• نام و نام خانوادگی
  • علی امامعلی پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (32)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (60)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (13)
پایان نامه ها (22)
دروس تدریس شده (12)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی امامعلی پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (32)

1-Ali Imamalipour، Zeinab Soltani، 2021، An improved classification of mineralized zones using particle swarm optimization: A case study from Dagh-Dali Zn-Pb (±Au) prospect، Northwest Iran،Geochemistry (Chemi der erde)، https://doi.org/10.1016/j.chemer.2021.125850.

2-Samaneh Barak، Ali Imamalipour*، Maysam Abedi، Abbas Bahroudi، ، Farzaneh Mami Khalifani، 2021، Comprehensive modeling of mineral potential mapping by integration of multiset geosciences data ،Geochemistry (Chemi der erde)، https://doi.org/10.1016/j.chemer.2021.125824.

3-Behnam Mehdikhani and Ali Imamalipour, 2021, ASTER-Based Remote Sensing Image Analysis for Prospection Criteria of Podiform Chromite at the Khoy Ophiolite (NW Iran),Minerals, https://doi.org/10.3390/min11090960.

4-Ali Imamalipour, Samaneh Barak, Farzaneh Mami Khalifani, 2020, Quantifying mass changes during hydrothermal alteration in listwaenite-type mercury mineralization, Tavreh area, northwestern Iran,Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis , Geological society of L.

5-Zahra Yekani Motlagh, Ali Imamalipour, Habibollah Bazdar, 2020, Delineation of ore zones using concentration–volume fractal method in the Dagh Dali Zn-Pb (±Au) prospect, north of Takab, Iran,Geological Quarterly.

6-جابر مسعودی و علی امامعلی پور، 1398، کاربرد روش های زمین شناسی در پی جویی نهشته های کرومیت انبانی در پهنه افیولیتی خوی، شمال باختر ایران ،زمین شناسی اقتصادی، جلد 11، شماره 2 صفحه : 285-303.

7-فاطمه زعیم نیا، علی کنعانیان، میرصالح میرمحمدی، علی امامعلی پور، 1397، مقایسه تراکم عناصر گروه پلاتین در کرومیتیت های افیولیت خوی: نشانه ای از حضور دو نوع کرومیتیت با دو خاستگاه متفاوت،مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران.

8-Imamalipour, A. and Barak, S., 2019, Geochemistry and tectonic setting of volcanic host rock of VMS mineralization in the Qezil Dash area, NW Iran: implications for prospecting of Cyprus-type VMS deposits in the Khoy ophiolite,Geological Quarterly.

9-Ali Imamalipour , Mahdieh Karimlou , Behzad Hajalilo, 2018, Geochemical zonality coefficients in the primary halo of Tavreh mercury prospect, Northwestern Iran: implications for exploration of listwaenitic type mercury deposits,Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis , Geological society of London.

10-Ali Imamalipour, Reza Mousavi, 2018, Vertical geochemical zonation in the Masjed Daghi porphyry copper-gold deposit, northwestern Iran: implications for exploration of blind mineral deposits,Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis , Geological society of London.

11-Fatemeh Zaeimnia, Ali Kananian, Shoji Arai, Mirsaleh Mirmohamadi, Ali Imamalipour, Mohamad Zaki Khedr, Makuto Miura, Khadidja Abbo-Kebir, 2017, Mineral chemistry and petrogenesis of chromitites from the Khoy ophiolite complex, Northwestern Iran: Implications for aggregation of two ophiolites,Island Arc, Japon.

12-Imamalipour, A., 2011, Geochemistry and Geological Setting of Chromitites of Aland Area from the Khoy Ophiolite Complex, NW Iran,Journal of Geoscience.

13-Imamalipour, A., Yousefi, M., Karimlou, M., 2013, Geochemistry and mineralogy of listwaenite hosting mercury mineralization and its comparison with the barren types in Tavreh area, west of Khoy city,Journal of Economic Geology, 5(2), 307-324.

14-Imamalipour, A., Rasa, I., 2010, Mineral chemistry of chlorite as a method for geo thermometry of hydrothermal alteration from Qezildash sulfide deposit, NW Iran,Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy.

15-Imamalipour, Ali and Mirmohammadi, M., 2011, Mineralogy and geochemistry of corundum-bearing metabauxite-laterite from Heydarabad, SE Urmia, NW Iran,Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 19: 52-79.

16-Imamalipour, Ali, 2009, Mineralogy of accessory and rare minerals associated with chromite deposits in the Khoy area. ,Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 16(4): 559-570.

17-علی امامعلی پور ، میرابراهیم خاتمیان ، رسول مونسی اسکویی، جعفر عبدالهی شریف، 1390، الگوی زمین شناسی، دگرسانی و بی هنجاری مغناطیسی کانسار مس پورفیری مسجدداغی،شرق جلفا،مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، شماره2: 77-89.

18-آدین بیگدلی و علی امامعلی پور، 1395، بررسی زمین شناسی و ژئوشیمی کانی سازی های مرتبط با گرانیت قلیایی منطقه آق زیارت، جنوب شرق سلماس، شمال غرب ایران،یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، دوره 10 شماره 20.

19-جعفر عبدالهی شریف ، علی امامعلی پور، 1393، مدل سازی زمین شناسی و بلوکی کانسار مرمر اونیکس قره قشلاق به منظور بهینه سازی برنامه ریزی تولید معدن،زمین شناسی اقتصادی.

20-علی امامعلی پور جعفر عبدالهی شریف، 1390، بررسی ژئوشیمی کانی سازی جیوه و تاثیر زیست محیطی آن بر منطقه طوره، شمال باختر خوی،زمین شناسی اقتصادی.

21-محمد علی آرین، علی امامعلی پور، افسر محمد امینی، 1390، پترولوژی و ژئوشیمی توده های گرانیتی شمال شرق سقز و هاله دگرگونی آن،فصلنامه زمین(90)، 6،1.

22-جعفر عبدالهی شریف، علی امامعلی پور، عارف علی پور و مجتبی مختاریان اصل، 1389، جایگاه مدل سازی سه بعدی ذخایر معدنی در بررسی های زمین شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها ( با بررسی موردی بر روی . . . )،زمین شناسی اقتصادی ایران.

23-علی کنعانیان، منصور عطایی، میرصالح میرمحمدی و علی امامعلی پور، 1389، سنگ شناسی، شیمی کانی و ژنز کرومیت های الند و قشلاق، مجموعه افیولیتی خوی(شمال غرب ایران)،بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

24-علی امامعلی پور و ایرج رسا، 1389، بررسی شیمی کانی کلریت به عنوان روشی در زمین دماسنجی دگرسانی گرمابی در نهشته سولفیدی قزل داش خوی شمال باختر ایران،بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

25-علی امامعلی پور ، حسین عبدلی اسلاملو و بهزاد حاج علیلو، 1389، بررسی ژئوشیمی دگرسانیهای گرمابی مرتبط با کانی سازی طلای اپی ترمالی در ناحیه مسجدداغی،شرق جلفا،،زمین شناسی اقتصادی.

26-علی امامعلی پور ، 1389، بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی نهشته های منگنز-آهن در ته نشست های افیولیتی شمال چالدران، شمال باختر ایران،بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

27-نسرین خواجه محمدلو ، ایرج رسا و علی امامعلی پور، 1388، بررسی ژئوشیمیایی و زایش کانسار کائولینیتی-بوکسیتی علی بالتالو، شاهین دژ،فصلنامه علوم زمین، 18،1.

28-جعفر عبدالهی شریف، علی امامعلی پور، عارف علی پور و مجتبی مختاریان اصل، 1389، جایگاه مدل سازی سه بعدی ذخایر معدنی در بررسی های زمین شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها ( با بررسی موردی بر روی گروهی از ذخایر سنگ تزئینی استان آذربایجان غربی)،مجله زمین شناسی اقتصادی، شماره 1 (جلد2) صفحه 51-59.

29-علی کنعانیان، منصور عطایی، میرصالح میرمحمدی و علی امامعلی پور، 1389، سنگ شناسی ، شیمی کانی و شکل گیری کرومیت های الند و قشلاق ، مجموعه ی افیولیتی خوی (شمال غرب ایران)،مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، سال18، شماره 3، صفحه 369-383.

30-علی امامعلی پور و ایرج رسا، 1389، بررسی شیمی کانی کلریت به عنوان روشی در زمین دما سنجی دگرسانی گرمابی در نهشته سولفیدی قزل داش خوی، شمال باختری ایران،مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، سال18، شماره2، 223-232.

31-علی امامعلی پور، حسین عبدلی اسلاملو، بهزاد حاج علیلو، 1389، بررسی ژئوشیمیایی دگرسانیهای گرمابی مرتبط با کانی سازی طلای اپی ترمالی در ناحیه مسجد داغی، شرق جلفا، شمال باختر ایران،مجله زمین شناسی اقتصادی، شماره2، جلد3 صفحه 199-213.

32-علی امامعلی پور ، 1389، بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی نهشته های منگنز- آهن در ته نشست های افیولیتی شمال چالدران ، شمال باختر ایران،مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، سال18، شماره1، صفحه 3-14.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (60)

1-علی امامعلی پور و سمانه برک، 13-14 آذر 1398، شناسایی مناطق امیدبخش عناصر کمیاب به کمک روش تحلیل داده های اکتشافی (EDA) در ناحیه زنجان،یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران.

2-سمانه برک و علی امامعلی پور، 14-15 شهریور 1397، جداسازی ناهنجاری های ژئوشیمیایی عناصر کمیاب به کمک روشهای فرکتالی عیار-تعداد و عیار- محیط در ناحیه زنجان،دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران - دانشگاه اصفهان.

3-علی امامعلی پور ، حسنیه نظری ، مسعود اسمعیل زاده، 13-14 آذر 1398، بررسی ژئوشیمی رسوبات آبراهه ای و کانی های سنگین در منطقه قره گول (شمال باختری اردبیل)،یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران.

4-زهرا یکانی مطلق، علی امامعلی پور، 14-15 شهریور 1397، تعیین محدوده کانه‌دار براساس مدل‌سازی فرکتالی عیار- حجم در محدوده اکتشافی داغ دالی، شمال تکاب،دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران - دانشگاه اصفهان.

5-زینب سلطانی، علی امامعلی پور، سمانه برک، 14-15 شهریور 1397، جدایش نا¬هنجاری¬های¬ ژئوشیمیایی به روشهای فرکتالی بر اساس داده های خاک برای تشخیص مناطق امید بخش در منطقه داغ دالی، شمال غرب تکاب،دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران - دانشگاه اصفهان.

6-علی امامعلی پور ، رضا موسوی، 14-15 شهریور 1397، کاربرد منطقه بندی ژئوشیمیایی قائم در اکتشاف کانسارهای پنهان، با یک مطالعه موردی ،دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران - دانشگاه اصفهان.

7-Fatemeh Zaeimnia, Ali Kananian, Shoji Arai, Mirsaleh Mirmohamadi, Ali Imamalipour, February 22-24, 2016, Chromian spinels in the Khoy peridotite, a petrogenetic indicator of the magmatic process,34th national and 2 nd international Geosciences congress , Tehran, Iran.

8-Ali Imamalipour, 2007, Hydrothermal alteration of ophiolitic rocks and listwaenitic type mercury mineralization from northwest of Iran, near Iran-Turkey border. ,62 nd geological congress of Turkey, Ankara..

9-Ali Imamalipour, Ata Bahrami, 2009, Processing of Ti-bearing minerals from Chapo bauxite deposit (West Azerbaijan Province, NW Iran). ,12 nd international mineral processing symposium, Cappadocia, Turkey..

10-Ali Imamalipour, 2007, Kalderan Manganez Yatağı (KB İran)’nın Jeokimyası ve Kökeni, Neotetis Okyanus Baseni’ndeki Mn Oluşumlarına Bir Kanıt. ,62 nd geological congress of Turkey, Ankara..

11-Mir Ebrahim Khatamian, Ali Imamalipour, 2012, Geochemical and biogeochemical investigations in ultramafic rocks of the Khoy ophiolite comlex, NW Iran,In Workshop of Ophiolite and related industrial minerals, Trabzon/Turkey.

12-علی امامعلی پور، پویا زرگری، شهریور 1395، تحلیل داده های اکتشافی ژئوشیمیایی به روش های EDA و فرکتال در محدوده اکتشافی مس پورفیری هریس،هشتمین گردهمایی زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه زنجان.

13-بهنام مهدیخانی ، علی امامعلی پور، بررسی کانی شناسی، ساختار و تحلیل داده های ژئوشیمیایی در محدوده کانسار چندفلزی آی قلعه سی، جنوب شرق تکاب،هشتمین گردهمایی زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه زنجان.

14-Fatemeh Zaeimnia, Ali Kananian, Mirsaleh Mirmohamadi, Ali Imamalipour, February 22-24, 2016, Field relationship, petrography and mineral inclusions of chromitite bodies of the Khoy ophiolite NW Iran,34th national and 2 nd international Geosciences congress , Tehran , Iran.

15-A. Bahrami and A. Imamalipour, 2005, Processing of Bauxite Mineral Bearing Titanium of Ghopi Baba Ali(Mian-doab)Mine,20th World Mining Congress 2005-Tehran.

16-علی امامعلی پور، 1387، فلززایی در پهنه های ساختاری باختر دریاچه ارومیه،دومین همایش تخصصی زمین شناسی.

17-سجاد حقیر چهره قانی، علی امامعلی پور و مجتبی یاری، 1389، ارزیابی معادن منتخب سنگ تزئینی گرانیتی استان آذربایجان غربی براساس شاخص طبقه بندی ذخایر سنگ تزئینی،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین، ارومیه،ایران.

18-ادیان غلامی متکی، علی امامعلی پور، مسعود اسمعیل زاده، 1394، استفاده از روشهای ساختاری و غیر ساختاری در اکتشاف اورانیوم، شمال غرب ایران،سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین و دومین گنگره بین المللی علوم زمین، تهران،ایران.

19-ادیان غلامی متکی، علی امامعلی پور، 1393، اکتشاف ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای به منظور تعیین مناطق امیدبخش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مطالعه موردی : برگه 25000/1 نقده،همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع(فاقد گواهی ارائه)، شیراز،شیراز.

20-علی امامعلی پور ، ایرج رسا، 1379، برآورد دمای دگرسانی و کانی سازی گرمابی به روش ژئوترمومتری کلریت در نهشته های سولفید توده ای ناحیه قزل داش،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.

21-علی امامعلی پور ، مریم محمدی زاده، 1390، بررسی پتانسیل های معدنی در گستره استان لرستان،دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، خرم آباد،ایران.

22-علی امامعلی پور و ایرج رسا، 1382، بررسی تغییرات محتوی Al در جایگاه چهاروجهی ساختار کلریت های انتخابی به عنوان شاخصی جهت برآورد دمای تبلور این کانی ها در گدازه های کانه دار ناحیه قزل داش خوی،یازدهمین کنفرانس بلورشناسی و کانی شناسی.

23-علی امامعلی پور ، 1386، بررسی توزیع ژئوشیمیایی جیوه در مناطق دگرسان پهنه افیولیتی خوی، شمال باختر ایران،اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران.

24-علی امامعلی پور، حعفر عبدالهی شریف و میرصالح میرمحمدی، 1387، بررسی توزیع ژئوشیمیایی عناصر Ti و Fe و P در کانسار تیتاننیوم قره آغاج، شمال باختری ارومیه،دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران.

25-نسرین خواجه محمدلو ، فرامرز صحرایی و علی امامعلی پور، 1389، بررسی ذخایر منگنز صفوی چالدران و اوزن دره مهاباد با نگرشی بر امکان سنجی تولید پرمنگنات پتاسیم از آنها،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین، ارومیه،ایران.

26-علی امامعلی پور ، 1380، بررسی زمین شناسی و پتانسیل معدنی دریاچه ارومیه،اولین همایش دریاچه ارومیه.

27-علی امامعلی پور، سید رضا طائبی، جعفر عبدالهی شریف و میرمحمود یکانلی، 1391، بررسی زونالیته ژئوشیمیایی سطحی و سطح تراز فرسایشی کانسار طلای زرشوران با استفاده از داده های حفاری (شمال شرق شهرستان تکاب)،شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه شیراز،ایران.

28-علی امامعلی پور ، پیام شمسی، 1390، بررسی زونالیته ژئوشیمیایی و سطح تراز فرسایشی کانی سازی طلا در منطقه آرپاچای تکاب،سومین هماش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، اهواز،ایران.

29-علی امامعلی پور ، پیام شمسی، 1390، بررسی ژئوشیمی دگرسانی های گرمابی مرتبط با کانی سازی طلا در ناحیه آرپاچای، شمال تکاب،شمال باختر ایران،دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، خرم آباد،ایران.

30-علی امامعلی پور جعفر عبدالهی شریف، 1390، بررسی ژئوشیمی کانی سازی جیوه و تاثیر زیست محیطی آن در منطقه خوی، باختر شهرستان خوی،دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، خرم آباد،ایران.

31-علی امامعلی پور ، ایرج رسا، 1380، بررسی ژئوشیمی و خاستگاه زمین ساختی تشکیل نهشته های سولفیدی همراه با آتشفشانیهای افیولیتی ناحیه ی قزل داش خوی،پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.

32-علی امامعلی پور ، آدین بیگدلی ، مهسا حاجی حسینلو، 1392، بررسی ژئوشیمی و کانی شناسی کانی سازی طلا در رابطه با توده گرانیت آلکالن قوشچی منطقه آق زیارت، شمال شهرستان ارومیه،پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

33-علی امامعلی پور، 1384، بررسی ژئوشیمی و کانی شناسی نهتشه منگنز صفو (جنوب باختر ماکو)، شمال چالدران،نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.

34-علی امامعلی پور، 1382، بررسی فلززایی جیوه در سنگهای لیستونیتی گستره افیولیتی خوی،بیست و دومین گردهمایی علوم زمین کشور.

35-نسرین خواجه محمدلو ، فرامرز صحرایی و علی امامعلی پور، 1389، بررسی کانی شناسی و ژئو شیمی کانسارهای بوکسیتی - کائولینیتی منطقه بوکان با نگرشی بر کاربر آنها،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین.

36-علی امامعلی پور ، مهدیه کریملو، مستوره یوسفی، 1390، بررسی لیتوژئوشیمی و تعیین سطح تراز فرسایشی کانی سازی جیوه در منطقه طوره ، غرب خوی،سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، اهواز،ایران.

37-مهدیه کریملو، علی امامعلی پور ، 1391، بررسی های لیتوژئوشیمیایی و استفاده از روش فراکتال در تعیین محدوده کانی سازی جیوه در ناحیه طوره(غرب شهرستان خوی)،سی و یکمین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

38-رضا موسوی شرامین، علی امامعلی پور ، حسین جوانی، 1392، تاثیر کانی سازی تاخیری(طلای اپی ترمال) در ردیف زونالیته ژئوشیمیایی کانسار پورفیری مسجدداغی،سی و دومین گردهمایی علوم زمین و، تهران،ایران.

39-رضا موسوی، علی امامعلی پور، 1394، تحلیل داده های ژئوشیمیایی به دست آمده از حفاری های اکتشافی به منظور اکتشاف کانی سازی پنهانی،سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین کشور و دومین گنگره بین المللی علوم زمین، تهران،ایران.

40-مسعود اسمعیل زاده ، علی امامعلی پور ، فرهنگ علیاری، 1393، تحلیل نتایج حاصل از تحلیل فاکتوری با شاخص زونالیته در محدوده کانسار مس پورفیری کیقال-بارملک، شمال ورزقان،سی و سومین گردهمایی علوم زمین، تهران،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

41-علی کنعانیان، منصور عطایی، میرصالح میرمحمدی و علی امامعلی پور، 1388، ترکیب شیمیایی و ژنز کرومیت های مناطق الند و قشلال خوی،بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.

42-علی امامعلی پور، مستوره یوسفی، 1390، تغییرات جرمی عناصر در نتیجه دگرسانی گرمابی مرتبط با کانی¬سازی جیوه نوع لیستونیتی در ناحیه طوره (غرب خوی)،سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، اهواز،ایران.

43-پیام شمسی ، علی امامعلی پور، 1389، تفکیک زونهای دگرسانی گرمابی در منطقه آرپاچای (شمال تکاب) با استفاده از پردازش داده های ماهواره ای TM،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین.

44-مسعود اسمعیل زاده، فرهنگ علیاری و علی امامعلی پور، 1393، تلفیق و آنالیز داده های زمین شناسی و سنجش از دور تصاویر سنجده ASTER جهت تفکیک زونهای دگرسانی هیدروترمال در کانسار مس پورفیری کیقال، شمال ورزقان،سی و سومین گردهمایی علوم زمین، تهران،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

45-علی امامعلی پور، میرصالح میرمحمدی، شهره حسن پور، 1386، تمایز دگرسانی های ارژیلیک پیشرفته عقیم از انواع مرتبط با سیستم های اپی ترمالی با یک مثال موردی از منطقه زگلیک اهر،بیست و ششمین گردهمائی علوم زمین.

46-علی امامعلی پور ، احمد خاکزاد، 1378، دگرسانی سیلیسی-کربناته سرپانتینبت ها و کانی زائی جیوه در ناحیه خان گلی ماکو،سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران.

47-علی امامعلی پور، مهسا حاجی حسینلو، آدین بیگدلی، 1392، رخداد متاسوماتیکی در همبری دو توده نفوذی آلکالن و اهمیت اکتشافی آن در ناحیه قره باغ شمال شهرستان ارومیه،پنجمین همایش انجمن زمین شناس اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

48-علی امامعلی پور، 1387، ژئوشیمی دگرسانی گرمابی در سنگهای اولترامافیکی با یک مثال موردی،دومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور.

49-ادیان غلامی متگی، علی امامعلی پور، رضا موسوی شرامین، 1394، شناسایی مناطق امیدبخش کانی زائی باریت در برگه 1:25000 نقده III ، شمال غرب ایران،سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین کشور و دومین گنگره بین المللی علوم زمین، تهران،ایران.

50-علی امامعلی پور، فرامرز صحرایی، جعفر عبدالهی شریف، 1379، طراحی شبکه بهینه اکتشافی(حفاری)در محدوده کانسار ایلمنیت-آپاتیت قره آغاج ارومیه،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.

51-علی امامعلی پور، 1387، فلززایی در پهنه های ساختاری گستره استان آذربایجان غربی،اولین همایش منطقه ای زمین شناسی آذربایجان.

52-علی امامعلی پور ، میرابراهیم خاتمیان، 1390، کاربرد روش بیوژئوشیمیایی در اکتشاف ذخایر نیکل و کروم،دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، خرم آباد،ایران.

53-علی امامعلی پور ، مهدی موتاب ، مرتضی عبدالهی شریف، 1391، کاربرد روش پردازش داده‌های تصویری در برآورد نسبت حجمی کانیها در اکتشاف ذخایر غیرفلزی، با یک مثال موردی از کانسار میکای قره‌قشلاق (شمال ارومیه)،چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، تهران،ایران.

54-نسرین خواجه محمدلو ، ایرج رسا و علی امامعلی پور، 1383، کانی شناسی ، ژئوشیمی و ژنز نهشته های بوکسیتی جنوب استان آذربایجان غربی،بیست و سومین گردهمای علوم زمین کشور.

55-مسعود اسمعیل زاده ، علی امامعلی پور ، فرهنگ علیاری، 1394، محاسبه سطح فرسایش کانی سازی و میزان انطباق نتایج بدست آمده از محاسبه شاخص های زونالیته با استفاده از داده های لیتوژئوشیمیایی،سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین کشور و دومین گنگره بین المللی علوم زمین، تهران،ایران.

56-علی امامعلی پور ، میرابراهیم خاتمیان ، رسول مونسی اسکویی، 1389، مدل زمین شناسی ، دگر سانی و بی هنجاری مغناطیسی کانسار مس پور فیری مسجد داغی(شرق جلفا)،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین.

57-رضا موسوی ، علی امامعلی پور ، ادیان غلامی متکی، 1394، مدلسازی آلتراسیونی وبررسی ارتباط کانی سازی وعیار با آلتراسیون پتاسیک در محدوده اکتشافی مسجدداغی،سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین کشور و دومین گنگره بین المللی علوم زمین، تهران،ایران.

58-سمیه محمدی ، بهنام مهدیخانی ، علی امامعلی پور، 1394، مطالعه کانی شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمیایی کانسار آهن ارجین،سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین کشور و دومین کنگره بین المللی علوم زمین، تهران،ایران.

59-علی امامعلی پور ، میرصالح میرمحمدی، 1390، معرفی متابوکسیت کروندوم دارحیدرآباد (ارومیه) به عنوان نخستین یافته از ترکیبی مشابه امری در ایران،دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، خرم آباد،لرستان.

60-علی امامعلی پور، 1380، نگرشی بر ذخایر فلزی تیتانیوم و کروم در استان آذربایجان غربی، دانسته های موجود و چشم اندازهای آتی،اولین همایش توانمندی های معدنی استان آذربایجان غربی.
کتاب های چاپ شده (3)

1-علی امامعلی پور، 1393، فرآوری مواد معدنی، طراحی و اجرا، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

2-علی امامعلی پور، نصرت حیدری و عباس رکاب طلایی، 1392، فرآوری مواد معدنی ، طراحی و اجرا جلد2، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

3-علی امامعلی پور، 1392، روشهای تهیه و کاربرد نقشه های زمین شناسی و معدنی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (13)

1- گزارش پایان عملیات اکتشافی ذخایر کرومیت ناحیه کوچک ، غرب شهرستان خوی، سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی، سال 1392..

2- طرح نيازسنجي تحقيقاتي در معادن استان آذربايجان غربي ، سال 82 ، طرح مشترك دانشگاه اروميه و سازمان صنايع. .

3- طرح بررسي ويژگي هاي ذخاير منگنز استان و امكان سنجي تهيه پرمنگنات پتاسيم از آن ، سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربي ، سال 83 . .

4- بررسي فراواني كانيهاي تيتانيم دار در نهشته هاي بوكسيتي استان و امكان فرآوري آنها ، طرح مشترك دانشگاه اروميه و سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربي ، 83 ..

5- طرح بررسي منابع اوليه كاني هاي ساينده در استان و امكان كاربرد آنها در صنعت ، طرح مصوب سازمان صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، سال 86 ..

6- تهيه مشخصات كيفي سنگ هاي تزئيني استان آذربايجان غربي تحت شرايط استاندارد ASTM ، طرح مشترك دانشگاه اروميه با موسسه تحقيقات و كاربرد مواد معدني ايران، سال 86 ..

7- بررسی های دورسنجی (داده های ماهواره ای) به منظور تفکیک زونهای آلتراسیون در منطقه قره قشلاق سلماس، 1390، طرح ارتباط با صنعت دانشگاه ..

8- مشارکت در اجرای بیش از 30 پروزه زمین شناسی و اکتشافی در سطح استانی و ملی .

9- 1390، بررسی ژئوشیمی کانی سازی جیوه و اثرات زیست محیطی آن در ناحیه طوره، باختر شهرستان خوی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

10- 1384، بررسی ژئوشیمیایی توده های گرانیتوئیدی و ارائه مدل ژئودینامیکی جایگیری آنها در ناحیه شمال و جنوب شهرستان ارومیه،دانشگاه ارومیه.

11- 1392، بررسی فلززایی ذخایر کروم در اوفیولیت خوی و مقایسه آن با ذخایر کرومیت آلپی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

12- 1385، بررسی ژئوشیمی، کانی شناسی و کاربرد ذخیره معدنی منگنز صفو (شمال شهرستان چالدران)،دانشگاه ارومیه.

13- 1387، بررسی فلززایی ذخایر معدنی در گستره استان آذربایجان غربی،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (22)

1-علیرضا حقیقی، 1399، قابلیت روش‌های مدل سازی فرکتالی و تحلیل داده‌های اکتشافی در جداسازی آنومالی‌های ژئوشیمیایی در اکتشاف ژئوشیمیایی ناحیه‌ای، پهنه افیولیتی چالدران، شمال غرب ایران.، دکتر علی امامعلی پور.

2-بهنام تنها، 1398، بررسی کانی شناسی و ژئوشیمیایی لاتریتهای کروندم دار منطقه حیدرآباد (جنوب شرق ارومیه) به منظور تعیین قابلیت فرآوری و کاربرد آن در صنایع ساینده..

3-سپهر نوروزی، 1397، مدل سازی ژئوشیمیایی و پیش بینی تغییرات عیار طلا و نقره با استفاده از داده های حفاری به روش رایانش نرم و فرکتال در کانسار طلای زرشوران، شمال تکاب، شمال غرب ایران ، دکتر علی امامعلی پور.

4-زهرا یکانی مطلق، 1397، مدل سازی ژئوشیمیایی سه بعدی، ارزیابی ذخیره و پیش بینی غلظت عناصر به روش هوشمند در محدوده اکتشافی داغ دالی شمال تکاب.

5-امین ایمانی پهلوانلو، 1396، بررسی و تلفیق داده¬های دورسنجی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیک هوایی برگه 1:100،000 مهاباد.

6-پویا زرگری، 1395، بررسی لیتوژئوشیمیایی و تعیین سطح تراز فرسایشی کانی سازی مس پورفیری شرق هریس، شمال غرب ایران، استاد راهنما،دانشکده فنی.

7-مسعود اسمعيل زاده، 1394، بررسي ژئوشيميايي زون هاي دگرساني در كانسار مس- موليبدن پورفيري كيقال- بار ملك ، شمال ورزقان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سوران قادري، 1394، بررسي دورسنجي و اكتشاف ژئوشيميايي ناحيه اي در برگه ي 100000/1 كرمانشاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-زهرا علي پور، 1394، بررسي هاي دورسنجي و ژئوشيميايي دگرساني هاي گرمابي و تعيين خاستگاه آنها در منطقه زاگليك ، جنوب شرق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-محمد پيرويي خوشاكو، 1390، بررسي زمين شناسي اقتصادي توده مافيك-اولترامافيك بهله ، شمال غرب اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-ميرابراهيم خاتميان اسكويي، 1390، بررسيهاي دورسنجي، ژئوشيميايي و بيوژئوشيميايي سنگهاي اولترامافيكي و نهشته هاي كروميتي همراه آنها در مجموعه افيوليتي خوي، شمال غرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-پيام شمسي، 1390، تفكيك مناطق دگرساني گرمابي به روش پردازش داده هاي ماهواره اي و اكتشاف ژئوشيميايي درمنطقه آرپاچاي (شمال تكاب)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سيدرضا طائبي، 1392، مدل سازي سه بعدي زمين شناسي، ژئوشيميايي و ارزيابي ذخيره كانسار طلاي زرشوران و بررسي منطقه بندي ليتوژئوشيميايي با استفاده از داده هاي حفاري جديد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-فرزين آذرمي خسروشاهي، 1390، بررسي هاي ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي كانسار منگنز جوكندي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-مستوره يوسفي، 1391، تفكيك مناطق دگرساني ليستونيتي به روش دورسنجي و بررسي اكتشافي آنها (ژئوشيميايي و كاني¬سازي) در افيوليت¬هاي ناحيه خوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-مهديه كريملو، 1391، بررسي ليتوژئوشيميايي و تعيين سطح تراز فرسايشي كاني سازي جيوه در منطقه طوره، غرب شهرستان خوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-مهسا حاجي حسينلو، 1392، بررسي داده هاي اكتشافي زمين شناسي، ژئوشيميايي، ژئوفيزيكي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني سازي طلا در منطقه قره باغ اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-آدين بيگدلي، 1392، بررسي داده هاي اكتشافي زمين شناسي، ژئوشيميايي، ژئوفيزيكي و دورسنجي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني سازي طلا در منطقه آق زيارت سلماس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-اديان غلامي متكي، 1393، پردازش داده هاي ماهواره اي و اكتشاف ژئوشيميايي (رسوبات آبراهه اي و كانيهاي سنگين) در ورقه توپوگرافي 1:25000 نقده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-فهيمه مهرباني، 1393، بررسيهاي زمين شناسي و ژئوشيميايي كانسار مس رسوبي محمودكندي، جنوب شرق ماكو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-مهدي موتاب صحيح آذر، 1393، بررسي هاي دورسنجي، ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي براي اكتشاف كاني سازي اسكارني در منطقه آق بلاغ اشنويه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-رضا موسوي شرامين، 1393، بررسي ليتوژئوشيميايي، مدل سازي سه بعدي و ارزيابي ذخيره كانسار مس-طلاي مسجدداغي (جلفا)، شمال غرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (12)

1-طراحی و اجرای پروژه های اکتشافی، مقطع دکتری گرایش اکتشاف مواد معدنی.

2-متالوژنی و اکتشاف افیولیت ها، مقطع دکتری گرایش اکتشاف مواد معدنی.

3-اکتشاف فلزات خاص،مقطع دکتری گرایش اکتشاف مواد معدنی.

4-متالوژنی ایران، مقطع کارشناسی ارشد گرایش اکتشاف معدن.

5-اکتشاف ژئوشیمیایی پیشرفته، مقطع کارشناسی ارشد گرایش اکتشاف معدن.

6-اکتشاف مواد معدنی فلزی، مقطع کارشناسی ارشد گرایش اکتشاف معدن.

7-اکتشاف مواد معدنی غیرفلزی، مقطع کارشناسی ارشد گرایش اکتشاف معدن.

8-عملیات صحرایی زمین شناسی، مقطع کارشناسی.

9-تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی،مقطع کارشناسی.

10-کانی شناسی توصیقی ، مقطع کارشناسی.

11-زمین شناسی اقتصادی، مقطع کارشناسی.

12-اصول پی جوی، اکتشاف و ارزیابی ذخایر معدنی ، مقطع کارشناسی.
جوایز و افتخارات (2)

1- انتخاب کتاب تالیفی با عنوان "روشهای تهیه و کاربرد نقشه های زمین شناسی و معدنی" به عنوان کتاب برتر سال1392در حوزه علوم زمین توسط سی و دومین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و نخستین گنگره بین المللی - تخصصی علوم زمین..

2- پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال 1388، دریافت لوح تقدیر و جوایز .