• نام و نام خانوادگی
  • فریبا رضائی توانا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق الکترونیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فریبا رضائی توانا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق الکترونیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1383، کامپیوترایز کردن آزمایشگاههای مدار الکترونیک 1،دانشگاه ارومیه.