• نام و نام خانوادگی
  • علی سالاری شادی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه تاریخ
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (23)
مقالات ژورنال (23)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (20)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی سالاری شادی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه تاریخ
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (23)

1-علی سالاری شادی، 1399، شیخ جعفر صفوی: شخصیتی مشهور، اما گمنام در سنت صفویان،فصل نامه تاریخ ایران واسلام دانشگاه الزهراء علمی - پژوهشی، دوره 30، شماره 45 - شماره پیاپی 135.

2- 1396، ابن اثیر ومنابع مغرب اسلامی واندلس،مجله تاریخ نگری وتاریخ نگاری ، مجله علمی- پژوهشی ،دانشگاه الزهراء، دوره 27، شماره 20، پاییز و زمستان 1396،.

3- 1397، نقد رویکردهای راجر سیوری در تاریخ صفویان،پژوهشنامه انتقادی( متون وبرنامه های علوم انسانی)، دوره 18، شماره 10 - شماره پیاپی 62.

4-علی سالاری شادی، 1393، نقد وبررسی نظریه های موجود در باره تشکیل حکومت صفوی،دو فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد ازاسلام، 5،9.

5-علی سالاری شادی، 1392، بررسی مناسبات متوکل خلیفه عباسی با علویان،فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام.

6-علی سالاری شادی، 1391، تأثیر پذیری ابن خلدون از ابن اثیر،مطالعات تاریخ فرهنگی.

7-علی سالاری شادی، 1390، نقد وبرسی روایات ابوالحسن مدائنی در تاریخ طبری،پژوهش های تاریخی(علمی _پژوهشی)،دانشگاه اصفهان، 3،9.

8-علی سالاری شادی، 1390، نگاهی دیگر به آثار وروایات سیف بن عمر تمیمی اسدی با تأکید بر تاریخ طبری(متفای حوالی 180)،تاریخ نگری وتاریخ نگاری ،دانشگاه الزهرا.

9-علی سالاری شادی، 1389، تأثیر پذیری ونقد ابن خلدون از مسعودی،تاریخ ایران،فصلنامه علمی _پژوهشی ،پژوهشنامه علوم انسانی،دانشگاه شهید بهشتی.

10-علی سالاری شادی، 1389، روش وشیوه تحقیق راویان واخباریان داز عصر روایی تا عصر کتابت(قرن های اول تا سوم)،تاریخ نگری وتاریخ نگاری ،دانشگاه الزهرا.

11- 1388، تأثیرپذیری و نقد ابن خلدون از مسعودی،تاریخ ایران:.

12- 1388، احوال و مناسبات صدرالدین صفوی و نقد افسانه قاسم انوار،پژوهشهای تاریخی.

13-علی سالاری شادی، 1388، نقش شاه اسماعیل در ایجاد حکومت صفوی،تاریخ ایران واسلام،مجله علمی _ تخصصی تاریخ ،دانگشاه لرستان.

14- 1386، سیر تاریخ نگاری محلی در ایالت کرمان،مجله علمی - پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

15- 1386، بازتاب جنگ چالدران (1514/920) در تاریخ نگاران صفوی،فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی.

16- 1386، بازنگری در احوال و مناسبات شیخ صفی الدین اردبیلی،مجله علمی - پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

17- 1386، تاریخ نگاری صفوی: مقایسه تطبیقی عالم آرای عباسی و روضه الصفویه،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

18- 1386، تاریخ نگاری صفوی: مقایسه تطبیقی عالم آرای عباسی و روضه الصفویه،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه.

19- 1384، سیر تاریخ نگاری محلی ایالت فارس،مجله علمی - پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

20- 1384، محمد ابن اسحا ق صاحب السیره وراویان مشهور او،پیک نور - دانشگاه پیا م نور.

21- 1383، انقراض سلسله صفوی از دیدگاه تاریخ نگاران ایرانی پس از سقوط صفویه،نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز.

22- 1383، محمد کاظم مروی و عالم آرای نادری،کتاب ماه -تاریخ وجغرا فیا.

23- 1382، شخصیت و آثار ابن قتیبه ی دینوری،فصلنامه تاریخ اسلام.
مقالات ژورنال (23)

1-علی سالاری شادی، 1399، شیخ جعفر صفوی: شخصیتی مشهور، اما گمنام در سنت صفویان،فصل نامه تاریخ ایران واسلام دانشگاه الزهراء علمی - پژوهشی، دوره 30، شماره 45 - شماره پیاپی 135.

2- 1396، ابن اثیر ومنابع مغرب اسلامی واندلس،مجله تاریخ نگری وتاریخ نگاری ، مجله علمی- پژوهشی ،دانشگاه الزهراء، دوره 27، شماره 20، پاییز و زمستان 1396،.

3- 1397، نقد رویکردهای راجر سیوری در تاریخ صفویان،پژوهشنامه انتقادی( متون وبرنامه های علوم انسانی)، دوره 18، شماره 10 - شماره پیاپی 62.

4-علی سالاری شادی، 1393، نقد وبررسی نظریه های موجود در باره تشکیل حکومت صفوی،دو فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد ازاسلام، 5،9.

5-علی سالاری شادی، 1392، بررسی مناسبات متوکل خلیفه عباسی با علویان،فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام.

6-علی سالاری شادی، 1391، تأثیر پذیری ابن خلدون از ابن اثیر،مطالعات تاریخ فرهنگی.

7-علی سالاری شادی، 1390، نقد وبرسی روایات ابوالحسن مدائنی در تاریخ طبری،پژوهش های تاریخی(علمی _پژوهشی)،دانشگاه اصفهان، 3،9.

8-علی سالاری شادی، 1390، نگاهی دیگر به آثار وروایات سیف بن عمر تمیمی اسدی با تأکید بر تاریخ طبری(متفای حوالی 180)،تاریخ نگری وتاریخ نگاری ،دانشگاه الزهرا.

9-علی سالاری شادی، 1389، تأثیر پذیری ونقد ابن خلدون از مسعودی،تاریخ ایران،فصلنامه علمی _پژوهشی ،پژوهشنامه علوم انسانی،دانشگاه شهید بهشتی.

10-علی سالاری شادی، 1389، روش وشیوه تحقیق راویان واخباریان داز عصر روایی تا عصر کتابت(قرن های اول تا سوم)،تاریخ نگری وتاریخ نگاری ،دانشگاه الزهرا.

11- 1388، تأثیرپذیری و نقد ابن خلدون از مسعودی،تاریخ ایران:.

12- 1388، احوال و مناسبات صدرالدین صفوی و نقد افسانه قاسم انوار،پژوهشهای تاریخی.

13-علی سالاری شادی، 1388، نقش شاه اسماعیل در ایجاد حکومت صفوی،تاریخ ایران واسلام،مجله علمی _ تخصصی تاریخ ،دانگشاه لرستان.

14- 1386، سیر تاریخ نگاری محلی در ایالت کرمان،مجله علمی - پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

15- 1386، بازتاب جنگ چالدران (1514/920) در تاریخ نگاران صفوی،فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی.

16- 1386، بازنگری در احوال و مناسبات شیخ صفی الدین اردبیلی،مجله علمی - پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

17- 1386، تاریخ نگاری صفوی: مقایسه تطبیقی عالم آرای عباسی و روضه الصفویه،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

18- 1386، تاریخ نگاری صفوی: مقایسه تطبیقی عالم آرای عباسی و روضه الصفویه،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه.

19- 1384، سیر تاریخ نگاری محلی ایالت فارس،مجله علمی - پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

20- 1384، محمد ابن اسحا ق صاحب السیره وراویان مشهور او،پیک نور - دانشگاه پیا م نور.

21- 1383، انقراض سلسله صفوی از دیدگاه تاریخ نگاران ایرانی پس از سقوط صفویه،نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز.

22- 1383، محمد کاظم مروی و عالم آرای نادری،کتاب ماه -تاریخ وجغرا فیا.

23- 1382، شخصیت و آثار ابن قتیبه ی دینوری،فصلنامه تاریخ اسلام.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1386، تاریخ نگاران قزوین در عهد شاه طهماسب و شاه اسماعیل دوم،همایش بین المللی قزوین عصر صفوی.
کتاب های چاپ شده (2)

1-علی سالاری شادی، 2020، Impact of Islam on the Silk Road،بنیادی، (The International Institute For Central Asian S.

2-علی سالاری شادی، 1397، تاریخ نگاری و تاریخ نگری ابن اثیر: نقد و بررسی تاریخ الکامل،تحقیقی - پژوهشی.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1390، نقد وبررسی روایات اخباریان قرن دوم وسوم با تإکید بر ابومخنف، سیف بن عمر ومدائنی، ،بنیادی.

2- 1392، تاریخ نگاری وتاریخ نگری ابن اثیر(نقد وبررسی تاریخ الکامل)،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (20)

1- 1392، بررسی روابط ایران و عثمانی در دوره نادر شاه افشار، کارشناسی ارشد ، رضا عبدالهی.

2- 1393، احوال، آراء و تاریخنگاری فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی، کارشناسی ارشد ، رضا آبادی.

3- 1393، ناصرالدین شاه از دیدگاه مورخان و خاطره نویسان داخلی عصر ناصری و مظفری ، کارشناسی ارشد ،شهلا نوری رضایی.

4- 1389، . مدارس عصر صفوی، کارشناسی ارشد ،امید صفری،شهریور..

5- 1386، بررسی تحولات دسیاسی اجتماعی آذربایجان در دوره صفوی( عهد پایتختی تبریز)، کارشناسی ارشد ؛محمد خرم؛.

6- 1392، سیر طراز در دوره اموی وعباسی ، کارشناسی ارشد، رقیه اسدی سوره ..

7- 1390، تعلیم وتربیت در دوره آل بویه، کارشناسی ارشد،فریده الماسی ..

8- 1391، .تصوف در دوره سلاجقه نخستین،کارشناسی ارشد،حبیبه شادی،.

9- 1391، جایگاه عثمانی در ذهنیت وتفکر حاکمیت صفوی، کارشناسی ارشد،وحید خلیلی،.

10- 1391، جغرافیای تاریخی- سیاسی آذربایجان از ورود اسلام تا پایان حکومت صفوی، کارشناسی ارشد،فرشاد جعفری،.

11- 1393، امام قلی خان وتأثیر وی بر عرصه صفویان،کارشناسی ارشد. لیلا رضا زاده..

12- 1395، .زندگانی مردم در عصر صفوی با تکیه بر سفرنامه های اروپاییان، کارشناسی ارشد،سمیرا طهماسبی،.

13- 1395، .آذربایجان در دوره تیموروشاهرخ، کارشناسی ارشد سیروس فلاحت..

14- 1395، .جشن ها،آیین ها،سرگرمیها وتفریحات در دوره صفوی، کارشناسی ارشد، پروانه احمدی..

15- 1394، . نقش فرماندهان وسرداران در انقراض حکومت ،ایلخانی ، کارشناسی ارشد،زیبا شهبازی قبچاق،.

16- 1394، بررسی رویکرد تاریخی در آثار دکتر شریعتی، کارشناسی ارشد، جواد شتربانزاده،.

17- 1392، تداوم سنت های سیاسی، نظامی وفرهنگی دوره تیموری در عصر صفوی، کارشناسی ارشد،مرضیه شاه ویسی،.

18-زيبا رباني، 1394، سياست هاي مذهبي شاه طهماسب اول صفوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-ژاله ختمي، 1393، طبابت ، درمان و بيمارستان هاي دوره صفوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-رزيتا آقايي سوره، 1393، بررسي منسبات حكومت هاي محلي ( اتابكان فارس ، لر ، كرمان ) با ايلخانان مغول ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.