• نام و نام خانوادگی
  • هاله زرگرزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
  • h.zargarzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هاله زرگرزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-Haleh Zargarzadeh, "Rhiz(h)oming Achille: Walcott, Glissant, and the politics of relation and creolization ", Journal of Postcolonial Writing, 2017.

2-Haleh Zargarzadeh, "“Achille and the Unhomely Pull of Atavistic Homeland in Derek Walcott’s Omeros” ", Pertanika: Social Sciences and Humanities , 2016.

3-هاله زرگرزاده, "ملاحظاتی چند بر ترجمه انگلیسی وارنر از داستان رستم و اسفندیار", مجله دانش و خرد دانشگاه فردوسی مشهد, 2010.

4-هاله زرگرزاده, "ذن بوداییسم و آخر بازی"ساموئل بکت"", نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز, 2004.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1-Haleh Zargarzadeh, "Weight of History in Postcolonial literature", University of Nottingham, Malaysia Campus, 2015.

2-Haleh Zargarzadeh, "A Survey of English Renditions of Firdawsi’s Shahnameh ", International conference on Literary Studies, Yazd University, Iran, 2010.

3-Haleh Zargarzadeh, "“Africa or Africanness in Derek Walcott’s Omeros”", Colloquium, Faculty of Arts and Social Sciences, English Department, University Malaya, Malaysia, 2014.

4-Haleh Zargarzadeh, "“Derek Walcott’s The Odyssey and the Maddening History” ", Colloquium, Faculty of Arts and Social Sciences, English Department, University Malaya, Malaysia, 2013.

5-Haleh Zargarzadeh, "“Landscape and Seascape in Postcolonial Contexts: Derek Walcott’s Omeros”", Colloquium, Faculty of Arts and Social Sciences, English Department, University Malaya, Malaysia, 2012.

6-Haleh Zargarzadeh, "Beckettian Tramps in Endgame Are on the Shore of Nirvana", 12th International Cultural Studies Symposium Redefining Modernism & Postmodernism, Ege University, Turkey, 2009.

7-Haleh Zargarzadeh, "Anti-Heroism in Beckett s Endgame in the Light of Chessgame", International Symposium of Westen Cultural and Literary Studies, Pamukkale University, Turkey, 2009.

8-Haleh Zargarzadeh, "The Weight of Zen Buddhism in Beckett s Endgame and Spehri s Water s Music", The First International Conference on the Role of Language in Dialogus, Isfahan University, Iran, 2004.

9-هاله زرگرزاده, "آمازون ها، انه اید و شاهنامه", چهارمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه تبریز, 2009.

10-هاله زرگرزاده, "بررسی ترجمه انگلیسی داستان بیژن و منیژه شاهنامه", اندیشه سبز رخسار, سومین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه تربیت مدرس, 2006.

11-هاله زرگرزاده, "شاهنامه انه اید و تقابل برخی مضامین جنگ", چکیده مقالات چهارمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه گیلان, 2008.
کتاب های چاپ شده (1)

1-Rahim Kushesh and Haleh Zargarzadeh, "English for the Students of Persian Literature (1& 2)", Jahad Daneshgahi Publication, 2007.