• نام و نام خانوادگی
  • بهدیس اسلام نور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی کامپیوتر
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (3)
پایان نامه ها (3)
دروس تدریس شده (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهدیس اسلام نور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی کامپیوتر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-Ph.D., Computer Engineering,Missouri S&T, Rolla, MO, USA.

2-M.Sc., Computer Engineering,Missouri S&T (formerly UMR), Rolla, MO, USA.

3-M.Sc., Electrical Engineering,Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.

4-B.Sc., Electrical Engineering,Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
مقالات ژورنال (3)

1-B. Eslamnour, S. Jagannathan and M. J. Zawodniok, 2011, Dynamic Channel Allocation in Wireless Networks Using Adaptive Learning Automata,International Journal of Wireless Information Networks.

2-S. Ali, B. Eslamnour and Z. Shah, 2010, A Case for On-Machine Load Balancing,Journal of Parallel and Distributed Computing, Volume 71, Issue 4, PP: 556-564.

3-B. Eslamnour and S. Ali, 2009, Measuring Robustness of Computing Systems,Simulation Modelling Practice and Theory, Volume 17, Issue 9, PP: 1457-1467.
پایان نامه ها (3)

1-Hamed Mohseni, 2018, Mobility management in Software Defined Wireless Networks, Behdis Eslamnour.

2-Hamed Nazari, 2017, Traffic Engineering in Software-defined Wireless Networks.

3-Minoo Hosseinzadeh, 2015, A Novel Algorithm for Controller Placement in SDN-based Dense Networks.
دروس تدریس شده (8)

1-Advanced Computer Networks.

2-Broadband Networks.

3-Fault-tolerant Systems Design.

4-Data Communication Networks.

5-Computer Networks.

6-Digital Design.

7-Computer Architecture.

8-Computer-aided Design of Digital Systems.