• نام و نام خانوادگی
  • هاله زرگرزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هاله زرگرزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-Haleh Zargarzadeh, 2017, The Use of Children’s Literature in Reading: A Study of Politics and Professionalism within Teacher Education,Iranian Journal of Language Teaching Research.

2-Haleh Zargarzadeh, 2017, Rhiz(h)oming Achille: Walcott, Glissant, and the politics of relation and creolization ,Journal of Postcolonial Writing.

3-Haleh Zargarzadeh, 2016, “Achille and the Unhomely Pull of Atavistic Homeland in Derek Walcott’s Omeros” ,Pertanika: Social Sciences and Humanities .

4-هاله زرگرزاده، 2010، ملاحظاتی چند بر ترجمه انگلیسی وارنر از داستان رستم و اسفندیار،مجله دانش و خرد دانشگاه فردوسی مشهد.

5-هاله زرگرزاده، 2004، ذن بوداییسم و آخر بازی"ساموئل بکت"،نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1-Shahriar Valipour, Haleh Zargarzadeh, 2018, Intertextuality in Harry Potter and the Goblet of Fire: Reading Mythology and Legends,First International Conference on Issues in English Language Teaching and Literature.

2-Haleh Zargarzadeh, 2017, The Quest of Name and Soul in Walcotts Omeros,Practical and Pedagogical Issues in English Language Teaching and Learning, Islamic Izad University, Urmia, Iran.

3-Haleh Zargarzadeh, 2015, Weight of History in Postcolonial literature,University of Nottingham, Malaysia Campus.

4-Haleh Zargarzadeh, 2010, A Survey of English Renditions of Firdawsi’s Shahnameh ,International conference on Literary Studies, Yazd University, Iran.

5-Haleh Zargarzadeh, 2014, “Africa or Africanness in Derek Walcott’s Omeros”,Colloquium, Faculty of Arts and Social Sciences, English Department, University Malaya, Malaysia.

6-Haleh Zargarzadeh, 2013, “Derek Walcott’s The Odyssey and the Maddening History” ,Colloquium, Faculty of Arts and Social Sciences, English Department, University Malaya, Malaysia.

7-Haleh Zargarzadeh, 2012, “Landscape and Seascape in Postcolonial Contexts: Derek Walcott’s Omeros”,Colloquium, Faculty of Arts and Social Sciences, English Department, University Malaya, Malaysia.

8-Haleh Zargarzadeh, 2009, Beckettian Tramps in Endgame Are on the Shore of Nirvana,12th International Cultural Studies Symposium Redefining Modernism & Postmodernism, Ege University, Turkey.

9-Haleh Zargarzadeh, 2009, Anti-Heroism in Beckett s Endgame in the Light of Chessgame,International Symposium of Westen Cultural and Literary Studies, Pamukkale University, Turkey.

10-Haleh Zargarzadeh, 2004, The Weight of Zen Buddhism in Beckett s Endgame and Spehri s Water s Music,The First International Conference on the Role of Language in Dialogus, Isfahan University, Iran.

11-هاله زرگرزاده، 2009، آمازون ها، انه اید و شاهنامه،چهارمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه تبریز.

12-هاله زرگرزاده، 2006، بررسی ترجمه انگلیسی داستان بیژن و منیژه شاهنامه،اندیشه سبز رخسار، سومین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه تربیت مدرس.

13-هاله زرگرزاده، 2008، شاهنامه انه اید و تقابل برخی مضامین جنگ،چکیده مقالات چهارمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه گیلان.
کتاب های چاپ شده (1)

1-Rahim Kushesh and Haleh Zargarzadeh, 2007, English for the Students of Persian Literature (1& 2),Jahad Daneshgahi Publication.