• نام و نام خانوادگی
  • فرنوش حاجی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (15)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (48)
پروژه های تحقیقاتی (11)
پایان نامه ها (15)
دروس تدریس شده (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرنوش حاجی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-کالج دانشگاه فنی نفت ومعدن لئوبن/اتریش.

2-کارشناسی در رشته مهندسی زمین شناسی کار بردی از دانشگاه فنی نفت و معدن لئوبن/اتریش.

3-کارشناسی ارشد در رشته مهندسی زمین شناسی کار بردی از دانشگاه فنی نفت و معدن لئوبن/اتریش.

4-دکتری تخصصی در اکتشاف سنگهای رسوبی از دانشگاه فنی نفت ومعدن لئوبن/اتریش.
مقالات ژورنال (15)

1-Hajizadeh, F., 2001, Kurzfassung von Doktorarbeit,,Austria.

2-Hajizadeh F.,Prochaska W.,Ebener F., 2002, Fluid charakteristika bei der Dolomitisierung von Wettersteinkalken,Austria, BHM.

3-Prochaska W., Hajizadeh F., , 2002, Fluid untersuchungen an der Magnesit mineralisation Kaswassergraben bei Hieflau/Steiermark, ,Austria, Sitzung berichte der Oesterreichen Akademie der Wissenschaften.

4-Hajizadeh F., 2008, Geochemische Untersuchungen der Dolomitmineralisation der Mila-Formation bei Khantakhti, Suedlich von Salmas, Westaserbaitschan Iran,,Austria, BHM.

5-Hajizadeh F., 2010, Schwermetallbelastungen durch den Historischen Bergbau im Kerman Sued Iran,Austria, Journal of Alpine Geology.

6-فرنش حاجی زاده، هادی ابراهیمی سوخته کوهی، افشار ضیاء ظریفی، 1393، مدلسازی آنومالی عناصر پرتوزا به وسیله داده های اکتشافی در محدوده 1:50000 سلماس (مطالعه موردی)،ایران، مجله علوم وفنون هسته ای.

7-Hajizadeh F., 2015, Investigation of genesis of Dolomites of Mila Formation with solute Chemistry of Inclusion Fluids in Zageh area (North of Khoy), West-Azarbaidjan province.,Iran, Engineering Research Journal.

8-Hajizadeh F. , Mirzaee Nezhad A., 2015, Check Subsurface Layer of Orumiyeh City by using seismic,Iran, Mathematics and Technology.

9-Hajizadeh F. , Akhondi S.R., 2016, Determining Aquifers and Bedrock of Gaen Plain by Resistance Measurement Method,Iran, Modern Applied Science.

10-Hajizadeh F. , Akhondi S.R., 2016, Checking the Cain Plain Subsurface layers (South of Birjand) by Remote sensing,Iran, Modern Applied Science.

11-حسن مومیوند، سیده هدی معدنی، فرنوش حاجی زاده، میر علی محمدی، 1395، بررسی پارامترهای معیار شکست (راماموتی-هوک) در سنگ آهک یکپارچه و درزه دار ،ایران، مجله مهندسی معدن.

12-Taghavi B., Hajizadeh F., Khaleghi R. , 2016, Subsurface Layers Modeling and Ground Water Studies in Kivi Plain by Geolectric ,Iran, Hydrology Current Research.

13-Rahimi H., Asghari O., Hajizadeh F.,, 2018, Selection of Optimal Thresholds for Estimation and Simulation Based on Indictor Values of Highly Skewed Distributions Ore Data,Iran, Natural Resources Research.

14-Rahimi H., Asghari O., Hajizadeh F., Meysami F., 2018, Investigation of linear and non-linear estimation methods in highly-skewed gold distribution,Iran, Journal of Mining and Environment.

15-Taghavi B., Hajizadeh F., Abbasi M., 2018, Geoelectrical Imaging Surveys used for Pre-Investigation and Subsurface Layers modeling at a water Transfer (case study),Iran, Journal of Engineering and Applied.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (48)

1- 2018، کاربرد تحلیل روشهای ساختاری وغیر ساختاری ژئواستاتیکی در جدا سازی سنگ کف با استفاده از داده های مقاومت ویژه،ENGINEERING SCIENCE AND SUSTTANTNABLE DEVELOPMENT.

2- 2018, The effect of fluid pressure on the pore volume comprebility of carbonate reservoir samples using hydrostatic pressure,18th Geophysics conference.

3- 1397، کاربرد مطالعه فیزیک سنگ در تعیین خصوصیات پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری،هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.

4- 1397، ضریب سیمان شدگی آزمایشگاهی به همراه برسی معادلات تجربی ارائه شده درسازند سروک،هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.

5- 1397، بررسی کاربرد کاوشهای مقاومت ویژه درمدل سازی ساختارهای زیر سطحی وبهینه سازی حفاری ژئوتکنیکی،کنفراتس عمران˛ معماری و شهر سازی کشور های جهان اسلام.

6- 2016, Assesment the number of threholds on tonnagegrade curve in IK estimation (Case study) Qolqoleh golddeposit (NW of Iran),Internationa lMine and Mining Industries congress and 6th Iranian Engineering conference.

7- 1395، تلفیق داده های ژئوالکتریکی˛دورسنجی وهیدرو ژئوشیمیایی برای بررسی نفوذ آب شور به آبخوانها (مطالعه موردی)،کنفرانس ملی پژوهش درعلوم زمین.

8- 1395، انتخاب بهترین روش اکتشافی وبهینه سازی حفاری اکتشافی برای کاهش اثرات تخریب زیست محیطی دراکتشاف محور انتقال آب (مطالعه موردی)،کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه ی معدن محیط زیست.

9- 1394، امکان سنجی وتعیین موقعیت احداث سد آب زیرزمینی حاجی قشلاق با استفاده از مطالعات ژئوفیزیکی،سی وچهارمین گرد همایی ودومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین.

10- 2010, Selenium Cycle in enviroments with regard to a Case Study,The first International symposium on medical geology.

11- 2014, Source Rock evaluation and Zonation in terms of Total Organic Carbon content in Kupal oil field,32National and the 1 International Geosciences Congress, اهواز,ایران.

12- 1390، ارزیابی میزان ذخیره معدن مس علی آباد یزد به روش های کلاسیک مقاطع، کریجینگ مقاطع و کیجینگ بلوکی و مقایسه نتایج آنها،پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

13- 1388، اهمیت بررسی ویژگیهای ژئو تکنیکی و ژئوشیمیایی پی سنگها در مطالعات مکان یابی لندفیل(مثال موردی)،سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

14- 1391، بررسی آب های زیرزمینی دشت بیجار با استفاده از سونداژ قائم الکتریکی،دومین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست91، تهران،ایران.

15- 1390، بررسی پی سنگهای یک لندفیل بوسیله متد با فرکانس خیلی پایین رادیویی (VLF) و ژئوالکتریک (مثال موردی)،پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

16- 1389، بررسی خصوصیات توده سنگ در مطالعات مکان یابی لندفیل ( مثال موردی)،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست.

17- 1389، بررسی خصوصیات توده سنگ در مطالعات مکان یابی لندفیل (مثال موردی)،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

18- 1390، بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی و ژئوتکنیکی پی سنگهای منطقه بند-الواق/ غرب ارومیه در رابطه با دفن مهندسی زباله ها،پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

19- 1387، بررسی خصوصیات لایه های زیر سطحی به کمک مطالعات ژئوفیزیکی برای جلوگیری از انتشار آلودگی های ناشی از باطله های معدنی،دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

20- 1387، بررسی رسوبات زیر سطحی یک لندفیل در منطقه آرنتال/اتریش به وسیله پرتو گاما،دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

21- 1386، بررسی ژئو شیمیایی سیالات در دولومیتهای سازند میلا در منطقه خان تختی - جنوب سلماس،یازدهمین همایش زمین شناسی انجمن زمین شناسی ایران.

22- 1384، بررسی ژئو شیمیایی سیالات درگیر در دولومیتهای سازند آهکی وتراشتاین در منطقه غرب رویته / اتریش،بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین.

23- 1387، بررسی ژئوشیمیائی سیالات درگیر در سیدریتهای منطقه جنوب اورال/روسیه،دومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور.

24- 1394، بررسی ساختارهای زیر سطحی وبهینه سازی حفاری های اکتشافی درتونل انتقال آب کانی سیب با استفاده از روش های ژئوالکتریکی و ژئوتکنیکی،دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک ومهندسی پی ایران، قم،ایران.

25- 1393، بررسی لایه های زیر سطحی شهر ارومیه با استفاده از لرزه نگاری،همایش ملی زمین شناسی واکتشاف منابع، شیراز،ایران.

26- 1387، بررسی لایه های سست و قابل ریزش زیر سطحی با روش گرانی سنجی میکرو گراویته،سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی.

27- 1385، بررسی متدهای مختلف برای دفع زباله های اتمی درکشورهای صنعتی،اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

28- 1389، بررسی محیط رسوبی به وسیله طیف سنجی پرتو گاما با یک مثال موردی،چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.

29- 1388، بررسی میزان هوازدگی سنگهای زیر سطحی در رابطه با دفن مهندسی-بهداشتی زباله ها(مطالعه موردی)،سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

30- 1389، بررسی نفوذ پذیری و تزریق پذیری در پی سنگهای یک لندفیل (مثال موردی)،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست.

31- 1389، بررسی نفوذپذیری و تزریق پذیری در پی سنگهای یک لندفیل (مثال موردی)،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

32- 1387، بررسی ویژگیهای ژئو تکنیکی کربناتهای سازند روته منطقه سرو/شمال غرب ارومیه به منظور تولید مصالح سنگ دانه ای سنگ کوهی،سومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور.

33- 1392، بکارگیری روش رادار نفوذی زمین (GPR)در شناسایی درزه ها وشکافها در پی سنگ یک لندفیل (مثال موردی)،اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست انرژی و صنعت پاک، تهران،ایران.

34- 1392، تخمین عمق سنگ بستر به کمک روش ژئومغناطیس در مطالعات مکان یابی لندفیل (مطالعه موردی)،اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست انرژی و صنعت پاک، تهران،ایران.

35- 1392، تعیین پارامتر های ژئومکانیکی پی سنگ با استفاده از روش لرزه ای در مکان یابی لندفیل (مثال موردی)،اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست انرژی و صنعت پاک، تهران،ایران.

36- 1393، تعیین سرعت موج برشی لایه های ساختگاه یک لندفیل با استفاده از روش لرزه نگاری مهندسی،هفتمین همایش ملی ونمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

37- 1391، تعیین لایه های آبدار و سنگ کف دشت قائن به روش مقاومت سنجی،چهارمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران91، بیرجند،ایران.

38- 1392، تعیین مقدار کل کربن آلی پابده و گورپی و ایلام در میدان نفتی کوپال با استفاده از تکنیک ?log R و شبکه های عصبی،هفدمین همایش انجمن زمن شناسی ایران و اولین نشست بین المللی کوهزاد زاگرس، تهران،ایران.

39- 1393، تعیین ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگی ساختگاه سد سیلوه،همایش ملی زمین شناسی واکتشاف منابع، شیراز،ایران.

40- 1390، شناسایی گسلها بوسیله داده های مغناطیس هوایی(مثال موردی)،اولین کنفرانس بین الملی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال، تبریز،ایران.

41- 1390، شناسایی گسلها بوسیله داده های مغناطیس هوائی (مثال موردی)،اولین کنفرانس بین الملی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسل های فعال، تبریز،ایران.

42- 1394، مدل سازی لایه های زیر سطحی وبررسی آبهای زیرزمینی دشت-کیوی-اردبیل با استفاده از روشهای ژئوالکتریکی وژئوتکنیکی،دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک ومهندسی پی ایران، قم،ایران.

43- 1386، مطالعات ژئوشیمیایی درباره سیالات درگیر بوسیله متد Crush and Leach برای شناخت ژنز کربناتهای منطقه لامراگ/اتریش،اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران.

44- 1384، مطالعات ژئوشیمیائی درباره سیالات درگیر در سنگهای منیزیتی ناحیه (فیچ/اطریش)،نهمین همایش انجمن زمین شناسی.

45- 1393، مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکترونیک در یک لندفیل (مثال موردی)،هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

46- 1390، مقایسه روش فرکتالی با روشهای متداول برای جدایش آمنومالی اورانیوم از زمینه در داده های ژئوفیزیکی هوابردی در برگه 1:50000 سلماس و تازه شهر، شمال غرب ارومیه،دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، خرم آباد،ایران.

47- 1390، مقایسه روش فرکتالی با روشهای متداول برای جدایش آنومالی اورانیوم از زمینه در داده های ژئوفیزیکی هوابردی در برگه 1:50000 سلماس و تازه شهر، شمال غرب ایران،دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، خرم آباد،ایران.

48- 1393، مقایسه روشهای آمار کلاسیک و فرکتالی در بررسی سنگ کف دشت شاهین دژ با استفاده از روش ژئوالکتریک،پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (11)

1-پروژه شماره No: 356IGCP اتریش دانشگاه نفت ومعدن لئوبن، 1995، بررسی اکتشافی معادن اتریش،اتریش.

2-پروژه شماره No: 443IGCP اتریش دانشگاه نفت ومعدن لئوبن، 1996، پی جویی و اکتشاف منیزیت و تالک در آلپ اتریش،اتریش.

3-پروژه شماره No:7732 بانک مرکزی اتریش/ دانشگاه نفت ومعدن لئوبن/اتریش، 1997، پی جویی و اکتشاف منیزیت در آلپ اتریش،اتریش.

4-پروژه داخلی دانشگاه نفت و معدن لئوبن/اتریش، 1997، بررسی اکتشافی دولومیتها و آهکهای غرب اتریش،اتریش.

5-پروژه داخلی دانشگاه نفت و معدن لئوبن/اتریش و کانادا، 1998، بررسی اکتشافی منیزیتها و دولومیتهای قسمتهای جنوبی کوههای راکی در کانادا،اتریش-کانادا.

6-پروژه داخلی دانشگاه نفت و معدن لئوبن/اتریش، 2000، بررسی اکتشافی کربناتهای کوههای آلپ اتریش،اتریش.

7- 1384، مطالعات ژئوشیمیایی درباره سیالات درگیر در سنگهای منیزیتی ناحیه (فیچ / اطریش)،دانشگاه ارومیه.

8- 1392، بررسی ژئوشیمیایی و پتروگرافی ماسه سنگ های منطقه بند-الواق/غرب ارومیه،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

9- 1388، بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی کربناتهای سازند روته منطقه سرو/شمال غرب ارومیه به منظور تولید مصالح سنگ دانه ای از سنگ کوهی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

10- 1387، بررسی ژئوشیمیایی سیالات درگیر در دولومیتهای سازند میلا در منطقه خان تختی - جنوب سلماس،دانشگاه ارومیه.

11-فرنوش حاجی زاده،دانشگاه ارومیه و شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی، 1390، بررسی تاثیر جهت یابی فراوانی و تعداد دسته ناپیوستگی های متقاطع در مقاومت سنگ تحت تنش های سه محوری،شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (15)

1-معصومه رمضاني، 1390، مدل سازي كانسار مس علي آباد يزد با استفاده از تلفيق اطلاعات اكتشافي، ژئوشيميايي، ژئوفيزيكي و عيار سنجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-هادي ابراهيمي سوخته كوهي، 1390، تلفيق و تفسير داده هاي ژئوفيزيكي هوايي و دورسنجي به منظور اكتشاف اورانيوم، در محدوده 1:50000 سلماس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-صادق كياني خانيكي، 1392، تفسير داده هاي چاه پيمايي و تعيين همبستگي بين خود پذيري مغناطيسي و داده هاي آناليز شيميايي موجود در توده ي معدني سنگ آهن سنگان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سعيد رضا آخوندي، 1391، مدل سازي لايه هاي زير سطحي و مطالعه ي آب هاي زيرزميني دشت قاين با استفاده از روش ژئوالكتريك و روش هاي سنجش از دور و GIS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-كاوه حسن آبادي، 1391، مدل سازي لايه هاي زير سطحي و بررسي آب هاي زيرزميني دشت بيجار با استفاده از روش ژئوالكتريك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-هدي رضايي، 1392، تعيين مقدار كل كربن آلي سازند هاي گورپي و پابده در ميدان نفتي كوپال با استفاده از تكنيك ?Log R و شبكه هاي عصبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-مهسا حاجي حسينلو، 1392، بررسي داده هاي اكتشافي زمين شناسي، ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني سازي طلا در منطقه قره باغ اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما دوم.

8-آدين بيگدلي، 1392، بررسي داده هاي اكتشافي زمين شناسي، ژئوشيميايي، ژئوفيزيكي و دور سنجي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني سازي طلا در منطقه آق زيارت سلماس، شمال اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما دوم.

9-امين ميرزايي نژاد، 1393، بررسي رفتار ژئوتكنيكي لايه هاي زير سطحي شهر اروميه با استفاده از روش لرزه نگاري مهندسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-ساعد جمشيديان، 1393، مدل سازي لايه هاي زير سطحي و مطالعه آبهاي زيرزميني دشت شاهيندژ با استفاده از روش ژئوالكتريك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-بهنام تقوی، 1395، اکتشاف مسیر تونل انتقال آب دبر مبنای داده های ژئوالکتریکی، ژئومکانیکی و دور سنجی با استفاده از شبکه های مصنوعی (مطالعه موردی)، استاد راهنما.

12-هیمن رحیمی، 1396، مدل سازی و تخمین منبع معدنی کانسار طلای قلقله (جنوب سقز) با استفاده از روش های زمین آماری کریجینگ معمولی، کریجینگ شاخص میانه و کریجینگ احتمالی.

13-هادی نوجوان، 1396، بررسی آبهای زیرزمینی و تعیین کف با استفاده از مدل سازی لایه های زیر سطحی بر مبنای داده های ژئوالکتریکی و ژئومکانیکی (مطالعه موردی).

14-رضا محمدیان، 1397، تلفیق داده های ژئوالکتریکی و زئومکانیکی برای اکتشاف مسیر تونل انتقال آب (مطالعه).

15-کامران عبدالله زاده، 1397، بررسی کاربرد کاوش های مقاومت ویژه در مدل سازی ساختارهای زیر سطحی برای تعیین سنگ کف، مدیریت منابع آب زیر زمینی و مکان یابی جهت احداث سد های زیرزمینی (مطالعه موردی)، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (14)

1-فیزیک سنگ، دکتری.

2-روشهای نوین در اکتشاف، دکتری.

3-تحلیل داده های ژئوفیزیک اکتشافی، دکتری.

4-زمین شناسی مهندسی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

5-ژئوالکتریک، کارشناسی ارشد.

6-ژئومغناطیس، کارشناسی ارشد.

7-زمین آمار پیشرفته، کار شناسی ارشد.

8-چاه پیمایی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

9-ژئوفیزیک اکتشافی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

10-زمین شناسی مهندسی، کارشناسی.

11-سنگ شناسی، کارشناسی.

12-منابع نفت وگاز، کارشناسی.

13-زمین شناسی ساختاری، کارشناسی.

14-مبانی اکتشاف مواد معدنی، کارشناسی.