• نام و نام خانوادگی
  • حبیب سعید منیر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (18)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حبیب سعید منیر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1-حبیب سعیدمنیر, 2015, BEHAVIOR OF THE DISC YIELDED DAMPERS AS ENERGY ABSORBER AND OPTIMIZING THEM,AULA ORIENTALIS.

2-حبیب سعیدمنیر , کیوان زینالی, 2013, A modified friction damper for diagonal bracing of structures,Journal of Constructional Steel Research.

3-حبیب سعیدمنیر, 2013, Flexible blast resistant steel structures by using unidirectional passive dampers,Journal of Constructional Steel Research.

4-حبیب سعیدمنیر، 1394، کاربرد یک میراگر لولهای شکافدار جدید با مقطع استوانهای در کاهش ارتعاشات لرزهای سازهها،مهندسی عمران و محیط زیست.

5-حبیب سعیدمنیر کیوان زینالی، 1391، کاربرد جداسازهای سربی-لاستیکی به عنوان میراگرهای برشی،مهندسی عمران و محیط زیست.

6-حبیب سعیدمنیر، 1390، میراگرهای اصطکاکی دورانی در بادبندی قطری،مهندسی عمران و محیط زیست.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)

1- 1391, A new Rotational Friction Damper for Vibration Mtigation of Reinforced Concrete Structures,4th International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz,Iran.

2- 1391, Application of brace-type yielding damper for retrofitting of structures,?th International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz,Iran.

3- 1391, Sandwich blast protective panels with non-uniform middle layers,4th International Conference on Seismic Retrofitting, TAbriz,Iran.

4- 2004, The Enhancement of Earthquake Resistance of A MRF by Using Tube Lnucrsion Devices,هشتمین کنفرانسSUSI.

5- 1391, Utilizing Eroded Rubber Environmental as a Seismic Isolator Around the,4th International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz,Iran.

6- 2004, Vibration Control of Structures by Using a New Passive Energy Absorbing System,5th Structural Specialty Conference of the Canada Society for Civil Engineering.

7- 1386، اثر دینامیکی لنگرها بر آرماتورگذاری اتصال بتنی گوشه با بکارگیری روش المانهای محدود،پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.

8- 1393، اثر نواقص و خرابی میراگر اصطکاکی دورانی بر رفتارسازه 4 طبقه فولادی،اولین کنفرانس ملی علوم مهندسی،ایدههای نو، تنکابن،ایران.

9- 1388، بررسی اثر مستهلک کننده های اصطکاکی در صفحات فولادی در برابر بارگذاری انفجاری،هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

10- 1384، بررسی اثر میراگرهای XADAS در رفتار لرزه ای سازه های بتنی،دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه.

11- 1387، بررسی اثر میراگرهای جاری شونده بر رفتار قابها تحت اثر بار گذاری های انفجاری،چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران.

12- 1386، بررسی آرماتورگذاری اتصال بتنی تحت اثر لنگر منفی (بسته کننده) با استفاده از روش المان محدود،سومین کنگره ملی مهندسی عمران.

13- 1388، بررسی آزمایشگاهی مدل جدیدی از میراگرهای اصطکاکی بر کاهش ارتعاشات لرزه ایی ساختمانهای فلزی،اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها.

14- 1392، بررسی تأثیر پارامترهای میراگر اصطکاکی دورانی در کاهش ارتعاشات ناشی از زلزله در سکوهای فراساحلی جاکتی،هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان، زاهدان،ایران.

15- 1388، بررسی رفتار جاذب های انرژی در مقاوم سازی صفحات فولادی در مقابل موج انفجار و ضربه،هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

16- 1385، بررسی رفتار دیوارهای میان قابی درمجاورت جاذب های انرژی،اولین کنفرانس بین المللی مفاوم سازی سازه ها.

17- 1386، بررسی رفتار میراگر اصطکاکی دورانی XRFD در ساختمان 8 طبقه فولادی،سومین کنگره ملی مهندسی عمران.

18- 1392، بررسی گسیختگی پیشرونذه بر سکوهای ثابت فلسی دریایی هقاوم سازی شذه با هیراگر اصطکاکی دورانی،هفتمیه کىگر ملی مهىذسی عمران، داوشکذ مهىذسی شهیذ ویکبخت، زاهذان، زاهدان،ایران.

19- 1387، بکارگیری میراگرهای سربی- تزریقی (Lead-Extrusion Damper) بعنوان مهاربند زانویی در بهبود مقاومت سازه های فولادی در برابر زلزله،چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران.

20- 1392، توزیع پلانی میراگرهای اصطکاکی دورانی درسازه های نامتقارن،هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان، زاهدان،ایران.

21- 1391، کاربرد میراگر اصطکاکی دورانی در کاهش ارتعاشات ناشی از زلزله در سکوهای فراساحلی فولادی جاکتی،دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران، تهران،ایران.

22- 1388، کاربرد میراگر سربی-لاستیکی در باد بندی شورون سازه ها،اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها.

23- 1393، کاربرد میراگر غیر فعال xadas در بهبود لرزه ای پل،اولین کنفرانس ملی علوم مهندسی،ایده¬های نو، تنکابن،ایران.

24- 1391، کاربرد میراگر فولادی شکافدار لوله ای در سازه های قاب خمشی فولادی،سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه، کرمان،ایران.

25- 1384، کنترل لرزه ای ساختمانهای چندین طبقه با استفاده از سیستم مستهلک کننده انرژی غیرفعال وارون ساز لوله ها،دومین کنفرانس ملی عمران.

26- 1392، کنترل لرزه ای سازه های نامتقارن با استفاده از میراگرهای اصطکاکی دورانی،هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان، زاهدان،ایران.

27- 1391، مطالعه و بررسی گسیختگی پیشرونده بر روی قاب های مقاوم سازی شده با میراگر شکافدار لوله ای،دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک91، بابلسر،ایران.

28- 1385، مقاوم سازی و بهبود عملکرد لرزه ای سازه های بنایی به روشهای کلاسیک و روشهای پیشرفته بکارگیری میراگرهای غیر فعال،اولین کنفرانس بین المللی مفاوم سازی سازه ها.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1388، ارزیابی جاذبهای انرژی برای سیستمهای خانه سازی ایران،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (18)

1-هادي لطفي، 1394، الگوي توزيع ميراگرهاي اصطكاكي دوراني چند محوره در ارتفاع سازه هاي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سيد رضا رضايي، 1393، اثر نواقص و خرابي ميراگر اصطكاكي دوراني بر رفتار سازه هاي فولادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-روزبه حقيقي خواه، 1393، كاربرد ميراگر غير فعال XADAS در بهبود لرزه اي پلها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-محسن پناهي، 1393، بررسي توزيع بهينه ميراگرهاي اصطكاكي دوراني چند محوره در ارتفاع سازه هاي فولادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مهدي اسدپور، 1392، مقايسه رفتار سيستمهاي مهاربندي از جنس آلياژهاي حافظه دار شكلي با سيستمهاي مهاربندي مقيد در برابر كمانش در ساختمانهاي چند طبقه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سوان تيكرانيان، 1393، مقايسه عملكرد قابهاي خمشي فولادي مجهز به ميراگرهاي اصطكاكي دوراني جديد با ابعاد مختلف ميراگر با يكديگر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-حامد سامي، 1391، كنترل لرزه اي سازه هاي نا متقارن با استفاده از ميراگرهاي اصطكاكي دوراني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سجاد احمدي، 1391، استفاده از ميراگر اصطكاكي دوراني در كاهش ارتعاشات ناشي از زلزله در سكوهاي فراساحلي فولادي جاكتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مهديه عباسي، 1391، مقاومت انفجاري پانلهاي ساندويچي به هسته لانه زنبوري و فوم فلزي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-وحيد توحيدي، 1391، بررسي آزمايشگاهي ميراگرهاي شكافدار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-حميد مردي، 1390، بررسي نحوه توزيع ميراگر اصطكاكي دوراني در ارتفاع ساختمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-حميد مردي، 1390، كاربد پانلهاي متشكل از پروفيلهاي توخالي حاوي مصالح دانه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-ارسلان فرهادي، 1390، كاربرد پانلهاي ساندويچي با هسته فوم فلزي در حفاظت ضربه اي و انفجاري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-ارسالن فرهادي، 1390، كاربرد پانل هاي ساندويچي با فوم هاي فلزي در حفاظت انفجاري و ضربه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-حميد مردي پير سالطان، 1390، مقاومت پانل هاي متشكل از پروفيل هاي تو خالي حاوي مصالح دانه اي در برابر انفجار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-سالار زارعي، 1390، بررسي نحوه توزيع ميراگرهاي اصطكاكي دوراني در ارتفاع ساختمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-ندا فضاعليپور، 1391، كاربرد يك ميراگر تسليمي جديد در سازه هاي فولادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-ليلا علي عباس زاده، 1391، بررسي اثر يك ميراگر اصطكاكي دوراني جديد در بهبود عملكرد لرزه اي سازه هاي بتني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.