• نام و نام خانوادگی
  • باهره معروف
 • مدرک تحصیلی
  • دکترا
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی مواد
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (9)
کتاب های چاپ شده (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • باهره معروف
 • مدرک تحصیلی
 • دکترا
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی مواد
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-پسادکترا، مهندسی مکانیک،دانشگاه سیدنی (سیدنی، استرالیا).

2-دکترا، مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی شریف/ دانشگاه لی های (پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا).

3-کارشناسی ارشد، مهندسی مواد،دانشگاه تهران .

4-کارشناسی، مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی شریف.
مقالات ژورنال (9)

1-M. Rahvar, G. A. Lakalyyeh, R. F. Majidi, I. Harririan, B. T. Marouf, H. Ghanbari, 2018, Efficacy and Safety of Micro/Nanostructured Polymeric Coatings for Drug Eluting Stents,J. Contemp. Med. Sci., 4, 170-175.

2-B. T. Marouf, R. A. Pearson, R. Bagheri, 2017, Modeling of Stiffening and Strengthening in Nano-Layered Silicate/Epoxy,Inter. J. Eng., 30, 93-100.

3-B. T. Marouf, Y.-W. Mai, R. Bagheri, R. A. Pearson, 2016, Toughening of Epoxy Nanocomposites: Nano and Hybrid Effects,Polym. Rev., 56, 70-112.

4-B. T. Marouf, R. A. Pearson, R. Bagheri, 2009, Anomalous Fracture Behavior in an Epoxy-Based Hybrid Composites,Mater. Sci. Eng. A, 515, 49-58.

5-R. Bagheri, B. T. Marouf, R. A. Pearson, 2009, Rubber Toughened Epoxies: A Critical Review,Polym. Rev., 49, 201-225.

6-B. T. Marouf, R. Bagheri, R. A. Pearson, 2008, Observation of 2 Relaxation Peaks in a Nanoclay-Filled Epoxy,J. Mater. Sci., 43, 6992-6997.

7-B. T. Marouf, R. Bagheri, R. Mahmudi, 2008, Role of Interfacial Fracture Energy and Laminate Architecture on Impact Performance of Aluminum Laminates,Composites: Part A, 39, 1685-1693.

8-B. T. Marouf, R. Bagheri, 2007, Fracture Behavior of Multilayered Composites Under Impact Loading,Mater. Sci. Eng. A, 448, 20-24.

9-B. T. Marouf, R. Bagheri, R. Mahmudi, 2004, Effects of Number of Layers and Adhesive Ductility on Impact Behavior of Laminates,Mater. Lett., 58, 2721-2724.
کتاب های چاپ شده (2)

1-B. T. Marouf, R. Bagheri, 2016, Handbook of Epoxy Blends, "Chapter 14: Applications of Epoxy/Rubber Blends", J. Parameswaranpillai et al. (eds.), Springer, 1-28.

2-B. T. Marouf, R. Bagheri, 2010, Physical Properties and Applications of Polymer Nanocomposites, "Chapter 22: Physical Properties and Applications of Clay Nanofiller/Epoxy Nanocomposites", S. C. Tjong, Y.-W. Mai (eds.), Woodhead, 743-771.