• نام و نام خانوادگی
  • حامد پاشازاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
  • h.pashazadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حامد پاشازاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-Yousof Gheisari, Hamed Pashazadeh, Jamal Teimournezhad, and Abolfazl Masoumi, 2014, Weld defect formation in FSWed coppers,Journal of Materials Engineering and Performance.

2-Hamed Pashazadeh , Jamal Teimournezhad , Abolfazl Masoumi, 2014, Numerical investigation on the mechanical, thermal, metallurgical and material flow characteristics in friction stir welding of copper sheets with experimental verification,Materials and Design.

3-Hamed Pashazadeh · Yousof Gheisari · Mohsen Hamedi, 2014, Statistical modeling and optimization of resistance spot welding process parameters using neural networks and multi-objective genetic algorithm,Journal of Intelligent Manufacturing.

4-H. Pashazadeh, A. Masoumi, J.Teimournezhad, 2013, A 3D numerical model to investigate mechanical, thermal and material flow characteristics in friction stir welding of copper sheets,International Journal of Automotive Engineering.

5-Hamed Pashazadeh, Abolfazl Masoumi and Jamal Teimournezhad, 2013, A study on material flow pattern in friction stir welding using finite element method,Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture.

6-Hamed Pashazadeh , Abolfazl Masoumi, Jamal Teimournezhad, 2013, Numerical modelling for the hardness evaluation of friction stir welded copper metals,Materials and Design.

7-Ramin Hashemi, Hamed Pashazadeh, and Mohsen Hamedi, 2012, An Incrementally Coupled Thermo-Electro-Mechanical Model for Resistance Spot Welding,Materials and Manufacturing Processes.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- 1394، بررسی عددی فرایند جوشکاری نقطه ای به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار ANSYS،کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران،ایران.

2- 1394، بهینه سازی زمان پرداخت سره در جوشکاری مقاومتی نقطه ای،کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع، تهران،ایران.

3- 1394، تحلیل حرارتی فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای در نرم افزار ANSYS بر اساس روش اجزای محدود،سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، تهران،ایران.