• نام و نام خانوادگی
  • عطا چیت ساز خویی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عطا چیت ساز خویی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1-Ata Chitsaz, Javad Hosseinpour, Mohsen Assadi, Faramarz ranjbar, Marc A. Rosen, 2017, Exergy assessment and optimization of a cogeneration system based on a solid oxide fuel cell integrated with a Stirling engine,energy conversion and management.

2-Ehsan Akrami, Ata Chitsaz, Pooria Ghamari and S. M. S. Mahmoudi, 2017, Energy and exergy evaluation of a tri-generation system driven by the geothermal energy,Journal of Mechanical Science and Technology.

3-Leyla Khania, S. Mohammad S. Mahmoudi , Ata Chitsaz, Marc A. Rosen, 1 January 2016, Energy and exergoeconomic evaluation of a new power/cooling cogeneration system based on a solid oxide fuel cell,Energy.

4-Ata Chitsaz, Javad Hosseinpour, Mohsen Assadi, 1 April 2017, Effect of recycling on the thermodynamic and thermoeconomic performances of SOFC based on trigeneration systems A comparative study,Energy.

5-Ehsan Akrami, Ata Chitsaz, Hossein Nami, S.M.S. Mahmoudi, 1 April 2017, Energetic and exergoeconomic assessment of a multi-generation energy system based on indirect use of geothermal energy,Energy.

6-مهندس علی صابری مهر- دکتر سید محمد سید محمودی- دکتر مرتضی یاری- دکتر عطا چیت ساز, 2015, Thermodynamic and exergoeconomic analysis of biogas fed solid oxide fuel cell power plants emphasizing on anode and cathode recycling: A comparative study,Energy conversion and management.

7-مهندس محسن صادقی- عطا چیت ساز خویی- سید محمد سید محمودی-Marc A. Rosen, 2015, Thermoeconomic optimization using an evolutionary algorithm of a trigeneration system driven by a solid oxide fuel cell,Energy.

8-دکتر عطا چیت ساز خویی- مهندس علی صابری- دکتر سید محمد سید محمودی, 2015, Exergoeconomic analysis of a trigeneration system driven by a solid oxide fuel cell,Energy conversion and management.

9-عطا چیت ساز خویی- دکتر سید محمد سید محمودی- Marc A. Rosen, 2015, Greenhouse gas emission and exergy analyses of an integrated trigeneration system driven by a solid oxide fuel cell,Applied Thermal Engineering.

10-دکتر فرامرز رنجبر-عطا چیت ساز خویی- سید محمد سید محمودی-شهرام خلیل آریا-Marc A. Rosen, 2014, Energy and exergy assessments of a novel trigeneration system based on a solid oxide fuel cell,Energy conversion and management.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 2015, Greenhouse gas emission and thermodynamic assessments of an integrated trigeneration system based on a SOFC driving a GAX absorption refrigeration system as a subsystem,2nd International Conference on Electrical, Mechanical, Computer and Mechatronics Engineerin ( ICE2015(, istanbul,Turkey.

2- 1394، بررسی عملکرد ترمودینامیکی چرخه ترکیبی جدید پیل سوختی اکسید جامد- تبرید جذبی گکس،ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، تهران،ایران.

3- 1394، بررسی عملکرد ترمودینامیکی سیستم ترکیب غیر مستقیم پیل سوختی اکسید جامد- توربین گازی- مولد آب داغ،سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی ایران، تهران،ایران.

4- 1394، تحلیل ترمودینامیکی و مقایسه اثر ریفورم داخلی و خارجی سوخت متان در پیل سوختی اکسید جامد بر عملکرد کلی یک سیستم تولید همزمان SOFC و بازیاب گرما از دیدگاه انرژی،سومین کنفرنس هیدروژن و پیل سوختی، تهران،ایران.

5- 1394، مقایسه اثر ریفورم داخلی و خارجی متان بر عملکرد کلی یک سیستم تولید همزمان بر پایه پیل سوختی اکسید-جامد،سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی ایران، تهران،ایران.