• نام و نام خانوادگی
  • علی سالاری شادی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه تاریخ
 • ایمیل
  • a.salarshadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی سالاری شادی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه تاریخ
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-علی سالاری شادی, "نقد وبررسی نظریه های موجود در باره تشکیل حکومت صفوی", دو فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد ازاسلام, 1393, 5,9.

2-علی سالاری شادی, "بررسی مناسبات متوکل خلیفه عباسی با علویان", فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام, 1392.

3-علی سالاری شادی, "تأثیر پذیری ابن خلدون از ابن اثیر", مطالعات تاریخ فرهنگی, 1391.

4-علی سالاری شادی, "نقد وبرسی روایات ابوالحسن مدائنی در تاریخ طبری", پژوهش های تاریخی(علمی _پژوهشی)،دانشگاه اصفهان, 1390, 3,9.

5-علی سالاری شادی, "نگاهی دیگر به آثار وروایات سیف بن عمر تمیمی اسدی با تأکید بر تاریخ طبری(متفای حوالی 180)", تاریخ نگری وتاریخ نگاری ،دانشگاه الزهرا, 1390.

6-علی سالاری شادی, "تأثیر پذیری ونقد ابن خلدون از مسعودی", تاریخ ایران،فصلنامه علمی _پژوهشی ،پژوهشنامه علوم انسانی،دانشگاه شهید بهشتی, 1389.

7-علی سالاری شادی, "روش وشیوه تحقیق راویان واخباریان داز عصر روایی تا عصر کتابت(قرن های اول تا سوم)", تاریخ نگری وتاریخ نگاری ،دانشگاه الزهرا, 1389.

8- "تأثیرپذیری و نقد ابن خلدون از مسعودی", تاریخ ایران:, 1388.

9- "احوال و مناسبات صدرالدین صفوی و نقد افسانه قاسم انوار", پژوهشهای تاریخی, 1388.

10-علی سالاری شادی, "نقش شاه اسماعیل در ایجاد حکومت صفوی", تاریخ ایران واسلام،مجله علمی _ تخصصی تاریخ ،دانگشاه لرستان, 1388.

11- "سیر تاریخ نگاری محلی در ایالت کرمان", مجله علمی - پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, 1386.

12- "بازتاب جنگ چالدران (1514/920) در تاریخ نگاران صفوی", فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی, 1386.

13- "بازنگری در احوال و مناسبات شیخ صفی الدین اردبیلی", مجله علمی - پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان, 1386.

14- "تاریخ نگاری صفوی: مقایسه تطبیقی عالم آرای عباسی و روضه الصفویه", فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1386.

15- "تاریخ نگاری صفوی: مقایسه تطبیقی عالم آرای عباسی و روضه الصفویه", فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه, 1386.

16- "سیر تاریخ نگاری محلی ایالت فارس", مجله علمی - پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان, 1384.

17- "محمد ابن اسحا ق صاحب السیره وراویان مشهور او", پیک نور - دانشگاه پیا م نور, 1384.

18- "انقراض سلسله صفوی از دیدگاه تاریخ نگاران ایرانی پس از سقوط صفویه", نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز, 1383.

19- "محمد کاظم مروی و عالم آرای نادری", کتاب ماه -تاریخ وجغرا فیا, 1383.

20- "شخصیت و آثار ابن قتیبه ی دینوری", فصلنامه تاریخ اسلام, 1382.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- "تاریخ نگاران قزوین در عهد شاه طهماسب و شاه اسماعیل دوم", همایش بین المللی قزوین عصر صفوی, 1386.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "تاریخ نگاری وتاریخ نگری ابن اثیر(نقد وبررسی تاریخ الکامل)", دانشگاه ارومیه, 1392, بنیادی.
پایان نامه ها (3)

1-زيبا رباني, "سياست هاي مذهبي شاه طهماسب اول صفوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-ژاله ختمي, "طبابت ، درمان و بيمارستان هاي دوره صفوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-رزيتا آقايي سوره, "بررسي منسبات حكومت هاي محلي ( اتابكان فارس ، لر ، كرمان ) با ايلخانان مغول ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.