• نام و نام خانوادگی
  • علی سالاری شادی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه تاریخ
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی سالاری شادی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه تاریخ
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-علی سالاری شادی، 1393، نقد وبررسی نظریه های موجود در باره تشکیل حکومت صفوی،دو فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد ازاسلام، 5،9.

2-علی سالاری شادی، 1392، بررسی مناسبات متوکل خلیفه عباسی با علویان،فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام.

3-علی سالاری شادی، 1391، تأثیر پذیری ابن خلدون از ابن اثیر،مطالعات تاریخ فرهنگی.

4-علی سالاری شادی، 1390، نقد وبرسی روایات ابوالحسن مدائنی در تاریخ طبری،پژوهش های تاریخی(علمی _پژوهشی)،دانشگاه اصفهان، 3،9.

5-علی سالاری شادی، 1390، نگاهی دیگر به آثار وروایات سیف بن عمر تمیمی اسدی با تأکید بر تاریخ طبری(متفای حوالی 180)،تاریخ نگری وتاریخ نگاری ،دانشگاه الزهرا.

6-علی سالاری شادی، 1389، تأثیر پذیری ونقد ابن خلدون از مسعودی،تاریخ ایران،فصلنامه علمی _پژوهشی ،پژوهشنامه علوم انسانی،دانشگاه شهید بهشتی.

7-علی سالاری شادی، 1389، روش وشیوه تحقیق راویان واخباریان داز عصر روایی تا عصر کتابت(قرن های اول تا سوم)،تاریخ نگری وتاریخ نگاری ،دانشگاه الزهرا.

8- 1388، تأثیرپذیری و نقد ابن خلدون از مسعودی،تاریخ ایران:.

9- 1388، احوال و مناسبات صدرالدین صفوی و نقد افسانه قاسم انوار،پژوهشهای تاریخی.

10-علی سالاری شادی، 1388، نقش شاه اسماعیل در ایجاد حکومت صفوی،تاریخ ایران واسلام،مجله علمی _ تخصصی تاریخ ،دانگشاه لرستان.

11- 1386، سیر تاریخ نگاری محلی در ایالت کرمان،مجله علمی - پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

12- 1386، بازتاب جنگ چالدران (1514/920) در تاریخ نگاران صفوی،فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی.

13- 1386، بازنگری در احوال و مناسبات شیخ صفی الدین اردبیلی،مجله علمی - پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

14- 1386، تاریخ نگاری صفوی: مقایسه تطبیقی عالم آرای عباسی و روضه الصفویه،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

15- 1386، تاریخ نگاری صفوی: مقایسه تطبیقی عالم آرای عباسی و روضه الصفویه،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه.

16- 1384، سیر تاریخ نگاری محلی ایالت فارس،مجله علمی - پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

17- 1384، محمد ابن اسحا ق صاحب السیره وراویان مشهور او،پیک نور - دانشگاه پیا م نور.

18- 1383، انقراض سلسله صفوی از دیدگاه تاریخ نگاران ایرانی پس از سقوط صفویه،نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز.

19- 1383، محمد کاظم مروی و عالم آرای نادری،کتاب ماه -تاریخ وجغرا فیا.

20- 1382، شخصیت و آثار ابن قتیبه ی دینوری،فصلنامه تاریخ اسلام.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1386، تاریخ نگاران قزوین در عهد شاه طهماسب و شاه اسماعیل دوم،همایش بین المللی قزوین عصر صفوی.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1392، تاریخ نگاری وتاریخ نگری ابن اثیر(نقد وبررسی تاریخ الکامل)،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (3)

1-زيبا رباني، 1394، سياست هاي مذهبي شاه طهماسب اول صفوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-ژاله ختمي، 1393، طبابت ، درمان و بيمارستان هاي دوره صفوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-رزيتا آقايي سوره، 1393، بررسي منسبات حكومت هاي محلي ( اتابكان فارس ، لر ، كرمان ) با ايلخانان مغول ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.