016, Join server selection and replica placement in urban content delivery networks,International Journal of Operational Research, 25(3), 288-306..

16-Solimanpur M., Mansourfar G., Ghayour F., 2015, Optimum portfolio selection using a hybrid genetic algorithm and analytic hierarchy process,Studies in Economics and Finance, 32(3), 379-394..

17-Saeidi S., Solimanpur M., Mahdavi I., Javadian N., 2014, A multi-objective genetic algorithm for solving cell formation problem using a fuzzy goal programming approach,International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 70, 1635–1652..

18-Mozdgir A., Mahdavi I., Seyedi I., Solimanpur M., 2013, Using Taguchi method to optimize differential evolution algorithm parameters to minimize workload smoothness index in simple assembly line balancing,Mathematical and Computer Modelling, 57, 137-151..

19-Solimanpur M., Elmi A., 2013, A tabu search approach for cell scheduling problem with makespan criterion,International Journal of Production Economics, 141(2), 639-645..

20-Biglari F., Solimanpur M., 2013, Scaling on the Spectral Gradient Method,Journal of Optimization Theory and Applications, 158(2), 626-635..

21-Mahdavi I., Aalaei A., Paydar M.M., Solimanpur M., 2012, A new mathematical model for integrating all incidence matrices in multi-dimensional cellular manufacturing system,Journal of Manufacturing Systems, 31(2), 214-223..

22-Mahdavi I., Taghizadeh K., Bagherpour M., Solimanpur M., 2012, Modeling of multi-period multi-product production planning considering production routes,International Journal of Production Research, 50(6), 1749-1766..

23-Solimanpur M., Rastgordani R., 2012, Minimizing tool switching and indexing times by ant colony optimization in automatic machining centers,International Journal of Operational Research, 13(4), 465-479..

24-Shirazi B., Mahdavi I., Solimanpur M., 2012, Intelligent decision support system for the adaptive control of a flexible manufacturing system with machine and tool flexibility,International Journal of Production Research, 50(12), 3288-3314..

25-Abazeri A.M., Solimanpur M., Sattari H., 2012, Optimum loading of machines in a flexible manufacturing system using a mixed-integer linear mathematical programming model and genetic algorithm,Computers and Industrial Engineering, 62, 469-478..

26-Solimanpur M., Sattari H., Abazeri A.M., 2012, Optimum process plan selection via branch-and-bound algorithm in an automated manufacturing environment,International Journal of Operational Research, 13(3), 281-294..

27-Rahmani K., Mahdavi I., Moradi H., Khorshidian H., Solimanpur M., 2011, A Non-dominated Ranked Genetic Algorithm for bi-objective single machine preemptive scheduling in just-in-time environment,International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 55(9-12), 1135-1147..

28-Elmi A., Solimanpur M., Topaloglu S., Elmi A., 2011, A Simulated annealing algorithm for the job shop cell scheduling problem with intercellular moves and reentrant parts,Computers and Industrial Engineering, 61(1), 171-178..

29-Paydar M.M., Mahdavi I., Valipour S., Solimanpur M., 2011, Developing a mathematical model for cell Formation in cellular manufacturing systems,International Journal of Operational Research, 11(4), 408-424..

30-Mahdavi I., Aalaei A., Paydar M.M., Solimanpur M., 2011, Multi-objective cell formation and production planning in dynamic virtual cellular manufacturing systems,International Journal of Production Research, 49(21), 6517-6537..

31-Solimanpur M., Foroughi A., 2011, A new approach to the cell formation problem with alternative processing routes and operation sequence,International Journal of Production Research, 49(19), 5833-5849..

32-Solimanpur M., Baradarani F., 2011, A new heuristic for rectangular stock-cutting problem,International Journal of Operational Research, 12(4), 390-406..

33-Mahdavi I., Paydar M.M., Solimanpur M., 2011, Solving a new mathematical model for cellular manufacturing system: a fuzzy goal programming approach,Iranian Journal of Operations Research, 2(2), 35-47..

34-Solimanpur M., Elmi A., 2011, A Tabu Search Approach for Group Scheduling in Buffer- Constrained Flow Shop Cells,International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 24(3), 257–268..

35-Shirazi B., Mahdavi I., Solimanpur M., 2010, Development of a simulation-based intelligent decision support system for the adaptive real-time control of flexible manufacturing systems,Journal of Software Engineering and Applications, 3(7), 661-673..

36-Solimanpur M., Saeedi S., Mahdavi I., 2010, Solving cell formation problem in cellular manufacturing using ant-colony-based optimization,International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 50(9–12), 1135–1144..

37-Mahdavi I., Paydar M.M., Solimanpur M., Saidi-Mehrabad M., 2010, A Mathematical Model for Integrating Cell Formation Problem with Machine Layout,International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 21(2), 61-70..

38-Paydar M.M., Mahdavi I., Sharafuddin I., Solimanpur M. , 2010, Applying Simulated Annealing for designing Cellular Manufacturing Systems Using MDmTSP,Computers and Industrial Engineering, 59, 929–936..

39-Mahdavi I., Aalaei A., Paydar M.M., Solimanpur M., 2010, Designing a mathematical model for dynamic cellular manufacturing systems considering production planning and worker assignment,Computers and mathematics with Applications, 60(4), 1014-1025..

40-Solimanpur M., Kamran M., 2010, Solving facilities location problem in the presence of alternative processing routes using a genetic algorithm,Computers and Industrial Engineering, 59, 830–839..

41-Mahdavi I., Shirazi B., Solimanpur M., 2010, Development of a simulation- based decision support system for controlling stochastic flexible job shop manufacturing systems,Simulation Modelling Practice and Theory, 18(6), 768-786..

42-Mahdavi I., Paydar M.M., Solimanpur M., Heidarzade A., 2009, Genetic Algorithm Approch for Solving a Cell Formation Problem in Cellular Manufacturing,Expert Systems with Application, 36, 6598-6604..

43-Mahdavi I., Shirazi B., Solimanpur M., Sahebjamnia N., 2009, Lot size Approximation Based on Minimising Total Delay in a Shop with Multi-Assembly Products,International Journal of Production Research, 47(10), 2685-2703..

44-Solimanpur M., Ranjdoostfard F., 2009, Optimisation of Cutting Parameters Using a Multi-Objective Genetic Algoritm,International Journal of Production Research, 47(21), 6019-6036..

45-Solimanpur M., Jafari A., 2008, Optimal Solution for the Two-Dimensional Facility Layout Problem Using a Branch-and-Bound Algorithm,Computers & Industrial Engineering, 55, 606-619..

46-Ghaiebi H., Solimanpur M., 2007, An Ant Algorithm for Optimization of Hole-Making Operations,Computers & Industrial Engineering, 52, 308-319..

47-Solimanpur M., Vrat P., Shankar R., 2005, An Ant Algorithm for the Single Row Layout Problem in Flexible Manufacturing Systems,Computers & Operations Research, 32, 583-598..

48-Solimanpur M., Vrat P., Shankar R., 2004, A Neuro-Tabu Search Heuristic for the Flow Shop Scheduling Problem,Computers & Operations Research, 31, 2151-2164..

49-Solimanpur M., Vrat P., Shankar R., 2004, A Heuristic to Minimize Makespan of Cell Scheduling Problem,International Journal of Production Economics, 88, 231-241..

50-Solimanpur M., Vrat P., Shankar R., 2004, A multi-Objective Genetic Algorithm Approach to the Design of Cellular Manufacturing Systems,International Journal of Production Research, 42(7), 1419-1441..

51-Solimanpur M., Vrat P., Shankar R., 2004, Ant Colony Optimization Algorithm to the Inter-Cell Layout Problem in Cellular Manufacturing,European Journal of Operational Research, 157, 592-606..

52-Solimanpur M., Vrat P., Shankar R., 2004, Feasibility and Robustness of Transiently Chaotic Neural Networks Applied to the Cell Formation Problem,International Journal of Production Research, 42(6), 1065-1082..

53-Soleymanpour M., Vrat P., Shankar R., 2002, A Transiently Chaotic Neural Network Approach to the Design of Cellular Manufacturing,International Journal of Production Research, 40(10), 2225-2244..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (49)

1-Solimanpur M., Sattari H., Doniavi A., Abazeri A.M., March 1-3, 2010, Global optimality in process plan selection problem,Proceedings of the 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010), Iran: Babol.

2-سليمانپور م.، جعفري نژاد ح.، دنيوي ع.، 30 ارديبهشت الي 1 خرداد 1388، توسعه يک مدل خطي با متغيرهاي صفر-يک جهت حداقل سازي زمانهاي پردازش و جابجايي مواد براي قطعات داراي فرايندهاي توليد جايگزين،مجموعه مقالات دومين کنفرانس بين¬المللي تحقيق در عمليات ايران، ايران: بابلسر..

3-Solimanpur M., Sattari H., Doniavi A., 20-22 May 2009, A non-linear mathematical programming model for optimum process plan selection problem,Proceedings of the 2nd International Conference of Iranian Operations Research Society OR2009, Iran: Babolsar..

4-Solimanpur M., Mahdavi I., Aalaei A., Paydar M.M., 2009, Multi-objective cell formation and production planning in dynamic virtual cellular manufacturing system,Proceedings of the International Conference on Business and Information BAI2009, Malaysia: Kuala Lumpur..

5-مقصود سلیمانپور، سمیرا فولادی، مصطفی جهانگشای رضایی، 1395، بررسی کارایی نسبی عملکرد پژوهشی واحدهای پژوهشی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (مطالعه ی موردی: دانشگاه ارومیه)،کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه تهران.

6- 1389, A Competent Leadership Algorithm for solving flow shop group scheduling problem,3rd International Conference of Iranian Operations Research Society, تهران,ایران.

7- 2010, A linear mathematical programming model for machine loading problem in a flexible manufacturing system,10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering, بابل,ایران.

8- 2014, A Model for System Reliability Optimization,The third international reliability engineering conference -IREC2014, تهران,ایران.

9- 2006, A New Heuristic for Minimizing Makespan of Flow Shop Group Scheduling Problem,Group Technology Cellular Manufacturing Conference.

10- 2005, A Study on the Structural Parameters of a Thermosyphonic Solar Collector,Eighth Baku international congress on Energy, Ecology , Economy"", Baku, Azerbaijan.

11- 2012, A two-stage solution approach based on mathematical programming for designing manufacturing cells,IEOM2012, استانبول,ترکیه.

12- 2006, Analyzing Overhaul Cycle Time of a Typical Aeroengine Obtained From Simulation,8th Middle Eastern Simulation Multiconference.

13- 2010, Branch-and-Bound algorithm to select the best process plan in an automated manufacturing environment,10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering, بابل,ایران.

14- 2010, Combining Artificial Neural Network and Ant Colony Optimization for Designing Fuel- Injection Control Systems to Reduce Nox Emissions in DI Diesel Engines,13th Annual& 2nd International Fluid Dynamics Conference.

15- 2003, Design of Cellular Manufacturing Systems: A goal Programming Approach,International Conference on Automation, Robotics and Autonomous Factories.

16- 2009, Designing a New Integrated Dynamic Cellular Manufacturing System with Production Planning and Machine Layout,دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران.

17- 2006, Developing a Framework for Discrete Event Simulation of Aircraft Piston Enging Overhuaul Procedures,Mesm&8th Middle Eastern Simulation Multiconferance.

18- 2008, Lot Size Approximation in A Shop Wit Multi-Assembly Products Using Timed Petri Net,BAI2008- International Conference on Business And Information.

19- 1390, Machine Load Balancing Based on Maximizing the Throughput in a Flexible Manufacturing Environment,سومین کنفرانس بین المللی ساخت و تولید, تهران,ایران.

20- 2009, Muli- Objective Cell Formation and Production Planning in Dynamic Virtular Manufacturing Systems,International Conference on Business and Information.

21- 2012, Multi-objective mathematical model for Time and Space Assembly Line Balancing Problem,IEOM2012, استانبول,ترکیه.

22- 2009, Optimal Gate Location Corresponding to Minimum Shrinkage in Injection Modeling by Taguchi Method,Conference on Manufacturing Engineering.

23- 2006, Optimization of Cutting Parameters Using Genetic Algorithm,14th Annual (International) Mechanical Engineering Conference.

24- 2010, Optimization of molding parameters by Taguchi method leading to minimum shrinkage and in-mold pressure,10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering, بابل,ایران.

25- 2012, Optimization of multi-pass turning operations using genetic algorithms,IEOM2012, استانبول,ترکیه.

26- 2009, Production Planning and Cell Formation in Dynamic Virtual Cellular Manufacturing Systems with Worker Flexibility,IEEE.

27- 2006, Project Weights Estimation Using an AHP-Based Method and Fuzzy Rule Base,2nd International Project Management Conference.

28- 2007, Selection Optimum Drilling Sequence in Hole Making Operations Using Simulated Annealing Algorothm,15th annual (international()confernce on mechanical engineering ISME.

29- 2008, Simulated Annealing Approach to Solve a Cellular Manufacturing System Using MDMTSP,38th International Conference on Computers and Industrial Enneneering.

30- 2008, Solving a New Mathematical Model for Cellular Manufacturing System: Fuzzy goal Programming,IEEE. IEEM.

31- 2006, Tabu Search Application to Single Machine Scheduling with Earliness-Tardiness Penalty Subject to Preventive Group Replacement,5th International Conference System Identification and Control Problems (SICPRO).

32- 2006, Using Physics of the System in Verification and Vallidation of Simulation Overhaul Proccedures of a Typical Aeroengine,Mesm&8th Middle Eastern Simulation Multiconferance.

33- 1392، ارایه مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای مکان یابی تسهیلات در مسئله پوشش جز در شرایط پوشش مشارکتی،دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران،ایران.

34- 1392، ارایه یک مدل برنامه ریزی ریاضی استوار برای طراحی و مکان یابی تسهیلات در زنجیره تامین حلقه بسته،دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران،ایران.

35- 1394، ارائه رویکرد بهینه سازی استوار در مسائل مکان یابی محور با ظرفیت محدود،دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران،ایران.

36- 1389، ارائه یک مدل برنامه ریزی چندهدفه برای طراحی سیستمهای تولید سلولی مجازی،یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، تبریز،ایران.

37- 1394، ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه برای متعادل سازی خط مونتاژ در حالت تولید چند محصولی دسته ای،دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران،ایران.

38- 1392، ارزیابی عملکرد شرکت های توزیع برق ایران با استفاده از روش تلفیقی تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل پوششی داده ها در فضای رقابتی،دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع92، تهران،ایران.

39- 1389، استفاده از الگوریتم بهینه سازی مورچگان برای مدلسازی و کاهش آلاینده ها در موتورهای دیزل پاشش مستقیم،هجدهمین همایش سالیانه مهندسی مکانیک ایران، تهران،ایران.

40- 1386، بررسی پارامترهای عملکرد موتور دیزلی پردور با پاشش مستقیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه،پانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی)مهندسی مکانیکISME2007.

41- 1386، بهینه سازی توالی عملیات ماشین کاری توسط الگوریتم ژنتیک،دومین کنگره بین الملی مهندسی ساخت و تولید ایران.

42- 1389، بهینه سازی زمان بندی قطعات در سیستم تولید سلولی با در نظر گرفتن حرکات بین سلولی و فرآیند تولید متفاوت قطعات،سومین کنفرانس بین¬المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تهران،ایران.

43- 1393، بهینه سازی صافی سطح در فرایند اسید شویی پره کمپرسور موتور توربین گازی از جنس آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V،سومین همایش ملی توربین های گاز، تهران،ایران.

44- 1384، تعیین قطعات و ماشین آلات هر سلول در سیستم های ساخت سلولی با استفاده از مدل برنامه ریزی غیر خطی با متغیر های صفر-یک،اولین کنگره بین المللی (هفتمین کنگره ملی)مهندسی ساخت وتولید ایران.

45- 1393، شبیه سازی عددی و شناسایی عوامل اثر گذار در فرایند نورد سرد پره کمپرسور موتور توربین گازی،سومین همایش ملی توربین های گاز، تهران،ایران.

46- 1394، طراحی و پیاده سازی یک مدل برنامه ریزی ریاضی جهت متعادل سازی خط مونتاژ مطالعه تجربی در صنعت تولید موتورهای دیزلی،دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران،ایران.

47- 2009، یک الگوریتم ابتکاری برای چیدمان برش اشکال مستطیلی شکل درون ورق مستطیلی شکل با طول نا محدود،دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران.

48- 2009، یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای حل مسئله تشکیل سلول با در نظر گرفتن توالی عملیات و فرایند های تولید جایگزین،دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران.

49- 1394، یکپارچه سازی مسئله ی تخصیص بافر و زمانبندی در محیط جریان کارگاهی جایگشتی با بافر محدود با استفاده از برنامه ریزی ریاضی،هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، مشهد،ایران.
پایان نامه ها (51)

1-احسان ملکی، 1398، توسعه یک مدل تصمیم گیری برای برنامه ریزی تولید در شرکت تولیدی چندمحصولی چندمرحله ای (مطالعه موردی مجتمع صنعتی آرتاویل تایر گلدستون).

2-مهسا روحی، 1398، بهینه سازی سیستم توزیع آب با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان.

3-محمد رزقی، 1397، ارایه مدلی برای برنامه ریزی بهینه تامین مواد اولیه و تولید در صنعت قند.

4-هادی ناصری، 1397، ارایه یک مدل شبیه سازی برای بهینه سازی خطوط مونتاژ (مطالعه موردی: شرکت پیستون سازی ایران).

5-میلاد رستمی، 1397، طراحی چیدمان بهینه ماشین آلات در کارخانجات سرنگ سازی (مطالعه موردی: کارخانه لوازم پزشکی حیات ارومیه).

6-میثم شمسی، 1397، طراحی شبکه زنجیره تامین بیواتانول تحت شرایط عدم قطعیت.

7-سحر حنیفه دخت غیور، 1397، ارائه یک مدل بهینه سازی ریاضی برای مدیریت شبکه زنجیره تامین آب شهری شهر ارومیه.

8-رامین پابرجا، 1397، ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای طراحی بهینه شبکه حمل و نقل چند حالته چند کالایی با امکان انتقال بار چند وجهی.

9-محمد خلیلی، 1397، ارائه رویکرد دو مرحله ای بر مبنای روش تحلیل سلسه مراتبی و برنامه ریزی ریاضی برای انتخاب تامین کنندگان و برنامه ریزی تولید در صنعت پتروشیمی.

10-الهام عبدالله پور دهخوارقانی، 1396، متعادل سازی خطوط مونتاژ با استفاده از برنامه ریزی ریاضی در شرایط فرایندهای تولید جایگزین و تقاضای احتمالی.

11-علی افخمی، 1396، برنامه ریزی بهینه سفارش موجودی در شرایط تقاضای پویا و قیمت های متغیر.

12-مهدی شیخی، 1396، ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی برای تعیین برنامه تولید در سیستم های تولید سلولی.

13-شروین عطاییان، 1395، زمان بندی و تحلیل عملکرد شبکه های حمل و نقل عمومی.

14-فرزاد جعفرپور طاهر، 1395، ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای تعیین اندازه انباشته و میزان تولید در شرکت های چند محصولی (مطالعه موردی شرکت آذرباتری).

15-هاله محبتیان، 1395، بالانس خطوط مونتاژ چند مدلی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی (مطالعه موردی: شرکت آذر باتری).

16-زهرا هدایتی، 1395، اولویت بندی تجهیزات کارخانه سیمان بجنورد جهت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی، استاد راهنما.

17-زهره پايدار، 1394، يكپارچه سازي توليد، توزيع و سياست شكست قيمت در زنجيره تامين دو سطحي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-حميد حسن پور، 1394، زمانبندي فعاليت هاي نگهداري و تعميرات هواپيما با توجه به محدوديت نيروي كار با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري شبيه سازي تبريد در شرايط عدم قطعيت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-عبداله محمدي، 1394، بهينه سازي عمليات سوراخكاري با استفاده از الگوريتم ژنتيك در شرايط تعويض ابزار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-رضا پورداداش، 1390، تعيين مسير بهينه حركت ابزار در عمليات فرزكاري 5/2 بعدي با استفاده از الگوريتم مورچه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-حسن بيرقي، 1390، ارايه يك رويكرد مبتني بر برنامه ريزي رياضي با متغيرهاي صفر و يك براي متعادل سازي خطوط مونتاژ توليدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-صمد حسين زاده، 1389، ارايه يك مدل برنامه ريزي رياضي چندهدفه براي گروهبندي قطعات و ماشين آلات در سيستمهاي توليد سلولي مجازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-امير آريان فر، 1390، بهينه سازي چندهدفه عمليات گردتراشي چندمرحله اي با استفاده از الگوريتم ژنتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-پروين احمدي، 1390، بهينه سازي بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي زرينه رود با استفاده از الگوريتم ژنتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-صمد حسين زاده مكرم، 1389، ارائه يك مدل برنامه ريزي رياضي چندهدفه براي گروهبندي قطعات و ماشين الات در سيستمهاي توليد سلولي مجازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-مسعود عباسپور طالعي، 1389، كاهش زمان غيرماشينكاري در فرزكاري 5/2 بعدي با استفاده از مدلسازي رياضي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-اميرموسي اباذري، 1389، حل مسئله بارگذاري ماشين الات در سيستمهاي توليدي انعطاف پذيربا استفاده از برنامه ريزي رياضي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-صلاح الدين خسروي، 1391، بهينه سازي عمليات برش ورقهاي فولادي در ساخت اتاقهاي كمپرسي با استفاده از برنامه ريزي رياضي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-امير چوپان، 1391، شناسايي عوامل اثرگذار و پيش بيني ميزان سختي در عمليات جوشكاري قوسي با الكترود دستي در فولاد ST37، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-محمدهادي مهدوي، 1391، تخصيص بهينه ماشين آلات براي انجام عمليات در سيستمهاي ساخت انعطاف پذير با استفاده از برنامه ريزي رياضي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-حسن آور، 1391، ارايه يك سيستم توليد سلولي مجازي براي گروه بندي قطعات و ماشين آلات در شركت صنايع بنيان موتور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-حميد كريمي، 1391، ارايه يك الگوريتم زمان بندي همه پخشي با قابليت پشتيباني از چندين ايستگاهكنار جاده اي در شبكه هاي بين خودرويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-اميد وثاقي آرام، 1391، طراحي يك سيستم توزيع محتوا براي محيط هاي شهري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-سينا شكورزاده، 1392، حل مسئله بارگذاري ماشين آلات در سيستمهاي توليد انعطاف پذير با استفاده از برنامه ريزي آرماني فازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-علي طاهري، 1392، ارايه مدل رياضي برنامه ريزي توليد در محيط هاي توليدي تركيبي ساخت براي سفارش و ساخت براي انبارش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-ميثم شفيعي كيسمي، 1392، ارايه يك مدل برنامه ريزي براي طراحي و مكان يابي تسهيلات در زنجيره تامين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-سليم مقتصدآذر، 1392، ارايه يك مدل برنامه ريزي خطي با متغيرهاي صفر و يك براي مكان يابي تسهيلات در شرايط پوشش مشاركتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-معصومه رستم نژاد، 1392، ارايه يك راهكار براي پوشش پيوسته اهداف در شبكه هاي حسگر ويديويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-آذر عبدي زاده، 1393، مكان يابي بهينه تسهيلات در طراحي زنجيره بحران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-ميثم هادوي فرد، 1392، بهينه سازي فرايند اسيد شويي پره كمپرسور موتور توربين گازي از جنس آلياژ تيتانيوم Ti-6Al-4V، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-سينا معصوم زاده، 1393، يك مدل چند هدفه براي مكان يابي مركز? عدد هاب و حفاظت آنها با هاب هاي پشتيبان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-وحيد تقوي، 1392، شبيه سازي عددي و شناسايي عوامل اثر گذار در فرايند نورد سرد پره كمپرسور موتور توربين گازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-ماندانا اسدي، 1393، طراحي مدل بهينه سازي چند هدفه براي مديريت زنجيره تامين پايدار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-حسين توتونچي، 1392، تعيين مسير بهينه حركت ابزار در عمليات فرزكاري 5/2 بعدي در شرايط امكان تعويض ابزار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-فرزانه فرشباف، 1392، ارايه يك مدل برنامه ريزي رياضي با متغيرهاي صفر و يك براي زمانبندي امتحانات در دانشگاهها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-فاطمه مهدوي فر، 1394، زمانبندي جريان كارگاهي جايگشتي و تخصيص بافر با استفاده از الگوريتم تركيبي بر مبناي شبيه سازي تبريد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-سودا مولائي، 1394، ارائه يك مدل مكان يابي هاب براي كالاهاي فاسد شدني تحت شرايط بحراني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-سميه حيدرزاده، 1394، تدوين استراتژي زنجيره تامين با استفاده از پويايي سيستم و نظريه بازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-سعيد خواجه، 1394، پياده سازي تكنيك كنترل فرايند آماري و مطالعات سيستم اندازه گيري در بهينه سازي فرايند توليد كارخانه سيم و كابل مغان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-ليلا اميني زاده، 1393، توسعه ي يك زير ساخت ابري بر روي شبكه هاي خودرويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-مينا حق شناس، 1393، انتخاب سبد پروژه بر اساس اصول توسعه پايدار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (12)

1-مديريت و اقتصاد صنعتي، كارشناسي‌.

2-مهندسي سيستمها، كارشناسي‌.

3-مديريت توليد، كارشناسي.

4-برنامه ريزي توليد، کارشناسي.

5-تحقيق در عمليات (1 و 2)‌، کارشناسي.

6-مديريت طرحهاي توسعه، کارشناسی ارشد.

7-سيستمهاي صف، کارشناسي ارشد.

8-برنامه ريزي خطي پيشرفته، کارشناسي ارشد.

9-سیستمهای تولید صنعتی، کارشناسی ارشد.

10-طراحي سيستمهاي صنعتي، کارشناسي ارشد.

11-بهينه‌سازي در طراحي و توليد، كارشناسي‌ارشد.

12-شبيه‌سازي كامپيوتري، كارشناسي‌.