• نام و نام خانوادگی
  • علی دنیوی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشيار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی صنایع
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

علی دنیوی

دانشیار گروه صنایع -بهینه سازی سیستم های  دانشگاه ارومیه -پایه ی 36

دکتری تخصصی مهندسی سیستم ازانگلستان

دارای بیش از 140 مقاله در مجلات و کنفرانس های داخلی و خارجی که با همکاری سایر اساتید و دانشجویان نوشته شده اند 

راهنمایی بیش از 110 پایان نامه کارشناسی ارشد ودکترا که برخی ازانها با سایر اساتید مشترک راهنمایی شدند

سوابق مشاوره بیش از 12 سال در اداره کل استاندارد-شرکت شهرکهای صنعتی-سازمان برنامه بودجه-شرکت گاز -استانداری

سوابق همکارپژوهشی در چندین واحد تولیدی در انگلستان

سابقه تدریس بیش از 25 سال در دروس مقاطع کارشناسی -کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

در رشته های مهندسی بخصوص صنایع وساخت تولید -مدیریت و اقتصاد

دارای چندین طرح پژوهشی کاربردی

دارای مسولیت های اجرایی مدیرگروه-معاون پژوهشی دانشکده- ریس دانشکده فنی-مدیر برنامه ریزی دانشگاه

عضو بیش از 10 شورا و کمیته تخصصی داخل و خارج دانشگاه

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (61)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (90)
پروژه های تحقیقاتی (7)
پایان نامه ها (113)
دروس تدریس شده (16)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی دنیوی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشيار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی صنایع
 
        بیوگرافی کوتاه

علی دنیوی

دانشیار گروه صنایع -بهینه سازی سیستم های  دانشگاه ارومیه -پایه ی 36

دکتری تخصصی مهندسی سیستم ازانگلستان

دارای بیش از 140 مقاله در مجلات و کنفرانس های داخلی و خارجی که با همکاری سایر اساتید و دانشجویان نوشته شده اند 

راهنمایی بیش از 110 پایان نامه کارشناسی ارشد ودکترا که برخی ازانها با سایر اساتید مشترک راهنمایی شدند

سوابق مشاوره بیش از 12 سال در اداره کل استاندارد-شرکت شهرکهای صنعتی-سازمان برنامه بودجه-شرکت گاز -استانداری

سوابق همکارپژوهشی در چندین واحد تولیدی در انگلستان

سابقه تدریس بیش از 25 سال در دروس مقاطع کارشناسی -کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

در رشته های مهندسی بخصوص صنایع وساخت تولید -مدیریت و اقتصاد

دارای چندین طرح پژوهشی کاربردی

دارای مسولیت های اجرایی مدیرگروه-معاون پژوهشی دانشکده- ریس دانشکده فنی-مدیر برنامه ریزی دانشگاه

عضو بیش از 10 شورا و کمیته تخصصی داخل و خارج دانشگاه

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (61)

1-Doniavi ali et al، 2021، Assessment and optimization of plastic waste pyrolysis using quality control techniques based on kinetic modeling.

2-Doniavi ali et al، 2022، Application of Modified Chebyshev Points to Decrease Residual Stress Noises in Hole-Drilling Method،Iranian Journal of Materials Forming دانشگاه شيراز.

3-Doniavi ali et al، 2018، Selecting Optimal Molding and Material Conditions of Reinforced Polymeric Nanocomposites with MWCNT Using a Multi-Criteria Decision Making Model.

4-Doniavi ali et al، 2021، Designing and planning the animal waste-to-energy supply chains: A case study.

5-علی دنیوی و سایر، 1399، بررسي تاثير كاهش سطح مقطع و زاويه پيچش در توزيع كرنش، آسيب و نيروي فرآيندي در قالب اكستروژن گردابي.

6-Doniavi ali et al، 2021، Strain Distribution in Equal Channel Angular Pressing of AM60 Magnesium Alloy،Iranian Journal of Materials Forming دانشگاه شيراز.

7-Doniavi ali et al، 2020، Microstructure and Mechanical Properties of AM60 Magnesium AlloyProcessed by a New Severe Plastic Deformation Technique،Metals and Materials International.

8-Doniavi ali et al، 2020، A New Modified Cyclic Extrusion Channel Angular Pressing(CECAP) Process for Producing Ultrafine-Grained Mg Alloy،Trans Indian Inst Met.

9-Doniavi ali et al، 2020، Changes in signal transmission speed in coaxial cables through regulating the foam structure of the polyethylene dielectric section،Polyolefins Journal .پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران-.

10-Doniavi ali et al، 2020، Effect of Processing Parameters on the Strain Inhomogeneity and Processing Load in Vortex Extrusion of Al–Mg–Si Alloy،Metals and Materials International.

11-Doniavi ali et al، 2020، Analysis of Strain Inhomogeneity in Vortex Extrusion using Finite Element Method and Response Surface Methodology،Iranian Journal of Materials Forming دانشگاه شيراز.

12-Doniavi ali et al، 2020، Investigating the effect of foam properties on the attenuationof coaxial cables with foamed polyethylene dielectric،Polymers for Advanced Technologies.

13-Doniavi ali et al، 2020، Optimal production-distribution planning inelectromotor manufacturing industries: a case study،International Journal of Advanced Operations Management.

14-Doniavi ali et al، 2020، Numerical Modelling and Simulation of Vortex Extrusion as a Severe Plastic Deformation Technique Using Response Surface Methodology and Finite Element Analysis،Metals and Materials International.

15-Doniavi ali et al، 2019، A Generic two-stage fuzzy inference system for dynamic prioritization of Customers،Expert Systems with Applications.

16-Doniavi ali et al، 2019، Estimating the Thermal Conductivity of Polymeric Foams Based on a Theoretical Model Using Cell Size and Foam Density،مهندسي مكانيك مدرس.

17-Doniavi ali et al، 2019، Multi-objective optimization of heat transfer mechanisms of microcellularpolymeric foams from thermal-insulation point of view،Thermal Science and Engineering Progress.

18-Doniavi ali et al، 2019، Optimization of solid and radiation thermal conductivity of polymeric foams using response surface method based on a novel theoretical model.،مهندسي مكانيك مدرس.

19-Doniavi ali et al، 2019، Thermal Conductivity of Low-Density Polyethylene Foams Part II: DeepInvestigation using Response Surface Methodology،Journal of Thermal Science.

20-Doniavi ali et al، 2018، Thermal Conductivity of Low Density Polyethylene Foams Part I:Comprehensive Study of Theoretical Models،Journal of Thermal Science.

21-Doniavi ali et al، 2018، A prediction model using response surface methodology basedA prediction model using response surface methodology based on cell size and foam density to predict thermal conductivity of polystyrene foams،Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung.

22-Doniavi ali et al، 2018، Thermal-insulation performance of low density polyethylene (LDPE) foams: Comparison between two radiation thermal conductivity models،Polyolefins Journal.

23-Doniavi ali et al، 2018، optimization of multimodal، multi-period and complex biodiesel supply chain systems case study،Renewable Energy Focus.

24-Doniavi ali et al، 2018، Selecting Optimal Molding and Material Conditions of Reinforced Polymeric Nanocomposites with MWCNT Using a Multi-Criteria Decision Making Model،international polymer processing.

25-Doniavi ali et al، 2018، Improving structural properties of polymer fibers to design and construct fiber spinneret and optimize process parameters using response surface method and gage R and R†،Journal of Mechanical Science and Technology.

26-Doniavi ali et al، 2018، A Taguchi analysis on structural properties of polypropylene microcellular nanocomposite foams containing Fe2O3 nanoparticles in batch process،PLASTICS، RUBBER AND COMPOSITES.

27-Doniavi ali et al، 2018، A heuristic model for dynamic flexible job shop scheduling problem considering variable processing times،International Journal of Production Research.

28-Doniavi ali et al، 2017، PERFORMANCE DIAGNOSIS OF FOOD INDUSTRY IN URMIA BASED ON EFQM MODEL،International Journal of Applied Business and Economic Research(افیلیشن آزاد).

29-Doniavi Ali et al., 2017, Welding properties of polymeric nanocomposite parts containing alumina nanoparticles in friction stir welding process,International Journal of Engineeing.

30-Doniavi ali et al، 2017، An integrated supply chain configuration model and procurement management under uncertainty: A set-based robust optimization methodology،Applied Mathematical Modelling.

31-علی دنیوی و سایر، 2017، بررسی عوامل مؤثر بر توزیع کرنش در فرایند شکل دهی غلتکی مقطع گرد با استفاده از روش طراحی آزمایش ها،نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر.

32-Doniavi ali et al، 2017، PROCESS PARAMETERS OPTIMIZATION IN GAS BLOW FORMING OF PIN-TYPE METAL BIPOLAR PLATES USING TAGUCHI AND FINITE ELEMENT METHODS،INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED DESIGN AND MANUFACTURING TECHNOLOGY(افیلیشن).

33-Doniavi ali et al، 2017، Finite element simulation analysis of laminated sheets in deep drawing process using response surface method،International Journal of Advanced Manufacturing Technology.

34-Doniavi Ali et al., Accepted 1395, Development of supply chain strategy in Iranian automoative industry based on system dynamics and game theory,Scientia Iranica Transactions B:Mechanical Engineering.

35-Doniavi Ali et al., 2016, State of the art micro-EDM drlling using centrifugal servo-mechanism for workpiece actuation,Indian Journal of Science and Technology.

36-Doniavi Ali et al., 2016, Experimental study and modeling of friction stir welding process of aluminum 1100 alloys, using artificial neural network with Taguch i method,International Journal Advance Design and Manufacturing Technology.

37-علی دنیوی و سایر، 2015، بررسی تجربی خواص فوم های نانوکامپوزیت پلیمری حاوی نانولوله های کربنی چند دیواره توسط روش تاگوچی،نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت.

38-علی دنیوی و همکاران، 2015، مدل سازی سایش سطح براده ابزار و زبری سطح قطعه در ماشین کاری فولاد 4140 با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی،مهندسی مکانیک مدرس.

39-Doniavi Ali et al., 2015, Application of multi critria decision making methods to select hydroforming process parameters,Decision Science letters.

40-Doniavi Ali et al., 2016, Numerical investigation on the effect of mold design on shrinkage of sand casted multistage BB3-6 6Pump casting,International Journal of Engineeing.

41-Doniavi Ali et al., 2016, Prediction and optimization of mechanical properties of St52 Gas Arc weld using response surface methodology and ANOVA,International Journal of Engineeing.

42-Doniavi Ali et al., 2016, An investigation on the mechanical properties of friction stir welded polycarbonate/aluminium oxide nanocomposite sheeets,Journal of Elastomers and Plastics.

43-Doniavi ali et al، 2006، Analysis of Quality Design Techniques for Electrostatic Actuators.

44-علی دنیوی و همکاران، 2015، بررسی تجربی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های پلیمری تزریقی حاوی نانولوله‌های کربنی چند دیواره بر پایه ی طراحی آزمایش‌ها،نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت.

45-Doniavi Ali et al., 2015, Structural properties of batch foamed acrylonitrile butadiene styrene/nanoclay nanocomposites,International Journal of Mechanical and Materials Engineering.

46-Doniavi Ali et al., 2015, Experimental study on mechanical properties of Polyamide-6/ multi-walled carbon nanotubes nanocomposite foams,International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences.

47-Doniavi Ali et al., 2015, Injection Molded Wood-Plastic and Rubber Composites used in Home Gas Meter,Indian Journal of Science and Technology.

48-Doniavi Ali et al., 2015, Adaptive reliability satisfaction in wireless sensor networks throuth controlling the number of active routing paths,Microelectronics Reliability.

49-علی دنیوی و همکاران، 2015، بررسی تجربی خواص فوم های نانوکامپوزیت پلیمری حاوی نانولوله های کربنی چند دیواره توسط روش تاگوچی،نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت.

50-Doniavi Ali et al., 2014, Optimization of Fuzzy Random Portfolio selection by Implemention of Harmony Search Algorithm,International Hournal of Engineering Trends and Technology.

51-Doniavi Ali et al., 2014, Possibility theory for multiobjective fuzzy random portfolio optimization,Decision Science Letters.

52-Doniavi Ali et al., 2014, Roughness optimization of flow-formed tubes using the Taguchi method,The International Journal of Advanced Manufacturing Technology.

53-Doniavi Ali et al., 2013, Microcellular forming of PVC/NBR THERMOPLASTIC ELASTOMER,MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES.

54-Doniavi Ali et al., 2012, Numerical and experimental analysis of wall thickness variation of a hemispherical PMMA sheet in thermoforming process,Inrenational Journal of Advance Manufaturing Technology.

55-Doniavi Ali et al., 2013, An experimental study on mechanical properties of friction stir welded ABS sheets,Materials and Design.

56-Doniavi Ali et al., 2008, Empirical Modeling of EDM Parameters Using Gray Relational Analysis,Asian Journal of Scientific Research.

57-Doniavi Ali et al., 2007, A Response Surface Methodology Model for Optimizing Electromagnetic Acoustic Transducers Parameters,Sensors & Transducers Journal.

58-Doniavi Ali et al., 2007, Empirical Modeling of Surface Roughness in Turning Process of 1060 Steel Using Factorical Design Methodology,Journal of Applied Sciences.

59-Doniavi Ali et al., 2001, A Systems Approach to Electronics Assembly Optimization,Proceedings Institution of mechanical Engineers, Part:B Journal of Engineering Manufacture.

60-Doniavi Ali et al., 2001, A Systems Approach to Semiconductor Optimization,IEEE Transaction on Electronics Packaging Manufacturing.

61-Doniavi Ali et al., 2000, A Systems Approach to Photolithography Process Optimisation in an Electronics Manufacturing Environment,International Journal of Production Research.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (90)

1-علی دنیوی و سایر، 1400، بررسي رابطه بين خواص ساختاري و خواص دي‌الكتريك در فوم‌هاي پليمري،هفتمين كنفرانس بين¬المللي مهندسي ساخت و توليد.

2-علی دنیوی و سایر، 1400، ارايه يك مدل ابتكاري جهت تامين سفارش مشتريان در صنعت خرده فروشي آنلاين،هجدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع.

3-Doniavi ali et al، 2021، Master production scheduling in pipe production industries: A case study،هجدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع.

4-علی دنیوی و سایر، 1400، محاسبه سفتي استنت پليمري مولتي لينك با استفاده از روش تحليلي،چهارمين كنفرانس ملي مهندسي مكانيك كاربردي.

5-علی دنیوی و سایر، 1399، شبيه سازي برنامه ريزي قرار ملاقات بيماران با تمركز بر بيماران سرزده و كم حوصله،هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع.

6-علی دنیوی و سایر، 1398، بررسي تاثير ويژگي هاي هندسي قالب اكستروژن گردابي سه دندانه بركرنش پلاستيك موثر با استفاده از روش سطح پاسخ،چهارمين كنفرانس ملي مهندسي مكانيك و هوافضا.

7-علی دنیوی و سایر، 1398، مروري بر كاربرد عملي روش تاگوچي در بهينه سازي پارامتر هاي فرايندي غالب گيري تزريقي پلاستيك ها،چهارمين كنفراس ملي مهندسي مكانيك هوا فضا.

8-علی دنیوی و سایر، 1398، بررسي تجربي تاثير پارامتر هاي فرايندي بر سختي جوش اصطحكاكي اغتشاشي آلياژهاي آلومينيوم ناهمجنس 5083 و6061،بيست و هفتمين كنفرانس سالانه بين المللي انجمن و مهندسان مكانيك ايران و هفتمين كنفرانس صنعت نيروگاه هاي حرارتي.

9-علی دنیوی و سایر، 1398، ارائه مدل زمان‌بندي پيش¬بيني- بازبيني و انتخاب استراتژي بهينه زمان‌بندي اتاق عمل با در نظر گرفتن بيماران اورژانسي،شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع.

10-علی دنیوی و سایر، 1398، ارايه مدل رياصي براي مسأله انتخاب تأمين كننده با در نظر گرفتن الگوي تخفيف مقداري و تأخير در زمان تحويل،شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع.

11-علی دنیوی و سایر، 1398، بررسي تجربي اثر هيبريد Clay/MWCNT بر روي نسبت انبساط فوم‌هاي پلي‌استايرن نانو‌كامپوزيتي هيبريدي،چهارمين كنفرانس ملي مهندسي مكانيك و هوا فضا.

12-علی دنیوی و سایر، 1398، بررسي تجربي اندازه سلولي و چگالي سلولي فوم هاي پلي استايرن نانوكامپوزيتي هيبريديحاوي هيبريد Clay/MWCNT،چهارمين كنفرانس ملي مهندسي مكانيك و هوا فضا.

13-علی دنیوی و سایر، 1398، اثر نانولوله كربني چند ديواره، نانورس و هيبريد نانولوله كربني چند ديواره/نانورس بر رويدماي انتقال شيشهاي نانوكامپوزيتهاي پلياستايرن،چهارمين كنفرانس ملي مهندسي مكانيك و هوا فضا.

14-علی دنیوی و سایر، 1397، بهینه سازي صافی سطح در ماشینکاري فولاد AISI 1040 به روش تاگوچی،چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید.

15-علی دنیوی و سایر، 1397، بررسی اثر بازپخت به وسیله پوشش هاي سرامیکی بر روي کاهش تنشهاي پسماند ناشی از جوشکاري فولاد A106-GRB به روش تجربی و المان محدود،چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید.

16-علی دنیوی و سایر، 1397، بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری فرآیند ECDM با استفاده از روش تاگوچی و آنالیز واریانس و سیستم پیشروی جدید ابزار،چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید.

17-علی دنیوی و سایر، 1397، بررسی اثر چگالی فوم و اندازه سلولی بر روی ضریب هدایت حرارتی فوم های پلیمری پلی اتیلن،سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا.

18-علی دنیوی و سایر، 1397، بررسی خواص مکانیکی و متالورژیکی آلیاژ آلومینیوم پیرسخت شونده حاصل از فرایند پیرسازی و پرسکاری در کانال های هم مقطع زوایه دار،پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید.

19-علی دنیوی و سایر، 1397، بررسی تجربی تاثیر پارامترهای فرایندی بر استحکام جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای آلومینیوم ناهمجنس 5083 و 6061،سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا.

20-علی دنیوی و سایر، 1395، بررسی تاثیر پارامترهای مختلف برشناسایی عیوب در خطوط انتقال گاز توسط امواج فراصوت،چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق و مکانیک و مگاترونیک.

21-علی دنیوی و سایر، 1397، بررسی اثر نوع پوشش، جنس و ضخامت جداره نمونه های فلزی، عمق ترک و نوع کوپلنت بر دقت شناسایی ترک ها توسط امواج فراصوت،پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید.

22-علی دنیوی و سایر، 1396، بررسی تاثیر ظرفیت تغییر و ظرفیت برنامه ریزی از عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات بر بهره وری نظام سلامت (بیمارستان های شهر ارومیه)،اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران(افیلیشن دانشگاه ازاد).

23-علی دنیوی و سایر، 1395، بهینه سازی پارامترهای موثر بر زاویه خم در فرآیند شکل دهی با لیزر بر روی ورق های فولادی با استفاده از روش تاگوچی و اجزاء محدود،اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی(فاقد ارائه و دانشگاه ازاد).

24-علی دنیوی و سایر، 1396، شناسایی و اولیت بندی عوامل موثر بر تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت استان آذربایجان غربی،چهاردهمین کنفراس بین المللی مهندسی صنایع.

25-علی دنیوی و سایر، 1396، ارائه مدل ریاضی برای مدیریت فرآیند های درمانی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس،چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.

26-علی دنیوی و سایر، 1396، ارائه مدل فازی برای اولویت بندی پویای مشتریان،چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.

27-علی دنیوی و سایر، 1396، بررسی تجربی تاثیر دما و روانکار در کیفیت و نیروی فرآینذ ECAP برای آلیاژ منیزیم AM60،دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی مکانیک(فاقد ارائه).

28-علی دنیوی و سایر، 1396، رتبه بندی نویسندگان آثار علمی توسط ناشران با روش تحلیل پوششی داده ها،اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار.

29-علی دنیوی و سایر، 1394، بررسی تاثیر استفاده از نانوروانکارها بر زبری سطح در فرآیند فورج آلیاژ آلومینیوم،سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک.

30-علی دنیوی و سایر، 1394، بررسی رفتار اصطکاکی نانوروانکارها در فرآیند شکل دهی آلیاژ آلومینیوم توسط آزمون فشار حلقه،سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک.

31-علی دنیوی و سایر، 1389، بررسی رابطه بین ساختار بازار و عملکرد سیستم بانکی: تجربه کشورهای منتخب،بیستمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی.

32-علی دنیوی و سایر، 1380، جستجوی باکتری ویبریو در آرتمیا ارومیانا،اولین همایش دریاچه ارومیه.

33-Doniavi Ali et al., 1395, Optimization of hydraulic deep drawing parameters using Taguchi and finite element methods,International Conference on Researches In Science and Engineering.

34-علی دنیوی و همکاران، 1395، بررسی تاثیر پارامترهای فرایند فلو فرمینگ بر روی خواص مکانیکی پریفرم لوله های پلی اتیلن با دانستیه بالا،چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برقٰٰ، مکانیک و مکاترونیک.

35-علی دنیوی و همکاران، 1395، شناسایی عوامل موثر بر زبری سطح در پرداخت کاری سلیندرهای چاپ با روش طراحی ازمایشات،اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران.

36-علی دنیوی و همکاران، 1395، مطالعه مقدار اعوجاج طولی و بهینه سازی پارامترهای موثر در فرایند خمش ورقهای فلزی با استفاده از روش اجزا محدود و تاگوچی،سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران.

37-علی دنیوی و همکاران، 1395، شبیه سازی و بررسی فرایند کشش عمیق و مقایسه تاثیر پارامترهای مختلف با داده های تجربی و تحلیلی،First International Comprehensive Competition Conference of Engineering Science in Iran.

38-Doniavi Ali et al., 1395, Parametric optimization on roundness of flow formed tubes by using Taguchi methodology,First International Comprehensive Competition Conference of Engineering Science in Iran.

39-علی دنیوی و همکاران، 1395، طراحی و ساخت دستگاه و بهینه سازی نخ ریس الیاف پلیمر توپر با روش سطح پاسخ،International Conference on Application of Research and Result in Science and Engineering.

40-Doniavi Ali et al., 1395, Parametric optimization of shielding metal arc welding process by using Response Surface Methodology (RSM) and Gage R and R Methodology on stainless steel 37,International conference on application of Research and Result in science and Engineering.

41-Doniavi Ali et al., 1395, predection and optimization of mechanical properties of St52 in CMAW using response surface methology and fuzzy logic,پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی.

42-Doniavi Ali et al., 1395, An analysis and investigation on sheet metal formability of tantalum,سیزدهمین همایش مهندسی مواد و متالورژی ایران.

43-علی دنیوی و همکاران، 1391، بررسی تجربی و بهینه سازی فرایند فلو فرمینگ به کمک روش تاگوچی،بیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک.

44-علی دنیوی و همکاران، 1390، بررسی خواص مکانیکی و ساختاری جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی صفحات ABS،سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی.

45-Doniavi Ali et al., 1390, A novel friction stir welding parameters optimization of thermoplastics using design of experiment,14th international conference on advances in materials processing technologies.

46-Doniavi Ali et al., 1390, Dependence of pile-up on elastic deformation, penetration depth and contact friction during sliding indentation,سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی.

47-Doniavi Ali et al., 1390, The processing-morphologies relationships in microcellular foaming of ABS/TPU sheets,Kis Island. IRAN.

48-Doniavi Ali et al., effect of machining parameters on 7075-T6 aluminium alloy resulting distortion prevention.

49-Doniavi Ali et al., 1387, Optimisation of design parameters for electromagnetic acoustic transdures,دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیر مخرب.

50-Doniavi Ali et al., 2009, A Finite Element Investigation on Thickness Distribution of PMMA Sheets in a Combination of Free Forming and Plug Assistance Forming,17th Annual Conference on Mechanical Engineering.

51-Doniavi Ali et al., 2010, A Heuristic Algorithm in process plan selection problem,10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering.

52-Doniavi Ali et al., 2006, A Model for Rayleigh Wave Propagation in the EMAT Systems,International Conference on Energy and Environment.

53-Doniavi Ali et al., 2009, A Non- Linear Mathematical Programming Model for Optimum Process Plan Selection Problem,دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات.

54-Doniavi Ali et al., 2006, Accuracy Comparison for Euler Beam Natural Frequencies Using Finite Element and Finite Difference Methods,The 12th International Conference on Machine Design and Production, Kusadasi, Turkey.

55-Doniavi Ali et al., 2010, Branch and Bound Algorithm to select the best process plan in an automated manufacuring enviroment,10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering.

56-Doniavi Ali et al., 1392, Effect of flow forming on ultimate stress of flow formed Polyethylene Pipes,The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics, تهران,ایران.

57-Doniavi Ali et al., 2010, Experimental and numerical study on uniformity of wall thickness of transporent acrylic in bubble inflation and plug assistance thermoforming processes,10th Iranian conference on manufacturing Engineering.

58-Doniavi Ali et al., 2010, Global optimality in process plan selection problem,10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering.

59-Doniavi Ali et al., 2007, Modelling of Deep Drawing Process Using Factorical Design for Optimisation of Effective Parameters,2nd tehran international congress on manufacturing engineering.

60-Doniavi Ali et al., 1389, Optimal Process Design of Shrinkage and Welding Line Strength in Injection Molding by Taguchi Method,یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران.

61-Doniavi Ali et al., 2007, Optimization of Die-cast Processing by Decreasing the Amount of Overshirinkage With Design of Experiments Method,International Conference on Engineering & ICT.

62-Doniavi Ali et al., 1388, Reliability Modeling and Analysis of Thermal Power Plants,اولین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی.

63-Doniavi Ali et al., 2009, Single Linkage Clustering, Rank Order Clustering and Direct Clustering Algorithms in Cell Formation Problem,The 2nd International Conference of Iranian Operations Research Society.

64-Doniavi Ali et al., 2000, Ten STAGES For Optimising Electronic Manufacturing,16th International conference CAPE 2000.

65-Doniavi Ali et al., 2008, The Empirical Study of the Influencing Parameters on Bridge Column Corrosion in Saltwater Lakes (E002),The 13th International Conference on Machine Design and Production.

66- 1392، اثر افزودن نانورس برروی خواص ساختاری و مکانیکی فوم،شانزدهمین کنگره شیمی ایران، یزد،ایران.

67- 1393، ارایه استراتژی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در کارخانه قند نقده با روش آنالیز توسعه ای فازی و TOPSIS فازی،یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (IIEC 2015)، تهران،ایران.

68- 1386، ارایه یک مدل تجربی برای بهینه سازی متغیرهای فرایند کشش عمیق با استفاده از روش طراحی آزمایش های عاملی،هشتمین کنگره ملی مهندسی ساخت و تولید ایران.

69- 1389، ارائه راهکارهای عملی و مدلی کاربردی برای بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه،یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران.

70- 1389، استفاده از ضررو زیان وارده به دلیل تولید قطعات معیوب یا اسکرپ به جای تعداد این قطعات در کنترل کیفیت آماری،دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران.

71- 1393، انتخاب مناسب ترین استراتژی نگهداری و تعمیرات در شرکت پتروشیمی شازند با استفاده از دو تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل سلسله مراتبی،اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع، همدان،ایران.

72- 1393، آنالیز و تحلیل سری زمانی قیمت ماهیانه نفت خام برنت بر اساس روش ARIMA،دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، اصفهان،ایران.

73- 1389، بررسی امکان به کارگیری روش جوشکاری ترمیمی در اصلاح رو تور ترک خورده توربین های پتروشیمی تبریز،یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران.

74- 1394، بررسی پارامترهای موثر بر حداکثر کرنش و برگشت فنری در فرآیند شکل دهی غلطکی مقطع U شکل،بیست و سومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک ایران (ISME 2015)، تهران،ایران.

75- 1389، بررسی تاثیر پارامترهای فرایند بر تنش پسماند اتصالات جوشکاری شده و بهینه سازی آنها به روش تاگوچی،یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران.

76- 1389، بررسی تاثیر پیشگرم و ضخامت ورق بر روی استحکام کششی مقطع جوش فولاد st37 به دو روش تجربی و طراحی آزمایشات(DOE)،هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.

77- 1389، بررسی تاثیر نسبت گازهای محافظ و آمپراژ بر روی استحکام کششی مقطع جوش فولادst52 به دو روش تجربی و طراحی آزمایشات(DOE)،یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران.

78- 1384، بررسی تاثیرتعداد دندانه و زاویة درگیری ابزار بر محدوده‌های پایدار در فرآیند فرزکاری در برابر چتر، سیزدهمین کنفرانس سالانه و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک.

79- 1390، بررسی تجربی خواص ساختاری فوم میکروسلولی ترموپلاستیک الاستومر پلی وینیل کلراید نیترال بوتادین رابر با روش تورهای،سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت وتولید، تهران،ایران.

80- 1390، بررسی تجربی خواص مکانیکی فوم ترموپلاستیک الاستومر پلی وینیل کلرایید /نیترال بوتادین رابر با روش تودهای،نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک، بیرجند،ایران.

81- 1387، بهینه سازی پارامترهای طراحی مبدل های صوتی الکترومغناطیسی،دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیر مخرب.

82- 1393، پیش بینی متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی با استفاده از روش ARIMA،دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، اصفهان،ایران.

83- 1390، تاثیر هندسه ابزار بر خواص مکانیکی و میکروساختاری در جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی اتصال روی هم الیاژ الومینیم 5086 و برنج،سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی، تهران،ایران.

84- 1384، تجزیه و تحلیل نقش IT در کارایی سیستمهای تولیدی،ICT کنفرانس داخلی.

85- 1387، تحلیل سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) در حالت یکنواخت با استفاده از صف های اولویت نوع کومه(Heap)،نهمین منفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران.

86- 1390، تعیین خواص مکانیکی پوشش های نازک به روش فروروندگی نانو،سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی، تهران،ایران.

87- 2009، توسعه یک مدل خطی با متغیر های صفر- یک جهت حداقل سازی زمانهای پردازش و جا به جایی مواد برای قطعات دارای فرایند های تولید جایگزین،دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران.

88- 1391، شبیه سازی حرارتی فرایند ماشین کاری با تخلیه الکتریکی و بررسی نرخ براده برداری در این فرایند،کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوری های پیشرفته(دانشگاه آزاد)، اصفهان،ایران.

89- 1385، مدلی برای پیش بینی زبری سطح در فرایند تراشکاری فولاد 1060 AISI،همایش مهندسی مکانیک.

90- 1388، مقایسه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه با سیستم اطلاعات مدیریت در سازمانهای پروژه محور،پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
پروژه های تحقیقاتی (7)

1-دنیوی علی، برنامه ریزی توسعه صنعت استان اذربایجان غربی.

2-دنیوی علی، مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات استاندارد در کشورهای همسایه استان در جهت توسعه صادرات کالاهای صادراتی استان.

3-دنیوی علی، تهیه و تدوین برنامه پنج ساله دوم توسعه اموزشی پژوهشی و عمرانی دانشگاه ارومیه.

4-دنیوی علی، تهیه برنامه کسب کار برای مرکز رشد دانشگاه ارومیه.

5-دنیوی علی، نگرش سیستمی به روشهای کنترل کیفیت در فرایند تولید صنایع تبدیلی استان 1384.

6-دنیوی علی ، تجزیه تحلیل سیستمی تنگناهای عمده استقرار کنترل کیفیت در واحدهای تحت پوشش اداره کل استاندارد اذربایجان غربی 1383.

7- 1388، شناسایی مناسب ترین روش برای تعیین ضخامت خطوط لوله،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (113)

1-گوهر رنجبری، 1399، بهینه سازی فرایند اکستروژن گردابی برای تولید فلزات فوق ریز دانه.

2-میلاد مرادیان، 1399، بررسی اثر خواص ساختاری بر روی خواص مکانیکی و الکتریکی فوم نانو کامپوزیت پلی اتیلن در فرایند اکستروژن.

3-آیدا فرشیدفر، 1399، شبیه سازی برنامه ریزی قرار ملاقات با تمرکز بر بیماران سر زده و بی حوصله.

4-حامد روشن دل حسنی، 1399، امکان سنجی تولید قطعات نانو کامپوزیتی پلیمری قالبگیری بادی با روش قالب گیری تزریقی به کمک گاز.

5-بهروزی بدری لولیک، 1398، برنامه ریزی توسعه نیروگاه ها در حضور منابع تجدید پذیر.

6-سمیرا پاره کار، 1398، ارایه مدل ریاضی برای مساله انتخاب تامین کننده با در نظر گرفتن الگوی تخفیف مقداری و تاخیر در زمان تحویل.

7-الهه جوادی، 1398، برنامه ریزی تولید محصولات اصلی در چند دوره.

8-رزگار حسن زاده، 1398، خواص عایق حرارتی در فوم های پلیمری نانوکامپوزیتی هیبریدی.

9-هادی تقی ملک، 1397، ساخت نمونه فلزی توسط روش جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ به کمک مدل سازی هندسه گرده جوش به روش منطق فازی.

10-هما حیدرآبادی، 1397، ارایه مدل برنامه ریزی ریاضی دینامیک به منظور برنامه ریزی تولید و توزیع یکپارچه در صنایع تولیدی موتور های الکتریکی تحت شرایط عدم قطعیت.

11-محمدوریا یاوری راد، 1397، مدل برنامه ریزی ریاضی برای طراحی بهینه زنجیره تامین روغن خوراکی.

12-فاطمه عزتی، 1397، ارائه ی یک مدل بهینه برنامه ریزی ریاضی برای مدیریت زنجیره تامین بیودیزل.

13-فاطمه شفیع پور، 1397، ارائه ی یک مدل فازی برای اولویت بندی متقاضیان تسهیلات بانکی واحد های تولیدی و خدماتی.

14-سیما پاشازاده، 1397، ارائه مدل زمانبندی پیش بینی -بازبینی و انتخاب استراتژی بهینه ی زمانبندی اتاق عمل با درنظر گرفتن بیماران اوژانسی.

15-سعید کریم زاده، 1397، طراحی و ساخت دستگاه قالب گیری دورانی به منظور تولید فوم های نانو کامپوزیت پلیمری.

16-حامد سپاهی، 1397، ارائه ی مدل ریاضی به منظور برنامه ریزی شبکه زنجیره تامین محصولات کشاورزی(گندم).

17-امیر رفیعی، 1397، بررسی اتصال ورق آلومینوم به ورق پلی اتیلن با استفاده از روش جوش نقطه ای اصطکاکی با ابزار بدون پین.

18-ناهید دوست محمدی، 1397، ارائه یک مدل فازی برای رویگردانی مشتریان در صنعت بیمه.

19-مانی صادق پور باریجوق، 1397، طراحی بهینه سیستم های انرژی توزیع شده محلی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی.

20-ایوب فرجی، 1397، توسعه ی یک مدل ریاضی دینامیک به منظور برنامه ریزی بهینه در استخراج و توزیع نفت خام.

21-جواد جبار خلجی بناب، 1396، بررسی ساختار و خواص اتصال آلیاژهای غیر مشابه آلومنیوم AL5083 و AL6061.

22-امیر قاسم کلانتر، 1396، بررسی خواص مکانیکی و متالوژیکی آلیاژ آلومینیوم پیرسخت شونده حاصل از فرایند پرسکاری کانال های هم مقطع زوایه دار.

23-وحید فرجی، 1396، زمان بندی جریان کارگاهی مونتاژ سه مرحله ای با فرض خرابی ماشین آلات و زمان حمل و نقل و با هدف حداقل کردن زمان اتمام آخرین کار.

24-بهمن نیک زاده کفاش، 1396، بررسی تاثیر روانکار در خواص نانو ساختاری آلیاژ منیزیم در فرآیند پرسکاری کانال های گرد هم مقطع زاویه دار.

25-آذر مهموم گنبدی، 1396، ارائه یک مدل فازی برای اولویت بندی پویای مشتریان.

26-علی بهنام قراجلو، 1396، بررسی اثر پارامترهای قالب برروی خواص قطعات پلیمریتولید شده به روش قالبگیری تزریقی.

27-صادق محبی برئی، 1396، ارائه یک رویکرد بهینه سازی بر مبنای تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی ریاضی به منظور بهینه سازی قراردادهای تامین کننده-خریدار.

28-سیما ارشدی، 1396، ارائه یک مدل فراابتکاری بهینه سازی برای مدیریت جریان بیمار.

29-پورفاطمی اکبر، 1394، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشتری مداری در تعاونی های تولیدی شهرستان ارومیه.

30-کوشا یگانه، 1394، شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در حفظ و جذب مشتریان در شرکت های بیمه.

31-تقوی حسن، 1394، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تاخیر پروژه های گاز رسانی شرکت گاز استان و اولویت بندی انها.

32-معصومی معصوم، 1395، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب خوراک کارخانجات شیمیایی با استفاده از مدل ترکیبی گسترش کیفیت عملکرد و فرایند.

33-افهم فرخ، 1395، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر و چالشهای پیش رو بر پیاده سازی در سازمان های پروژه محور.

34-عسگری محمدباقر، 1395، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری کتابداران کتابخانه های عمومی کشور .

35-خشتی الیسا، 1395، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات در ارتقا بهره وری نظام سلامت.

36-ثنایی فایزه، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر HSE.

37-مبارکی صفا، 1395، شناسایی و لولویت بندی عوامل موثر بر بکارگیری در شرکت برقERP.

38-جعفرنژاد زهرا، 1395، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت بهینه مصرف انرژی با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی .

39-اسکندری فرناز، 1395، تجزیه تحلیل سیستم مدیریت پل و انتخاب استراتژی مناسب تعمیر و نگهداری پل های شهرستان ارومیه.

40-جوی احسان، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در تحقق تولید ناب در صنایع ناب در صنایع شیمیایی و پایین دستس پتروشیمی استان .

41-حشمت نسترن، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان در شرکت اب فاضلاب استان.

42-مردان نازیلا، ارایه مدلی جهت ارزیابی مشتری مداری در بانک های خصوصی در ارومیه.

43-جوانشیر ارژنگ، بررسی و ارایه مدل انتخاب پیمان کاران و تامین کنندگان در پروژه های شرکت گاز استان.

44-پناهی اسماعیل، عارضه یابی عملکرد واحدهای صنایع غذایی ارومیه بر اساس EFQM.

45-حکیمی منش سمیه، بررسی عوامل موثر بر صادرات به کشور ترکیه و رتبه بندی انها.

46-صمدی صنم، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در بهبود فضای کسب کار واحدهای تولیدی.

47-عزیزی صبا، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری استان اذربایجان غربی با استغاده از تکنیک سلسله مراتبی.

48-نظری لیلا، اررزیابی و اولویت بندی فرصت های سرمایه گذاری بخش صنعت استان اذربایجان غربی بر اساس زنجیره تامین رقابتی با تکنیک فرایند سلسله مراتبی.

49-مولانی سیامک، 1395، بررسی تاثیر افزودن نانو اکسیدهای فلزی بر روی خواص فوم های نانو کامپوزیت پایه پلیمری تولید شده به روش توده ای.

50-بابازاده عمران، 1395، بررسی پارامترهای موثر بر فرایند پرداختکاری سلیندرهای حاب با پوشش کروم.

51-قراچورلو هادی، 1395، تجزیه تحلیل سیستم ارگونو میکی کابین رانندگان معلول و کمینه سازی فشارهای وارد بر اعضای بدن راننده.

52-سلیمانپور بهزاد، 1395، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقا شاخص های اموزش عالی در دانشگاه ارومیه به روش سلسله مراتبی.

53-عبدللهی ابراهیم، 1395، مطالعه اثر پیش گرما بر استحکام جوش های الکتروفیون لوله های پلی اتیلن.

54-بابازاده سعیده، 1395، مطالعه امکان سنجی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی قطغات نانو کامپوزیتی پایه پلی کربنات.

55-شیدایی سعید، 1395، بررسی تاثیر استفاده از نانوروانکارها در شکل دهی الیاژ الومینیم توسط ازمون فشار حلقه.

56-شاهقلی زاده ملیسا، 1395، ارایه یک مدل ابتکاری برای تخصیص کارپویا در مسله زمان بندی تولید کارگاهی انعطاف پذیر با در نظر گرفتن تغییر در مشخصات کارها.

57-ذولفقاری لیلا، 1395، ارایه مدلی پویا برای بهبود کسب و کار واحدهای صنعتی شهرستان ارومیه در راستای اقتصاد مقاومتی.

58-بهروش سولماز، ارایه مدل برنامه ریزی ریاضی برای برنامه تولید کارخانه پگاه،1395.

59-معتمدیان کاووس، شناسایی و اولویت بندی مقررات ایمنی ساختار و نصب اسانسورهای برقی بر اساس استاندارد سازمان ملس استاندارد ایران توسط تکنیک سلسله مراتبی،1395.

60-لطفی اکبر، 1395، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت استان.

61-پور نظری فرشاد، بررسی عوامل تاثیر گذار بر روی شناسایی عیوب در خطوط انتقال گاز توسط امواج فراصوتی،1395.

62-احمدی نادر، 1394، استفاده از الگوریتم های تکاملی برای حل مسایل غیر خطی صفحات پاسخ در طراحی ازمایش.

63-ناصر پوراسد، 1394، شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ركود برخي از واحدهاي توليدي شهرستان اروميه با رويكرد تحليل سلسله مراتبي (AHP)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

64-حميد پورحسن، 1394، زمانبندي فعاليت هاي نگهداري و تعميرات هواپيما با توجه به محدوديت نيروي كار با استفاده از الگوريتم فرا ابتكارب شبيه سازي تبريد در شرايط عدم موقعيت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

65-سعيد خواجه، 1394، پياده سازي تكنيك كنترل فرآيند آماري (SPC) و مطالعات سيستم اندازه گيري در بهينه سازي فرآيند توليد كارخانه سيم و كابل مغان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

66-سميه حيدرزاده شريفي، 1394، تدوين استراتزي زنجيره تامين با استفاده از پويايي سيستم و نظريه بازي (مطالعه موردي:صنايع خوردرو)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

67-راميز گنج دوست، 1394، بهينه سازي چيدمان انبار در شركت گسترش صنايع ريلي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

68-فاطمه مهدوي فر، 1394، زمانيندي جريان كارگاهي جايگشتي و تخصيص بافر با استفاده از الگوريتم تركيبي بر مبناي شبيه سازي تبريد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

69-سجاد قربانپور، 1394، استراتژي تعيين سياست بهينه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه مبتني بر قابليت اطمينان با لحاظ حالات خرابي، عمر قطعات و محدوديت موجودي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

70-جمشيد نجف زاده، 1394، بهينه سازي فرآيند توليد كنسانتره مس توسط مواد ورودي و عوامل تاثرگذار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

71-وحيد دسترنجي، 1394، شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر چابك سازي توليد محصول جديد در صنايع كاني غير فلزي (مطالعه موردي شهرستان اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

72-مير احسان حسام ساداتي، 1392، الگوريتم جستجوي هارموني براي بهينه سازي مسئله چندهدفه پرتفوي در حالت فازي-تصادفي براساس روش هاي امكام و لزوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

73-اسماعيل شريفي صوري، 1383، مدلي براي بهينه سازي فرايند هاي توليد در صنايع تبديلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

74-مهدي اسكندرزاده اصل، 1386، ترك يابي لوله هاي گاز با استفاده از مبدل هاي صوتي الكترومغناطيسي (EMATs)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

75-عادل رحيم پور اسنجان، 1386، ارئه مدلي براي بهينه سازي متغيرها در فرايند كشش عميق با استفاده از روش طراحي آزمايش هاي عاملي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

76-حسن ابراهيمي برنج آباد، 1386، مدلسازي و بهينه سازي صافي سطح در پيشاني تراشي با استفاده از روش طراحي آزمايشات (DOE) و (GAGE R and R)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

77-سعيد به آبادي كبوداني، 1383، توسعه ي يك مدل شبكه ي عصبي با اغتشاش موقت جهت تعيين خانواده ي محصولات مشابه و ماشين آلات مورد نياز آن ها در سيستم هاي ساخت سلولي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

78-مهدي مهربان، 1385، مدلسازي و بهينه سازي عمر ابزار و نرخ برداشت مواد در فرايند ماشينكاري با استفاده از روش طراحي آزمايشات (DOE)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

79-مرتضي طهماسبيان، 1385، مدلي براي پيش بيني زبري سطح در فرايند تراشكاري فولاد كربني AISI1060 و بهينه سازي آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

80-ياسر دادخواه، 1385، يك روش ابتكاري جديد براي كمينه سازي زمان ساخت در مسائل زمانبندي گروهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

81-محمد باقر خشكه باري خداياري، 1387، تحليل تأثير تنش هاي پسماند ناشي از جوشكاري در خوردگي قطعات فولادي ST-52 در محيط خورنده آب شور با استفاده از روش تاگوچي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

82-علي اكبر شباني، 1387، تجزيه و تحليل شكل پذيري ورق فلز تانتالوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

83-بابك اميني، 1388، تجزيه و تحليل قابليت اطمينان در سيستم هاي توليد صنعتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

84-حسين ستاري سوره، 1388، ارائه يك الگوريتم مبتني بر برنامه ريزي رياضي براي حل مسئله انتخاب فرايند توليد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

85-حسين جعفري نژاد، 1388، ارائه رويكرد تصميم گيري چند هدفه براي حل مسئله انتخاب فرايند توليد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

86-مهدي آتش پروا، 1388، مطالعه تأثير ميدان الكتريكي و ذرات آنتي ژن روي رفتار مكانيكي ميكروتيرها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

87-احسان اميري، 1388، بررسي عددي و تجربي توزيع ضخامت در فرم دهي پليمراكريليك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

88-كيومرث شاكرمي، 1389، بررسي تجربي خواص ساختاري و مكانيكي فوم كامپوزيت ترموپلاستيك-لاستيك PVC/NBR به روش توده اي (Batch)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

89-عليرضا سيفي، 1389، بررسي و تأثير پارمترهاي جوشكاري قوس دستي در تنشهاي پسماند جوشكاري به روش تاگوچي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

90-آرمين حسيني كلجاهي، 1389، بررسي خواص مكانيكي مقطع جوش فولاد st52 در جوشكاري GMAW با تركيب گازهاي محافظ Ar و CO2 با استفاده از روش RSM، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

91-حسين اميرخاني، 1389، بررسي تأثير پيشگرم، ضخامت ورق و قطر الكترود بر روي استحكام كششي مقطع جوش فولاد st37 به دو روش تجربي و طراحي آزمايشات (DOE)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

92-محمد اصلانيان بناب، 1390، بهينه سازي كيفيت قطعه توليد شده به روش برشكاري با قوس پلاسما با استفاده از روش طراحي پارامترهاي تاگوچي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

93-پيام رحيم لو، 1392، بررسي تأثير پارامترهاي فرآيند توليد بر خواص مكانيكي لوله هاي پلي اتيلن فلوفرم شده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

94-بشار آذرگ، 1392، بررسي تجربي تأثير پارمترهاي فرآيند بر روي خواص ساختاري و مكانيكي فوم نانوكامپوزيت پليمرها به روش توده اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

95-جواد دلشاد گنبري، 1392، توليد نانوكامپوزيت پايه مس با ذرات تقويتي AL2O3 به ورش فراوري اغتشاشي اصطكاكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

96-احسان آموزگار، 1392، بهبود سوراخ هاي ميكرو در فرآيند ميكرو-EDM با طراحي و ساخت ماشين ابزار مخصوص چرخان CNC و كنترل پارامترهاي حاكم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

97-آرش مسلم آذر، 1392، مسيريابي وسايل نقليه با در نظرگرفتن پنجره زماني، انبار موقت و مرجوعي كالا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

98-ميثم شفيعي كسيمي، 1392، ارائه يك مدل برنامه ريزي براي طراحي و مكان يابي تسهيلات در زنجيره تأمين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

99-علي طاهري، 1392، ارئه مدل رياضي برنامه ريزي توليد در محيط هاي توليدي تركيبي ساخت براي سفارش و ساخت براي انبارش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

100-آيدا قريشي، 1393، شناسايي و اولويت بندي علل تاخيرات پروژه هاي صنعت آب بر اساس رويكرد AHP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

101-جعفر صادق طايفه ابراهيمي، 1393، بهينه سازي قالبگيري تزريقي كامپوزيتهاي چوب-پلاستيك با لاستيك جهت استفاده در قطعات داخلي كنتورهاي گاز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

102-محمد رضا ابراهيمي خسروشاهي، 1393، شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند نورد رول فرمينگ سرد براي مقاطع U شكل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

103-علي خداداي، 1393، تحقيق و بررسي چگونگي اولويت بندي استراژي هاي نگهداري و تعميرات با استفاده از روش سلسله مراتبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

104-ميثم عبداله زاده گاوگاني، 1393، شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند شكل دهي غلتكي سرد مقطع گرد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

105-منصور كريمي، 1393، مدلسازي پارامترهاي سايش سطح براده ي ابزار در فرآيند ماشينكاري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

106-محمد حسين ابوترابي نجف آبادي، 1393، مطالعه تجربي و عددي شكل دهي غلتكي سرد ورق چند پارچه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

107-مهرداد حسيني، 1391، شبيه سازي حرارتي فرايند ماشينكاري به كمك تخليه الكتريكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

108-امين عابديني، 1391، بهينه سازي صافي سطح و دقت ابعادي در فرايند فلوفرمينگ به كمك روش تگوچي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

109-جواد عليرضاييان، 1391، بررسي خاصيت تحمل پذيري خطاي الگوريتم هاي مسيريابي چند مسيره در شبكه هاي حسگر بي سيم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

110-مهدي پور حسن، 1390، بررسي تجربي اثر پارامتر هاي فرايندي بر خواص مكانيكي و ميكروساختاري در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي روي هم الومينيم 50، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

111-علي ودائي سابق، 1390، مطالعه تريبولوژي سطح مواد دو لايه تخت خراش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

112-اروين باقري ساعد، 1390، مطالعه عملي خواص مكانيكي و ساختاري جوشكاري اصطكاكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

113-سارا خالقي، 1390، بهينه سازي خواص ساختاري فوم كامپوزيت ترموپلاستيك -لاستيك به روش توده اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (16)

1-تصمیم گیری با معیارهای چند گانه.

2-بهینه سازی در طراحی و تولید.

3-سیستم های تولید صنعتی.

4-محاسبات عددی.

5-آمارو احتمال مهندسی.

6-اقتصاد ریاضی.

7-پژوهش عملیات پیشرفته.

8-تحلیل ازمایشهای مهندسی.

9-روش تحقیق.

10-سیستم های اطلاعات پیشرفته.

11-مدیریت طرح و توسعه.

12-مدیریت پروژه.

13-برنامه ریزی تولید پیشرفته.

14-برنامه ریزی و کنترل تولید و کیفیت.

15-روشهای اماری پیشرفته.

16-برنامه نویسی کامپیوتر.