• نام و نام خانوادگی
    • سمیه حسینی راد
  • مدرک تحصیلی
    • دکتری
  • درجه علمی
    • استادیار
  • بخش مربوطه
    • گروه مهندسی پلیمر
  • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
   
  • نام و نام خانوادگی
  • سمیه حسینی راد
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی پلیمر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی