• نام و نام خانوادگی
  • فرنوش حاجی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (22)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)
پروژه های تحقیقاتی (11)
پایان نامه ها (20)
دروس تدریس شده (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرنوش حاجی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-کالج دانشگاه فنی نفت ومعدن لئوبن/اتریش.

2-کارشناسی در رشته مهندسی زمین شناسی کار بردی از دانشگاه فنی نفت و معدن لئوبن/اتریش.

3-کارشناسی ارشد در رشته مهندسی زمین شناسی کار بردی از دانشگاه فنی نفت و معدن لئوبن/اتریش.

4-دکتری تخصصی در اکتشاف سنگهای رسوبی از دانشگاه فنی نفت ومعدن لئوبن/اتریش.
مقالات ژورنال (22)

1-Hosnieh Nazar, Masoud Esmailzadeh, Farnusch Hajizadeh, Farshad Joulidehsar, 2021, Three-dimensional inversion of magnetic data using compaction constraint: a case study-Sharif Kandi, West Iran,Arabian Journal of Geosciences, 14:1391.

2-Hosnie Nazari, Behnam Taghavi, Farnusch Hajizadeh, 2021, Groundwater salinity prediction using adaptive neuro-fuzzy inference system methods: a case study in Azarshahr, Ajabshir, and Maragheh plains, Iran,Environmental Earth Sciences, 80:152.

3-Hosein Chatrayi, Farnusch Hajizadeh, Behnam Taghavi, 2021, Identification of Subsurface Structures and Dynamic Moduls Determination Based on Downhole Seismic Surveys (Case Study),Geotechnical and Geological Engineering.

4-.

5-حسینه نظری˛مژگان دهقانی˛ فرنوش حاجی زاده˛ احمد عباس نژاد، 1399، کاربرد روش ANFIS-FCM در دراکتشاف معادن گچ شوره مطالعه موردی: معدن گچ شوره انار، یافته های نوین زمین شناسی کاربردی.

6-Behnam Taghavi, Farnusch Hajizadeh, Rana Khaleghi, 2016, Subsurface Layers Modeling and Ground Water Studies in Kivi Plain by Geoelectric, Hydrology Current Research.

7-Soheyl Pourreza, Farnusch Hajizadeh, 2019, SIMULATION OF A SALT DOME USING 2D LINEAR AND NONLINEAR INVERSE MODELING OF RESIDUAL GRAVITY FIELD DATA, Bulletin of the Mineral Research and Exploration.

8-Hajizadeh, F., 2001, Kurzfassung von Doktorarbeit,,Austria.

9-Hajizadeh F.,Prochaska W.,Ebener F., 2002, Fluid charakteristika bei der Dolomitisierung von Wettersteinkalken,Austria, BHM.

10-Prochaska W., Hajizadeh F., , 2002, Fluid untersuchungen an der Magnesit mineralisation Kaswassergraben bei Hieflau/Steiermark, ,Austria, Sitzung berichte der Oesterreichen Akademie der Wissenschaften.

11-Hajizadeh F., 2008, Geochemische Untersuchungen der Dolomitmineralisation der Mila-Formation bei Khantakhti, Suedlich von Salmas, Westaserbaitschan Iran,,Austria, BHM.

12-Hajizadeh F., 2010, Schwermetallbelastungen durch den Historischen Bergbau im Kerman Sued Iran,Austria, Journal of Alpine Geology.

13-فرنوش حاجی زاده، هادی ابراهیمی سوخته کوهی، افشار ضیاء ظریفی، 1393، مدلسازی آنومالی عناصر پرتوزا به وسیله داده های اکتشافی در محدوده 1:50000 سلماس (مطالعه موردی)،ایران، مجله علوم وفنون هسته ای.

14-Hajizadeh F., 2015, Investigation of genesis of Dolomites of Mila Formation with solute Chemistry of Inclusion Fluids in Zageh area (North of Khoy), West-Azarbaidjan province.,Iran, Engineering Research Journal.

15-Hajizadeh F. , Mirzaee Nezhad A., 2015, Check Subsurface Layer of Orumiyeh City by using seismic,Iran, Mathematics and Technology.

16-Hajizadeh F. , Akhondi S.R., 2016, Determining Aquifers and Bedrock of Gaen Plain by Resistance Measurement Method,Iran, Modern Applied Science.

17-Hajizadeh F. , Akhondi S.R., 2016, Checking the Cain Plain Subsurface layers (South of Birjand) by Remote sensing,Iran, Modern Applied Science.

18-حسن مومیوند، سیده هدی معدنی، فرنوش حاجی زاده، میر علی محمدی، 1395، بررسی پارامترهای معیار شکست (راماموتی-هوک) در سنگ آهک یکپارچه و درزه دار ،ایران، مجله مهندسی معدن.

19-Taghavi B., Hajizadeh F., Khaleghi R. , 2016, Subsurface Layers Modeling and Ground Water Studies in Kivi Plain by Geolectric ,Iran, Hydrology Current Research.

20-Rahimi H., Asghari O., Hajizadeh F.,, 2018, Selection of Optimal Thresholds for Estimation and Simulation Based on Indictor Values of Highly Skewed Distributions Ore Data,Iran, Natural Resources Research.

21-Rahimi H., Asghari O., Hajizadeh F., Meysami F., 2018, Investigation of linear and non-linear estimation methods in highly-skewed gold distribution,Iran, Journal of Mining and Environment.

22-Taghavi B., Hajizadeh F., Abbasi M., 2018, Geoelectrical Imaging Surveys used for Pre-Investigation and Subsurface Layers modeling at a water Transfer (case study),Iran, Journal of Engineering and Applied.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)

1-حسینه نظری، بهنام تقوی،فرنوش حاجی زاده، 1399، بررسی هدایت الکتریکی آب زیرزمینی با استفاده از روش هوشمند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه،دومین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم، دانشگاه بین المللی امام حمینی.

2-حسنیه نظری، شاهو رضایی، فرنوش حاجی زاده، 1399، تخمین عناصر مس با استفاده از داده های رسوبات آبراهه ای و بهره گیری از روش سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (ANFIS) ) (مطالعه موردی)،سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین .

3-حسن فیضی انهر،فرنوش حاجی زاده،سهیلا اصلانی، 1399، مدلسازی سه بعدی داده های مغناطیسی کانسار تیتانیوم غازان،غرب ارومیه،سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین .

4-حسنیه نظری، شاهو رضایی، فرنوش حاجی زاده، 1399، تخمین عیار روی با استفاده از داده های رسوبات آبراهه ای و بهره گیری از روش سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (ANFIS) (مطالعه موردی)،سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین .

5-Shahou Rezaei, Farnusch Hajizadeh, Behnam Taghavi , 1399, Study of ground water and bedrock of Chardali plain using classical statistics method based on geoelectric data,چهارمین کنفرانس بین المللی پزوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی.

6-حسین چترایی، فرنوش حاجی زاده، بهنام تقوی، 1399، تعیین پارامترهای پتروفیزیکی بر مبنای کاوش های لرزه ای درون چاهی خط 2 متروی اصفهان،چهارمین مجمع توسعه فناوری، نمایشگاه و کنفرانس سالانه یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران.

7-رضا شاه نوسی˛ فرنوش حاجی زاده، 1398، بررسی خصوصیات مغناطیسی منطقه بر اساس روش های طیف توان شعاعی میانگین وفیلتر فراسو وهمچنین به کارگیری شبکه عصبی به منظور پیش بینی اکتشافی،سومین کنفرانس ملی علوم مهندسی.

8-حسینه نظری˛ فرنوش حاجی زاده، 1398، مروری برکاربرد اندازه گیری تنش بر جای سنگ با استفاده از شکاف هیدرولیکی در صنعت نفت و سد سازی ،نهمین کنفرانس بین المللی نفت˛گاز˛ پالایش وپتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط بین دولت˛ دانشگاه وصنعت.

9-حسینه نظری˛خدیجه فرخی نسب˛ مسعوداسمعیل زاده˛ فرنوش حاجی زاده˛حسن مومیوند، 1398، طبقه بندی مهندسی وتخمین پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگی ساختگاه سد بتنی وزنی،چهاردهمین همایش ملی علوم ومهندسی آبخیزداری ایران.

10- 2018، کاربرد تحلیل روشهای ساختاری وغیر ساختاری ژئواستاتیکی در جدا سازی سنگ کف با استفاده از داده های مقاومت ویژه،ENGINEERING SCIENCE AND SUSTTANTNABLE DEVELOPMENT.

11- 2018, The effect of fluid pressure on the pore volume comprebility of carbonate reservoir samples using hydrostatic pressure,18th Geophysics conference.

12- 1397، کاربرد مطالعه فیزیک سنگ در تعیین خصوصیات پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری،هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.

13- 1397، ضریب سیمان شدگی آزمایشگاهی به همراه برسی معادلات تجربی ارائه شده درسازند سروک،هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.

14- 1397، بررسی کاربرد کاوشهای مقاومت ویژه درمدل سازی ساختارهای زیر سطحی وبهینه سازی حفاری ژئوتکنیکی،کنفراتس عمران˛ معماری و شهر سازی کشور های جهان اسلام.

15- 2016, Assesment the number of threholds on tonnagegrade curve in IK estimation (Case study) Qolqoleh golddeposit (NW of Iran),Internationa lMine and Mining Industries congress and 6th Iranian Engineering conference.

16- 1395، تلفیق داده های ژئوالکتریکی˛دورسنجی وهیدرو ژئوشیمیایی برای بررسی نفوذ آب شور به آبخوانها (مطالعه موردی)،کنفرانس ملی پژوهش درعلوم زمین.

17- 1395، انتخاب بهترین روش اکتشافی وبهینه سازی حفاری اکتشافی برای کاهش اثرات تخریب زیست محیطی دراکتشاف محور انتقال آب (مطالعه موردی)،کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه ی معدن محیط زیست.

18- 1394، امکان سنجی وتعیین موقعیت احداث سد آب زیرزمینی حاجی قشلاق با استفاده از مطالعات ژئوفیزیکی،سی وچهارمین گرد همایی ودومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین.

19- 2010, Selenium Cycle in enviroments with regard to a Case Study,The first International symposium on medical geology.

20- 2014, Source Rock evaluation and Zonation in terms of Total Organic Carbon content in Kupal oil field,32National and the 1 International Geosciences Congress, اهواز,ایران.

21- 1390، ارزیابی میزان ذخیره معدن مس علی آباد یزد به روش های کلاسیک مقاطع، کریجینگ مقاطع و کیجینگ بلوکی و مقایسه نتایج آنها،پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

22- 1388، اهمیت بررسی ویژگیهای ژئو تکنیکی و ژئوشیمیایی پی سنگها در مطالعات مکان یابی لندفیل(مثال موردی)،سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

23- 1391، بررسی آب های زیرزمینی دشت بیجار با استفاده از سونداژ قائم الکتریکی،دومین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست91، تهران،ایران.

24- 1390، بررسی پی سنگهای یک لندفیل بوسیله متد با فرکانس خیلی پایین رادیویی (VLF) و ژئوالکتریک (مثال موردی)،پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

25- 1389، بررسی خصوصیات توده سنگ در مطالعات مکان یابی لندفیل ( مثال موردی)،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست.

26- 1389، بررسی خصوصیات توده سنگ در مطالعات مکان یابی لندفیل (مثال موردی)،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

27- 1390، بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی و ژئوتکنیکی پی سنگهای منطقه بند-الواق/ غرب ارومیه در رابطه با دفن مهندسی زباله ها،پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

28- 1387، بررسی خصوصیات لایه های زیر سطحی به کمک مطالعات ژئوفیزیکی برای جلوگیری از انتشار آلودگی های ناشی از باطله های معدنی،دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

29- 1387، بررسی رسوبات زیر سطحی یک لندفیل در منطقه آرنتال/اتریش به وسیله پرتو گاما،دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

30- 1386، بررسی ژئو شیمیایی سیالات در دولومیتهای سازند میلا در منطقه خان تختی - جنوب سلماس،یازدهمین همایش زمین شناسی انجمن زمین شناسی ایران.

31- 1384، بررسی ژئو شیمیایی سیالات درگیر در دولومیتهای سازند آهکی وتراشتاین در منطقه غرب رویته / اتریش،بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین.

32- 1387، بررسی ژئوشیمیائی سیالات درگیر در سیدریتهای منطقه جنوب اورال/روسیه،دومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور.

33- 1394، بررسی ساختارهای زیر سطحی وبهینه سازی حفاری های اکتشافی درتونل انتقال آب کانی سیب با استفاده از روش های ژئوالکتریکی و ژئوتکنیکی،دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک ومهندسی پی ایران، قم،ایران.

34- 1393، بررسی لایه های زیر سطحی شهر ارومیه با استفاده از لرزه نگاری،همایش ملی زمین شناسی واکتشاف منابع، شیراز،ایران.

35- 1387، بررسی لایه های سست و قابل ریزش زیر سطحی با روش گرانی سنجی میکرو گراویته،سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی.

36- 1385، بررسی متدهای مختلف برای دفع زباله های اتمی درکشورهای صنعتی،اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

37- 1389، بررسی محیط رسوبی به وسیله طیف سنجی پرتو گاما با یک مثال موردی،چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.

38- 1388، بررسی میزان هوازدگی سنگهای زیر سطحی در رابطه با دفن مهندسی-بهداشتی زباله ها(مطالعه موردی)،سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

39- 1389، بررسی نفوذ پذیری و تزریق پذیری در پی سنگهای یک لندفیل (مثال موردی)،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست.

40- 1389، بررسی نفوذپذیری و تزریق پذیری در پی سنگهای یک لندفیل (مثال موردی)،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

41- 1387، بررسی ویژگیهای ژئو تکنیکی کربناتهای سازند روته منطقه سرو/شمال غرب ارومیه به منظور تولید مصالح سنگ دانه ای سنگ کوهی،سومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور.

42- 1392، بکارگیری روش رادار نفوذی زمین (GPR)در شناسایی درزه ها وشکافها در پی سنگ یک لندفیل (مثال موردی)،اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست انرژی و صنعت پاک، تهران،ایران.

43- 1392، تخمین عمق سنگ بستر به کمک روش ژئومغناطیس در مطالعات مکان یابی لندفیل (مطالعه موردی)،اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست انرژی و صنعت پاک، تهران،ایران.

44- 1392، تعیین پارامتر های ژئومکانیکی پی سنگ با استفاده از روش لرزه ای در مکان یابی لندفیل (مثال موردی)،اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست انرژی و صنعت پاک، تهران،ایران.

45- 1393، تعیین سرعت موج برشی لایه های ساختگاه یک لندفیل با استفاده از روش لرزه نگاری مهندسی،هفتمین همایش ملی ونمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

46- 1391، تعیین لایه های آبدار و سنگ کف دشت قائن به روش مقاومت سنجی،چهارمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران91، بیرجند،ایران.

47- 1392، تعیین مقدار کل کربن آلی پابده و گورپی و ایلام در میدان نفتی کوپال با استفاده از تکنیک ?log R و شبکه های عصبی،هفدمین همایش انجمن زمن شناسی ایران و اولین نشست بین المللی کوهزاد زاگرس، تهران،ایران.

48- 1393، تعیین ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگی ساختگاه سد سیلوه،همایش ملی زمین شناسی واکتشاف منابع، شیراز،ایران.

49- 1390، شناسایی گسلها بوسیله داده های مغناطیس هوایی(مثال موردی)،اولین کنفرانس بین الملی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال، تبریز،ایران.

50- 1390، شناسایی گسلها بوسیله داده های مغناطیس هوائی (مثال موردی)،اولین کنفرانس بین الملی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسل های فعال، تبریز،ایران.

51- 1394، مدل سازی لایه های زیر سطحی وبررسی آبهای زیرزمینی دشت-کیوی-اردبیل با استفاده از روشهای ژئوالکتریکی وژئوتکنیکی،دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک ومهندسی پی ایران، قم،ایران.

52- 1386، مطالعات ژئوشیمیایی درباره سیالات درگیر بوسیله متد Crush and Leach برای شناخت ژنز کربناتهای منطقه لامراگ/اتریش،اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران.

53- 1384، مطالعات ژئوشیمیائی درباره سیالات درگیر در سنگهای منیزیتی ناحیه (فیچ/اطریش)،نهمین همایش انجمن زمین شناسی.

54- 1393، مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکترونیک در یک لندفیل (مثال موردی)،هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

55- 1390، مقایسه روش فرکتالی با روشهای متداول برای جدایش آمنومالی اورانیوم از زمینه در داده های ژئوفیزیکی هوابردی در برگه 1:50000 سلماس و تازه شهر، شمال غرب ارومیه،دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، خرم آباد،ایران.

56- 1390، مقایسه روش فرکتالی با روشهای متداول برای جدایش آنومالی اورانیوم از زمینه در داده های ژئوفیزیکی هوابردی در برگه 1:50000 سلماس و تازه شهر، شمال غرب ایران،دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، خرم آباد،ایران.

57- 1393، مقایسه روشهای آمار کلاسیک و فرکتالی در بررسی سنگ کف دشت شاهین دژ با استفاده از روش ژئوالکتریک،پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (11)

1-پروژه شماره No: 356IGCP اتریش دانشگاه نفت ومعدن لئوبن، 1995، بررسی اکتشافی معادن اتریش،اتریش.

2-پروژه شماره No: 443IGCP اتریش دانشگاه نفت ومعدن لئوبن، 1996، پی جویی و اکتشاف منیزیت و تالک در آلپ اتریش،اتریش.

3-پروژه شماره No:7732 بانک مرکزی اتریش/ دانشگاه نفت ومعدن لئوبن/اتریش، 1997، پی جویی و اکتشاف منیزیت در آلپ اتریش،اتریش.

4-پروژه داخلی دانشگاه نفت و معدن لئوبن/اتریش، 1997، بررسی اکتشافی دولومیتها و آهکهای غرب اتریش،اتریش.

5-پروژه داخلی دانشگاه نفت و معدن لئوبن/اتریش و کانادا، 1998، بررسی اکتشافی منیزیتها و دولومیتهای قسمتهای جنوبی کوههای راکی در کانادا،اتریش-کانادا.

6-پروژه داخلی دانشگاه نفت و معدن لئوبن/اتریش، 2000، بررسی اکتشافی کربناتهای کوههای آلپ اتریش،اتریش.

7- 1384، مطالعات ژئوشیمیایی درباره سیالات درگیر در سنگهای منیزیتی ناحیه (فیچ / اطریش)،دانشگاه ارومیه.

8- 1392، بررسی ژئوشیمیایی و پتروگرافی ماسه سنگ های منطقه بند-الواق/غرب ارومیه،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

9- 1388، بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی کربناتهای سازند روته منطقه سرو/شمال غرب ارومیه به منظور تولید مصالح سنگ دانه ای از سنگ کوهی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

10- 1387، بررسی ژئوشیمیایی سیالات درگیر در دولومیتهای سازند میلا در منطقه خان تختی - جنوب سلماس،دانشگاه ارومیه.

11-فرنوش حاجی زاده،دانشگاه ارومیه و شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی، 1390، بررسی تاثیر جهت یابی فراوانی و تعداد دسته ناپیوستگی های متقاطع در مقاومت سنگ تحت تنش های سه محوری،شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (20)

1-حسین چترایی، 1399، شناسایی ساختارهای زیر سطحی و تعیین پارامترهای پتروفیزیکی بر مبنای کاوشهای لرزه ای درون چاهی با استفاده از روش های آماری و هوش مصنوعی برای بهینه سازی حفاری های ژئوتکنیکی (مطالعه موردی)، استاد راهنما.

2-شاهو رضایی، 1398، بررسی و ارزیابی نتایج تلفیق مدل سازی پیشرو و وارون داده های ژئوالکتریکی و دور سنجی با استفاده از روشهای نرو فازی و شبکه های عصبی، استاد راهنما.

3-رضا شاه نوسی، 1398، بررسی لایه های زیر سطحی توسط گرانی، مغناطیس و دور سنجی و تلفیق و اعتبار سنجی آن با روش منطق فازی (مطالعه موردی)، استاد راهنما.

4-هانیه حسنعلی زاده، 1397، بررسی داده های چاه نگاری برای تعیین سرعت موج برشی به منظور تفسیر زمین شناسی منطقه.

5-عاطفه ارشادی گرگری، 1397، تعیین پارامترهای سرعت موج تراکمی حاصل از داده های درون چاهی در تفسیر زمین شناسی منطقه، استاد راهنما دوم.

6-معصومه رمضاني، 1390، مدل سازي كانسار مس علي آباد يزد با استفاده از تلفيق اطلاعات اكتشافي، ژئوشيميايي، ژئوفيزيكي و عيار سنجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-هادي ابراهيمي سوخته كوهي، 1390، تلفيق و تفسير داده هاي ژئوفيزيكي هوايي و دورسنجي به منظور اكتشاف اورانيوم، در محدوده 1:50000 سلماس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-صادق كياني خانيكي، 1392، تفسير داده هاي چاه پيمايي و تعيين همبستگي بين خود پذيري مغناطيسي و داده هاي آناليز شيميايي موجود در توده ي معدني سنگ آهن سنگان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سعيد رضا آخوندي، 1391، مدل سازي لايه هاي زير سطحي و مطالعه ي آب هاي زيرزميني دشت قاين با استفاده از روش ژئوالكتريك و روش هاي سنجش از دور و GIS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-كاوه حسن آبادي، 1391، مدل سازي لايه هاي زير سطحي و بررسي آب هاي زيرزميني دشت بيجار با استفاده از روش ژئوالكتريك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-هدي رضايي، 1392، تعيين مقدار كل كربن آلي سازند هاي گورپي و پابده در ميدان نفتي كوپال با استفاده از تكنيك ?Log R و شبكه هاي عصبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-مهسا حاجي حسينلو، 1392، بررسي داده هاي اكتشافي زمين شناسي، ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني سازي طلا در منطقه قره باغ اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما دوم.

13-آدين بيگدلي، 1392، بررسي داده هاي اكتشافي زمين شناسي، ژئوشيميايي، ژئوفيزيكي و دور سنجي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني سازي طلا در منطقه آق زيارت سلماس، شمال اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما دوم.

14-امين ميرزايي نژاد، 1393، بررسي رفتار ژئوتكنيكي لايه هاي زير سطحي شهر اروميه با استفاده از روش لرزه نگاري مهندسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-ساعد جمشيديان، 1393، مدل سازي لايه هاي زير سطحي و مطالعه آبهاي زيرزميني دشت شاهيندژ با استفاده از روش ژئوالكتريك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-بهنام تقوی، 1395، اکتشاف مسیر تونل انتقال آب دبر مبنای داده های ژئوالکتریکی، ژئومکانیکی و دور سنجی با استفاده از شبکه های مصنوعی (مطالعه موردی)، استاد راهنما.

17-هیمن رحیمی، 1396، مدل سازی و تخمین منبع معدنی کانسار طلای قلقله (جنوب سقز) با استفاده از روش های زمین آماری کریجینگ معمولی، کریجینگ شاخص میانه و کریجینگ احتمالی.

18-هادی نوجوان، 1396، بررسی آبهای زیرزمینی و تعیین کف با استفاده از مدل سازی لایه های زیر سطحی بر مبنای داده های ژئوالکتریکی و ژئومکانیکی (مطالعه موردی).

19-رضا محمدیان، 1397، تلفیق داده های ژئوالکتریکی و زئومکانیکی برای اکتشاف مسیر تونل انتقال آب (مطالعه).

20-کامران عبدالله زاده، 1397، بررسی کاربرد کاوش های مقاومت ویژه در مدل سازی ساختارهای زیر سطحی برای تعیین سنگ کف، مدیریت منابع آب زیر زمینی و مکان یابی جهت احداث سد های زیرزمینی (مطالعه موردی)، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (14)

1-فیزیک سنگ، دکتری.

2-روشهای نوین در اکتشاف، دکتری.

3-تحلیل داده های ژئوفیزیک اکتشافی، دکتری.

4-زمین شناسی مهندسی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

5-ژئوالکتریک، کارشناسی ارشد.

6-ژئومغناطیس، کارشناسی ارشد.

7-زمین آمار پیشرفته، کار شناسی ارشد.

8-چاه پیمایی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

9-ژئوفیزیک اکتشافی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

10-زمین شناسی مهندسی، کارشناسی.

11-سنگ شناسی، کارشناسی.

12-منابع نفت وگاز، کارشناسی.

13-زمین شناسی ساختاری، کارشناسی.

14-مبانی اکتشاف مواد معدنی، کارشناسی.