• نام و نام خانوادگی
  • شروین رحیم زاده عرشلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق الکترونیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
کتاب های چاپ شده (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شروین رحیم زاده عرشلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق الکترونیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-شروین رحیم زاده عرشلو, 2015, Face Spoofing Detection Based on Multiple Descriptor Fusion Using Multiscale Dynamic Binarized Statistical Image Features,IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION FORENSICS AND SECURITY.

2-شروین رحیم زاده عرشلو, 2015, Multiscale binarised statistical image features for symmetric face matching using multiple descriptor fusion based on class-specific LDA,Pattern Analysis and Applications.

3-شروین رحیم زاده عرشلو-Josef Kittler, 2014, An Overview of Deep Multilayer Networks and MRF Matching Models for Object Recognition,IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence.

4-شروین رحیم زاده عرشلو-Josef Kittler, 2014, Class-Specific Kernel Fusion of Multiple Descriptors for Face Verification Using Multiscale Binarised Statistical Image Features,IEEE Transactions on Information Forensics and Security.

5-شروین رحیم زاده عرشلو-Josef Kittler, 2014, Dynamic Texture Recognition Using Multiscale Binarized Statistical Image Featu,IEEE Transactions on Multimedia.

6-شروین رحیم زاده عرشلو- ـJosef Kittler, 2014, Fast pose invariant face recognition using super coupled multiresolution Markov Random Fields on a GPU,pattern recognition letters.

7-شروین رحیم زاده عرشلو, 2011, Energy Normalization for Pose-Invariant Face Recognition Based on MRF Model Image Matching,IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence.

8-شروین رحیم زاده عرشلو, 2011, Pose-Invariant Face Recognition by Matching on Multiresolution MRFs Linked by Supercoupling Transform,Computer Vision and Image Understanding.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- 1392, Efficient Processing of MRFs for Unconstrained-Pose Face Recognition,IEEE BTAS2013, واشینگتون,آمریکا.

2- 1389, Facial Feature Localization Using Graph Matching with Higher statistical shape priors and glocbl optimization,IEEE btas 2010, واشینگتن,امریکا.

3- 1386, Fine Estimation of Blur Parameters for Image Restoration,IEEE DSP 2007, کاردیف,انگلیس.

4- 1388, Hierarchical Image Matching for Pose-Invariant Face Recognition,BMVC2009, لندن,انگلیس.

5- 1393, Multiscale Binarised Statistical Image Features for Symmetric Unconstrained Face Matching,ICEE2014, تهران,ایران.

6- 1388, Pose-Invariant Face Matching Using MRF Energy Minimization Framework,EMMCVPR, بن,آلمان.
کتاب های چاپ شده (1)

1-شروین رحیم زاده عرشلو, 1394, Unconstrained-Pose 2D Face Recognition, ناشر معتبر خارجی,تالیف.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)

1-شروین رحیم زاده عرشلو، 1392، سامانه تشخیص تطبیق و شناسایی چهره در شرایط کنترل نشده عکسبرداری بر اساس پردازش موازی مدلهای گرافی و ویژگی های مولتی رزولوشن تصاویر،دانشگاه اروميه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.

2-شروین رحیم زاده عرشلو، 1391، سامانه تشخیص هویت بر اساس الگوی راه رفتن با استفاده از ماسکهای مساحتی تطبیق پذیر،دانشگاه اروميه، سازمان ثبت استاد و املاك كشور،ايران.

3-شروین رحیم زاده عرشلو، 1389، سیستم اتوماتیک تشخیص چهره با قابلیت عملکرد بالا به هنگام تغییر زاویه دید،دانشگاه Surrey انگليس، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.
پایان نامه ها (4)

1-احمد امير اولاد، 1394، طبقه بندي بافت بااستفاده از الگوهاي انرژي محلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-حميدرضا حميدي، 1392، بازشناخت چهره ناوردا نسبت به روشنايي با استفاده از تبديل ويولت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-حميد غفاري، 1392، شناسايي جهره با استفاده از ويژگيهاي الگوي باينري محلي چندرزولوشني بر اساس تبديل آناليز تفكيك پذير خطي خاص هر كلاس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-فرزاد نصيري، 1392، بهبود دستكاري (copy-move) در تصوير با استفاده توام از تكنيكهاي همبستگي فاز و ارتباط مناطق مشكوك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.