• نام و نام خانوادگی
  • فرنوش حاجی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل
  • f.hajizadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (39)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرنوش حاجی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-فرنوش حاجی زاده-ساعد رضا آخوندی, 2016, Checking the Cain plain Subsurface Layers (Southof Birjand) by Remote Sensing,Modern Applied Science.

2-فرنوش حاجی زاده-ساعدرضا آخوندی, 2016, Determining Aquifers and Bedrock of Qaen Plain by the Resistance Measurement Method,Modern Applied Science.

3-فرنوش حاجی زاده-امین میرزایی نژاد, 2015, CHECK SUBSURFACE LAYER OF ORUMIYEH CITY BY USING SEISMIC,Journal of Mathematics and Technology.

4-فرنوش حاجی زاده, 2015, Investigation of genesis of Dolomites of Mila Formation with Solute Chemistry of Inclusion Fluids in Zageh area (North of Khoy),West-Azarbaidjan province,Engineering Research Journal.

5- 2008, Geochemische Untersuchung der Dolomitmineralissation der Mila-Formation bei Khantakhti, Sudich von Salmas Westaserbaitschan,Iran,BHM.

6- 2001، Fluid charakteristika bei der Dolomitisierung Von Wettersteinkalken،BHM.

7- 2001، Kurzfassungvon Doktorarbeit،BHM.

8-فرنوش حاجی زاده?هادی ابراهیمی سوخته کوهی?افشار ضیاء ظریفی، 1393، مدل سازی ناهنجاری عناصر پرتوزای سلماس به وسیله ی داده های اکتشافی در محدوده ی 1:50000 (مطالعه موردی)،مجله علوم و فنون هسته ای.

9- 0، Schwermetallbelastungen Durch Den Historiscen Bergbau im Kerman/ Sud Iran،ournal of Alpine Geology.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (39)

1- 2010, Selenium Cycle in enviroments with regard to a Case Study,The first International symposium on medical geology.

2- 2014, Source Rock evaluation and Zonation in terms of Total Organic Carbon content in Kupal oil field,32National and the 1 International Geosciences Congress, اهواز,ایران.

3- 1390، ارزیابی میزان ذخیره معدن مس علی آباد یزد به روش های کلاسیک مقاطع، کریجینگ مقاطع و کیجینگ بلوکی و مقایسه نتایج آنها،پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

4- 1388، اهمیت بررسی ویژگیهای ژئو تکنیکی و ژئوشیمیایی پی سنگها در مطالعات مکان یابی لندفیل(مثال موردی)،سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

5- 1391، بررسی آب های زیرزمینی دشت بیجار با استفاده از سونداژ قائم الکتریکی،دومین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست91، تهران،ایران.

6- 1390، بررسی پی سنگهای یک لندفیل بوسیله متد با فرکانس خیلی پایین رادیویی (VLF) و ژئوالکتریک (مثال موردی)،پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

7- 1389، بررسی خصوصیات توده سنگ در مطالعات مکان یابی لندفیل ( مثال موردی)،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست.

8- 1389، بررسی خصوصیات توده سنگ در مطالعات مکان یابی لندفیل (مثال موردی)،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

9- 1390، بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی و ژئوتکنیکی پی سنگهای منطقه بند-الواق/ غرب ارومیه در رابطه با دفن مهندسی زباله ها،پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

10- 1387، بررسی خصوصیات لایه های زیر سطحی به کمک مطالعات ژئوفیزیکی برای جلوگیری از انتشار آلودگی های ناشی از باطله های معدنی،دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

11- 1387، بررسی رسوبات زیر سطحی یک لندفیل در منطقه آرنتال/اتریش به وسیله پرتو گاما،دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

12- 1386، بررسی ژئو شیمیایی سیالات در دولومیتهای سازند میلا در منطقه خان تختی - جنوب سلماس،یازدهمین همایش زمین شناسی انجمن زمین شناسی ایران.

13- 1384، بررسی ژئو شیمیایی سیالات درگیر در دولومیتهای سازند آهکی وتراشتاین در منطقه غرب رویته / اتریش،بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین.

14- 1387، بررسی ژئوشیمیائی سیالات درگیر در سیدریتهای منطقه جنوب اورال/روسیه،دومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور.

15- 1394، بررسی ساختارهای زیر سطحی وبهینه سازی حفاری های اکتشافی درتونل انتقال آب کانی سیب با استفاده از روش های ژئوالکتریکی و ژئوتکنیکی،دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک ومهندسی پی ایران، قم،ایران.

16- 1393، بررسی لایه های زیر سطحی شهر ارومیه با استفاده از لرزه نگاری،همایش ملی زمین شناسی واکتشاف منابع، شیراز،ایران.

17- 1387، بررسی لایه های سست و قابل ریزش زیر سطحی با روش گرانی سنجی میکرو گراویته،سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی.

18- 1385، بررسی متدهای مختلف برای دفع زباله های اتمی درکشورهای صنعتی،اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

19- 1389، بررسی محیط رسوبی به وسیله طیف سنجی پرتو گاما با یک مثال موردی،چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.

20- 1388، بررسی میزان هوازدگی سنگهای زیر سطحی در رابطه با دفن مهندسی-بهداشتی زباله ها(مطالعه موردی)،سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

21- 1389، بررسی نفوذ پذیری و تزریق پذیری در پی سنگهای یک لندفیل (مثال موردی)،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست.

22- 1389، بررسی نفوذپذیری و تزریق پذیری در پی سنگهای یک لندفیل (مثال موردی)،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

23- 1387، بررسی ویژگیهای ژئو تکنیکی کربناتهای سازند روته منطقه سرو/شمال غرب ارومیه به منظور تولید مصالح سنگ دانه ای سنگ کوهی،سومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور.

24- 1392، بکارگیری روش رادار نفوذی زمین (GPR)در شناسایی درزه ها وشکافها در پی سنگ یک لندفیل (مثال موردی)،اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست انرژی و صنعت پاک، تهران،ایران.

25- 1392، تخمین عمق سنگ بستر به کمک روش ژئومغناطیس در مطالعات مکان یابی لندفیل (مطالعه موردی)،اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست انرژی و صنعت پاک، تهران،ایران.

26- 1392، تعیین پارامتر های ژئومکانیکی پی سنگ با استفاده از روش لرزه ای در مکان یابی لندفیل (مثال موردی)،اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست انرژی و صنعت پاک، تهران،ایران.

27- 1393، تعیین سرعت موج برشی لایه های ساختگاه یک لندفیل با استفاده از روش لرزه نگاری مهندسی،هفتمین همایش ملی ونمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

28- 1391، تعیین لایه های آبدار و سنگ کف دشت قائن به روش مقاومت سنجی،چهارمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران91، بیرجند،ایران.

29- 1392، تعیین مقدار کل کربن آلی پابده و گورپی و ایلام در میدان نفتی کوپال با استفاده از تکنیک ?log R و شبکه های عصبی،هفدمین همایش انجمن زمن شناسی ایران و اولین نشست بین المللی کوهزاد زاگرس، تهران،ایران.

30- 1393، تعیین ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگی ساختگاه سد سیلوه،همایش ملی زمین شناسی واکتشاف منابع، شیراز،ایران.

31- 1390، شناسایی گسلها بوسیله داده های مغناطیس هوایی(مثال موردی)،اولین کنفرانس بین الملی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال، تبریز،ایران.

32- 1390، شناسایی گسلها بوسیله داده های مغناطیس هوائی (مثال موردی)،اولین کنفرانس بین الملی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسل های فعال، تبریز،ایران.

33- 1394، مدل سازی لایه های زیر سطحی وبررسی آبهای زیرزمینی دشت-کیوی-اردبیل با استفاده از روشهای ژئوالکتریکی وژئوتکنیکی،دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک ومهندسی پی ایران، قم،ایران.

34- 1386، مطالعات ژئوشیمیایی درباره سیالات درگیر بوسیله متد Crush and Leach برای شناخت ژنز کربناتهای منطقه لامراگ/اتریش،اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران.

35- 1384، مطالعات ژئوشیمیائی درباره سیالات درگیر در سنگهای منیزیتی ناحیه (فیچ/اطریش)،نهمین همایش انجمن زمین شناسی.

36- 1393، مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکترونیک در یک لندفیل (مثال موردی)،هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

37- 1390، مقایسه روش فرکتالی با روشهای متداول برای جدایش آمنومالی اورانیوم از زمینه در داده های ژئوفیزیکی هوابردی در برگه 1:50000 سلماس و تازه شهر، شمال غرب ارومیه،دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، خرم آباد،ایران.

38- 1390، مقایسه روش فرکتالی با روشهای متداول برای جدایش آنومالی اورانیوم از زمینه در داده های ژئوفیزیکی هوابردی در برگه 1:50000 سلماس و تازه شهر، شمال غرب ایران،دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، خرم آباد،ایران.

39- 1393، مقایسه روشهای آمار کلاسیک و فرکتالی در بررسی سنگ کف دشت شاهین دژ با استفاده از روش ژئوالکتریک،پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1- 1384، مطالعات ژئوشیمیایی درباره سیالات درگیر در سنگهای منیزیتی ناحیه (فیچ / اطریش)،دانشگاه ارومیه.

2- 1392، بررسی ژئوشیمیایی و پتروگرافی ماسه سنگ های منطقه بند-الواق/غرب ارومیه،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

3- 1388، بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی کربناتهای سازند روته منطقه سرو/شمال غرب ارومیه به منظور تولید مصالح سنگ دانه ای از سنگ کوهی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

4- 1387، بررسی ژئوشیمیایی سیالات درگیر در دولومیتهای سازند میلا در منطقه خان تختی - جنوب سلماس،دانشگاه ارومیه.

5-فرنوش حاجی زاده،دانشگاه ارومیه و شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی، 1390، بررسی تاثیر جهت یابی فراوانی و تعداد دسته ناپیوستگی های متقاطع در مقاومت سنگ تحت تنش های سه محوری،شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (10)

1-معصومه رمضاني، 1390، مدل سازي كانسار مس علي آباد يزد با استفاده از تلفيق اطلاعات اكتشافي، ژئوشيميايي، ژئوفيزيكي و عيار سنجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-هادي ابراهيمي سوخته كوهي، 1390، تلفيق و تفسير داده هاي ژئوفيزيكي هوايي و دورسنجي به منظور اكتشاف اورانيوم، در محدوده 1:50000 سلماس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-صادق كياني خانيكي، 1392، تفسير داده هاي چاه پيمايي و تعيين همبستگي بين خود پذيري مغناطيسي و داده هاي آناليز شيميايي موجود در توده ي معدني سنگ آهن سنگان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سعيد رضا آخوندي، 1391، مدل سازي لايه هاي زير سطحي و مطالعه ي آب هاي زيرزميني دشت قاين با استفاده از روش ژئوالكتريك و روش هاي سنجش از دور و GIS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-كاوه حسن آبادي، 1391، مدل سازي لايه هاي زير سطحي و بررسي آب هاي زيرزميني دشت بيجار با استفاده از روش ژئوالكتريك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-هدي رضايي، 1392، تعيين مقدار كل كربن آلي سازند هاي گورپي و پابده در ميدان نفتي كوپال با استفاده از تكنيك ?Log R و شبكه هاي عصبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-مهسا حاجي حسينلو، 1392، بررسي داده هاي اكتشافي زمين شناسي، ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني سازي طلا در منطقه قره باغ اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-آدين بيگدلي، 1392، بررسي داده هاي اكتشافي زمين شناسي، ژئوشيميايي، ژئوفيزيكي و دور سنجي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني سازي طلا در منطقه آق زيارت سلماس، شمال اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-ساعد جمشيديان، 1393، مدل سازي لايه هاي زير سطحي و مطالعه آبهاي زيرزميني دشت شاهيندژ با استفاده از روش ژئوالكتريك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-امين ميرزايي نژاد، 1393، بررسي رفتار ژئوتكنيكي لايه هاي زير سطحي شهر اروميه با استفاده از روش لرزه نگاري مهندسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.