• نام و نام خانوادگی
  • مسعود دانش
 • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس - دانشجوی دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه عمران
 • ایمیل
  • m.danesh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مسعود دانش
 • مدرک تحصیلی
 • فوق لیسانس - دانشجوی دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی