• نام و نام خانوادگی
  • مهدی چهل امیرانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق مخابرات
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (25)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی چهل امیرانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق مخابرات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1392، تحلیل تصویر با استفاده از ساختار پیکسل های شش ضلعی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (25)

1-رضا مجرد حمزه اي، 1394، جستجوي برنامه براي طبقه بندي باينري با استفاده از تبريد شبيه سازي شده وكاربرد آن در تشخيص لبه براي تصاوير ديجيتال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-احمد اميراولاد، 1394، طبقه بندي بافت با استفاده از الگوهاي انرژي محلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-الميرا خليلي پير مراد، 1394، طراحي و اجراي سيستم تشخيص هويت بر مبناي تحليل تصاوير عنبيه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-اردشير نوروزي، 1394، دسته بندي تصاوير با استفاده از يك شبكه كانولوشني عميق چند مقياسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سينا فردي پور، 1394، تاييد امضاي بر خط، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سعيد ميرزايي، 1394، پياده سازي يك الگوريتم تشخيص لبه بر پايه تبديل موجك RCWF در تصاوير سار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-شلير سعادتي، 1393، تشخيص دستكاري تصاوير ديجيتال به روش copy-move با استفاده از تبديل ويولت dyadic، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-معصومه يوسفي، 1393، طبقه بندي سرطان بر اساس فناوري ريزآرايه با استفاده از انتخاب ژن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-ابوذر احمدي، 1392، استفاده از تبديل ويولت چرخشي براي استخراج ويژگي در طبقه بندي و تشخيص سرطان سينه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-جمال الدين زارعي، 1392، تركيب تبديل هاي متعامد كرنل، موجك و كرولت براي تشخيص سرطان سينه در تصاوير ماموگرام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-فرزاد نصيري، 1392، ارائه يك الگوريتم به منظور تشخيص تغيير تصوير ديجيتال در اثر copy-move، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-حميد غفاري، 1392، شناسايي چهره با استفاده از ويژگيهاي LBP بر اساس LDA خاص هر كلاس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سديد سهامي، 1390، تحليل سيگنالهاي دو بعدي با استفاده از تابع همبستگي طيفي و كاربرد آن در تحليل بافت تصوير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-سارا ميهن دوست، 1390، بررسي وجود ناهمساني در سيگنالهاي مغز و قلب و كاربرد آن در طبقه بندي با مدل تعميم يافته خود رگرسيون واريانس شرطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-محمد قنبريان، 1390، بازيابي تصاوير بافتي بر اساس ويژگيهاي منتجه از تبديل كانتورلت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-كرامت دانشيان، 1390، بازيابي تصاوير شكلي با استفاده از تركيب ويژگي مبتني بر ممانهاي هيو و ويژگيهاي تركيبي رادون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-مير مجيد فاخري، 1390، بازيابي تصاوير رنگي مبتني بر محتوا با استفاده از دانش رنگ و بافت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-مهدي زركوب، 1389، بازيابي تصاوير بافتي بر اساس تركيب ويژگي هاي منتجه از تبديل ويولت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-توحيد صدقي، 1389، تركيب ويژ گيهاي بافت و شكل در بازيابي تصاوير مبتني بر محتوا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-علي يونسي، 1391، شناسايي اثر كف دست با استفاده از فيلترهاي جهتي و چند دقتي و طرح مساوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-بهروز زالي ورگهان، 1391، بازشناخت عنبيه چشم بر پايه فيلترهاي چند جهتي و چند دقتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-حميد لطف زاد پاك، 1391، شناسايي مدولاسيونهاي ديجيتال به كمك خواص آماري با استفاده از گشتاورهاي مراتب بالا و كومولانها با بهره گيري از ساختارهاي سلسله مراتبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-نازيلا پناهي، 1391، واترماركينگ تصاوير ديجيتال در حوزه تبديل با استفاده از نظريه آشوب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-رقيه سليماني ثمرين، 1391، تطبيق اثر انگشت با استفاده از تصوير فركانسي و ساختارهاي محلي مثلثي ساخته شده از مينوشيا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-زهرا صدقي گمچي، 1391، تركيب ويژگيهاي شكلي و آماري حاصل از تابع همبستگي طيفي براي آناليز بافت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.