• نام و نام خانوادگی
  • هادی بهادری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (42)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (63)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (10)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (61)
دروس تدریس شده (3)
جوایز و افتخارات (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هادی بهادری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- کارشناسی مهندسی عمران - عمران از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1379.

2- کارشناسی ارشد خاک و پی از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1381 .

3- دکتری ژئوتکنیک لرزه از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1387 .
مقالات ژورنال (42)

1-هادی بهادری، امین خلیلی، 1398، بررسی تأثیر شکل موج بارگذاری بر روی پارامترهای دینامیکی مخلوط ماسه- پودر لاستیک با استفاده از آزمایش‌های میز لرزه،نشریه علمی پژوهشی عمران مدرس، دوره 19، شماره 6.

2-پویا نقشین، هادی بهادری، عباس اسلامی حقیقت، 1399 ، شناسایی و استخراج امواج ریلی از شتاب¬نگاشت های سه مولفه ای براساس مشخصات قطبیدگی در حوزه زمان - فرکانس،نشریه علمی-پژوهشی پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی، دوره 6، شماره 2 صفحه 275-287.

3-پویا نقشین، سیدهادی بهادری، عباس اسلامی حقیقت، 1399، استخراج امواج ریلی زلزله های ایران با استفاده از سه مولفه شتاب نگاشت در حوزه زمان - فرکانس،فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله، دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25 زمستان 1399 صفحه 15-32.

4-هادی بهادری، امین خلیلی، 1399، تأثیر شکل موج و فرکانس بارگذاری بر روی پارامترهای دینامیکی خاک‌های ماسه‌ای خشک با استفاده از آزمایشات میز لرزه،نشریه زمین شناسی مهندسی، جلد ۱۴ شماره ۲ صفحات ۲۲۳-۲۵۲.

5-مهدی کوکلانی فر، ابراهیم حق شناس، محسن کمالیان، هادی بهادری، 1399، بررسی اثر ساختگاه در حاشیه حوزه رسوبی از طریق پردازش های میکروترمور و تحلیل های عددی یک بعدی و دو بعدی،فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله، دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24 صفحه 53-68.

6-هادی بهادری، روح اله فرضعلی زاده، 1397، تاثیر پودر لاستیک بر رفتار دینامیکی و مقاومت روانگرایی ماسه های اشباع،نشریه زمین شناسی مهندسی ، جلد ۱۲ شماره ۳ صفحات ۴۳۹-۴۵۸.

7-هادی بهادری، امین خلیلی، 1399، بررسی تأثیر فرکانس‌بارگذاری بر روی پارامترهای دینامیکی مخلوط ماسه - پودر‌لاستیک با استفاده از آزمایش‌های میز‌لرزه،نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 52، شماره 6 صفحه 4-4.

8-هادی بهادری، آراز هاشمی نژاد، مریم برانی، امجد کریمی، 1396، مکان یابی بهینه محل اسکان موقت پس از زلزله (مطالعه موردی : شهر مهاباد)،مجله علمی پژوهشی مخاطرات محیط طبیعی، دوره 6 شماره 13، ص 142-109..

9-امین خوشروش، هادی بهادری، علیرضا مناف پور، 1393، بررسی عملکرد خاکستر لجن فاضلاب با و بدون نانو ذرات سیلیس در خواص مصالح پایه سیمانی خود تراکم،فصلنامه علمی پژوهشی آب و فاضلاب.

10-پیام حسینی، هادی بهادری، ابراهیم اسلامی، سیاوش وحیدی، 1389، بررسی اثر نسبت های پایین مقدار نانو ذرات جایگزین شده با سیمان کاهش یافته در بتن های پر مقاومت (بررسی ویژگی های مکانیکی و ریزساختاری)،دوفصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بتن.

11-هادی بهادری، قلی اسدزاده، 1388، ارزیابی عملکرد ستونهای شنی در کاهش خطرات ناشی از روانگرایی،نشریه علمی ترویجی پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله.

12-هادی بهادری، پیام حسینی و ابراهیم اسلامی، 1388، نقش نانوذرات در توسعه پایدار صنعت بتن،مجله علمی پژوهشی تحقیقات بتن.

13-Araz Hasheminezhad,Roohollah Farzalizadeh,Hadi Rahimi,Hadi Bahadori, 2022, Seismic Performance Assessment of Wall-Type Gravel and Rubber Drains in Liquefaction Mitigation of Sands,Bulletin of Earthquake Engineering.

14-Roohollah Farzalizadeh, Araz Hasheminezhad, Hadi Bahadori, 2021 , Shaking Table Tests on Wall-Type Gravel and Rubber Drains as a Liquefaction Countermeasure in Silty Sand,Elsevier, Geotextiles and Geomembranes, 49 (6), 1483-1494.

15-Pouya Naghshin, Hadi Bahadori, 2021, Automatic Extraction of Retrograde and Prograde Rayleigh Waves from Three-Component Earthquake Signals in Different Depths of Earth  ,Elsevier, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 147, 106800.

16-Soheil Ghadr, Alireza Samadzadeh, Hadi Bahadori, Brendan Christopher O’Kelly, Arya Assadi-Langroudi, 2021, Liquefaction resistance of silty sand with ground rubber additive,International Journal of Geomechanics , Volume 21 Issue 6 .

17-Soheil Ghadr, Arya Assadi-Langroudi, Ching Hung, Brendan C O’Kelly, Hadi Bahadori, Taher Ghodsi, 2020, Stabilization of Sand with Colloidal Nano-Silica Hydrosols,Applied Sciences, Volume 10 Issue 15 10.3390/app10155192 .

18-Soheil Ghadr, Alireza Samadzadeh, Hadi Bahadori,Arya Assadi-Langroudi, 2020, Liquefaction resistance of fibre-reinforced silty sands under cyclic loading,Geotextiles and Geomembranes.

19-Alireza Mohammadi, Hadi Bahadori, 2020 (In press), Investigating the Effect of Particle Size on the Anisotropic Behavior of Saturated Sands, Using Hollow Cylindrical Torsional Shear Apparatus,AUT Journal of Civil Engineering.

20-Araz Hasheminezhad, Hadi Bahadori, 2020, On the Deep Soil Mixing Method in the Mitigation of Liquefaction-induced Bearing Capacity Degradation of Shallow Foundations,Taylor & Francis, Geomechanics and Geoengineering: An International Journal.

21-Hadi Bahadori, Hooman Motamedi, Araz Hasheminezhad, Ramin Motamed, 2020, Shaking table tests on shallow foundations over geocomposite and geogrid-reinforced liquefiable soils,Elsevier, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 128, 105896.

22-Araz Hasheminezhad, Hadi Bahadori, 2020, Three Dimensional Finite Difference Simulation of Liquefaction Phenomenon,Taylor & Francis, International Journal of Geotechnical Engineering.

23-Soheil Ghadr, Hadi Bahadori and Arya Assadi-Langroudi, 2019, 5:23, Anisotropy in Sand–Fibre Composites and Undrained Stress–Strain Implications ,International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering.

24-Hadi Bahadori, Araz Hasheminezhad, Sakineh Alizadeh, 2020, The Influence of Natural Pozzolans Structure on Marl Soil Stabilization,Transportation Infrastructure Geotechnology, 7(1)-46-54.

25-Hadi Bahadori, Araz Hasheminezhad, Saeed Mohamadi asl, 2019 (in press), Stabilization of Urmia Lake Peat using Natural and Artificial Pozzolans ,Proceedings of the Institution of Civil Engineers (ICE) - Ground Improvement.

26-Hadi Bahadori, Amin Khalili, 2019, Effect of Loading Frequency on the Dynamic Properties of Sand-Tire‌ Mixture,Acta Geodynamica et Geomaterialia, vol. 16, no. 3.

27-Soheil Ghadr, Hadi Bahadori, 2019, vol 31, issue 11, Anisotropic behaviour of fibre reinforced sands,ASCE, Journal of Materials in Civil Engineering.

28-Araz Hasheminezhad, Hadi Bahadori, 2019, Seismic response of shallow foundations over liquefiable soils improved by deep soil mixing columns,Computers and Geotechnics, 110, 251-273 .

29-Gholi Asadzadeh Khoshemehr, Hadi Bahadori, 2019, Predictive models of the dominant period of site using artificial neural network and microtremor measurements: Application to Urmia, Iran,International Journal of Optimization in Civil Engineering, Volume 9, Issue 3,P. 395-410 .

30-Hadi Bahadori, Araz Hasheminezhad, Farshad Taghizadeh, 2018, 31(2): 04018363, Experimental Study on Marl Soil Stabilization using Natural Pozzolans,ASCE, Journal of Materials in Civil Engineering.

31-Hadi Bahadori, Roohollah Farzalizadeh, Ali Barghi, Araz Hasheminezhad, A comparative study between the gravel and rubber drainage columns for mitigation of liquefaction hazards,Elsevier, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 10 (2018) 924-934.

32-Hadi Bahadori, Payam Hosseini, 2018, Developing green cement paste by using binary and ternary cementitious blends of low pozzolanic sewage sludge ash and colloidal nanosilica (short-term properties),Springer, Asian Journal of Civil Engineering, 19(11), 501–511.

33-M.B. Effati Daryani, H. Bahadori & K.E. Daryani, 2017, Soil Probabilistic Slope Stability Analysis Using Stochastic Finite Difference Method,Modern Applied Science, Vol. 11, No. 4..

34-Siavash Manafi Khajeh Pasha, Hemanta Hazarika, Hadi Bahadori, Babloo Chaudhary, 2018, Dynamic behaviour of saturated sandy soil reinforced with non-woven polypropylene fibre,International Journal of Geotechnical Engineering, 12(1), 89-100.

35-Hadi Bahadori, Araz Hasheminezhad, Amjad Karimi, 2017, Development of an integrated model for seismic vulnerability assessment of residential buildings: Application to Mahabad City, Iran,Journal of Building Engineering, 12, 118-131. .

36-Hadi Bahadori, Roohollah Farzalizadeh, 2018, Volume 16, Issue 4, pp 395–408, Dynamic properties of saturated sands mixed with tyre powders and tyre shreds,International Journal of Civil Engineering.

37-H Bahadori, MS Momeni, 2016, ANN For Correlation Between Shear Wave Velocity Of Soil and Some Geotechnical Parameters,International Journal of Optimization in Civil Engineering , 6(3), 455-467.

38-Hadi Bahadori, Siavash Manafi, 2015, Effect of tyre chips on dynamic properties of saturated sands,International Journal of Physical Modelling in Geotechnics, Volume 15 Issue 3, pp. 116-128.

39-H. Bahadori, P. Hosseini, 2012, Reduction of cement consumption by the aid of silica nano-particles (investigation on concrete properties),Journal of Civil Engineering and Management, Volume 18, Issue 3, pp 416-425.

40-H Bahadori, A Ghalandarzadeh, 2010, Study of the cyclic behavior of saturated sand considering the effect of induced anisotropy,Civil Engineering Infrastructures Journal.

41-H. Bahadori, A. Ghalandarzadeh and I. Towhata, 2008, Effect of non plastic silt on the anisotropic behavior of sand,Soils and Foundations, Volume 48, Issue 4, pp 531-545 .

42-H. Bahadori, A. Ghalandarzadeh, 2006, Total Dissipated Energy Curve Analysis in Undrained Cyclically Loaded Saturated Sand,ASCE, Geotechnical Special Publication, Soil and Rock Behavior And Modelling, GeoShanghai International Conference .
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (63)

1-سجاد ملک محمدی، هادی بهادری، 1399، بررسی عملکرد ستون هاي زهکش شنی در ماسه تقویت شده با ژئوتکستایل و ژئوگرید در کاهش خطرات روانگرایی با استفاده از میز لرزه 1g،اولین کنفرانس محیط زیست، عمران، معماری و شهرسازی.

2-Abbas Eslami Haghighat ,Shahin Barzgary Sadaghiyani ,Hadi Bahadori ,Changiz Gheyratmand, November 11-13, 2019, Vertical impedance function of rigid strip footing over heterogeneous half-space with increasing strength with depth,8th International Conferences of Seismology and Earthquake Engineering, Tehran,Iran.

3-Hadi Bahadori, Amin Khalili , 2018, A Review of the effect of different parameters on the dynamic properties of the soils ,1st National Conference on Infrastructure Engineering.

4-Hadi Bahadori, Araz Hasheminezhad, 2016, Standard Penetration Test-Based Assessment of Seismic Soil Liquefaction Potential of Urmia, Iran ,5th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization (ISC’5), Gold Coast, Australia.

5-Roohollah Farzalizadeh , Hadi Bahadori, 2016, Investigation on the liquefaction behavior of saturated sand-tire powders mixture by shaking table,Third International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development.

6-Hadi bahadori - Siavash Manafi, 2012, Investigation On The Effect Of Tire Chips Sand Mixture In Reducing Liquefaction Potential Utilizing Shaking Table,9th International Congress on civil Engineering, Isfahan,Iran.

7-Hadi Bahadori-Hooman Motamedi, 2011, Effect of geogrid-geomembrane geocomposite foundation over liquefied sand,International Symposium on Deformation Characteristics of Geomaterials, Seoul, Kore.

8-Hadi Bahadori - Hooman Motamedi, 2011, AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF GEOGRID AND GEOGRID- GEOMEMBRANE GEOCOMPOSITE ON THE REDUCTION OF SETTLEMENT DUE TO LIQUEFACTION ,6th International Conference on seismology and Earthquake Engineering.

9-Hadi Bahadori - Gholi Asadzadeh, 2010, Evaluation of gravel drains effectiveness against liquefaction in shaking table utilizing energy method,5th Geotechnical Earthquake Engineering Conference, San Diego, USA.

10-H. Bahadori- A. Ahmadi- A. Ghalandarzadeh, 2007, Effect of Silt Content on the Anisotropic Behavior of Sand in cyclic loading,Proceeding of 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Greece.

11-A. Ghalandarzadeh - H. Bahadori, 2005, Effect of stress anisotropy on the cyclic behavior of saturated sand in undrained condition,proceeding of 16th international conference on soil mechanics and geotechnical engineering, Osaka, Japan.

12-Hadi Bahadori, 2005, Evaluation of The Liquefaction Potential Based on Energy Method,SECED young Geotechnical engineering conference, Bath, UK.

13-هادی بهادری، آراز هاشمی نژاد، 1397، ضوابط اجرایی استفاده از ژئوتکستایل ها در بهسازی بستر ضعیف زیرسازی های راه،اولین کنفرانس مهندسی زیرساخت ها.

14-ناهیده امینی طاژاندره، هادی بهادری، عباس اسلامی حقیقت، 1397، محاسبه فشار جانبی غیرفعال خاک با قانون جریان غیرهمبسته با روش خطوط مشخصه های تنش،اولین کنفرانس مهندسی زیرساخت ها.

15-رضا سراجی، هادی بهادری، 1395، تعیین طیف های خطر یکنواخت برای شرایط ساختگاهی مختلف در گستره ی شهر مهاباد و مقایسه آن با طیف طرح آیین نامه 2800 ایران،دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر.

16-هادی بهادری،میلاد نامور، 1395، تحلیل خطر زلزله و تعیین PGA شهر خوی،کنفرانس ملی عمران، معماری و شهرسازی.

17-پژمان رحیمی، هادی بهادری، 1395، مقایسه تاثیر انفجار سطحی و مدفون بر مخازن بتنی مدفون،چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری.

18-پژمان رحیمی، هادی بهادری، 1395، بررسی و تحلیل تاثیر انفجار سطحی بر مخازن بتنی مدفون،چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری.

19-اردلان باربد ، هادی بهادری، 1395، بررسی میزان تاثیر وزن مخصوص خاک برعملکرد فونداسیون های رادیه، رادیه شمع و گروه شمع توسط نرم افزار آباکوس،کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی.

20-پوریا طاهری، هادی بهادری،حمید شیرمحمدی، 1394، شناسایی و بررسی خرابی های عمده روسازی در منطقه سردسیر و تاثیر آن بر محور PCI محور (محور ارومیه- سرو)،نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

21-پوریا طاهری، هادی بهادری، عرفان نوری دلاور، علیرضا مهدوی، 1394، معرفی و بررسی روش قظعه بندی روسازی آسفالتی جهت مدیریت و نگهداری راه،کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری.

22-روح الله فرضعلی زاده - هادی بهادری، 1394، بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح با نوار لاستیک با استفاده از میز لرزه،دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی.

23-محمدباقر عفتی داریانی - هادی بهادری - خلیل عفتی داریانی، 1394، آنالیز اعتماد پذیری پایداری شیروانی های خاکی و مقایسه با روش طراحی حالت حدی مطابق آیین نامه یوروکد 7،دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

24-هادی بهادری - وفا حاجی نژاد - صهیب شهریاری، 1393، بررسی تاثیر دانسیته نسبی بر رفتار خاک های ماسه ای ومنحنی های حالت با آزمایش سه محوری،اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران.

25-امین خوشروش - هادی بهادری، 1393، تاثیر پوزولان طبیعی به همراه نانوسیلیس در خواص ملاتهای سیمانی،پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور.

26-هادی بهادری - عطار رجب پور، 1393، بررسی مقاومت روانگرایی زهکشی نشده ماسه ها ی سیلت دار توسط دستگاه سه محوری تناوبی،پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور.

27-هادی بهادری - نسترن مددی، 1393، بررسی عددی نتایج حاصل از تاثیر پارامترهای میرایی هیسترزیس و رایلی برروانگرایی خاک،پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور.

28-حامد هاشمی صنعتی - هادی بهادری، 1393، بررسی رفتارزهکشی نشده ماسه سیلت داربااستفاده ازپارامتر حالت،هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران.

29-توحید شیری- هادی بهادری، 1392، بررسی تاثیر سطح آب و تراکم خاک در رفتار لرزه ای چاه ها با استفاده از آزمایش های لرزه ای 1g،اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران.

30-هادی بهادری - حامد هاشمی صنعتی، 1392، بررسی تاثیر شاخص های ناپایداری در رفتار زهکشی نشده ماسه های سیلت دار،اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک.

31-حامد هاشمی صنعتی - هادی بهادری، 1392، بررسی شکست جریان در آزمایشهای زهکشی نشده خاکهای ماسه ای،اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک.

32-هوتن فخاریان - هادی بهادری - حسین پیرخراطی، 1392، تاثیر ژل میکروسیلیس در تثبیت خاک مارن،هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران.

33-هادی بهادری - مزدک عطری، 1391، بررسی اثر تنش برشی استاتیکی اولیه بر روی رفتار تناوبی زهکشی نشده، در ماسه های اشباع با استفاده از دستگاه سه محوری تناوبی،اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال.

34-حامد بابازاده هرزند - هادی بهادری، 1391، تعیین دانه بندی مناسب برای فیلتراسیون جداره چاههای آب بر مبنای آزمایشهای فیلتر مانع فرسایش،دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک.

35-علیرضا محمدی - هادی بهادری، 1391، بررسی تاثیر افزودن پودر لاستیک بر روی تولید فشار آب حفره ای خاک های ماسه ای اشباع با استفاده از دستگاه سه محوری،دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک.

36-علیرضا محمدی - هادی بهادری، 1391، بررسی تاثیر افزودن خرده های لاستیک بر روی تولید فشار آب حفره ای خاک های ماسه ای اشباع با استفاده از دستگاه سه محوری،دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک.

37-اصغر بهروزیان - هادی بهادری - مسعود عامل سخی - فاطمه باقرزاده آلپاوتی، 1391، بررسی عملکرد تونل راه آهن تیپ Aبدون رادیه در مقابل تغییر شکل حاصل از بارگذاری زلزله مطالعه موردی آخرین تونل راه آهن ایران در مرز ترکیه،دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک.

38-امین ملازاده - هادی بهادری - سعید تاریوردیلو، 1391، مقایسه ضوابط بارگذاری نشریه 123 با راهنمای طراحی لرزه ای تاسیسات آبرسانی ژاپن JWWA برای طراحی مخازن مدفون بتنی،سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه.

39-هادی بهادری - پیام حسینی - آرش پژوم - پردیس حسینی، 1391، توسعه ساخت ملات های سبز سیمانی با بکارگیری سیستم ترکیبی خاکستر لجن فاضلاب و نانوسیلیس،چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران.

40-هادی بهادری - عطا رجب پور، 1391، تاثیر ریزدانه های غیر پلاستیک بر روی مقاومت روانگرایی زهکشی نشده ماسه ها،سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی.

41-هادی بهادری - حامد هاشمی صنعتی، 1391، بررسی آزمایشگاهی تاثیر سیلت بر پارمترهای مقاومت زهکشی نشده ماسه،نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

42-هادی بهادری - علی اصغر چای فروش، 1391، بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودن سیلت پلاستیک بر رفتار ماسه اشباع،نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

43-علیرضا محمدی - هادی بهادری، 1391، بررسی تاثیر افزودن پودر لاستیک بر روی رفتار زهکشی نشده ماسه های اشباع با استفاده از دستگاه سه محوری،دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی.

44-هادی بهادری - پیام حسینی - آرش پژوم - سامان رفیعی، 1390، بکارگیری سیستم ترکیبی نانوذرات سیلیس-خاکستر لجن فاضلاب در جهت توسعه گروت های سیمانی دوست دار محیط زیست،ششمین کنگره ملی مهندسی عمران.

45-هادی بهادری - احمد مام مصطفی پور، 1390، بررسی روشهای مختلف ارزیابی تاثیر ساختگاه بر پاسخ زمین با استفاده از مقایسه نرم افزارهای موجود،ششمین کنگره ملی مهندسی عمران.

46-هادی بهادری - سیاوش منافی، 1390، بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح با تکه های لاستیک با استفاده ازمیز لرزه،اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال.

47-امین خوشروش - هادی بهادری - علیرضا مناف پور، 1390، بررسی عملکرد پوزولان مصنوعی به همراه نانوذرات سیلیس در خواص ملاتهای خودتراکم،کنگره ملی بتن خود متراکم.

48-هادی بهادری - نادر صولتی فر، 1389، بررسی نقش روباتهای امداد و نجات در مدیریت بحران و نگاهی به عملکرد آنهادر عملیات امداد و نجات حادثه 11 سپتامبر،سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای.

49-هادی بهادری - هومن معتمدی، 1389، بررسی تاثیر ژئوگریدها در کاهش نشست ناشی از روانگرایی با استفاده از میز لرزه،چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران.

50-هادی بهادری - هومن معتمدی، 1389، کاربرد ستون‌های سنگی و زهکش‌های شنی در بهسازی خاک‌های مسئله‌دار،دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی.

51-هادی بهادری - هومن معتمدی، 1389، تاثیر ژئوسینتتیک ها در بهبود ظرفیت باربری پی،کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله.

52-هادی بهادری ، 1389، بررسی میزان تاثیر ستون های شنی در برابر نشست های پی ناشی از روانگرایی با استفاده از روش انرژی،پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران.

53-هادی بهادری - قلی اسد زاده خوشه مهر، 1389، بررسی پارامتریک تاثیر ساختگاه بر پاسخ زمین با استفاده از روش تحلیل معادل خطی،پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران.

54-هادی بهادری - نادر صولتی فر، 1389، معرفی نرم افزار مدیریت بحران OpsCenter و کاربرد آن در عملیات بحران،پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران.

55-پیام حسینی - هادی بهادری - عباس بوشهریان، 1388، کاربرد نانو ذارت اکسید تیتانیوم در روسازی های بتنی در جهت بهبود ویژگی ها و ایجاد خاصیت فوتوکاتالیستی در بتن،سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست.

56-پیام حسینی - هادی بهادری - پردیس حسینی، 1388، کاربرد لجن فاضلاب به عنوان یک خاکستر بیولوژیکی در بتن و اکتیواسیون آن با استفاده از نانوذرات،سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست.

57-هادی بهادری - پیام حسینی - ابراهیم اسلامی، 1388، تاثیر جایگیزینی سیمان با نانو سیلیس و میکروسیلیس بر ویژگی های مکانیکی بتن های معمولی،فستیوال سراسری بتن.

58-قلی اسدزاده خوشه مهر - هادی بهادری - کاظم بدو، 1388، بررسی تاثیر حرکت ورودی و آرایش ستون های شنی در نشست پی ناشی از روانگرایی با استفاده از میزلرزه،هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

59-خلیل داریانی - کاظم بدو - هادی بهادری، 1387، مدلسازی عددی سیستم خاک-لوله و بررسی پاسخ لوله های مدفون به گسیختگی زمین ناشی از زلزله در شرایط دفن عمیق،چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران.

60-محسن آقابراتی - عباس قلندرزاده - هادی بهادری - میرعلی محمدی، 1387، مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای روانگرایی پروفیل خاک لایه بندی شده با لایه غیر روانگرای فوقانی توسط میز لرزه،چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران.

61-عباس قلندرزاده - هادی بهادری - بابک کامرانی مقدم، 1385، مدیریت ریسک زلزله،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی.

62-کامبیز خورشید - هادی بهادری، 1385، تحلیل ساختار مدیریت بحران ایالات متحده آمریکا،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی.

63-هادی بهادری - عباس قلندرزاده، 1381، بررسی پتانسیل روانگرایی ماسة اشباع با استفاده از آزمایش‌های سه محوری فشاری و کششی،سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجمن مکانیک خاک و مهندسی پی (ژئوتکنیک) ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-سیدهادی بهادری، آراز هاشمی نژاد، بهسازی خاک - اصول و کاربردها (جلد 1). (1398) - ترجمه کتاب Principles and Practices of Ground Improvement by Jie Han (2015) - Wiley Press .

2-سیدهادی بهادری، آراز هاشمی نژاد ، بهسازی خاک - اصول و کاربردها" (جلد 2). (1398) ترجمه کتاب Principles and Practices of Ground Improvement by Jie Han (2015) - Wiley Press .

3-هادی بهادري، کامبیز خورشيد، محمد ابراهيم نيا، 1386(چاپ اول)، 1387(چاپ دوم)، بررسي ساختار مديريت بحران در ايالات متحده آمريکا.
پروژه های تحقیقاتی (10)

1- 1398، طراحی فیلتراسیون جداره چاه ها و ارائه گراف های کاربردی،ارتباط با صنعت (شرکت آب و فاضلاب اردبیل).

2- 1392، مقایسه مسیر تنش و رفتار خاک های ماسه ای حاوی سیلت بدون خاصیت خمیری با خاک های ماسه ای حاوی سیلت دارای خاصیت خمیری.

3- 1392، انجام خدمات پژوهشی ایجاد و توسعه فناوری های نوین در ساخت و اجرای سیستم های سازه ای اماکن روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی.

4- 1391، بررسی آزمایشگاهی مشخصات دینامیکی نمونه های خاک طرح ریزپهنه بندی شهرستان ارومیه با دستگاه سه محوری سیکلیک.

5- 1391، بررسی تاثیر پلاستیسیته سیلت بر رفتار زهکشی نشده ماسه اشباع.

6- 1398، بکار گیری روشهای ویژه و فناوری نانو در جهت بهبود عملکرد لجن فاضلاب جهت ساخت و طراحی ملات های تعمیری و بتن ویژه، وزارت صنایع و معدن، سازمان صنایع نوین.

7- 1388، بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده از نانو ذرات سیلیکا در بتن جهت کاهش مصرف سیمان.

8- 1388، بررسی اثرات زهکشهای شنی در کاهش نشست های ناشی از روانگرایی با روش انرژی.

9- 1387، بررسی ازمایشگاهی امکان استفاده از نانو ذرات سیلیکا در بتن جهت کاهش مصرف سیمان ( با تاکید بر بتن های پرسیمان)، طرح تحقیقاتی ملی فی مابین دانشگاه ارومیه و شرکت منابع آب ایران.

10- 1388، بررسی اثرات زهکش های شنی در کاهش نشست های ناشی از روانگرایی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-هادی بهادری، حامد بابازاده، 1391، دستگاه طراحی فیلتر برای چاه های آب، ثبت در اداره کل مالکیت صنعتی کشور.
پایان نامه ها (61)

1-پویا نقشین، مقطع دکتری تخصصی، شناسایی و استخراج امواج سطحی از سیگنال های سه مولفه ای در حوزه زمان-فرکانس و بهره گیری از این امواج در تحلیل سازه های سطحی، استاد راهنما (1399).

2-علیرضا محمدی، مقطع دکتری تخصصی، بررسی تاثیر شکل و سایز دانه ها روی رفتار ناهمسان ماسه های اشباع با استفاده از دستگاه برش پیچشی استوانه توخالی، استاد راهنما (1399).

3-آراز هاشمی نژاد، مقطع دکتری تخصصی، بررسی تأثیر بهسازي خاك روانگرا با ستون‌هاي اختلاط عمیق بر پاسخ لرزه‌اي پی‌هاي سطحی، استاد راهنما (1398).

4-امین خلیلی، مقطع دکتری تخصصی، تأثیر شکل موج و فرکانس بارگذاری بر روی پارامترهای دینامیکی خاک‌های ماسه‌ای خشک و مخلوط با پودر لاستیک با استفاده از آزمایشات میز لرزه، استاد راهنما (1398).

5-سهیل قدر، مقطع دکتری تخصصی، بررسی ناهمسانی ماسه های مسلح شده با الیاف پلیمری، استاد راهنما (1398).

6-مهدی کوهکلانی فر، مقطع دکتری تخصصی، بررسی اثر حاشیه حوضه (Basin Edge Effect) برجنبش لرزه ای سطح زمین درشهر ارومیه با استفاده از روشهای تجربی و تحلیل عددی، مقطع دکتری تخصصی، استاد راهنما (1397)، دانشگاه ازاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات).

7-محمدباقر عفت داریانی، مقطع دکتری تخصصی، تاثیر تغییرپذیری فضایی پارامترهای مقاومتی خاک در تحلیل عدم قطعیت پایداری در شیروانی ها،استاد راهنما، استاد راهنما (1397).

8-آرمین جوان، بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی ماسه دریاچه ارومیه هنگام ترکیب با پودر تایر ومقایسه آن با ماسه فیروز کوه، استاد راهنما، 1397.

9-سعید سلمانپور خوئی، مطالعه آزمایشگاهی تاثیر الیاف بر مشخصه های مقاومتی ماسه دریاچه ارومیه حاوی سیلت، استاد راهنما (1399).

10-فروزان غلامی، تعیین درصد قیر بهینه مخلوط آسفالتی مخلوط با پشم سنگ، استاد راهنما (1399)، دانشگاه ازاد اسلامی (واحد اهر).

11-علیرضا صمدزاده، بررسی آزمایشگاهی رفتار مخلوط ماسه،سیلت و پودرلاستیک در مسیر تنش‌های کششی و فشاری با دستگاه سیکلیک سه محوری، استاد راهنما (1398).

12-سجاد ملک محمدی، بررسی تاثير ستون هاي زهکش شنی در ماسه تقویت شده باژئوتکستایل وژئوگرید در کاهش فشار آب حفره اي با استفاده از ميز لرزه، استاد راهنما (1398).

13-هادی کاهفروش، تثبیت خاک پیت ارومیه با محلول نانوسیلیس و پودر میکروسیلیس، استاد راهنما (1398).

14-هادی رحیمی، بررسی عملکرد زهکش های قائم دیواری در کاهش خطرات روانگرایی با استفاده از میزلرزه، استاد راهنما (1398).

15-شاهین برزگری، 1398، محاسبه تابع امپدانس قائم پی نواری صلب بر سطح نیم فضای ناهمگن با تغییرات تدریجی مقاومت در عمق، استادراهنمای اول.

16-ناهیده امینی طاژاندره ، فشار جانبی غیر فعال خاک با قانون رفتار غیر وابسته با استفاده از روش خطوط مشخصه، استاد راهنما، 1397.

17-مهدی قضایی بستان اباد، بررسی رفتار روانگرایی ماسه سیلتی مسلح با خرده لاستیک با استفاده از میز لرزه، استاد راهنما، 1397.

18-نیما فاتح فر، بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی ماسه دریاچه ارومیه هنگام ترکیب با سیلت و مقایسه آن با ماسه فیروزکوه، استاد راهنما، 1397.

19-احسان صدقی، استاد راهنمای اول 1396، بررسی تاثیر پودر لاستیک بر مدول برجهندگی خاک بستر ماسه ای.

20-میرطاهر قدسی، استاد راهنما ، 1395، بررسی تاثیر سیلیس کلوئیدی بر رفتار ماسه های اشباع.

21-سیدحامد بهادری، بررسی تاثیرات انواع پوزولانها بر بتن خود متراکم، استاد راهنما (1395)، دانشگاه ازاد اسلامی (واحد مهاباد).

22-غلامرضا آفتاب، بررسی پایداری ترانشه راه های کوهستانی تحت تاثیر زاویه شیب، جنس مصالح وبارگذاری، استاد راهنما (1395)، دانشگاه ازاد اسلامی (واحد اهر).

23-سعید محمدی اصل، تثبیت خاک پیت دریاچه ارومیه در مسیر آزادراه ارومیه-تبریز با خاکستر آتشفشانی و بادی، استاد راهنما (1395)، دانشگاه ازاد اسلامی (واحد جلفا).

24-رضا سراجی، 1395، شناسایی و بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر روی طیف های خطر یکنواخت (مطالعه موردی : شهر مهاباد)،استاد راهنما.

25-میلاد نامور، استاد راهنما، شناسایی و بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر روی طیف های خطر یکنواخت (مطالعه موردی : شهر خوی)،1395.

26-پژمان رحیمی، استاد راهنما، بررسی و تحلیل تاثیر انفجار سطحی برمخازن بتنی مدفون ،1395.

27-علی برقی، استاد راهنما، بررسی تاثیر ستون های زهکشی لاستیکی درکاهش اضافه فشار آب حفره ای و مقایسه ان با ستون های زهکشی شنی با استفاده از میزلرزه،1395.

28-داود حسینی خانشان، 1394، بررسی تاثیر زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور بر روی تونل دایروی تک، استاد راهنما.

29-اردلان باربد، بررسی عملکرد فونداسیون ترکیبی رادیه - شمع با تغییرات خواص مکانیکی خاک توسط نرم افزار المان محدود ABAQUS، استاد راهنما (1394)، دانشگاه ازاد اسلامی (واحد ارومیه).

30-هادی نصیری، 1394، عملکرد لرزه ای پي گسترده متکي بر ريزشمع، استاد راهنما.

31-پوریا طاهری، 1394، بررسی علل خرابی زودرس آسفالت در راه های استان آذربايجان غربی (مطالعه ی موردی محور اروميه سرو)، استاد راهنمای دوم.

32-عليرضا زاده هاشم، 1394، تاثير خصوصيات مكانيكي و صلبيت پي بر رفتار پي - شمع، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-روح اله فرضعلي زاده، 1394، بررسي خواص ديناميكي و رفتار روانگرايي ماسه مسلح با پودر و نوار لاستيك با استفاده از ميزلرزه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-وفا حاجی نژاد، بررسی رفتار ماسه با الیاف در دستگاه سه محوری، استاد راهنما (1393)، موسسه آموزش عالی پردیسان فریدونکنار.

35-فرشاد تقی زاده، 1393، تثبیت خاک های مارنی ارومیه با استفاده از مواد پوزولانی (خاکستر آتشفشانی)، استاد راهنما.

36-سروش پاکدل، 1393، بررسی رفتار سیکلیک ماسه ها در تخلخل های مختلف با فشار تحکیمی بالا، استاد راهنما.

37-اکبر صمدی، 1393، ارزیابی رفتار دینامیکی مخازن بتنی بادر نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه و سیال-سازه، استاد راهنما.

38-شبنم افشانی، 1393، بررسی عددی تاثیر تکه های لاستیک در بهبود خواص دینامیکی خاک و کاهش اثرات روانگرایی، استاد راهنما.

39-نسترن مددی، 1393، بررسی عددی رفتار لرزه ای لوله چاه آب واقع بر بستر مستعد روانگرایی، استاد راهنما.

40-امیررضا عظیمی، 1393، تاثیر اندرکنش خاک-سازه در پی گسترده متکی بر شمع به روش اجزای محدود، استاد راهنما.

41-اميررضا احمدنژاد سوره، 1393، بررسي رفتار مخازن مدفون بتني آب با در نظر گرفتن اثر سيال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-امین ملازاده، 1392، بررسی نحوه توزیع نیروی دینامیکی خاک در مخازن مدفون بتنی و مقایسه ایین نامه ها، استاد راهنما.

43-توحيد شيري، 1392، بررسي رفتار لرزه اي چاه ها در زمين هاي مستعد روانگرايي با استفاده از آزمايش ميزلرزه 1g، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-بهروز حاجی زاده، تحلیل احتمالاتی ناپایداری شیروانی های سد خاکی با در نظر گرفتن نیروی زلزله ، مطالعه موردی سد نازلوی ارومیه، استاد راهنما (1391)، دانشگاه ازاد اسلامی (واحد زنجان).

45-هوتن فخاریان، تثبیت خاک مارن ارومیه با استفاده از ژل میکروسیلیس و خاکستر آتشفشانی، استاد راهنما (1391)، دانشگاه ازاد اسلامی (واحد همدان).

46-علیرضا محمدی، بررسي تاثير افزودن خرده هاي لاستيک بر روي توليد فشار آب حفره اي خاک هاي ماسه اي اشباع با استفاده از دستگاه سه محوري، استاد راهنما (1391)، دانشگاه ازاد اسلامی (واحد زنجان).

47-مهدی بایرام نژاد، 1391، ارزیابی محاسباتی دوبعدی انتقال آلودگی لندفیل های حاوی مواد زائد جامد شهری توسط کد کامپیوتری مایگریت، استاد راهنمای دوم.

48-محمدصادق مومنی، 1391، ارائه رابطه همبستگی مابین سرعت موج برشی خاک (Vs) و بعضی از پارامتر های ژئوتکنیکی، با استفاده از شبکه­ های عصبی در پروژه ریزپهنه ­بندی لرزه ­ای شهر ارومیه، استاد راهنما.

49-مزدك عطري، 1391، رفتار سيكليك خاك هاي ماسه اي تحت شرايط تحكيم ناهمسان ( تنش برشي استاتيكي اوليه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-حامد بابازاده، 1391، بررسي تاثير مشخصات فيلتراسيون جداره چاه هاي آب بر ميزان انسداد آن ها با استفاده از دستگاه ميزلرزه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-اصغر بهروزیان، آنالیز برگشتی تغییر شکل تونلهای راه آهن و تاثیر آن بر عملکرد تونل (مطالعه موردی تونل 85 راه آهن ایران – ترکیه)، استاد راهنما (1390)، دانشگاه ازاد اسلامی (واحد زنجان).

52-علی چایفروش، تاثیر سیلت پلاستیک بر رفتار ماسه و تخمین تاثیر دامنه خمیری بر روانگرایی ، استاد راهنما (1390)، دانشگاه ازاد اسلامی (واحد زنجان).

53-حامد هاشمي صنعتي، 1390، ارائه چهارچوبي براي دسته بندي رفتار ماسه سيلت دار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-عطا رجب پور، 1390، بررسي آزمايشگاهي رفتار ماسه هاي سيلت دار در مسير تنشهاي كششي و فشاري با ساخت دستگاه سه محوري سيكليك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-سياوش منافي، 1390، بررسي تاثير مسلح كننده هاي فيبري و تكه هاي لاستيك در بهبود خواص ديناميكي خاك و كاهش اثرات روانگرايي با استفاده از ميز لرزه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

56-امين خوشروش، 1390، بررسي عملكرد نانوذرات سيليس به همراه پوزولانهاي مختلف در خواص بتن خودتراكم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

57-هومن معتمدي، 1390، بررسي تاثير ژئوگريدها و ژئوكامپوزيت ها در كاهش نشست پي ناشي از روانگرايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

58-میرمهدی حسینی، 1389، مطالعه رفتار و عملکرد خطوط لوله مدفون در برابر گسلش، استاد راهنما.

59-قلی اسدزاده، 1388، بررسی عملکرد ستون های شنی در پیشگیری نشست های ناشی از پدیده روانگرایی در توده ماسه اشباع با لایه غیر روانگرای فوقانی با استفاده از میز لرزه، استاد مشاور.

60-خلیل عفتی داریانی، 1387، مطالعه تاثیر حرکات جانبی خاک بر بارگذاری و رفتار خطوط لوله مدفون به روش تفاضل محدود، استاد مشاور.

61-محسن آقابراتی، 1387، بررسي اثرات لرزه اي يک لايه روانگرا زير يک لايه غير روانگرا با ضخامت متغير توسط ميز لرزه، استاد راهنمای دوم.
دروس تدریس شده (3)

1-در مقطع دکتری، ژئوتکنیک لرزه ای، بهسازی خاک.

2-در مقطع کارشناسی ارشد، دینامیک خاک، کاربرد نظریه خمیری در خاک، مکانیک محیط های پیوسته، ریاضیات مهندسی پیشرفته، سدهای کوتاه ، آزمایشگاه دینامیک خاک ، آزمایشگاه پیشرفته خاک، تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته راه.

3-در مقطع کارشناسی، مهندسی پی، مکانیک خاک، تحقیقات محلی.
جوایز و افتخارات (7)

1- کسب رتبه اول در بخش عمران در نخستین جشنواره استانی اختراعات و ابتکارات برای ساخت دستگاه طراحی فیلتر بهینه چاه های آب (1391).

2- استاد مشاور برتر (انجمن علمی عمران دانشگاه ارومیه) و کسب جایزه ملی جشنواره حرکت توسط نشریه عمران انجمن (1390) .

3- کسب رتبه اول استانی جشنواره ملی علم تا عمل (1390).

4- کاندیدای برترین مقاله سال ژاپن (سال 2008).

5- دانشجوي نمونه دانشگاه صنعتي شريف (سال 1379).

6- جايزه دکتر توکلي در دوره کارشناسي دانشگاه صنعتي شريف (سال 1378).

7- رتبه 153 کل کشور (64 منطقه 2) کنکور کارشناسی (سال 1375).