علی دنیوی
 • نام و نام خانوادگی
  • علی دنیوی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشيار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی صنایع
 • ایمیل
  • a.doniavi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

علی دنیوی

دانشیار گروه صنایع -بهینه سازی سیستم های  دانشگاه ارومیه -پایه ی 31

دکتری تخصصی مهندسی سیستم ازانگلستان

دارای بیش از 100 مقاله در مجلات و کنفرانس های داخلی و خارجی

راهنمایی بیش از 85 پایان نامه کارشناسی ارشد

سوابق مشاوره بیش از 12 سال در اداره کل استاندارد-شرکت شهرکهای صنعتی-سازمان برنامه بودجه-شرکت گاز -استانداری

سوابق همکارپژوهشی در چندین واحد تولیدی در انگلستان

سابقه تدریس بیش از 25 سال در دروس مقاطع کارشناسی -کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

در رشته های مهندسی -مدیریت و اقتصاد

دارای چندین طرح پژوهشی کاربردی

دارای مسولیت های اجرایی مدیرگروه-معاون پژوهشی دانشکده- ریس دانشکده فنی-مدیر برنامه ریزی دانشگاه

عضو بیش از 10 شورا و کمیته تخصصی داخل و خارج دانشگاه

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات ژورنال (26)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (55)
کتاب های چاپ شده
پروژه های تحقیقاتی (7)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها (85)
دروس تدریس شده (16)
جوایز و افتخارات
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی دنیوی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشيار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی صنایع
 
        بیوگرافی کوتاه

علی دنیوی

دانشیار گروه صنایع -بهینه سازی سیستم های  دانشگاه ارومیه -پایه ی 31

دکتری تخصصی مهندسی سیستم ازانگلستان

دارای بیش از 100 مقاله در مجلات و کنفرانس های داخلی و خارجی

راهنمایی بیش از 85 پایان نامه کارشناسی ارشد

سوابق مشاوره بیش از 12 سال در اداره کل استاندارد-شرکت شهرکهای صنعتی-سازمان برنامه بودجه-شرکت گاز -استانداری

سوابق همکارپژوهشی در چندین واحد تولیدی در انگلستان

سابقه تدریس بیش از 25 سال در دروس مقاطع کارشناسی -کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

در رشته های مهندسی -مدیریت و اقتصاد

دارای چندین طرح پژوهشی کاربردی

دارای مسولیت های اجرایی مدیرگروه-معاون پژوهشی دانشکده- ریس دانشکده فنی-مدیر برنامه ریزی دانشگاه

عضو بیش از 10 شورا و کمیته تخصصی داخل و خارج دانشگاه

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (26)

1-doniavi ali and etc, "state of the art micro-EDM drlling using centrifugal servo-mechanism for workpiece actuation", Indian journal of science and technology.

2-doniavi ali and etc, "experimental study and modeling of friction stir welding process of aluminum 1100 alloys, using artificial neural network with Taguch i method", International Journal advance Design and manufacturing Technology.

3-دنیوی علی و همکاران, "مدل سازی سایش سطح براده ابزار و زبری سطح قطعه در ماشین کاری فولاد 4140 با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی", مهندسی مکانیک مدرس.

4-doniavi ali, "Application of multi critria decision making methods to select hydroforming process parameters", Decision letters.

5-doniavi ali and etc, "Numerical investigation on the effect of mold design on shrinkage of sand casted multistage BB3-6 6Pump casting", International Journal of Engineeing.

6-doniavi ali and etc, "Prediction and optimization of mechanical properties of St52 Gas Arc weld using responsesurface methodology and ANOVA", International Journal of Engineeing.

7-ali doniavi and etc, "Welding properties of polymeric nanocomposite parts containing alumina nanoparticles in friction stir welding process", International Journal of Engineeing.

8-ali doniavi and etc, "an investigation on mechanical friction stir welded polycarbonate/aluminium oxide nanocomposite sheeets", Journal of elastomers and plastics.

9-پرستو اسماعیلی- طاهر ازدست- علی دنیوی- رزگار حسن زاده- سجاد ممقانی- ریچارد لی, "بررسی تجربی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های پلیمری تزریقی حاوی نانولوله‌های کربنی چند دیواره بر پایهی طراحی آزمایش‌ها", نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت, 2015.

10-بشار آذرگ- طاهر ازدست- علی دنیوی- سجاد ممقانی- ریچارد لی, "Structural properties of batch foamed acrylonitrile butadiene styrene/nanoclay nanocomposites", International Journal of Mechanical and Materials Engineering, 2015.

11-رزگار حسن زاده- طاهر ازدست- علی دنیوی- پرستو اسماعیلی, "Experimental study on mechanical properties of Polyamide-6/ multi-walled carbon nanotubes nanocomposite foams", International Journal of Biology, Pharmacy and Allied sciences, 2015.

12-علی دنیوی -جعفرصادق طایفه ابراهیمی, "Injection Molded Wood-Plastic and Rubber Composites used in Home Gas Meter", Indian Journal of Science and Technology, 2015.

13-جواد علیرضاییان- صالح یوسفی- علی دنیوی, "Adaptive reliability satisfaction in wireless sensor networks throuth controlling the number of active routing paths", Microelectronics Reliability, 2015.

14-میر احسان حسام ساداتی، علی دنیوی, "Optimization of Fuzzy Random Portfolio selection by Implemention of Harmony Search Algorithm", International Hournal of Engineering Trends and Technology, 2014.

15-میراحسان حسام ساداتی- علی دنیوی- عباس صمدی, "Possibility theory for multiobjective fuzzy random portfolio optimization", Decision Science Letters, 2014.

16-امین عابدینی، سامرند رش احمدی، علی دنیوی, "Roughness optimization of flow-formed tubes using the Taguchi method", Int J Adv Manuf Technol, 2014.

17-علی دنیوی, "microcellular forming of PVC/NBR THERMOPLASTIC ELASTOMER", MATERIAL AND MANUFACTURING PROCESSES, 2013.

18-علی دنیوی, "Numerical and experimental analysis of wall thickness variation of a hemispherical PMMA sheet in thermoforming process", inrenational journal of advance manufaturing technology, 2013.

19-آروین باقری- طاهر ازدست- علی دنیوی, "An experimental study on mechanical properties of friction stir welded ABS sheets", Materials and Design, 2013.

20- "Empirical Modeling of EDM Parameters Using Gray Relational Analysis", Asian Journal of Scientific Research, 2008.

21- "A Response Surface Methodology Model for Optimizing Electromagnetic Acoustic Transducers' Parameters", Sensors & Transducers Journal, 2007.

22- "Empirical Modeling of Surface Roughness in Turning Process of 1060 Steel Using Factorical Design Methodology", journal of applied sciences, 2007.

23- "A Systems Approach to Electronics Assembly Optimization", Proceedings Institution of mechanical Engineers, Part:B Juenal of engineering Manufacture, 2001.

24- "A Systems Approach to Semiconductor Optimization", IEEE Transaction on Electronics Packaging manufacturing, 2001.

25- "A Systems Approach to Photolithography Process Optimisation in an Electronics Manufacturing Environment", International Journal of production Research, 2000.

26-رزگار حسن زاده- طاهر ازدست- علی دنیوی- پرستو اسماعیلی- سجاد ممقانی شیشوان- ریچارد لی, "بررسی تجربی خواص فوم های نانوکامپوزیت پلیمری حاوی نانولوله های کربنی چند دیواره توسط روش تاگوچی", نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت, 1394.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (55)

1-دنیوی علی و همکاران, "مطالعه مقدار اعوجاج طولی و بهینه سازی پارامترهای موثر در فرایند خمش ورقهای فلزی با استفاده از روش اجزا محدود و تاگوچی", 1395.

2-دنیوی علی و همکاران, "شبیه سازی و بررسی فرایند کشش عمیق و مقایسه تاثیر پارامترهای مختلف با داده های تجربی و تحلیلی", 1395.

3-doniavi ali and etc, "Parametric optimization on roundness of flow formed tubes by using Taguchi methodology", 1395.

4-دنیوی علی و همکاران, "طراحی و ساخت دستگاه و بهینه سازی نخ ریس الیاف پلیمر توپر با روش سطح پاسخ", 1395.

5-doniavi ali and etc, "Parametric optimization of shielding metal arc welding process by using response surface methodology and Gage R and R methodology on atainless", International conference on application of Research and Result in science and Engineering, 1395.

6-doniavi ali and etc, "predection and optimization of mechanical properties of St52 in CMAW using response surface methology and fuzzy logic", 1395.

7-doniavi ali and etc, "An analysis and investigation on sheet metal formability of tantalum", 1395.

8-دنیوی علی و همکاران, "بررسی تجربی و بهینه سازی فرایند فلو فرمینگ به کمک روش تاگوچی", 1391.

9-دنیوی علی و همکاران, "بررسی خواص مکانیکی و ساختاری جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی صفحات ABS", 1390.

10-doniavi ali and etc, "a novel friction stir welding parameters optimization of thermoplastics using design of experiment", 1390.

11-doniavi ali and etc, "dependence of pile-up on elastic deformation,penetration depth and contact friction during sliding indentation", 1390.

12-doniavi ali and etc, "The processing-morphologies relationships in microcellular foaming of ABS/TPU sheets", 1390.

13- "effect of machining parameters on 7075-T6 aluminium alloy resulting distortion prevention".

14- "Optimisation of design parameters for electromagnetic acoustic transdures".

15- "A Finite Element Investigation on Thickness Distribution of PMMA Sheets in a Combination of Free Forming and Plug Assistance Forming", 17th Annual International Conference on Mechanical Engineering, 2009.

16- "A Heuristic Algorithm in process plan selection problem", 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering, 2010.

17- "A Model for Rayleigh Wave Propagation in the EMAT Systems", International Conference on Energy and Environment, 2006.

18- "A Non- Linear Mathematical Programming Model for Optimum Process Plan Selection Problem", دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران, 2009.

19- "Accuracy Comparison for Euler Beam Natural Frequencies Using Finite Element and Finite Difference Methods", The 12th International Conference on Machine Design and Production, 2006, Kusadasi, Turkey.

20- "Branch and Bound Algorithm to select the best process plan in an automated manufacuring enviroment", 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering, 2010.

21- "Effect of flow forming on ultimate stress of flow formed Polyethylene Pipes", The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics, 1392, تهران,ایران.

22- "Experimental and numerical study on uniformity of wall thickness of transporent acrylic in bubble inflation and plug assistance thermoforming processes", 10th Iranian conference on manufacturing Engineering, 2010.

23- "Global optimality in process plan selection problem", 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering, 2010.

24- "Modelling of Deep Drawing Process Using Factorical Design for Optimisation of Effective Parameters", 2nd tehran international congress on manufacturing engineering, 2007.

25- "Optimal Process Design of Shrinkage and Welding Line Strength in Injection Molding by Taguchi Method", یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران, 1389.

26- "Optimization of Die-cast Processing by Decreasing the Amount of Overshirinkage With Design of Experiments Method", International Conference on Engineering &ICT, 2007.

27- "Reliability Modeling and Analysis of Thermal Power Plants", اولین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی, 1388.

28- "Single Linkage Clustering, Rank Order Clustering and Direct Clustering Algorithms in Cell Formation Problem", The 2nd International Conference of Iranian Operations Research Society, 2009.

29- "Ten STAGES For Optimising Electronic Manufacturing", 16th International conference CAPE 2000, 2000.

30- "The Empirical Study of the Influencing Parameters on Bridge Column Corrosion in Saltwater Lakes (E002)", The 13th International Conference on Machine Design and Production, 2008.

31- "اثر افزودن نانورس برروی خواص ساختاری و مکانیکی فوم", شانزدهمین کنگره شیمی ایران, 1392, یزد,ایران.

32- "ارایه استراتژی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در کارخانه قند نقده با روش آنالیز توسعه ای فازی و TOPSIS فازی", یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (IIEC 2015), 1393, تهران,ایران.

33- "ارایه یک مدل تجربی برای بهینه سازی متغیرهای فرایند کشش عمیق با استفاده از روش طراحی آزمایش های عاملی", هشتمین کنگره ملی مهندسی ساخت و تولید ایران, 1386.

34- "ارائه راهکارهای عملی و مدلی کاربردی برای بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه", یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران, 1389.

35- "استفاده از ضررو زیان وارده به دلیل تولید قطعات معیوب یا اسکرپ به جای تعداد این قطعات در کنترل کیفیت آماری", دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران, 1389.

36- "انتخاب مناسب ترین استراتژی نگهداری و تعمیرات در شرکت پتروشیمی شازند با استفاده از دو تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل سلسله مراتبی", اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع, 1393, همدان,ایران.

37- "آنالیز و تحلیل سری زمانی قیمت ماهیانه نفت خام برنت بر اساس روش ARIMA", دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار, 1393, اصفهان,ایران.

38- "بررسی امکان به کارگیری روش جوشکاری ترمیمی در اصلاح رو تور ترک خورده توربین های پتروشیمی تبریز", یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران, 1389.

39- "بررسی پارامترهای موثر بر حداکثر کرنش و برگشت فنری در فرآیند شکل دهی غلطکی مقطع U شکل", بیست و سومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک ایران (ISME 2015), 1394, تهران,ایران.

40- "بررسی تاثیر پارامترهای فرایند بر تنش پسماند اتصالات جوشکاری شده و بهینه سازی آنها به روش تاگوچی", یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران, 1389.

41- "بررسی تاثیر پیشگرم و ضخامت ورق بر روی استحکام کششی مقطع جوش فولاد st37 به دو روش تجربی و طراحی آزمایشات(DOE)", هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع, 1389.

42- "بررسی تاثیر نسبت گازهای محافظ و آمپراژ بر روی استحکام کششی مقطع جوش فولادst52 به دو روش تجربی و طراحی آزمایشات(DOE)", یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران, 1389.

43- "بررسی تاثیرتعداد دندانه و زاویة درگیری ابزار بر محدوده‌های پایدار در فرآیند فرزکاری در برابر چتر", سیزدهمین کنفرانس سالانه و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک, 1384.

44- "بررسی تجربی خواص ساختاری فوم میکروسلولی ترموپلاستیک الاستومر پلی وینیل کلراید نیترال بوتادین رابر با روش تورهای", سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت وتولید, 1390, تهران,ایران.

45- "بررسی تجربی خواص مکانیکی فوم ترموپلاستیک الاستومر پلی وینیل کلرایید /نیترال بوتادین رابر با روش تودهای", نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک, 1390, بیرجند,ایران.

46- "بهینه سازی پارامترهای طراحی مبدل های صوتی الکترومغناطیسی", دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیر مخرب, 1387.

47- "پیش بینی متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی با استفاده از روش ARIMA", دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار, 1393, اصفهان,ایران.

48- "تاثیر هندسه ابزار بر خواص مکانیکی و میکروساختاری در جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی اتصال روی هم الیاژ الومینیم 5086 و برنج", سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی, 1390, تهران,ایران.

49- "تجزیه و تحلیل نقش IT در کارایی سیستمهای تولیدی", ICT کنفرانس داخلی, 1384.

50- "تحلیل سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) در حالت یکنواخت با استفاده از صف های اولویت نوع کومه(Heap)", نهمین منفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران, 1387.

51- "تعیین خواص مکانیکی پوشش های نازک به روش فروروندگی نانو", سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی, 1390, تهران,ایران.

52- "توسعه یک مدل خطی با متغیر های صفر- یک جهت حداقل سازی زمانهای پردازش و جا به جایی مواد برای قطعات دارای فرایند های تولید جایگزین", دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران, 2009.

53- "شبیه سازی حرارتی فرایند ماشین کاری با تخلیه الکتریکی و بررسی نرخ براده برداری در این فرایند", کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوری های پیشرفته(دانشگاه آزاد), 1391, اصفهان,ایران.

54- "مدلی برای پیش بینی زبری سطح در فرایند تراشکاری فولاد 1060 AISI", همایش مهندسی مکانیک, 1385.

55- "مقایسه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه با سیستم اطلاعات مدیریت در سازمانهای پروژه محور", پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه, 1388.
پروژه های تحقیقاتی (7)

1-دنیوی علی, "برنامه ریزی توسعه صنعت استان اذربایجان غربی".

2-دنیوی علی, "مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات استاندارد در کشورهای همسایه استان در جهت توسعه صادرات کالاهای صادراتی استان".

3-دنیوی علی, "تهیه و تدوین برنامه پنج ساله دوم توسعه اموزشی پژوهشی و عمرانی دانشگاه ارومیه".

4-دنیوی علی, "تهیه برنامه کسب کار برای مرکز رشد دانشگاه ارومیه".

5-دنیوی علی, "نگرش سیستمی به روشهای کنترل کیفیت در فرایند تولید صنایع تبدیلی استان 1384".

6-دنیوی علی , "تجزیه تحلیل سیستمی تنگناهای عمده استقرار کنترل کیفیت در واحدهای تحت پوشش اداره کل استاندارد اذربایجان غربی 1383".

7- "شناسایی مناسب ترین روش برای تعیین ضخامت خطوط لوله", دانشگاه ارومیه, 1388, کاربردی.
پایان نامه ها (85)

1-پورفاطمی اکبر, "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشتری مداری در تعاونی های تولیدی شهرستان ارومیه", 1394.

2-کوشا یگانه, "شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در حفظ و جذب مشتریان در شرکت های بیمه", 1394.

3-تقوی حسن, "بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تاخیر پروژه های گاز رسانی شرکت گاز استان و اولویت بندی انها", 1394.

4-معصومی معصوم, "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب خوراک کارخانجات شیمیایی با استفاده از مدل ترکیبی گسترش کیفیت عملکرد و فرایند", 1395.

5-افهم فرخ, "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر و چالشهای پیش رو بر پیاده سازی در سازمان های پروژه محور", 1395.

6-عسگری محمدباقر, "شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری کتابداران کتابخانه های عمومی کشور ", 1395.

7-خشتی الیسا, "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات در ارتقا بهره وری نظام سلامت", 1395.

8-ثنایی فایزه, "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر HSE".

9-مبارکی صفا, "شناسایی و لولویت بندی عوامل موثر بر بکارگیری در شرکت برقERP", 1395.

10-جعفرنژاد زهرا, "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت بهینه مصرف انرژی با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی ", 1395.

11-اسکندری فرناز, "تجزیه تحلیل سیستم مدیریت پل و انتخاب استراتژی مناسب تعمیر و نگهداری پل های شهرستان ارومیه", 1395.

12-جوی احسان, "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در تحقق تولید ناب در صنایع ناب در صنایع شیمیایی و پایین دستس پتروشیمی استان ".

13-حشمت نسترن, "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان در شرکت اب فاضلاب استان".

14-مردان نازیلا, "ارایه مدلی جهت ارزیابی مشتری مداری در بانک های خصوصی در ارومیه".

15-جوانشیر ارژنگ, "بررسی و ارایه مدل انتخاب پیمان کاران و تامین کنندگان در پروژه های شرکت گاز استان".

16-پناهی اسماعیل, "عارضه یابی عملکرد واحدهای صنایع غذایی ارومیه بر اساس EFQM".

17-حکیمی منش سمیه, "بررسی عوامل موثر بر صادرات به کشور ترکیه و رتبه بندی انها".

18-صمدی صنم, "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در بهبود فضای کسب کار واحدهای تولیدی".

19-عزیزی صبا, "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری استان اذربایجان غربی با استغاده از تکنیک سلسله مراتبی".

20-نظری لیلا, "اررزیابی و اولویت بندی فرصت های سرمایه گذاری بخش صنعت استان اذربایجان غربی بر اساس زنجیره تامین رقابتی با تکنیک فرایند سلسله مراتبی".

21-مولانی سیامک, "بررسی تاثیر افزودن نانو اکسیدهای فلزی بر روی خواص فوم های نانو کامپوزیت پایه پلیمری تولید شده به روش توده ای", 1395.

22-بابازاده عمران, "بررسی پارامترهای موثر بر فرایند پرداختکاری سلیندرهای حاب با پوشش کروم", 1395.

23-قراچورلو هادی, "تجزیه تحلیل سیستم ارگونو میکی کابین رانندگان معلول و کمینه سازی فشارهای وارد بر اعضای بدن راننده", 1395.

24-سلیمانپور بهزاد, "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقا شاخص های اموزش عالی در دانشگاه ارومیه به روش سلسله مراتبی", 1395.

25-عبدللهی ابراهیم, "مطالعه اثر پیش گرما بر استحکام جوش های الکتروفیون لوله های پلی اتیلن", 1395.

26-بابازاده سعیده, "مطالعه امکان سنجی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی قطغات نانو کامپوزیتی پایه پلی کربنات", 1395.

27-شیدایی سعید, "بررسی تاثیر استفاده از نانوروانکارها در شکل دهی الیاژ الومینیم توسط ازمون فشار حلقه", 1395.

28-شاهقلی زاده ملیسا, "ارایه یک مدل ابتکاری برای تخصیص کارپویا در مسله زمان بندی تولید کارگاهی انعطاف پذیر با در نظر گرفتن تغییر در مشخصات کارها", 1395.

29-ذولفقاری لیلا, "ارایه مدلی پویا برای بهبود کسب و کار واحدهای صنعتی شهرستان ارومیه در راستای اقتصاد مقاومتی", 1395.

30-بهروش سولماز, "ارایه مدل برنامه ریزی ریاضی برای برنامه تولید کارخانه پگاه", 1395.

31-معتمدیان کاووس, "شناسایی و اولویت بندی مقررات ایمنی ساختار و نصب اسانسورهای برقی بر اساس استاندارد سازمان ملس استاندارد ایران توسط تکنیک سلسله مراتبی", 1395.

32-لطفی اکبر, "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت استان", 1395.

33-پور نظری فرشاد, "بررسی عوامل تاثیر گذار بر روی شناسایی عیوب در خطوط انتقال گاز توسط امواج فراصوتی", 1395.

34-احمدی نادر, "استفاده از الگوریتم های تکاملی برای حل مسایل غیر خطی صفحات پاسخ در طراحی ازمایش", 1394.

35-ناصر پوراسد, "شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ركود برخي از واحدهاي توليدي شهرستان اروميه با رويكرد تحليل سلسله مراتبي (AHP)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

36-حميد پورحسن, "زمانبندي فعاليت هاي نگهداري و تعميرات هواپيما با توجه به محدوديت نيروي كار با استفاده از الگوريتم فرا ابتكارب شبيه سازي تبريد در شرايط عدم موقعيت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

37-سعيد خواجه, "پياده سازي تكنيك كنترل فرآيند آماري (SPC) و مطالعات سيستم اندازه گيري در بهينه سازي فرآيند توليد كارخانه سيم و كابل مغان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

38-سميه حيدرزاده شريفي, "تدوين استراتزي زنجيره تامين با استفاده از پويايي سيستم و نظريه بازي (مطالعه موردي:صنايع خوردرو)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

39-راميز گنج دوست, "بهينه سازي چيدمان انبار در شركت گسترش صنايع ريلي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

40-فاطمه مهدوي فر, "زمانيندي جريان كارگاهي جايگشتي و تخصيص بافر با استفاده از الگوريتم تركيبي بر مبناي شبيه سازي تبريد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

41-سجاد قربانپور, "استراتژي تعيين سياست بهينه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه مبتني بر قابليت اطمينان با لحاظ حالات خرابي، عمر قطعات و محدوديت موجودي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

42-جمشيد نجف زاده, "بهينه سازي فرآيند توليد كنسانتره مس توسط مواد ورودي و عوامل تاثرگذار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

43-وحيد دسترنجي, "شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر چابك سازي توليد محصول جديد در صنايع كاني غير فلزي (مطالعه موردي شهرستان اروميه)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

44-مير احسان حسام ساداتي, "الگوريتم جستجوي هارموني براي بهينه سازي مسئله چندهدفه پرتفوي در حالت فازي-تصادفي براساس روش هاي امكام و لزوم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

45-اسماعيل شريفي صوري, "مدلي براي بهينه سازي فرايند هاي توليد در صنايع تبديلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1383, استاد راهنما.

46-مهدي اسكندرزاده اصل, "ترك يابي لوله هاي گاز با استفاده از مبدل هاي صوتي الكترومغناطيسي (EMATs)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1386, استاد راهنما.

47-عادل رحيم پور اسنجان, "ارئه مدلي براي بهينه سازي متغيرها در فرايند كشش عميق با استفاده از روش طراحي آزمايش هاي عاملي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1386, استاد راهنما.

48-حسن ابراهيمي برنج آباد, "مدلسازي و بهينه سازي صافي سطح در پيشاني تراشي با استفاده از روش طراحي آزمايشات (DOE) و (GAGE R and R)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1386, استاد راهنما.

49-سعيد به آبادي كبوداني, "توسعه ي يك مدل شبكه ي عصبي با اغتشاش موقت جهت تعيين خانواده ي محصولات مشابه و ماشين آلات مورد نياز آن ها در سيستم هاي ساخت سلولي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1383, استاد راهنما.

50-مهدي مهربان, "مدلسازي و بهينه سازي عمر ابزار و نرخ برداشت مواد در فرايند ماشينكاري با استفاده از روش طراحي آزمايشات (DOE)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1385, استاد راهنما.

51-مرتضي طهماسبيان, "مدلي براي پيش بيني زبري سطح در فرايند تراشكاري فولاد كربني AISI1060 و بهينه سازي آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1385, استاد راهنما.

52-ياسر دادخواه, "يك روش ابتكاري جديد براي كمينه سازي زمان ساخت در مسائل زمانبندي گروهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1385, استاد راهنما.

53-محمد باقر خشكه باري خداياري, "تحليل تأثير تنش هاي پسماند ناشي از جوشكاري در خوردگي قطعات فولادي ST-52 در محيط خورنده آب شور با استفاده از روش تاگوچي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1387, استاد راهنما.

54-علي اكبر شباني, "تجزيه و تحليل شكل پذيري ورق فلز تانتالوم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1387, استاد راهنما.

55-بابك اميني, "تجزيه و تحليل قابليت اطمينان در سيستم هاي توليد صنعتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

56-حسين ستاري سوره, "ارائه يك الگوريتم مبتني بر برنامه ريزي رياضي براي حل مسئله انتخاب فرايند توليد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

57-حسين جعفري نژاد, "ارائه رويكرد تصميم گيري چند هدفه براي حل مسئله انتخاب فرايند توليد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

58-مهدي آتش پروا, "مطالعه تأثير ميدان الكتريكي و ذرات آنتي ژن روي رفتار مكانيكي ميكروتيرها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

59-احسان اميري, "بررسي عددي و تجربي توزيع ضخامت در فرم دهي پليمراكريليك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

60-كيومرث شاكرمي, "بررسي تجربي خواص ساختاري و مكانيكي فوم كامپوزيت ترموپلاستيك-لاستيك PVC/NBR به روش توده اي (Batch)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

61-عليرضا سيفي, "بررسي و تأثير پارمترهاي جوشكاري قوس دستي در تنشهاي پسماند جوشكاري به روش تاگوچي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

62-آرمين حسيني كلجاهي, "بررسي خواص مكانيكي مقطع جوش فولاد st52 در جوشكاري GMAW با تركيب گازهاي محافظ Ar و CO2 با استفاده از روش RSM", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

63-حسين اميرخاني, "بررسي تأثير پيشگرم، ضخامت ورق و قطر الكترود بر روي استحكام كششي مقطع جوش فولاد st37 به دو روش تجربي و طراحي آزمايشات (DOE)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

64-محمد اصلانيان بناب, "بهينه سازي كيفيت قطعه توليد شده به روش برشكاري با قوس پلاسما با استفاده از روش طراحي پارامترهاي تاگوچي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

65-پيام رحيم لو, "بررسي تأثير پارامترهاي فرآيند توليد بر خواص مكانيكي لوله هاي پلي اتيلن فلوفرم شده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

66-بشار آذرگ, "بررسي تجربي تأثير پارمترهاي فرآيند بر روي خواص ساختاري و مكانيكي فوم نانوكامپوزيت پليمرها به روش توده اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

67-جواد دلشاد گنبري, "توليد نانوكامپوزيت پايه مس با ذرات تقويتي AL2O3 به ورش فراوري اغتشاشي اصطكاكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

68-احسان آموزگار, "بهبود سوراخ هاي ميكرو در فرآيند ميكرو-EDM با طراحي و ساخت ماشين ابزار مخصوص چرخان CNC و كنترل پارامترهاي حاكم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

69-آرش مسلم آذر, "مسيريابي وسايل نقليه با در نظرگرفتن پنجره زماني، انبار موقت و مرجوعي كالا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

70-ميثم شفيعي كسيمي, "ارائه يك مدل برنامه ريزي براي طراحي و مكان يابي تسهيلات در زنجيره تأمين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

71-علي طاهري, "ارئه مدل رياضي برنامه ريزي توليد در محيط هاي توليدي تركيبي ساخت براي سفارش و ساخت براي انبارش", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

72-آيدا قريشي, "شناسايي و اولويت بندي علل تاخيرات پروژه هاي صنعت آب بر اساس رويكرد AHP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

73-جعفر صادق طايفه ابراهيمي, "بهينه سازي قالبگيري تزريقي كامپوزيتهاي چوب-پلاستيك با لاستيك جهت استفاده در قطعات داخلي كنتورهاي گاز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

74-محمد رضا ابراهيمي خسروشاهي, "شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند نورد رول فرمينگ سرد براي مقاطع U شكل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

75-علي خداداي, "تحقيق و بررسي چگونگي اولويت بندي استراژي هاي نگهداري و تعميرات با استفاده از روش سلسله مراتبي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

76-ميثم عبداله زاده گاوگاني, "شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند شكل دهي غلتكي سرد مقطع گرد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

77-منصور كريمي, "مدلسازي پارامترهاي سايش سطح براده ي ابزار در فرآيند ماشينكاري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

78-محمد حسين ابوترابي نجف آبادي, "مطالعه تجربي و عددي شكل دهي غلتكي سرد ورق چند پارچه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

79-مهرداد حسيني, "شبيه سازي حرارتي فرايند ماشينكاري به كمك تخليه الكتريكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

80-امين عابديني, "بهينه سازي صافي سطح و دقت ابعادي در فرايند فلوفرمينگ به كمك روش تگوچي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

81-جواد عليرضاييان, "بررسي خاصيت تحمل پذيري خطاي الگوريتم هاي مسيريابي چند مسيره در شبكه هاي حسگر بي سيم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

82-مهدي پور حسن, "بررسي تجربي اثر پارامتر هاي فرايندي بر خواص مكانيكي و ميكروساختاري در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي روي هم الومينيم 50", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

83-علي ودائي سابق, "مطالعه تريبولوژي سطح مواد دو لايه تخت خراش", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

84-اروين باقري ساعد, "مطالعه عملي خواص مكانيكي و ساختاري جوشكاري اصطكاكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

85-سارا خالقي, "بهينه سازي خواص ساختاري فوم كامپوزيت ترموپلاستيك -لاستيك به روش توده اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.
دروس تدریس شده (16)

1- تصمیم گیری با معیارهای چند گانه.

2- بهینه سازی در طراحی و تولید.

3- سیستم های تولید صنعتی.

4- محاسبات عددی.

5- آمارو احتمال مهندسی.

6- اقتصاد ریاضی.

7- پژوهش عملیات پیشرفته.

8- تحلیل ازمایشهای مهندسی.

9- روش تحقیق.

10- سیستم های اطلاعات پیشرفته.

11- مدیریت طرح و توسعه.

12- مدیریت پروژه.

13- برنامه ریزی تولید پیشرفته.

14- برنامه ریزی و کنترل تولید و کیفیت.

15- روشهای اماری پیشرفته.

16- برنامه نویسی کامپیوتر.