• نام و نام خانوادگی
  • کاظم بدو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (29)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (108)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (4)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (5)
پایان نامه ها (26)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کاظم بدو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (29)

1-K. Badv and K. Mohammadzadeh, 2015, LABORATORY ASSESSMENT OF THE ELECTRO-OSMOTIC CONSOLIDATION TECHNIQUE FOR URMIA LAKE SEDIMENTS,Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 2,39.

2- 2009, swelling and Diffusion Characteristics of the Experimental GCLs,Iranian Journal of Socience.

3- 2008, Evulation of the Landslide Potential in Chahr Chay Dam Reservoir Slopes,Taylor&Francis Group,Landslide and Engineered Slopes.

4- 2007, Effects of Synthetic Leachate on The Hydraulic Conductivity of Clayey Soil in Urmia City Landfill Site,Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Engineering.

5- 2005, Chloride Transport in Layered Soil Systems with Hydraulic Trap Effect,Environmental Technology.

6- 2005, Laboratory Determination of Water Retention and Diffusion Coefficient in Unsaturated Sand,Water, Air, and Soil Pollution.

7- 2005, Wellhead Protection Area Delineation Using the Analytic Element Method,Water, Air, and Soil Pollution.

8- 2004, A laboratory Investigation on the Hydraulic Trap Effect in Minimizing Chloride Migration Through Silt,Iranian Journal of Science and Technology.

9- 2004, Advective-Diffusive and Hydraulic Trap Modeling in Two and Three Layer Soil Systems,Iranian Journal of Science and Technology.

10- 2001, An Investigation into the Risk of Piping at Dams in the Urmia Region, Iran,Iranian Journal of Science and Technology-Transaction B,.

11- 1998, A New apparatus for measuring oxygen diffusion and water retention in soils,Geotechnical testing Journal,GTJODJ.

12-فریبا عیسوند، بهنام دولتی، حسین پیرخراطی، کاظم بدو، خلیل فرهادی، 1394، بررسی پتانسیل خاک لندفیل ارومیه به منزله لاینر جاذب کادمیم در ساخت لندفیل مهندسی - بهداشتی،محیط شناسی، 41،1.

13-کاظم بدو و هادی علی اشرفی، 1394، ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات ژئوتکنیکی و ژئوزیست محیطی ترکیبات ماسه- بنتونیت جهت استفاده در آستر کف مدفن های زباله،نشریه عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 79،45.

14-کاظم بدو و مهدی قلیخانی، 1393، اثر چرخه های یخ زدگی- ذوب شدگی بر ضریب نفوذپذیری خاک رسی متراکم و عایق رسی-ژئوسینتتیک،نشریه دانش آب و خاک دانشگاه تبریز.

15-کاظم بدو و بهرنگ دیلمقانی، 1393، ارزیابی پایداری و نشست خاکریز میانگذر دریاچه ارومیه،نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 75،44.

16-کاظم بدو و هادی جعفری, 1392, LABORATORY MODELING OF TWO-DIMENSIONAL DIFFUSIVE AND ADVECTIVE-DIFFUSIVE CHLORIDE TRANSPORT THROUGH SILT AND CLAY,Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering.

17-کاظم بدو و عبدالله شایسته، 1392، ارزیابی آزمایشگاهی استفاده از ضایعات پودر سنگ در ساخت لایه مانع انتقال آلودگی در محل های دفن زباله،نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 71،43.

18-کاظم بدو و مهدی نجف زاده، 1392، مقایسه عملکرد لایه های مانع انتقال آلودگی با استفاده از مدل های آزمایشگاهی،نشریه دانش آب و خاک دانشگاه تبریز.

19-کاظم بدو و تومیک صیادیان, 1391, AN INVESTIGATION INTO THE GEOTECHNICAL CHARACTERISTICS OF URMIA PEAT,Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B, Engineering.

20-کاظم بدو و رقیه امامی، 1390، پیش بینی و چگونگی دراختیار گرفتن نشست خاکریز ساخته شده روی پی سست با مسلح سازی به کمک ژئوتکستایل،نشریه مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد، 22،22.

21- 1390، پیش بینی و نحوه کنترل نشست خاکریز احداث شده روی پی سست با تسلیح توسط ژئوتکستایل – مطالعه موردی بزرگراه شهید کلانتری در کیلومتر 800 7،نشریه مهندسی عمران.

22- 1384، شبیه سازی سیستم های تله هیدرولیکی طبیعی و مهندسی در مدفن زباله با استفاده از مدل های آزمایشگاهی یک بعدی سه لایه- ای،هیدرولیک.

23- 1384، ارزیابی طرح بهینه برای مدفن زباله از طریق محاسبات انتقال آلودگی،استقلال.

24- 1383، مطالعه انتقال آلودگی از میان دو لایه خاک با اثر تلة هیدرولیکی، توسط مدلهای آزمایشگاهی،مجله دانشکده فنی، دانشگاه تبریز.

25- 1383، مبانی محاسبات حریم بهداشتی برای حفاظت کیفی چاه های آب شرب در شهر ها،استقلال.

26- 1381، روش های محاسبه حریم بهداشتی چاه،آب و فاضلاب.

27- 1379، مطالعه آزمایشگاهی و نظری انتقال آلودگی به روش پخش و جابجائی با حرکت و پخش در خاکهای دانه ای و ریز دانه،مجله دانشکده فنی، دانشگاه تبریز.

28- 1377، بررسی پایداری شیروانی خاکریزهای کنار ساحل تحت شرایط جریان آب ریز زمینی متغیر،مجله علمی پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تبریز.

29- 0، An Investigation into the Upward and Lateral Soil-Pipeline Interaction in Sand Using Finitre Difference Method،Iranian Journal of Science& Technology، Transcation B: Engineering.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (108)

1- 2003, A Laboratory Study on Contaminant Transport Through Silt from Urmia Landfill Site, Iran, by Advection-Diffusion and Hydraulic Trap System,6th International Conference on Civil Engineering (ICCE 2003), Esfahan, Iran.

2- 2003, A New Apparatus for Measuring Unsaturated Soil-Water Characteristic Curve and Diffusion Coefficient,56th Canadian Geotechnical and 4rd Joint IAH-CNC/CGS and NAGS Conferences, Manitoba, Canada.

3- 2000, A Review on the Design Approaches for Piping, for Water Retaining Structures on Permeable Foundations,Annual Conference of the Canadian Society for Civil Engineering, London, Canada.

4- 2010, An investigation into the effect of burial depth ratio pipe size and soil type in soil-pipeline interaction in sand,63rd canadian geotechnical conferenc, کالگری,کانادا.

5- 2010, An Investigation into the Effect of Burial Depth Ratio, Pipe Size, and Soil Type, in Soil Pipeline Interaction in Sand,63rd Canadian Geotechnical Conference& 6th Canadian Permafrost Conference.

6- 2002, An Overview on the Effect of the Open Dump Solid Waste Landfill in Urmia City, Iran, on the Surrounding Soil and Groundwater,Joint CSCE/EWRI of ASCE International Conference on Environmental Engineering, Niagara Falls, Canada.

7- 2004, An Overview on the Laboratory Modelling of the Secondary Leachate Collection System of a Landfill,1st Water and Environment Specialty Conference of the Canadian Society for Civil Engineering, Saskatoon, Canada.

8- 2000, An Overview on the Solid Waste Management and Landfilling in Urmia City, Iran,6th Environmental Engineering Specialty Conference of the CSCE & 2nd Spring Coneference of the Geoenvironmental Divisionof the Canadian Geotechnical Society, London, Canada.

9- 1394, Cement kiln dust as stabilizing material for Urmia peat,دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی, قم,ایران.

10- 2006, Contaminant Transport Modeling Through Single, Double, and Triple Layer Soils by Means of Laboratory Tests,7th International Congress on Civil Engineering.

11- 1998, Darcy velocity effect on chloride movement through saturated or unsaturated silt, sand,gravel and stone,51st canadian geotechnical conference, Edmonton, Alberta, Canada.

12- 2005, Delineation of Well Head Protection Areas for Wells in Urmia Plain, Iran, Using WhAEM2000,GQ2004, the 4th International Groundwater Quality Conference, Waterloo, Canada.

13- 1391, Effect of Freeze-Thaw Cycles on the Hydraulic Conductivity of a Compacted Clayey Soil from Nazlou Region of Urmia City, Iran, and on a Geosynthetic Clay Liner,9th International Congress on Civil Engineering, Isfahan,Iran.

14- 2007, Evaluation of the Effect of Flux on Volumetric Water Content of the Unsaturated Coarse Sand Collection Layer,13th ARC, Kolkata, India.

15- 2006, Experimental and Theoretical Investigation on Unsaturated Properties of Soil Samples from Nazloo Plain, Iran,59th Canadian Geotechnical Conference, Vancouver, Canada.

16- 1393, Experimental evaluation of the enhanced electro-osmotic consolidation on the Urmia Lake west coast sediments,67th Canadian Geotechnical Conference, رجاینا,کانادا.

17- 2015, Geotechnical and geoenvironmental characterization of bentonite-enhanced sand mixtures,68th Canadian Geotechnical Conference, Quebec City,Canada.

18- 2003, Hydraulic Conductivity and Diffusion Characterization of GCLS,56th Canadian Geotechnical and 4rd Joint IAH-CNC/CGS and NAGS Conferences, Manitoba, Canada.

19- 2004, Implementation of the Analytic Element Model (WHAEM, 2000) for Capture Zone Delineation in Urmia Region, Iran,1st Water and Environment Specialty Conference of the Canadian Society for Civil Engineering, Saskatoon, Canada.

20- 2002, Installation and Monitoring of a Geocomposite Barrier System on Brevoort Island,55th Canadian Geotechnical and 3rd Joint IAH-CNC and CGS Groundwater Specialty Conferences, Niagara Falls, Canada.

21- 1394, Laboratory determination of hydraulic conductivity and diffusion coefficient of bentonite-enhanced sand mixtures,10th International Congress on Civil Engineering, Tabriz,Iran.

22- 2005, Laboratory Modelling of Leachate Collection, Natural, and Engineered Hydraulic Trap Systems,9th Environmental Engineering Specialty Conference, Toronto, Canada.

23- 2005, Laboratory Modelling of Two Dimensional Diffusive and Advective-Diffusice Chloride Migration Through Soil,9th Environmental Engineering Specialty Conference, Toronto, Canada.

24- 2005, Some Geochemical and Mineralogical Characteristics of the Urmia Lake Deposits,16th International Conference of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Osaka, Japan.

25- 1997, The rol off scepage velocity on contaminant transport through saturated and unsaturated soils,proceeding of the 8th International conference on Rainwater catchment systems, tehran.

26- 2009, The Study of Moisture and Contaminant Migration Through Soil Samples Using Tempe-Diffusion Laboratory Model,33rd IAHR Congress: Water Engineering for a Sustainable Enviroment.

27- 2001, The Study of Piping in Some Hydraulic Structures in Urmia Region, Iran, Using the PIPING Model,XVth International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Istangul, Turkey.

28- 2006, The Use of Laboratory Physical Models to Investigate Contaminant Transport Through Saturated and Unsaturated Soils,6th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics.

29- 2006, Triaxial Permeability Testing on the Synthetic Leachate Effect on the Hydraulic Conductivity of Clayey Soil,7th International Congress on Civil Engineering.

30- 1391, Two Dimensional Analysis of Pollutant Migration beneath a Municipal Solid Waste Landfill,9th International Congress on Civil Engineering, Isfahan,Iran.

31- 1386, VIRALT Code for Delineation of Wellhead Protection Areas Against Viral Contaminants-Typical Examples,سومین کنگره ملی مهندسی عمران.

32- 1392، اثر بنتونیت روی مقاومت تک محوری ماسه،اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، اردبیل،ایران.

33- 1390، اثر یخ زدگی و ذوب شدگی متناوب بر ضریب نفوذپذیری رس متراکم و عایق های ژئوسینتتیک (GCLs)،ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان،ایران.

34- 1393، ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد ترکیب ماسه و بنتونیت در کنترل انتقال آلودگی به روش انتشار مولکولی،اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، تهران،ایران.

35- 1391، ارزیابی آزمایشگاهی معادل سازی لایه های مانع انتقال آلودگی در مدفن زباله،نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، اصفهان،ایران.

36- 1386، ارزیابی پایداری شیروانی خاکریز میانگذر دریاچه ارومیه،ششمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران.

37- 1386، ارزیابی پایداری شیروانی خاکریز میانگذر دریاچه ارومیه،ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران.

38- 1392، ارزیابی حرکت آب و تولید شیرابه در مدفن زباله با استفاده از کد کامپیوتری HELP،هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان،ایران.

39- 1389، ارزیابی نحوه تولید گاز در لندفیل و سیستم های مدیریت و جمع آوری آن،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

40- 1389، ارزیابی نحوه تولید گاز در لندفیل و سیستم های مدیریت و جمع آوری آن،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

41- 1387، ارزیابی نشست خاکریز میانگذر دریاچه ارومیه،هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران.

42- 1385، اندرکنش ناحیه حفاظتی چاه ها با پلوم آلودگی منابع آلاینده،دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.

43- 1392، انواع پوشش های مورد استفاده در لندفیل،سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست(بیش از حد نصاب)، تهران،ایران.

44- 1385، آلودگی ویروسی منابع آب و خاک و مبانی حرکت و بقاء ویروس،نهمین همایش ملی بهداشت محیط.

45- 1392، بررسی اثر مواد پودری ریزدانه روی نفوذپذیری ماسه،هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان،ایران.

46- 1392، بررسی اثرات افزایش تراز آب زیرزمینی بر میزان حجم محبوس شدگی سیالات هیدروکربنی سبک (LNAPLs) و آلودگی آب زیرزمینی،شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط، تبریز،ایران.

47- 1390، بررسی آزمایشگاهی انتشار مولکولی در ضایعات پودرسنگ سنگبری ها جهت استفاده در لایه های مانع انتقال آلودگی در مدفن های زباله،ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان،ایران.

48- 1378، بررسی پدیده زیرشوئی (Piping) در سدهای خاکی،سومین کارگاه تخصصی هیدرولیک در سدها.

49- 1389، بررسی تاثیر پارامترهای هندسی عناصر مسلح کننده در ظرفیت باربری و پایداری دیوارهای حائل،پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران.

50- 1393، بررسی تاثیر نانو ذرات رس بر رفتار ژئوتکنیکی رس منطقه نازلوی ارومیه و ماسه فیروزکوه،هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، بابل،ایران.

51- 1393، بررسی خصوصیات تراکمی و ضرایب نفوذپذیری هیدرولیکی ترکیبات ماسه- بنتونیت،اولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی، تهران،ایران.

52- 1389، بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک پیت ارومیه،پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد،ایران.

53- 1394، بررسی روشهای بهسازی خاک های ریزدانه با استفاده از مواد افزودنی،دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، قم،ایران.

54- 1392، بررسی ضرایب انتشار مولکولی و جذب سطحی آلاینده های هیدروکربنی در رس اشباع،اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، اردبیل،ایران.

55- 1386، بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی - بهداشتی،سومین همایش ملی مدیریت پسماند.

56- 1386، بررسی علل آسیب پذیری لرزه ای خطوط لوله مدفون،ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران.

57- 1386، بررسی عوامل موثر بر میزان انتقال آلودگی وتعیین ضریب انتشار مولکولی در لاینرهای ماسه بنتونیتی،ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران.

58- 1393، بررسی فرآیند خشک شدن و ترک خوردگی لاینرهای رسی- ژئوسینتتیک (GCLs) بر اثر تغییرات دمایی در کف لندفیل،سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تبریز،ایران.

59- 1389، بررسی معیارهای طراحی المان های مهندسی لندفیل ها برای دفن مواد زائد،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

60- 1389، بررسی معیارهای طراحی المان های مهندسی لندفیل ها برای دفن مواد زائد جامد در کشور،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

61- 1393، بررسی مقاومت برشی لاینرهای ماسه- بنتونیتی در لندفیل های مهندسی،اولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی، تهران،ایران.

62- 1387، بررسی نتایج ایزاردقیق سد شهر چای ارومیه در مراحل ساخت و آبگیری و مقایسه آن با نتایج تحلیل عددی،سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.

63- 1392، بررسی نحوه انتشار هیدروکربن های سبک در خاک غیراشباع با کد کامپیوتری HSSMWIN،هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان،ایران.

64- 1389، بررسی نحوه تولید شیرابه در لندفیل و روش های مختلف جمع آوری و مدیریت ان،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،ایران.

65- 1389، بررسی نحوه تولید شیرآبه در لندفیل و روش های مختلف جمع آوری و مدیریت آن،چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

66- 1388، بررسی نشست و پایداری جاده شهید کلانتری در ناحیه ساحل غرب دریاچه ارومیه،هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

67- 1393، پارامترهای موثر بر انتشار آلاینده های هیدروکربنی سبک در خاک،دممین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، کرمانشاه،ایران.

68- 1389، تاثیر صلبیت دیوار، سختی و فاصله قائم مسطح کننده ها بر رفتار دیوارهای حائل خاکی مسلح شده با ژئوسینیتیک ها،چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران.

69- 1389، تاثیر فاصله تونل های دو قلو و سطح آب زیرزمینی بر جابجائی ها، نیروهای وارد بر سیستم نگهداری تونل و نشست سطح زمین در اثر زلزله ( مطالعه موردی: تونل متروی تبریز)،پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران.

70- 1387، تاثیر مسلح کننده ژئوتکستایل در رفتار خاکریز احداث شده رئی بستر سست-مطالعه موردی بزرگراه شهید کلانتری ارومیه-تبریز،چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران.

71- 1394، تأثیر ناحیه غیراشباع خاک طبیعی زیر مدفن زباله در میزان نشت از لاینر مانع انتقال آلودگی،دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، قم،ایران.

72- 1387، تحلیل عددی نشست بزرگراه شهید کلانتری در کیلومتر 800+7،چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران.

73- 1387، تحلیل نشست سد شهر چای ارومیه در دوره های ساخت و بهره برداری،چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران.

74- 1376، تدابیر جدید مهندسی بهداشتی دفن زباله جهت حفاظت از منابع آب زیرزمینی،سمینار کشوری حفاظت از منابع آب آشامیدنی ، تهران.

75- 1394، تعیین تاثیر پوکی سفره بر روی حریم بهداشتی چاه‌های آب شرب، برای یک آلاینده ویروسی،دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، قم،ایران.

76- 1394، تعیین تاثیر گرادیان هیدرولیکی سفره بر روی حریم بهداشتی چاه‌های آب شرب، برای یک آلاینده ویروسی،دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، قم،ایران.

77- 1394، تعیین حریم بهداشتی چاه های آب شرب شهرستان ارومیه برای آلاینده های ویروسی،دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز،ایران.

78- 1385، حریم بهداشتی چاه برای آلاینده های ویروسی،دومین کنفرانس مدیریت منابع آّب ایران.

79- 1383، شبیه سازی آزمایشگاهی حرکت دو بعدی آلودگی از میان خاکهای ریزدانه به منابع آب زیرزمینی،اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران.

80- 1384، شبیه سازی حرکت یک بعدی و دو بعدی آلودگی بطریقه انتشار مولکولی در زیر یک مدفن زباله،پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران.

81- 1392، صحت سنجی داده های تراوش و پیزومتریک سد شهر چای ارومیه،اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، اردبیل،ایران.

82- 1376، ضرورت بازنگری در مدیریت مواد زائد شهری، قدمی در راه توسعه،نخستین همایش توسعه و سازندگی آذربایجان غربی ارومیه.

83- 1382، طراحی و ساخت دستگاه Tempe Cell-Diffusion Cell برای تعیین هم زمان منحنی مشخصه رطوبتی و ضریب دیفیوژن خاک نیمه اشباع،سومین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، همدان ، ایران.

84- 1386، طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تورم- دیفیوژن برای عایق های رسی- ژئوسینتتیک (GCLs)،سومین کنگره ملی مهندسی عمران.

85- 1392، کاربرد ریز شمع ها برای بهبود مشخصات ژئوتکنیکی خاک ها،کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری(دانشگاه آزاد)، تبریز،ایران.

86- 1392، کاربرد لاینرهای رسی متراکم و رسی - ژئوسینتتیک در کف محل های دفن بهداشتی - مهندسی زباله (لندفیل)،سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران،ایران.

87- 1386، کنترل پایداری شیروانی های دریاچه سد شهرچای ارومیه،سومین کنگره ملی مهندسی عمران.

88- 1386، کنترل پایداری شیروانی های دریاچه سد شهرچای ارومیه،سومین کنگره ملی مهندسی عمران.

89- 1389، کنترل پایداری و نشست خاکریز ساخته شده روی بستر سست با استفاده از ژئوتکستایل و زهکشهای قائم،پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران.

90- 1389، کنترل پایداری و نشست خاکریز ساخته شده روی بستر سست با استفاده از ژئوتکستایل و زهکشهای قائم،پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد،ایران.

91- 1384، محاسبه حریم بهداشتی چاه و آنالیز حساسیت با استفاده از کد کامپیوتری Visual Modflow،دومین کنگره ملی مهندسی عمران.

92- 1384، محاسبه حریم حفاظتی چاه در دشت ارومیه با استفاده از روش المان محاسباتی (کد رایانه ای WhAEM2000)،پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران.

93- 1379، مروری بر اصول طراحی محل های دفن بهداشتی- مهندسی زباله های شهری (لندفیل ها)،سومین همایش کشوری بهداشت محیط.

94- 1382، مطالعه آزمایشگاهی اثر تله هیدرولیکی در کاهش انتقال آلودگی از مدفن زباله به سفره آب زیر زمینی از میان دو لایه خاک،سومین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران.

95- 1384، مطالعه آزمایشگاهی اثر تله هیدرولیکی طبیعی و مهندسی در مدفن زباله، در کاهش انتقال آلودگی،دومین کنگره ملی مهندسی عمران.

96- 1382، مطالعه آزمایشگاهی نفوذپذیری سه محوری مصالح هسته مرکزی و پرده آب بند سد خاکی شهر چای ارومیه،چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران.

97- 1391، مطالعه آزمایشگاهی و نظری انتشار مولکولی یون کلر در سنگ مارن و ماسه سنگ،نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، اصفهان،ایران.

98- 1386، مطالعه پارامترهای حاکم برحرکت آلودگی به سفره آب زیرزمینی در گزینه های مختلف مدفن زباله،ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران.

99- 1387، مطالعه پارامتریک حریم بهداشتی چاه شماره 20 ارومیه برای آلاینده ویروسی،سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.

100- 1384، مطالعه حرکت دو بعدی آلودگی به طریقه فرارفت– انتشار مولکولی با استفاده از مدل،پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران.

101- 1383، مطالعه و مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از روش تفاضلات محدود،اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.

102- 1387، معادل سازی استفاده از لایه رسی و یالایه رسی-ژئوسنتتیک در مدفن های زباله مهندسی،هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران.

103- 1387، معادل سازی گزینه های مختلف طرح مدفن زباله شهری با استفاده از لاینر رسی یا لاینر رسی-ژئوسینتتیک برای کاهش آلودگی منابع آب زیرزمینی،سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.

104- 1390، معادل‌سازی لایه های مانع انتقال آلودگی با استفاده از مدل‌های آزمایشگاهی،ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان،ایران.

105- 1383، معیارها و روش های تعیین ناحیه حفاظت سرچاهی (حریم بهداشتی چاه)- محاسبات موردی برای چاه آب شرب شماره 33 شهرستان ارومیه،اولین کنگره ملی مهندسی عمران.

106- 1388، مقایسه و معادل سازی انتقال آلاینده ها در لاینرهای مرکب مدفن های مدرن شهری،هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

107- 1379، مکان یابی و انتخاب محل مدفن زباله،همایش کشوری دفن مهندسی – بهداشتی مواد زاید جامد شهری.

108- 1376، مواد آلاینده تهدیدی جدی بر منابع آب - وضعیت فعلی و راه حل ها،کنفرانس منابع آب (بهره برداری و مصرف بهینه).
کتاب های چاپ شده (2)

1-کاظم بدو، 1392، اصول مهندسی دفن زباله، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2- 1387، مکانیک خاک.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- 1387، مطالعه حریم بهداشتی چاه های آب شرب ارومیه برای آلاینده های ویروسی،دانشگاه ارومیه.

2-کاظم بدو،دکتر حسن مومیوند (گروه معدن)، 1392، بررسی تاثیر جهت یابی، فراوانی و تعداد دسته ناپیوستگی های متقاطع در مقاومت سنگ تحت تنش های سه محوری،شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی.

3-کاظم بدو،مهدی جعفری باری، 1388، بررسی منشا آلودگی زیرزمینی منطقه آغ زیارت و نحوه کنترل آن،منطقة آزاد ارس.

4-کامران زینال زاده،کامران زینال زاده، 1393، طرح پایش پروژه های مرتبط با دریاچه ارومیه،صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (5)

1-کاظم بدو، 1386، آبدان های جمع کننده با غشای لاستیکی.

2-کاظم بدو، 1385، دستگاه اندازه گیری هم زمان منحنی مشخصه رطوبتی و ضریب انتشار مولکولی خاک به همراه پانل کنترل فشار.

3-کاظم بدو، 1386، دستگاه دو بعدی انتقال آلودگی در خاک.

4-کاظم بدو، 1386، ساخت دستگاه اندازه گیری تورم و ضریب انتشار مولکولی لایه های اساس رسی.

5-کاظم بدو، 1385، طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک بادی استحصال آب حفره ای خاک.
پایان نامه ها (26)

1-بهزاد خياط نيكنام، 1394، بررسي پارامترهاي اثرگذار و آناليز پايداري شيرواني زباله هاي شهري تلنبار شده در يك مدفن زباله، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سيد جمال قيصري، 1394، مطالعه اثر جبهه مويينگي در كنترل تراوش از ميان لايه هاي خاك اشباع - غير اشباع سيستم پوشش نهايي شيبدار مدفن زباله، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-حميد كنعاني، 1394، بررسي عددي رفتار ژئوتكنيكي خاكريزهاي ساخته شده با مصالح سبك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-غلامرضا عابدي رحمانلو، 1394، بررسي استفاده از مصالح سبك به جاي مصالح طبيعي در پشت ديوار حائل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-جعفر حسين پور لنبر، 1394، بررسي امكان استفاده از زائدات خاكستر كوره سيمان به عنوان ماده افزودني به خاكهاي مورد استفاده در پروژه هاي ژئوتكنيكي و ژئوزيست محيطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-محمد بهجت ايگدير، 1393، خصوصيات رطوبتي و نفوذپذيري ماسه ريزدانه هنگام تركيب با خاك ريزدانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-محمد مهدي شهند، 1394، اثر ناحيه غيراشباع خاك روي ميزان تراوش يكنواخت از ميان لايه هاي مانع انتقال آلودگي مدفن زباله، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-ياشار داوري اصل، 1390، مطالعه انتشار آلودگي در سنگ مارن منطقه دفن زباله اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-كاظم محمد زاده قراملكي، 1390، مطالعه آزمايشگاهي روش الكترواسمزي در تحكيم رسوبات سست حاشيه درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مهدي قليخاني، 1390، تاثير چرخه هاي متناوب يخ زدگي و ذوب شدگي بر ضريب نفوذپذيري رس هاي متراكم و لايه هاي رسي- ژئوسينتتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-مهدي نجف زاده، 1390، ارزيابي معادلسازي لايه هاي مانع انتقال آلودگي با استفاده از مدل هاي آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-عبدالله شايسته، 1389، بررسي آزمايشگاهي انتشار مولكولي در ضايعات پودر سنگ سنگبري ها جهت استفاده در لايه هاي مانع انتقال آلودگي در مدفن هاي زباله، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مهدي نجف زاده، 1390، ارزيابي معادلسازي لايه هاي مانع انتقال آلودگي با استفاده از مدل هاي آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-سجاد بيگ زاده، 1391، بررسي خصوصيات انتشار مولكولي و تورم عايق هاي رسي- ژئوسينتتيك صنعتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-مجيد فرشباف، 1391، مطالعه رابطه خصوصيات تحكيم پذيري و انتشار مولكولي خاك رس منطق? نازلوي اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-مهدي بايرام نژاد، 1391، ارزيابي محاسباتي انتقال دو بعدي آلودگي در يك مدفن زباله، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سعيد حسين زاده، 1392، بررسي تاثير نانو ذرات بر كاهش انتشار آلاينده ها در خاك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-سپيده اقبال، 1392، آناليز انتشار هيدروكربن هاي سبك در خاك غيراشباع با استفاده از كد كامپيوتري HSSMWIN، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-كيارش صالحي، 1392، مطالعه رفتار برشي پيت اروميه با ژئوتكستايل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-هادي علي اشرفي، 1392، مقايسه اثر بنتونيت و متاكائولن در رفتار ژئوتكنيكي ماسه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-فريبا عيسوند، 1391، مطالعه رفتار انتشار مولكولي و جذب عنصر سنگين كادميوم در خاك رسي منطق? دفن زبال? اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-احسان خزاعي، 1392، پيش بيني تراوش در بدنه يك سد خاكي با استفاده از روش هاي داده كاوي و مقايس? آن با روش هاي عددي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-ارد شمسافر، 1392، بررسي هيدرولوژيكي يك مدفن زباله با استفاده از كد كامپيوتري HELP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-حميد امدادي، 1392، بررسي اثر مواد افزودني پودري ريزدانه در بهبود خصوصيات ژئوتكنيكي لاينرهاي مهندسي در لندفيل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-محمد بهجت ايگدير، 1393، خصوصيات رطوبتي و نفوذپذيري ماسه غيراشباع هنگام تركيب با خاك ريزدانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-بهاره محمد سيدي، 1393، بررسي نحوه انتشار آلاينده هاي هيدروكربني ناشي از نشت از يك پمپ بنزين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.