• نام و نام خانوادگی
  • مسعود دانش
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی PhD
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

متولد 14 خرداد 1348 در تهران

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مسعود دانش
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی PhD
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه عمران
 
        بیوگرافی کوتاه

متولد 14 خرداد 1348 در تهران

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترای تخصصی PhD، 1397، مهندسی عمران - سازه،دانشگاه ارومیه.

2-کارشناسی ارشد، 1374، مهندسی عمران - سازه،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 1371، مهندسی عمران - عمران،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (6)

1-Gholizadeh.S, Danesh.M, Gheyratmand.Ch, 2020, A new Newton metaheuristic algorithm for discrete performance-based design optimization of steel moment frames,Computers and Structures, https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2020.106250.

2-Jalilkhani.M, Ghasemi.H, Danesh.M, 2020, A multi-mode adaptive pushover analysis procedure for estimating the seismic demands of RC moment-resisting frames,Engineering Structures, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110528.

3-Masood Danesh، 2019، EVALUATION OF SEISMIC PERFORMANCE OF PBD OPTIMIZED STEEL MOMENT FRAMES BY MEANS OF NEURAL NETWORK،Jordan Journal For Civil Engineering ، Volume 13 issu 3.

4-Masood Danesh, Abbas Ghadami, 2019, Sound transmission loss of double-wall piezoelectric plate made of functionally graded materials via third-order shear deformation theory,Composite Structures, 219 (2019) 17–30.

5-Hamid Naseri, Masood Danesh, Mikaeil Naseri, 2019, An Experimental Investigation into Fiber/ Textile-Reinforced Lightweight Concrete Precast Panels for Temporary Housing,Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, https://doi.org/10.1007/s40996-019-00243-5.

6-Masood Danesh, Saeed Gholizadeh, Ghangiz Gheyratmand, 2019, PERFORMANCE-BASED OPTIMIZATION AND SEISMIC COLLAPSE SAFETY ASSESSMENT OF STEEL MOMENT FRAMES,INTERNATIONAL JOURNAL OF OPTIMIZATION IN CIVIL ENGINEERING, http://ijoce.iust.ac.ir/article-1-402-en.html.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1-مسعود دانش، ساناز جعفری، 1398، اثر اتّصالات مجهز به آلیاژ حافظه ‏دار شکلی بر عملکرد فوق ارتجاعی ارتعاشات،کنفرانس ملّی ساختمان، مُحیط زیست و مدیریّت مصرف انرژی.

2-مسعود دانش، رامین آخلی، 1398، بررسی میزان مقاوم‌سازی لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با دیوار برشی بتنی،کنفرانس ملّی ساختمان، مُحیط زیست و مدیریّت مصرف انرژی.

3-مسعود دانش، اکبر علیزاده، 1398، بررسی رفتار دیوار برشی فولادی موجدار با سخت کننده،کنفرانس ملّی ساختمان، مُحیط زیست و مدیریّت مصرف انرژی.

4-نعمت ابراهیمی، مسعود دانش، 1398، بررسی تغییرات پارامترهای لرزه‏ای قاب ترکیبی بتنی در اثر اندرکنش پی و خاک،چهارمین مجمع توسعۀ فنآوری، نمایشگاه و کنفرانس سالانۀ یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران.

5-مسعود دانش، سمانه ببردل، 1398، مطالعۀ اثر سختی اوّلیّه بر پارامترهای پاسخ لرزه‏ای قاب‏های خمشی فولادی،چهارمین مجمع توسعۀ فنآوری، نمایشگاه و کنفرانس سالانۀ یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران.

6-مسعود دانش، اسماعیل مسعودی‌فر، 1398، ارزیابی عملکرد تیرهای عمیق بتن آرمه تقویت شده با CFRP به روش اجزاء محدود،دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری، شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری.

7-مسعود دانش، سینا جباری، 1398، ارزیابی اثر ابعاد هندسی و مشخصات مکانیکی مصالح بر رفتار لرزه‏ای دیوار برشی فولادی،دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری، شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری.

8-امین ایرجی، مسعود دانش, 2019, Liquefaction analysis of suction caisson foundations under seismic loading ,The 4th Iranian Conference on Geotechnical Engineering, November 2019 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran , Shahid Beheshti University.

9-مسعود دانش،جواد عبدالحسینی، 1398، تحلیل قابلیت اعتماد چلیک‏ های فضاکار بهینه‏ سازی شده با استفاده از شبکه های عصبی 2-شکل گیری خانه تا مسکن معاصر با رویکرد ،دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی جهان اسلام .

10-مسعود دانش، 2018، ۲ ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی خمشی بهینه‌سازی‌شده بر اساس عملکرد با تابع هدف هزینه اولیه به کمک شبکه عصبی،کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت‬ ها - دانشگاه ارومیه.

11-مسعود دانش، 2018، مقایسه کارائی الگوریتم های کرم شب تاب ، اجتماع ذرات و اجسام در حال برخورد در طراحی لرزه ای قاب های فولادی با شکل پذیری ویژه بر اساس عملکرد،کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - تبریز.

12-جواد عبدالحسینی، مسعود دانش، 1398، َشکل گیری خانه تا مسکن معاصر با رویکرد معماری همساز،دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی جهان اسلام.
پایان نامه ها (2)

1-ساناز جعفری، 1399، بررسی اثر مهاربندی شورون بر میزان بهبود عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه، مسعود دانش.

2-نعمت ابراهیمی، 1398، بررسی اندرکنش سازه و فنداسیون بر عملکرد لرزه‌ای سازه بتنی، سعید تاروردیلو، مسعود دانش.