بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)
پایان نامه ها (9)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • عباس نیکو
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه شیمی آلی و معدنی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1- 2014, Sensitive molecular determination of polycyclic aromatic hydrocarbons,Journal of Applied Electrochemistry.

2- 2013, Cloud-Point Extraction and Selective Spectrophotometric Determination of Pb(II) and Cu(II) using Synthesized N1,N2-Diphenylhydrazine-1,2-Dicarbothioamide and an Anionic Surfactant,Jordan Journal of Chemistry.

3- 2012, Synthesis of 1,2,4,5-Tetrakis(1,2,4- Triazolyl) Benzene and 1,2,4,5- Tetrakis(1,3,4-Oxadiazolyl) Benzene Derivatives,Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements.

4- 2012, SYNTHESIS OF 1,2,4,5-TETRAKIS(1,2,4-TRIAZOLYL) BENZENE AND 1,2,4,5-TETRAKIS(1,3,4-OXADIAZOLYL) BENZENE DERIVATIVES,Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements.

5- 2011, 3-(2-Chlorophenyl)-4-(4-nitrophenyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione,Acta Crystallographica Section E.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)

1- 1394, A facile procedure for the one-pot synthesis,The 23nd Iranian Seminar of Organic Chemistry, سنندج,ايران.

2- 1390, Application of model based analysis for,3rd iranian biennial seminar of chemometrics, تبريز,ايران.

3- 1390, Determination of stability constants of a new bis-1,2,4-triazole ligand for complexation with,the 15th iranian chemistry congress, همدان,ايران.

4- 1390, Galactopyranosylation and Glycopyranosylation of,18th iranian seminar of organic chemistry, زاهدان,ايران.

5- 1390, Non-enzymatic Electrochemical Glucose Biosensor Based on Ag Nanoparticles and 3-Amino-5- Mercapto-1, 2, 4- triazole Modified Carbon Paste Electrode,4th international conference on nanostructures ICNS4, كيش,ايران.

6- 1390, spectroscopic study of,3rd iranian biennial seminar of chemometrics, تبريز,ايران.

7- 1390, spectroscopic study of some transition metal complexes with a novel triazole ligand,the 15th iranian chemistry congress, همدان,ايران.

8- 1385, Synthesis and characterization a series of new Schiff bases containing thehantzsch pyridine skeleton and with interferon-inducing activitiy,13th iranian seminar of organic chemistry, همدان,ايران.

9- 1394, Synthesis and characterization of new bis,The 23nd Iranian Seminar of Organic Chemistry, سنندج,ايران.

10- 1393, Synthesis and characterization of new N-B-D-galactoside with,20th Iranian seminar of organic chemistry, تبريز,ايران.

11- 1393, Synthesis and characterization of new S-B-D-galactoside-4-arilideneamino-5-furyl-1,2,4-triazole derivatives,20th Iranian seminar of organic chemistry, تبريز,ايران.

12- 1387, Synthesis and Characterization of some Schiff bases derivatives of ethyl-5-amino-3-(phenylamino) isoxazole-4-carboxylate,15th iranian seminar of organic chemistry, كرمانشاه,ايران.

13- 1393, Synthesis and phase transfer of GNPs from aqueous to organic solution containing FPTT,20th Iranian seminar of organic chemistry, تبريز,ايران.

14- 1393, Synthesis and therma analysis of new bis-1,2,4-triazolesl,20th Iranian seminar of organic chemistry, تبريز,ايران.

15- 1393, Synthesis and thermal analysis of some 4-amino-1,2,4-triazole-3-thiones,20th Iranian seminar of organic chemistry, تبريز,ايران.

16- 1390, Synthesis of bis-o-(1,2,4-triazolyl,the 15th iranian chemistry congress, همدان,ايران.

17- 1390, synthesis of bis-o-(thiosemicarbazone,the 15th iranian chemistry congress, همدان,ايران.

18- 1394, Synthesis of bis-thiosemicarbazides and,The 23nd Iranian Seminar of Organic Chemistry, سنندج,ايران.

19- 1390, synthesis of new 1,3,4-oxadiazole,18th iranian seminar of organic chemistry, زاهدان,ايران.

20- 1390, Synthesis of S-B-D-glucosides of 5-furyl-1,2,4-triazole-3-thione derivatives,20th iranian seminar of organic chemistry, همدان,ايران.

21- 1390, synthesis of some new 1,2,4-triazolo,the 15th iranian chemistry congress, همدان,ايران.

22- 1390, synthesis of some new 1,3,4-oxadiazole derivatives,the 15th iranian chemistry congress, همدان,ايران.

23- 1390, Synthesis of some new 4-(p-nitrophenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thione derivatives and Their Thiol-Thione Tautomerism,the 15th iranian chemistry congress, همدان,ايران.

24- 1390, synthesized and spectrophotometric study of,the 15th iranian chemistry congress, همدان,ايران.

25- 1394, Walnut shell-stabilized copper nanoparticles,The 23nd Iranian Seminar of Organic Chemistry, سنندج,ايران.

26- 1393، نقش آنتي اكسيداني و ضد انجماد پپتيد حاصل از ژلاتين پوست تاس ماهي آمور در عضله ماهي،اولين همايش روش هاي افزايش ماندگاري فرآورده هاي غذايي، تهران،ايران.
پایان نامه ها (9)

1-آيناز شفيع پور، 1394، مطالعه سنتز 2-(2-اكسو-2،4،5،6-تتراهيدرو...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مجتبي حيدرپور، 1394، تهيه و شناسايي نانوذرات فلزي تثبيت شده بروي مواد سلولزي و بررسي خواص كاتاليزوري آن در احياي نيتريل¬ها و آميدها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-الهام شريفي، 1394، سنتز پلي استر دي ال بر پايه ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-الهام حسني، 1394، سنتز و شناسايي مشتقات جديد پيريدين با اتيل استواستات و آلدهيدهاي آروماتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-بهارك صحت نيا، 1393، ساخت حسگر و زيست حسگر الكتروشيميايي با استفاده از الكترودهاي اصلاح شده و كاربرد آنها در اندازه گيري آلاينده هاي زيست محيطي?، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

6-سارا پياميفر، 1393، سنتز و شناسايي چالكون گليكوزيدها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-ناصر غفورزاده، 1393، سنتز و شناسايي گالاكتوزيدها با مشتقات 1،2،4-تري آزول- 5- تيون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-احمد الهي، 1393، سنتز و شناسايي تركيبات جديد گالاكتوزيد با مشتقات 5 -آريل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-فاطمه باوفا، 1393، مطالعه‌ي رفتار حرارتي، سينتيك غيرهم‌دما و خواص ترموديناميكي برخي از مشتقات 4-آمينو-4،2،1-تري‌آزول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.