بیوگرافی کوتاه           

 

ایمیل:  zamaniahari@gmail.com , g.zamani@urmia.ac.ir

تلفن داخلی: 2876

تلفن: 31942876 (044)

دانشکده فنی و مهندسی ، طبقه سوم ، اتاق k3-32

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (15)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (49)
کتاب های چاپ شده (4)
پایان نامه ها (23)
دروس تدریس شده (3)
جوایز و افتخارات (2)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • غلامرضا زمانی اهری
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 
        بیوگرافی کوتاه

 

ایمیل:  zamaniahari@gmail.com , g.zamani@urmia.ac.ir

تلفن داخلی: 2876

تلفن: 31942876 (044)

دانشکده فنی و مهندسی ، طبقه سوم ، اتاق k3-32

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1392، مهندسی عمران - سازه ،دانشگاه کیوشو ( ژاپن ) .

2-کارشناسی ارشد، 1381، مهندسی عمران - سازه ،دانشگاه تبریز .

3-کارشناسی، 1377، مهندسی عمران - عمران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر .
مقالات ژورنال (15)

1-Gholamreza Zamani Ahari, Kentaro Yamaguchi, 2022(in press), Experimental Study of In-plane Hysteretic Behavior of Unreinforced Masonry Walls Retrofitted with Engineered Cementitious Composites (ECC),European Journal of Environmental and Civil Engineering.

2-Vahid Reza Meshkat Rouhani, Gholamreza Zamani Ahari, Habib Saeedmonir, 2022, Experimental and Numerical Study on a New Double-walled Tuned Liquid Damper,International Journal of Engineering, 35(1), 29-44.

3-مهرداد عالی‌جهان، غلامرضا زمانی اهری، 1400، بررسی و مقایسه قابلیت روش‌های المان محدود و المان مجزا برای پیش‌بینی رفتار داخل صفحه‌ی دیوار بنایی غیر مسلح،نشریه مهندسی سازه و ساخت، دوره 8، شماره 12، صفحات 84-69.

4-Ali Beirami Shahabi, Gholamreza Zamani Ahari, Majid Barghian, 2020, Suspended Columns for Seismic Isolation in Structures (SCSI): Experimental and numerical studies,Earthquakes and Structures, 19(1), 17-28.

5-Bahram Samadi, Gholamreza Zamani Ahari, 2020, Dynamic Analysis of Suspension Footbridges under Human-induced Vibrations and Near-field Earthquakes – Soti Ghat Bridge in Nepal,AUT Journal of Civil Engineering, 4(4), 8-8.

6-Ali Beirami Shahabi, Gholamreza Zamani Ahari, Majid Barghian, 2020, Base Isolation Systems – A State of the Art Review According to Their Mechanism,Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 8(2), 37-61.

7-Bahram Samadi, Gholamreza Zamani Ahari, 2019, Dynamic Analysis of Suspension Footbridges Using an Actual Pedestrian Load Model Compared with EUR23984 EN Requirements,International Journal of Engineering, 32(10), 1379-1387.

8-Ali Beirami Shahabi, Gholamreza Zamani Ahari, Majid Barghian, 2019, Suspended Columns for Seismic Isolation in Structures (SCSI): A preliminary analytical study,Earthquakes and Structures, 16(6), 743-755.

9-غلامرضا زمانی اهری، رامین رسولی، سامان یغمایی سابق، 1398، تحلیل عددی رفتار ستون بتن مسلح تقویت شده با قفس فولادی،مجله مهندسی عمران مدرس ، دوره ۱۹، شماره ۲، صفحات 138-126.

10-Seyed Sina Kourehli, Meraj Khosh chehre, Gholamreza Zamani Ahari, 2016, Prediction of Structural Damage Location with Adaptive Neuro-Fuzzy Inferential System,Iranian Journal of Structural Engineering, 3(1), 61-71.

11-Gholamreza ZAMANI AHARI, Kentaro YAMAGUCHI, Hiromi NISHIYAMA, Masakatsu MIYAJIMA, 2013, An Experimental Study on the Retrofitting of Unreinforced Masonry Specimens with ECC and AFRP Sheet,Journal of Structural Engineering, 59B, 81-91.

12-Gholamreza ZAMANI AHARI, Kentaro YAMAGUCHI, Masakatsu MIYAJIMA, Hayato TANAKA, 2013, Shear Behavior of Masonry Specimens Strengthened with Aramid Fiber Reinforced Polymer Sheet,Journal of Architecture and Urban Design, 23, 47-53.

13-Gholamreza ZAMANI AHARI, Kentaro YAMAGUCHI, Masakatsu MIYAJIMA, Hiromi NISHIYAMA, 2012, Strength and Ductility of Masonry Prism and Triplet Retrofitted with Engineered Cementitious Composites,Journal of Architecture and Urban Design, 22, 145-153.

14-Gholamreza ZAMANI AHARI, Kentaro YAMAGUCHI, 2012, Analysis Strategies for Masonry Structures- Application of Finite Element Analysis to a Historical Building,Journal of Habitat Engineering and Design, 4(1), 95-108.

15-Gholamreza ZAMANI AHARI, Kentaro YAMAGUCHI, 2010, A Proposal of the Most Suitable Retrofitting Methods for URM Structures in Iran – An Extensive Review of Recent Techniques,Journal of Habitat Engineering, 2(2), 105-114.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (49)

1- 1401، ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه‌اي ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﻮار ﺑﻨﺎﯾﯽ غيرمسلح ﺑﻪ روش اﺟﺰاء ﮔﺴﺴﺘﻪ،سيزدهمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

2- 1401، ارزيابي عملكرد لرزه‌اي قابهاي بتن آرمه جداسازي شده به روش ستونهاي معلق،سيزدهمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

3- 1400، بررسی و مقایسه عملکرد سازه‌های بتن مسلح با قاب خمشی به دو روش بار افزون و تحلیل دینامیکی غیرخطی افزاینده (IDA)،هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شیراز.

4- 1400، بررسی رفتار لرزه‌ای قابهای خمشی بتن مسلح نامنظم جداسازی‌شده تحت زلزله‌های متوالی،چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران، مجتمع آموزش عالی توس.

5- 1400، بررسی تأثیر جداساز لرزه‌ای بر پاسخ قاب بتنی متوسط با نامنظمی هندسی در پلان،دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد.

6- 1399، ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﺗﺌﻮري ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﯿﺎفAFRP،دومین ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان، ﻣــــﻌﻤﺎری و ﺷﮭﺮﺳﺎزی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮی و ﺗﻮﺳﻌه ﭘﺎﯾﺪار.

7- 1399، ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪدي رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪاي ﻟﺮزه اي دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ ﻣﻘﺎومﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﯿﺎف AFRP،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ملي ﻣــــﻌﻤﺎري، عمران ، ﺷﮭﺮﺳﺎزي و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب.

8- 1399، بررﺳﯽ ﺿﺮاﯾﺐ رﻓﺘﺎر و ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﻗﺎب ﺧﻤﺸﯽ بتنی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ زانویی،سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی.

9- 1399، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻟﺮزه اي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ واﮔﺮا ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ،سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی.

10- 1399، تشخیص خرابی در پل های معلق کابلی،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان، ﻣﻌﻤﺎري، ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﺷﻬﺮي در اﯾﺮان.

11- 1399، بررﺳﯽ ﻋﺪدي رﻓﺘﺎر ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺘﻦ ﻓﻮق ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان، ﻣﻌﻤﺎري، ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﺷﻬﺮي در اﯾﺮان.

12- 1399، بررسي عددي رفتار خمشي و برشي تيرهاي بتن مسلح HPFRCC،دوازدهمين كنگره ملّي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتی سهند.

13- 1399، رفتار تير بتن مسلح مقاوم سازي شده با آلياژSMA تحت بار مونوتونيك،دوازدهمين كنگره ملّي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتی سهند.

14- 1399، بررسي و مقايسه ي طراحي بر اساس عملكرد قاب هاي خمشي بتني مطابق آيين نامه هاي FEMA 356 و ASCE 41-13،دوازدهمين كنگره ملّي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتی سهند.

15- 1398، بررسی رفتار ساختمان های بتنی نامنظم در پس لرزه ها،دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران، ایران.

16- 1398، بررسی عددی رفتار لرزه ای دیوار بنایی مقاوم سازی شده با شاتکریت،سومین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی شریف.

17- 1397، ارزیابی اثر افزودن نانو رس بر روی خواص مکانیکی بتن بنتونیتی،پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی، موسسه آموزش عالی نیکان.

18- 1397، مقاوم سازی سازه قاب خمشی بتن آرمه در برابر خرابی پیشرونده با استفاده از FRP،پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی، موسسه آموزش عالی نیکان.

19- 1397، بررسی پارامترهای مؤثر بر پاسخ پل های کابلی،نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین‏ المللی سازه و فولاد، انجمن سازه های فولادی ایران.

20- 1397، ارزیابی تاثیر سیستم آویز کابلی بر پاسخ دینامیکی پل های معلق عابرپیاده،اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساختها، دانشگاه ارومیه.

21- 2018, Effect of Damping on Dynamic Response of Suspension Footbridges,11th International Congress on Civil Engineering, University of Tehran.

22- 1397، بررسی تاثیر پدیده تخریب پیشرونده بر رفتار سازه های بتن آرمه،کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، دانشگاه تبریز.

23- 1397، تحلیل عددی دیوار بنائی مقاوم سازی شده با استفاده از روش آنالیز المانهای مجزا و مقایسه آن با نتایج روش المانهای محدود،کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، دانشگاه تبریز.

24- 1396، ارزیابی و مقایسه رفتار قابهای مهاربندی شده با مقاطع مختلف بادبندهای BRB با بادبندهای CBF،دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف.

25- 1396، بررسی رفتار دینامیکی پل معلق عابر پیاده مشکین شهر تحت ترکیبات مختلف بارگذاری ترافیک انسانی،دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف.

26- 1396، موقعیت یابی بهینه میراگرها در سازه های چند طبقه،چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه، انجمن مهندسی سازه.

27- 1396، بررسی سازه های بنایی به روش المان گسسته،پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی.

28- 1396، بررسی تاثیر دیوارهای میانقاب بر پاسخ و پارامترهای دینامیکی قاب های ساختمانی،سومین کنفرانس ملی انسان، معماری، عمران و شهر (ICOHACC 2017)، دانشگاه تبریز.

29- 1395، بررسی پارامترهای موثر بر شاخص آسیب در سازه های بتنی مسلح،دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر.

30- 1395، بررسی پارامترهای موثر بر رفتار ستون بتن مسلح تقویت شده با قفس فولادی تحت نیروی محوری،چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه.

31- 1395، ارزیابی شکل پذیری اتصالات بتن مسلح مقاوم سازی شده با ورقهای FRP،چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه.

32- 1395، ارزیابی لرزه ای بنای تاریخی سه گنبد ارومیه،چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه.

33- 1395، بررسی عددی ستون بتن مسلح تقویت شده با قفس فولادی تحت اثر نیروی محوری و لنگرخمشی،سومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران، انجمن مهندسی سازه ایران.

34- 1395، مدلسازی و ارزیابی تاثیر تعداد طبقات بر صلبیت دیافراگم دال بتنی،چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.

35- 1395، ارزیابی رفتار صلبیت و انعطاف پذیری دیافراگم دال بتنی در ساختمان‌ها،چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

36- 1395، مقاوم سازی قاب خمشی بتنی با استفاده از میراگرهای غیرفعال،چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

37- ، 1395، بررسی لرزه ای قاب های بتنی مسلح مقاوم سازی شده با الیاف FRP،چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

38-Kentaro YAMAGUCHI, Gholamreza ZAMANI AHARI, Ryotaro NAKA, Toshikazu HANAZATO, 2016, Classification and Effects of Strengthening and Retrofitting Techniques for Unreinforced Masonry Structures,The second bilateral Iran-o-Japan seminar on seismology and earthquake engineering of historical masonry buildings.

39- 1395، بررسى شكل پذيرى ستون های بتن مسلح با مقطع دایره ای مقاوم سازی شده با الیاف FRP ،کنفرانس ملی پلیمر در صنایع راه و ساختمان، دانشگاه علم و صنعت ایران.

40- 1395، رویکرد مبتنی بر المان گسسته برای ارزیابی پاسخ لرزه ای ساختمان های بنایی،دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری، International Federation of Inventor s Association.

41- 1395، ارزیابی لرزه ای دیوار برشی بتن مسلح مقاوم سازی شده با الیاف FRP،نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد.

42- 1395، تخمین ظرفیت تیر بتن مسلح مقاوم سازی شده با الیاف مسلح پلیمر (FRP)،نهمین کنگره ملّي مهندسي عمران.

43- 1395، ارزیابی لرزه ای بنای تاریخی شیخ حیدر مشکین شهر،نهمین کىگره ملّي مهىدسي عمران.

44- 1394، بررسی تأثیر مقاومت فشاری بتن در کارایی مقاوم سازی ستون های بتن مسلح با مقطع دایره با استفاده از FRP،دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز،ایران.

45- 1394، بررسی رفتار خارج از صفحه دیوار بنایی مقاوم سازی شده تحت اثر بارگذاری انفجاری،دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز،ایران.

46-Gholamreza Zamani Ahari, Kentaro Yamaguchi, Hiromi Nishiyama, Masakatsu Miyajima, 2012, Study on the Effectiveness of Seismic Retrofitting of URM Walls with High Performance Fiber Reinforced Cement Composites,Joint Conreference Peoceedings, 9th International Conference on Urban Earthquake Engineering/ 4th Asia Conference on Earthquake Engineering, Tokyo,Japan.

47-G. ZAMANI AHARI, K. YAMAGUCHI, Y. NINOMIYA, M. MIYAJIMA, 2011, Analytical Approach to Seismic Evaluation of a Historical Masonry Building – Tabriz Bazaar in Iran,Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering, Tehran,Iran.

48-Yamaguchi, K., Miyajima, M., Sadeghi, A., Fallahi, A., Ninomiya, Y., Zamani Ahari, G., 2010, Material Element Tests and FEM Analysis in early Stages of Study on Seismic Retrofitting of Tabriz Bazaar in Iran,Bilateral Iran-o- Japan Seminar on Seismology and Earthquake Engineering of Historical Masonry Buildings, Tabriz,Iran.

49-Barghian, M., Zamani Ahari, G, 2005, Investigation into the Vibration of Footbridge,Fourth international Conference on current and future trends in Bridge design, construction and maintenance, Kuala lumpur,Malaysia.
کتاب های چاپ شده (4)

1-مهرداد عالی‌جهان، غلامرضا زمانی اهری، 1400 ، تحلیل به روش اجزای گسسته (DEM) با استفاده از نرم افزار 3DEC،انتشارات جهاد دانشگاهی، تالیف، شابک 7-29-7535-622-978.

2-غلامرضا زمانی اهری، علیرضا فرهادی کچائی ، 1399 ، ارتعاش در سازه ها، دستورالعمل هاي كاربردي،انتشارات دانشگاه ارومیه ، ترجمه، شابک 0-70-8681-600-978.

3-Kentaro Yamaguchi, Gholamreza Zamani, 2016, TECHNICAL APPROACHES FOR STRUCTURAL IMPROVEMENT OF NON-ENGINEERED CONSTRUCTION ,TOWARDS RESILIENT NON-ENGINEERED CONSTRUCTION, GUIDE FOR RISK-INFORMED POLICY MAKING, UNESCO, Chapter 4, 84-98, ISBN UNESCO 978-92-31-001741.

4-مجید برقیان، غلامرضا زمانی اهری، 1384، تئوری پلهای معلق،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ترجمه و تدوین، شابک: 6-4985-06-964.
پایان نامه ها (23)

1-وحید رضا مشکوه روحانی ، 1400، ارزیابی کارایی طرح جدید میراگرهای مایع تنظیم شونده دوجداره ، پایان نامه دکتری تخصصی، استاد راهنما (بطور مشترک با آقای دکتر سعیدمنیر).

2-شاهین مرادی، 1400، ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتن آرمه جدا سازی شده به روش ستون‌های معلق، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما (بطور مشترک با آقای دکتر مناف پور).

3-ناصر حکیم زاده ، 1400، بررسی رفتار لرزه‌ای قاب های خمشی بتن مسلح نامنظم جداسازی شده تحت زلزله‌های متوالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

4-محمد محمدی بوراچالو، 1400، بررسی اثر طول مهاری بر طبق فصل‌های ۱۷و ۲۵ آیین‌نامه بتن آمریکا، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما (بطور مشترک با آقای دکتر تاروردیلو).

5-علی بابازاده، 1399، تحلیل رفتار لرزه‌ای برون صفحه‌ای دیوار بنایی غیر مسلح به روش اجزاء گسسته، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

6-امین رضاپور، 1399، بررسی خرابی پیشرونده در پل‌های ترکه‌ای با آرایش کابلی متفاوت، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

7-مهرداد عالی جهان، 1399، تحلیل رفتار لرزه‌ای جانبی دیوار بنایی غیر مسلح به روش اجزاء گسسته، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

8-سعید قاسم پور، 1399، تشخیص خرابی در پل‌های کابلی ترکه‌ای، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

9-علی فهیمی، 1399، بررسی رفتار خمشی و برشی تیرهای مسلح با بتي الیافی با ترک‌های ریز متعدد، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

10-داود کوھی خواجه بلاغ، 1399، تشخيص خرابی در پلھای معلق کابلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

11-علی بیرامی شهابی، 1398، بررسی عملکرد طرح جدید جداساز لرزه‌ای با ستون‌های معلق ، پایان نامه دکتری تخصصی، استاد راهنما.

12-محسن عمرزاده، 1398، بررسي عددي رفتارچرخه‌اي لرزه‌اي ديوارهاي بنايي غيرمسلح مقاوم سازي شده با الياف AFRP، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

13-سیروان ابراهیمی، 1398، بررسی عددی رفتار چرخه‌ای لرزه‌ای دیوارهای بنایی مقاوم سازی شده با کامپوزیت ECC ، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

14-بهرام صمدی، 1397، ارزیابی تاثیر سیستم آویز کابلی بر پاسخ دینامیکی پل‌های عابر پیاده معلق، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

15-فرید ایزدپناه، در حال انجام، بررسی رفتار جانبی دیوار برشی مسلح ساخته‌شده از کامپوزیت مهندسی‌شده ECC در مقایسه با بتن معمولی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

16-مهسا محمدیان، در حال انجام، بررسی مکانیسم خرابی سازه بنایی غیرمسلح با استفاده از روش المان گسسته، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

17-کیوان شیرین بیان، در حال انجام، بررسی عددی رفتار سازه‌ای پل معلق کابلی با سیستم طناب و قرقره، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

18-زهرا سعیدی، در حال انجام، مطالعه عددی تاثیر میراگرهای سیال تنظیم شونده برای مقاوم سازی لرزه‌ای قابهای خمشی بتن مسلح، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

19-سیامک قدیمی، در حال انجام، پایش سلامتی سازه‌ها با استفاده از هوش مصنوعی مبتنی بر اندرکنش وسیله نقلیه عبوری و سازه، پایان نامه دکتری تخصصی، استاد راهنما.

20-علی صالحی نیا، در حال انجام، بهسازی لرزه‌ای قاب‌های فولادی با میانقاب بنایی مسلح، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

21-پدرام باقری نیا، در حال انجام، بررسى آسیب‌پذیری لرزه‌ای بنای سازه‌ی تاریخی مسجد جامع ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما (بطور مشترک با آقای دکتر تاروردیلو).

22-سینا صولت، در حال انجام، بررسی روند ACI 318-19 از نظر لحاظ نمودن اثر بعدی در مقاومت برش یک‌طرفه، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما (بطور مشترک با آقای دکتر تاروردیلو).

23-سینا حاجی زاده ایگدیر، در حال انجام، تحلیل عددی تأثیر ابعاد بر رفتار برش منگنه‌ای در دال‌های تخت، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما (بطور مشترک با آقای دکتر تاروردیلو).
دروس تدریس شده (3)

1-دوره دکتری تخصصی، 1. طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد 2. اثر زلزله بر سازه های ویژه.

2-دوره کارشناسی ارشد، 1. ریاضیات عالی مهندسی، 2. تئوری پلاستیسیته، 3. روش اجزاء محدود، 4. طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد، 5. لرزه شناسی و مهندسی زلزله، 6. بهسازی لرره ای سازه های موجود، 7. طراحی لرزه ای سازه های ویژه 8. سمینار و روش تحقیق.

3-دوره کارشناسی، 1. تحلیل سازه ها 1، 2. تحلیل سازه ها 2 ،3. مقاومت مصالح 1، 4. مقاومت مصالح 2، 5. سازه های بتن آرمه 1، 6. سازه های بتن آرمه 2، 7. نرم افزارهای مهندسی عمران، 8. سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله، 9. آزمایشگاه مقاومت مصالح، 10. نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها، 11. زبان تخصصی، 12. مهندسی سیستمها.
جوایز و افتخارات (2)

1- 1400، سرآمد آموزشی جوان دانشگاه ارومیه.

2- 1388، برنده بورس تحصیلی بلند مدت دولت ژاپن جهت تحصیل در دوره دکتری (Monbukagakusho) .