• نام و نام خانوادگی
  • محسن حاجی حسنی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محسن حاجی حسنی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-محسن حاجی حسنی, 2015, Application of several non?linear prediction tools for estimating uniaxial compressive strength of granitic rocks and comparison of their performances,Engineering with Computers.

2-Mohsen Hajihassani, Danial Jahed Armaghani, Masoud Monjezi, Edy Tonnizam Mohamad, Aminaton Marto, 2015, Blast-induced air and ground vibration prediction: a particle swarm optimization-based artificial neural network approach,Environmental Earth Science.

3-محسن حاجی حسنی, 2015, Indirect measure of thermal conductivity of rocks through adaptive neuro-fuzzy inference system and multivariate regression analysis,Measurement.

4-محسن حاجی حسنی, 2014, Indirect measure of shale shear strength parameters by means of rock index tests through an optimized artificial neural network,Measurement.

5-Mohsen Hajihassani, Danial Jahed Armaghani, Aminaton Marto, Edy Tonnizam Mohamad, 2014, Ground vibration prediction in quarry blasting through an artificial neural network optimized by imperialist competitive algorithm,Bulletin of Engineering Geology and the Environment.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1394، پارامترهای مؤثر در موفقیت و عدم موفقیت پروژه های تونلسازی ایران،دومین کنفرانس منطقه‌ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-Aminaton Marto, Mohsen Hajihassani, 1392, GROUND MOVEMENTS INDUCED BY TUNNELLING AND THEIR EFFECTS ON SURFACE STRUCTURES.