• نام و نام خانوادگی
  • محمد حسین خان محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
کتاب های چاپ شده (3)
پایان نامه ها (27)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد حسین خان محمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-محمدحسین خان محمدی، 1393، فرضیه ای در باب پیوند شبدیز با آیین مهر،مجله مطالعات ایرانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان.

2-محمدحسین خان محمدی، 1393، بررسی عنصر پیرنگ در درمان آتش بدون دود،فصلنامه علمی پژوهشی زبانشناس (چهارزبانه).

3-محمدحسین خان محمدی، 1392، کمال انسان و انسان کامل در نظر شبستری،زبان و ادب فارسی نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز.

4-محمدحسین خان محمدی، 1388، بررسی عناصر داستانی در مرداثر محمود دولت آبادی"،فصلنامه ادبیات فارسی، 13،13.

5- 1388، بررسی مثل و تمثیل و اصطلاحات مربوط به آن در زبان فارسی،فصلنامه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.

6-محمدحسین خان محمدی، 1388، شیوه های زبانی شخصیت پردازی در داستانهای سیمین دانشور،مجله پژوهش علوم انسانی، 10،1.

7- 1387، شعر ناصر خسرو از منظر خرد گرایی،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- 1383، ادبیات انقلاب اسلامی از زبان وکلام حضرت امام،نگرشی تحلیلی بر ادبیات انقلاب اسلامی- ارومیه.

2- 1380، آذربایجان و دین و زبان آن،همایش تاریخی و ادبی فراق.

3- 1376، پروین در آیینه اشعار، باز شناخت سبک آذربایجانی و سیر تاریخی آن در شعر فارسی.

4- 1390، تحلیل شگردهای ساختاری روایی حکایت های فرعی کلیله ودمنه،ششمین همایش بین المللیانجمن ترویج زبان وادب فارسی، مازندران،ایران.

5- 1390، تحلیل ونقد داستان لیلی ومجنون نظامی،همایش ادبی فارسی نمود نظریه های مدرن در ادبیات کلاسیک، مهاباد،ایران.

6- 1391، تصویر انسان کامل در مثنوی وگلشن راز،حسام الدین چلبی و مثنوی معنوی، ارومیه،ایران.

7- 1386، تلمیح در اشعار خاقانی،همایش خاقانی شناسی.

8- 1381، حدیث محدث،همایش بزرگداشت استاد مرحوم دکتر محدث ارموی.

9- 1390، درجستجوی انسان کامل وکمال انسان،نخستین کنگره بین المللی حسام الدین چلبی، ارومیه،ایران.

10- 1391، عالم هستی از دید مولوی وشبستری،حسام الدین چلبی و مثنوی معنوی، ارومیه،ایران.

11- 1391، مرگ از دیدگاه مولانا،دومین کنگره بین الماللی تاثیر پذیری معاصران از مثنوی معنوی، ارومیه،ایران.

12- 1387، نمود تلمیح در دیوان خاقانی،خاقانی شناسی، ارومیه،ایران.

13- 1393، وحدت وجود از دیدگاه مولوی،سومین سمپوزیوم بین المللی مولانا پیام آور صلح و دوستی، ارومیه،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-محمدحسین خان محمدی، 1394، چشم اندازی بار ادبیات غنایی ایران.

2- 1384، علم بدیع آشنایی با آرایه های سخن.

3- 1380، آشنایی با عروض وقافیه.
پایان نامه ها (27)

1-ثريا محمود نژاد، 1392، بررسي مسائل اخلاقي در شعر اوحدي مراغه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-داريوش صائي منش، 1394، بررسي موسيقي كناري در ديوان فارسي شهريار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سميه راعي، 1393، بررسي موضوعي ديباچه هاي آثار منثور صوفيه از آغاز تا پايان قرن 8 هجري، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

4-اكرم دولتي سباب، 1393، سيري بر فولكور لرستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-پروين فيض اله زاده خويي، 1392، انعكاس آموزه هاي تعليمي در خمسه نظامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-خديجه رزقي، 1393، جامعه شناسي رمان كليدر محمود دولت آبادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-سكيه حاجي تبار، 1392، تحليل قراني تشابه وتقابل فيزيك وعرفان در مثنوي مولوي و گلشن راز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-هاجر بي بي بيكدر، 1394، بررسي اصطلاحات عرفاني مرصادالعباد و مقايسه آن با مصباح الهدايه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-رباب باقري، 1391، انعكاس تصاوير آب وآيينه در اشعار بيدل دهلوي وسهراب سپهري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-محسن نجفي، 1391، مقايسه ناصر خسرو وپروين اعتصامي ار ديدگاه ادبيات تعليمي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-فرحناز وحيد وحدت طلب، 1391، بررسي ارزش هاي تعليمي ادبيات نمايشي با تكيه بر ساختار زيبايي شناختي از مشروطه تا انقلاب اسلامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-بهزاد زارع زاده، 1391، بررسي ساختار داستانهاي علي اشرف درويشيان در دو مجموعه از اين ولايت و همراه آهنگهاي بابام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مهدي شهابي، 1391، بررسي عناصر طبيعت در آثارتاثير گذار سه شاعر اصيل آذربايجاني ( شهريار ، اميني ، صلاحي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-مرتضي سيدي، 1391، نقد وتحليل اشعار قيصر امين پور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-پيروز ميرزاده، 1391، زيبايي شناسي در اشعار صفارزاده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-ميثم جعفريان هريس، 1391، ابعاد شاعرانگي حافظ شاعر گزينش ها وانگيزش ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-پريسا اختياري، 1391، بررسي تطبيقي عناصر داستاني در دورمان خانه ادريسي ها نوشته غزاله عليزاده وطوبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-مريم اسد پور، 1390، تاثر مرزبان نامه از احاديث وروايات با تكيه بر نهج البلاغه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-مريم اسدپور، 1390، تاثير مرزبان نامه ازاحاديث وروايات باتكيه برنهج البلاغه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-بهزادزارع زاده، 1390، بررسي ساختار داستانهاي علي اشرف درويشيان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-زينب طاهري روشتي، 1390، نمود جلوه هاي سبك هندي دراشعار درهي معيري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-پريسا اختياري، 1390، بررسي تطبيقي عناصر داستاني دردورمان خانه ادريسي ها نوشته غزاله عليزاده وطوبي ومعناي شب نوشته شهرنوش پارسي پور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-سيد محمد علي پور سيدعلي كوه كمر، 1392، بررسي عناصر بومي و منطقه اي در اشعار گلچين گيلاني وشيون فومني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-محمد ميرزايي، 1393، آيين شهرياري و مملكتداري در مرزبان نامه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-خديجه وصفي، 1393، بررسي اوضاع اجتماعي وسياسي در آثار دهخدا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-احمد آريان پور، 1393، جايگاه زن در شعر شعراي آذربايجان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-سيد محمد پور سيد علي پور كوه كمر، 1392، بررسي عناصر بومي ومنطقه اي دراشعار گلچين گيلاني وشيون فومني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.