• نام و نام خانوادگی
  • مصطفی حسنلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه عمران
 • ایمیل
  • m.hassanlou@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مصطفی حسنلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-Amir H. Sanatpour, Mostafa Hassanlou, "Essential Norms of Weighted Differentiation Composition Operators between Zygmund Type Spaces and Bloch Type Spaces", Filomat, 2017.

2-Mostafa Hassanlou, Hamid Vaezi and Moafa Wang, "WEIGHTED COMPOSITION OPERATORS ON WEAK VECTOR-VALUED BERGMAN SPACES AND HARDY SPACES", Banach Journal of Mathematical Analysis, 2015.

3-Mostafa Hassanlou, "Composition operators acting on weighted Hilbert spaces of analytic functions", Sahand Communications in Mathematical Analysis, 2015.

4-Amir Hossein Sanatpour and Mostafa Hassanlou, "Essential norms of weighted composition operators between Zygmund-type spaces and Bloch-type spaces", Turkish Journal of Mathematics, 2014.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- "A note on composition operators between weighted Hilbert spaces of analytic functions", چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران, 1394, یزد,ایران.

2- "Generalized weighted composition operators between Zygmund spaces and Bloch spaces", چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران, 1394, یزد,ایران.