• نام و نام خانوادگی
  • فرنوش حاجی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل
  • f.hajizadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (118)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرنوش حاجی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-فرنوش حاجی زاده-ساعد رضا آخوندی, "Checking the Cain plain Subsurface Layers (Southof Birjand) by Remote Sensing", Modern Applied Science, 2016.

2-فرنوش حاجی زاده-ساعدرضا آخوندی, "Determining Aquifers and Bedrock of Qaen Plain by the Resistance Measurement Method", Modern Applied Science, 2016.

3-فرنوش حاجی زاده-امین میرزایی نژاد, "CHECK SUBSURFACE LAYER OF ORUMIYEH CITY BY USING SEISMIC", Journal of Mathematics and Technology, 2015.

4-فرنوش حاجی زاده, "Investigation of genesis of Dolomites of Mila Formation with Solute Chemistry of Inclusion Fluids in Zageh area (North of Khoy),West-Azarbaidjan province", Engineering Research Journal, 2015.

5- "Geochemische Untersuchung der Dolomitmineralissation der Mila-Formation bei Khantakhti, Sudich von Salmas Westaserbaitschan,Iran", BHM, 2008.

6- "Fluid charakteristika bei der Dolomitisierung Von Wettersteinkalken", BHM, 2001.

7- "Kurzfassungvon Doktorarbeit", BHM, 2001.

8-فرنوش حاجی زاده?هادی ابراهیمی سوخته کوهی?افشار ضیاء ظریفی, "مدل سازی ناهنجاری عناصر پرتوزای سلماس به وسیله ی داده های اکتشافی در محدوده ی 1:50000 (مطالعه موردی)", مجله علوم و فنون هسته ای, 1393.

9- "Schwermetallbelastungen Durch Den Historiscen Bergbau im Kerman/ Sud Iran", ournal of Alpine Geology, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (118)

1- "Effect of continuous sugar beet cropping on potassium quantity-intensity parameter in relation to clay mineralogy compositions in calcareous soils of north-west of Iran", International Soil Science Congress, 2010, سامسون,ترکیه.

2- "Effect of long-term wastewater irrigation on spatial variability of soil properties in a calcareous landscape of Iran", International Scientific Conference of Soil Science and Agrochemitry Current condition of soil surface, conservation and reproduction of soil fertility, 2010, آلماتی,قزاستان.

3- "EFFECT OF NITRATE TO AMMONIUM RATIO ON ESSENTIAL OIL CONTENT AND COMPONENTS OF PEPPERMINT (MENTHA X PIPERITA L.)", کنگره ملی گیاهان دارویی, 1391, کیش,ایرن.

4- "Effects of Arabuscular Mycorrhizal Fungi on Mineral Composition and Yield of Tomato Under Salinity Condition", International Year of Planet Earth, 2008.

5- "Efficiency of nano-sized ?-Al2O3in removal of phosphorus from contaminated water", 8th international soil science congress, 1391, Izmir,Turkey.

6- "Evaluation of Arbuscular Mycrorrhizal Fungi Symbiosis of Tomato in Selected Soil Calcareous of North-West of Iran", International Meating on soil Fertillity, land Management and Agroclimatology, 2008.

7- "Heavy metal contamination in relation to long-term wastewater irrigation and landscape position in semi-arid region of Iran.", International Scientific Conference of Soil Science and Agrochemitry Current condition of soil surface, conservation and reproduction of soil fertility, 2010, آلماتی,قزاستان.

8- "Impact of continuous cropping on phosphorus adsorption characteristics in some calcareous soils of north-west of Iran", International Soil Science Congress, 2010, سامسون,ترکیه.

9- "Inorganic phosphorus fractions in sugar beet growing calcareous soil and adjacent virgin lands in", International Soil Science Congress, 2010, سامسون,ترکیه.

10- "Kinetics of nonexchangeabe potassium release as influenced by long-term cropping in some calcareous soils of north-west of Iran", International Scientific Conference «Current condition of soil surface, 2010, الماتی,قزاقستان.

11- "Potassium adsorption characteristics and potassium forms in grape growing calcareous soils from noth-west of Iran", International Scientific Conference «Current condition of soil surface, 2010, الماتی,قزاقستان.

12- "Potassium fixation characteristics in sugar beet growing soils and adjoining virgin lands from north-west of Iran", International Scientific Conference «Current condition of soil surface, 2010, الماتی,قزاقستان.

13- "Sorption behavior of cadmium in some semiarid-zone soils: implication for distribution coefficient", International Scientific Conference «Current condition of soil surface, 2010, الماتی,قزاقستان.

14- "Use of Sorption Isotherms for Evaluating the Phosphate Requirement of some Calcareous Soils of Western Azarbaijan province, Iran", 8th International Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate, 2004, Marrakech, Morocco.

15- "اثر ترکیب یونی و قدرت یونی بر جذب فسفر در خاک آهکی", دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, 1391, تهران,ایران.

16- "اثر تلقیح با قارچ میکوریز VA در خزانه بر خصوصیات رشدی و تغذیه ای گوجه فرنگی", نهمین کنگره علوم خاک ایران و سومین ملی فرسایش و رسوب, 1384.

17- "اثر توزیع اندازه پولیت و بستر های الی بر رشد خیار در سیستم هیدروپونیک", اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای, 1388.

18- "اثر توزیع اندازه ذرات مختلف پرلیت بر برخی از پارامترهای رشد گیاه داوریی ریحان در سیستم هیدروپونیک", سیردهم کنگره علوم خاک, 1392, اهواز,ایران.

19- "اثر زراعت مستمر بر پارامترهای کمیت(Q) به شدت(I) در خاکهای آهکی تحت زراعت چخند قند در استان آذربایجان غربی", یازدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1388.

20- "اثر زراعت مسمتر روی خصوصیات جذب فسفر در خاکهای آهکی شمال غرب ایران", چهارمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران), 1389, سنندج,ایران.

21- "اثر سه گونه قارچ میکوریز آربوسکولار روی پارامتر های رشد و عملکرد اسانس در گیاه دارویی ریحان", یازدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1388.

22- "اثر کلرور کلسیم و پتاسیم و ترکیب یونی محلول خاک به عنوان الکترولیت زمینه در جذب فسفر در خاکهای آهکی", ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست, 1391, تهران,ایران.

23- "اثر منبع، مقدار و زمان محلول پاشی پتاسیم بر عملکرد و کیفیت انگور بیدانه کشمشی", کنکره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

24- "اثرات باقیمانده کود فسفاتی بر عملکرد ماشک و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در شرایط دیم", دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1390, تبریز,ایران.

25- "اثرات گوگرد و تیوباسیلوس بر فسفر قابل استفاده گیاه در خاک شدیداً آهکی", همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار, 1391, ملایر,ایران.

26- "ارزیابی تلفات عناصر غذایی بر اثر فرسایش آبی بر مبنای انباشت رسوبات در پشت بندها", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

27- "ارزیابی جذب فسفر در یک ردیف ارضی با کاربری های جنگلی و باغی", دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, 1391, تهران,ایران.

28- "ارزیابی حاصلخیزی خاک با استفاده از روش تلفیقی تشخیص و توصیه در مزارع پیاز", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

29- "ارزیابی شاخص های قابلیت استفاده پتاسیم به گیاه در خاکهای زیر کشت چغندر قند در استان آذربایجان غربی", یازدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1388.

30- "ارزیابی قدرت فراهمی پتاسیم در برخی از خاکهای آهکی استان آذربایجان غربی", یازدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1388.

31- "ارزیابی وضعیت تغذیه ای پیاز با استفاده از روش انحراف از درصد بهینه در استان آذربایجان غربی", همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار, 1391, ارومیه,ایران.

32- "ارزیابی وضعیت تغذیه ای پیاز با تعیین حد بهینه عناصر غذایی در خاک به روش سیستم تلفیقی و توصیه در استان آذربایجان غربی", سیزدهم کنگره علوم خاک ایران, 1392, اهواز,ایران.

33- "ارزیابی وضعیت تغذیه¬ای چغندرقند با استفاده از روش DOP در استان آدربایجان غربی", پنجمین همایش منظقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور), 1390, سنندج,ایران.

34- "استفاده از هم دماهای جذب فسفر در تعیین نیاز کودی محصولات کشاورزی", اولین کنگره چالش های کود در ایران: نیم قرن مصرف کود, 1389, کرج,ایران.

35- "اشکال مختلف فسفر در خاکهای آهکی مناطق مدیترانه ای نیمکره جنوبی", هفتمین کنگره علوم خاک ایران, 1380.

36- "اعتبار سنجی مدل رگرسیونی حاصل از مطالعات هم دماهای جذب جهت تعیین نیاز کودی فسفر جو", اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست, 1391, تهران,ایران.

37- "انتخاب عصاره گیر مناسب برای استخراج پتاسیم قابل جذب ذرت در خاک های آهکی استان کردستان", سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1392, اهواز,ایران.

38- "انتخاب عصاره گیر مناسب جهت تعیین کلروز آهن در درختان سیب در خاک های آهکی استان آذربایجان غربی", سیزدهم کنگره علوم خاک, 1392, اهواز,ایران.

39- "اهمیت زیست محیطی جزء بندی فسفر در رسوبات رودخانه ای", دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیایانی, 1393, سمنان,ایران.

40- "اهمیت زیست محیطی فراکشن های فسفردر رسوبات رودخانه", دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی, 1393, ارومیه,ایران.

41- "بررسی اثر تلقیح قارچ میکوریز آربوسکولار در گیاه گندم تحت استرس خشکی", دهمین کنگره علوم خاک ایران, 1386.

42- "بررسی اثر فسفر باقیمانده خاک بر شکل های فسفر معدنی در تناوب گندم-ماشک", اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی, 1390, زنجان,ایران.

43- "بررسی امکان تهیه کمپوست از ضایعات هرس درختان سیب و انگور", یازدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1388.

44- "بررسی تغییرات برخی ویژیگی های فیزیکوشیمیایی رسوبات پشت بندهای رسوب گیر", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

45- "بررسی توزیع اندازه ذرات رسوب انباشته شده در پشت بندهای رسوب گیر", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

46- "بررسی رابطه ی آزاد سازی پتاسیم با خصوصیات فیزیکی-شیمیایی برخی خاک های آهکی", First ingternational congress of Healthy Agriculture, Nutrition and community, 2015, تهران,ایران.

47- "بررسی روابط کمیت-شدت پتاسیم و همبستگی پارامترهای آن با شاخص های گیاهی ذرت در برخی خاکهای آهکی استان کردستان", همایش ملی یافته های پزوهشی کشاورزی, 1393, کردستان,ایران.

48- "بررسی وضعیت فراهمی پتاسیم با استفاده از پارامتر های Q/I در برخی از خاک خای زیر کشت درت استان کردستان", First international conference on Healthy agriculture, nutrition and community, 2015, تهران,ایران.

49- "تاثیر بسترهای آلی، معدنی و مخلوط آنها بر عملکرد گیاه دارویی ریحان در سیستم هیدروپونیک", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

50- "تاثیر بسترهای معدنی، آلی و مخلوط آنها بر برخی از پارامترهای رشد در گیاه دارویی ریحان در سیستم هیدروپونیک", سیردهم کنگره علوم خاک ایران, 1392, ارومیه,ایران.

51- "تاثیر توام عناصر نیتروژن و فسفر در سطوح مختلف تراکم خاک بر پارامترهای رشد ذرت", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

52- "تأثیر کلرور کلسیم بر صفات کیفی و انبارمانی سه نوع گوجه فرنگی", هفتمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1387.

53- "تخلیه پتاسیم از برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آذربایجان غربی", دهمین کنگره علوم خاک ایران, 1386.

54- "تعیین اعداد مرجع روش تلفیقی تشخیص و توصیه برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای پیاز", همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار, 1391, ملایر,ایران.

55- "تعیین غلظت بهینه عناصر غذایی با استفاده از شاخص های روش تلفیقی تشخیص و توصیه در پیاز", همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار, 1391, ارومیه,ایران.

56- "تعیین مقدار بهینه غلظت عناصر غذایی با استفاده از روابط موجود بین غلظت عناصر غذایی و شاخص های DRIS", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

57- "تعیین نرم های دریس برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای چغندرقند در استان آذربایجان غربی", دوازدهمین کنگره علوم علوم خاک ایران, 1390, تبریز,ایران.

58- "تغییر در اشکال معدنی فسفر و رابطه آن با خواص خاک در خاکهای آهکی", هفتمین کنگره علوم خاک ایران, 1380.

59- "توزیع شکلهای مختلف و خصوصیات جذب پتاسیم در برخی از خاکهای آهکی تاکستانهای استان آذربایجان غربی", چهارمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران), 1389, سنندج,ایران.

60- "توزیع شکلهای معدنی فسفر در خاکهای آهکی تحت زراعت چغندرقند واراضی غیرزراعی همجوار استان آذربایجان غربی", چهارمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران), 1389, سنندج,ایران.

61- "روابط کمیت به شدت و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک در برخی از خاکهای آهکی تاکستانهای استان آذربایجان غربی", چهارمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران), 1389, سنندج,ایران.

62- "سینتیک آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی در خاک های انتخابی منطقه ارومیه", نهمین کنگره علوم خاک ایران, 1384.

63- "شکلهای پتاسیم و روابط Q/Iدر برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آ.غ", دهمین کنگره علوم خاک ایران, 1386.

64- "قابلیت دو مدل فرکتالی و فردلاند در توصیف توزیع اندازه رسوبات انباشته در پشت بندهای رسوب گیر", همایش ملی یافته های پزوهشی کشاورری, 1393, سنندج,ایران.

65- "مروری بر روش های مختلف اندازه گیری تلفات عناصر غذایی در اثر فرسایش خاک", همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1393, سنندج,ایران.

66- "مشخصات جذب سطحی فسفر و رابطه آنها با ویژگیهای خاک در برخی از خاکهای آهکی استان آذربایجان غربی", هشتمین کنگره علوم خاک ایران, 1382.

67- "مصرف متعادل کود پتاسیم جزء لازم در مدیریت پایدار حاصلخیزی خاک", همایش چشم اندازی به کشاورزی شمال غرب کشور, 1383.

68- "مطالعه ظرفیت خاک برای تثبیت پتاسیم و کانی شناسی جزء رس، سیلت و شن خاک های زیر کشت انگور منطقه ارومیه با XRD", نهمین کنگره علوم خاک ایران, 1384.

69- "مقایسه توزیع اندازه ذرات رسوبات بستر و معلق رودخانه روضه چای ارومیه با استفاده از مدل Swrebec", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

70- "مقایسه روش DOP و DRIS در ارزیابی وضعیت تغذیه ای چغندرقند در استان آذربایجان غربی", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

71- "مقایسه روش تلفیقی تشخیص و توصیه درخاک و برگ برای ارزیابی تعادل تغذیه ای پیاز", سیزدهم کنگره علوم خاک ایران, 1392, اهواز,ایران.

72- "ناهنجاریهای فیزیولویکی ناشی از تغذیه کلسیم در سیب و روشهای کنترل آنها", نخستین سمینار ملی علمی ترویجی سیب, 1382.

73- "نسبت کمیت-شدت پتاسیم و ارتباط پارامترهای آن با برخی خصوصیات خاک های آهکی", First international conference on Healty agriculture, Nutrition and Community, 2015, تهران,ایران.

74- "نقش سیلیسیوم در بهبود مقاومت گیاهان به تنش های زیستی و غیرزیستی", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

75- "ویژیگی های کاتالیتیکی آنزیم کاتالاز در گیاه گلرنگ", ششمین همایش ملی بیو تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, 1388, تهران,ایران.

76- "هم دماهای تبادلی پتاسیم (روابط کمبت-شدت) و ارتباط آنها با ویژگی های خاک در برخی از خاک های قلیایی- آهکی استان آذربایجان غربی", نهمین کنگره علوم خاک ایران, 1384.

77- "Crush - and Leach - Analyse der Obertriassischen Hallstatter Kalke Des Kalbersteinbruches in Berchtesgaden ( Deutschland)", Pangeo AUSTRIA Tagung, 2006.

78- "Fluid Chemistry and Stable Isotope Evidence of Shearzone Related Talc and Chlorite Mineralizations in Central Sardinia-Italy", Proceedings of the Ninth Biennial Meeting of the Society for Geology Applied to Mineral Deposits, 2007, Dublin, Ireland.

79- "schwermetallbelastungen durch den historischen bergbau im kerman/sued-iran", pangeo, 1389, leoben,َaustria.

80- "Selenium Cycle in enviroments with regard to a Case Study", The first International symposium on medical geology, 2010.

81- "Source Rock evaluation and Zonation in terms of Total Organic Carbon content in Kupal oil field", 32National and the 1 International Geosciences Congress, 2014, اهواز,ایران.

82- "ارزیابی میزان ذخیره معدن مس علی آباد یزد به روش های کلاسیک مقاطع، کریجینگ مقاطع و کیجینگ بلوکی و مقایسه نتایج آنها", پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1390, تهران,ایران.

83- "اهمیت بررسی ویژگیهای ژئو تکنیکی و ژئوشیمیایی پی سنگها در مطالعات مکان یابی لندفیل(مثال موردی)", سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, 1388.

84- "بررسی آب های زیرزمینی دشت بیجار با استفاده از سونداژ قائم الکتریکی", دومین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست91, 1391, تهران,ایران.

85- "بررسی پی سنگهای یک لندفیل بوسیله متد با فرکانس خیلی پایین رادیویی (VLF) و ژئوالکتریک (مثال موردی)", پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, 1390, تهران,ایران.

86- "بررسی خصوصیات توده سنگ در مطالعات مکان یابی لندفیل ( مثال موردی)", چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست, 1389.

87- "بررسی خصوصیات توده سنگ در مطالعات مکان یابی لندفیل (مثال موردی)", چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, 1389, تهران,ایران.

88- "بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی و ژئوتکنیکی پی سنگهای منطقه بند-الواق/ غرب ارومیه در رابطه با دفن مهندسی زباله ها", پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, 1390, تهران,ایران.

89- "بررسی خصوصیات لایه های زیر سطحی به کمک مطالعات ژئوفیزیکی برای جلوگیری از انتشار آلودگی های ناشی از باطله های معدنی", دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, 1387.

90- "بررسی رسوبات زیر سطحی یک لندفیل در منطقه آرنتال/اتریش به وسیله پرتو گاما", دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, 1387.

91- "بررسی ژئو شیمیایی سیالات در دولومیتهای سازند میلا در منطقه خان تختی - جنوب سلماس", یازدهمین همایش زمین شناسی انجمن زمین شناسی ایران, 1386.

92- "بررسی ژئو شیمیایی سیالات درگیر در دولومیتهای سازند آهکی وتراشتاین در منطقه غرب رویته / اتریش", بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین, 1384.

93- "بررسی ژئوشیمیائی سیالات درگیر در سیدریتهای منطقه جنوب اورال/روسیه", دومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور, 1387.

94- "بررسی ساختارهای زیر سطحی وبهینه سازی حفاری های اکتشافی درتونل انتقال آب کانی سیب با استفاده از روش های ژئوالکتریکی و ژئوتکنیکی", دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک ومهندسی پی ایران, 1394, قم,ایران.

95- "بررسی لایه های زیر سطحی شهر ارومیه با استفاده از لرزه نگاری", همایش ملی زمین شناسی واکتشاف منابع, 1393, شیراز,ایران.

96- "بررسی لایه های سست و قابل ریزش زیر سطحی با روش گرانی سنجی میکرو گراویته", سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی, 1387.

97- "بررسی متدهای مختلف برای دفع زباله های اتمی درکشورهای صنعتی", اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, 1385.

98- "بررسی محیط رسوبی به وسیله طیف سنجی پرتو گاما با یک مثال موردی", چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران, 1389.

99- "بررسی میزان هوازدگی سنگهای زیر سطحی در رابطه با دفن مهندسی-بهداشتی زباله ها(مطالعه موردی)", سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, 1388.

100- "بررسی نفوذ پذیری و تزریق پذیری در پی سنگهای یک لندفیل (مثال موردی)", چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست, 1389.

101- "بررسی نفوذپذیری و تزریق پذیری در پی سنگهای یک لندفیل (مثال موردی)", چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, 1389, تهران,ایران.

102- "بررسی ویژگیهای ژئو تکنیکی کربناتهای سازند روته منطقه سرو/شمال غرب ارومیه به منظور تولید مصالح سنگ دانه ای سنگ کوهی", سومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور, 1387.

103- "بکارگیری روش رادار نفوذی زمین (GPR)در شناسایی درزه ها وشکافها در پی سنگ یک لندفیل (مثال موردی)", اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست انرژی و صنعت پاک, 1392, تهران,ایران.

104- "تخمین عمق سنگ بستر به کمک روش ژئومغناطیس در مطالعات مکان یابی لندفیل (مطالعه موردی)", اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست انرژی و صنعت پاک, 1392, تهران,ایران.

105- "تعیین پارامتر های ژئومکانیکی پی سنگ با استفاده از روش لرزه ای در مکان یابی لندفیل (مثال موردی)", اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست انرژی و صنعت پاک, 1392, تهران,ایران.

106- "تعیین سرعت موج برشی لایه های ساختگاه یک لندفیل با استفاده از روش لرزه نگاری مهندسی", هفتمین همایش ملی ونمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, 1393, تهران,ایران.

107- "تعیین لایه های آبدار و سنگ کف دشت قائن به روش مقاومت سنجی", چهارمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران91, 1391, بیرجند,ایران.

108- "تعیین مقدار کل کربن آلی پابده و گورپی و ایلام در میدان نفتی کوپال با استفاده از تکنیک ?log R و شبکه های عصبی", هفدمین همایش انجمن زمن شناسی ایران و اولین نشست بین المللی کوهزاد زاگرس, 1392, تهران,ایران.

109- "تعیین ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگی ساختگاه سد سیلوه", همایش ملی زمین شناسی واکتشاف منابع, 1393, شیراز,ایران.

110- "شناسایی گسلها بوسیله داده های مغناطیس هوایی(مثال موردی)", اولین کنفرانس بین الملی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال, 1390, تبریز,ایران.

111- "شناسایی گسلها بوسیله داده های مغناطیس هوائی (مثال موردی)", اولین کنفرانس بین الملی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسل های فعال, 1390, تبریز,ایران.

112- "مدل سازی لایه های زیر سطحی وبررسی آبهای زیرزمینی دشت-کیوی-اردبیل با استفاده از روشهای ژئوالکتریکی وژئوتکنیکی", دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک ومهندسی پی ایران, 1394, قم,ایران.

113- "مطالعات ژئوشیمیایی درباره سیالات درگیر بوسیله متد Crush and Leach برای شناخت ژنز کربناتهای منطقه لامراگ/اتریش", اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران, 1386.

114- "مطالعات ژئوشیمیائی درباره سیالات درگیر در سنگهای منیزیتی ناحیه (فیچ/اطریش)", نهمین همایش انجمن زمین شناسی, 1384.

115- "مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکترونیک در یک لندفیل (مثال موردی)", هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, 1393, تهران,ایران.

116- "مقایسه روش فرکتالی با روشهای متداول برای جدایش آمنومالی اورانیوم از زمینه در داده های ژئوفیزیکی هوابردی در برگه 1:50000 سلماس و تازه شهر، شمال غرب ارومیه", دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1390, خرم آباد,ایران.

117- "مقایسه روش فرکتالی با روشهای متداول برای جدایش آنومالی اورانیوم از زمینه در داده های ژئوفیزیکی هوابردی در برگه 1:50000 سلماس و تازه شهر، شمال غرب ایران", دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1390, خرم آباد,ایران.

118- "مقایسه روشهای آمار کلاسیک و فرکتالی در بررسی سنگ کف دشت شاهین دژ با استفاده از روش ژئوالکتریک", پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ایران, 1393, تهران,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1- "مطالعات ژئوشیمیایی درباره سیالات درگیر در سنگهای منیزیتی ناحیه (فیچ / اطریش)", دانشگاه ارومیه, 1384.

2- "بررسی ژئوشیمیایی و پتروگرافی ماسه سنگ های منطقه بند-الواق/غرب ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1392, بنیادی.

3- "بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی کربناتهای سازند روته منطقه سرو/شمال غرب ارومیه به منظور تولید مصالح سنگ دانه ای از سنگ کوهی", دانشگاه ارومیه, 1388, کاربردی.

4- "بررسی ژئوشیمیایی سیالات درگیر در دولومیتهای سازند میلا در منطقه خان تختی - جنوب سلماس", دانشگاه ارومیه, 1387.

5-فرنوش حاجی زاده,دانشگاه ارومیه و شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی, "بررسی تاثیر جهت یابی فراوانی و تعداد دسته ناپیوستگی های متقاطع در مقاومت سنگ تحت تنش های سه محوری", شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی, 1390.
پایان نامه ها (10)

1-معصومه رمضاني, "مدل سازي كانسار مس علي آباد يزد با استفاده از تلفيق اطلاعات اكتشافي، ژئوشيميايي، ژئوفيزيكي و عيار سنجي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

2-هادي ابراهيمي سوخته كوهي, "تلفيق و تفسير داده هاي ژئوفيزيكي هوايي و دورسنجي به منظور اكتشاف اورانيوم، در محدوده 1:50000 سلماس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

3-صادق كياني خانيكي, "تفسير داده هاي چاه پيمايي و تعيين همبستگي بين خود پذيري مغناطيسي و داده هاي آناليز شيميايي موجود در توده ي معدني سنگ آهن سنگان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-سعيد رضا آخوندي, "مدل سازي لايه هاي زير سطحي و مطالعه ي آب هاي زيرزميني دشت قاين با استفاده از روش ژئوالكتريك و روش هاي سنجش از دور و GIS", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

5-كاوه حسن آبادي, "مدل سازي لايه هاي زير سطحي و بررسي آب هاي زيرزميني دشت بيجار با استفاده از روش ژئوالكتريك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

6-هدي رضايي, "تعيين مقدار كل كربن آلي سازند هاي گورپي و پابده در ميدان نفتي كوپال با استفاده از تكنيك ?Log R و شبكه هاي عصبي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

7-مهسا حاجي حسينلو, "بررسي داده هاي اكتشافي زمين شناسي، ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني سازي طلا در منطقه قره باغ اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-آدين بيگدلي, "بررسي داده هاي اكتشافي زمين شناسي، ژئوشيميايي، ژئوفيزيكي و دور سنجي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني سازي طلا در منطقه آق زيارت سلماس، شمال اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

9-ساعد جمشيديان, "مدل سازي لايه هاي زير سطحي و مطالعه آبهاي زيرزميني دشت شاهيندژ با استفاده از روش ژئوالكتريك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

10-امين ميرزايي نژاد, "بررسي رفتار ژئوتكنيكي لايه هاي زير سطحي شهر اروميه با استفاده از روش لرزه نگاري مهندسي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.