• نام و نام خانوادگی
  • رامین نیکروز
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
  • r.nikrouz@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (17)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رامین نیکروز
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1- "A faster method to reconstruct seismic data using ALFT", J.Geophysics and Engineering, 2016.

2- "بهبود تشخیص اولین رسیدهای امواج P با استفاده از تداخل سنجی فرامجازی", مجله ژئوفیزیک ایران, 1394.

3- "تحلیل سرعت به روش شباهت تفاضلی خودران با قدرت تفکیک بالا", مجله فیزیک زمین و فضا, 1393.

4- "تحول رسوب شناسی میکروفاسیس و حساسیت مغناطیسی نهشته های کربناتی پرمین در شمال ماکو", رسوب شناسی کاربردی, 1393, 2,3.

5- "تبدیل فوریه ضد نشت (ALFT) و کاربرد آن برای بازسازی داده های لرزه ای", مجله فیزیک زمین و فضا, 1392.

6- "بررسی نمودارهای گل سرخی با سیستم های درزه آماری در معادن سنگ های نفوذی منطقه شهرستن، پیرانشهر (آذربایجان غربی)", فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین, 1389.

7- "مطالعه رزدیاگرام با سیستمهای درزه آماری در معادن سنگ های نفوذی منطقه شهرستن", فصلنامه علوم زمین, 1388.

8- "مطالعه رزدیاگرام ها با سیستم های آماری در معادن سنگ های نفوذی منطقه شهرستان پیرانشهر", فصلنامه علوم زمین, 1388.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)

1- "3C Seismic Refraction Imaging of Shear Zone Urces Dryland Salination", 17th Geophysical Conference and Exhibition, 2004.

2- "3D 3C Seismic Refraction Imaging of Shear Zone Sources of Dryland Salinity", 17th Geophysical Conference and Exhibition, 2004.

3- "Establishment of Urmia Lake International Center for Research and Studies at Urmia University", 32th National and the 1st International Geosciences Congress, 1392, Urmia,Iran.

4- "Near-Surface Effect Corrections with the GRM", 17th International Geophysical Congress & Exhibition by CGET, 2006.

5- "New Paleoseismology Studies in Urmia-Silvana Region - NW of IRAN", PANAF 2012, 2012, Istanbul,Turkey.

6- "Recent advances in the resolution of geophysical data", چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمايي علوم زمين, 1389, تهران,ايران.

7- "Statics Corrections for Shallow Seismic Refraction Data", Exploration Geophysics, 2005.

8- "The shape determination of time-distance graphs for subsurface bodies in seismic refraction recording", 32th National and the 1st International Geosciences Congress, 1392, Tehran,Iran.

9- "The use of 3d-3c seismic refraction method to detect hidden shear zones", 16th European Meeting of Environment and Engineering Geophysics, 1389, Zurich,Switzerland.

10- "Three-Dimensional (3D) Three-Component (3C) Refractor Seismic Images to Recognise Hidden Fault Zones With GRM SSM", 6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 1390, Tehran,Iran.

11- "Three-Dimensional (3D) three-component (3C) refractor seismic images to recognize hidden fault zones with GRM SSM", 6th international conference on seismology and earthquake engineering, 1390, Tehran,Iran.

12- "استفاده ار تكنيك وارون سازي لرزه اي براي بررسي افق مخزني غار در يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران", دومين همايش ملي نفت و گاز, 1393, كرمان,ايران.

13- "استفاده از روش لرزه اي انكساري با متد سه بعدي ( 3D ) سه مولفه اي ( 3C ) جهت يافتن علت وجود نمك در دومنطقه ناحيه نيو ساوت ولز ( NSW ) - استراليا", دوازدهمين كنفرانس ژيو فيزيك ايران, 1384.

14- "استفاده از متد لرزه اي انكسار سه بعدي-سه مولفه اي پنهان(Shear Zones) در شناسايي مناطق برشي", دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي, 1387.

15- "بررسي ارتباط بين تغييرات سرعت و تغييرات دامنه امواج لرزه اي شكست مرزي با استفاده از تفسير داده هاي لرزه اي شكست مرزي سه بعدي - سه مولفه اي", چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمايي علوم زمين, 1389, اروميه,ايران.

16- "بررسي كاني شناسي و پتروگرافي سنگهاي تزييني منطقه شهرستن،پيرانشهر (آذربايجان غربي)", چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمايي علوم زمين, 1389, اروميه,ايران.

17- "بررسي نمودارهاي زمان - مسافت توده هاي تحت الارضي در برداشتهاي شكست مرزي", شانزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران, 1393, تهران,ايران.

18- "بهبود تشخيص اولين رسيدهاي موج P با استفاده از تداخل سنجي فوق مجازي", شانزدهمين كنفرانس انجمن ژئوفيزيك ايران, 1393, تهران,ايران.

19- "تبديل فوريه ضد نشت و كاربرد آن براي بازسازي داده هاي لرزه اي", شانزدهمين كنفرانس انجمن ژئوفيزيك ايران, 1393, تهران,ايران.

20- "ضرورت شناخت گسلهاي پنهان در مناطق مسكوني با استفاده از روش هاي ژئوفيزيكي به منظور كاهش ريسك پذيري زلزله", اولين كنفرانس ملي بهسازي و مقاوم سازي بافتهاي شهري در مجاورت گسلهاي فعال, 1391, تبريز,ايران.

21- "علت عدم يكتايي در نتايج داده هاي انكساري و بهينه سازي داده ها", چهاردهمين كنفرانس انجمن ژئوفيزيك ايران, 1389, تهران,ايران.

22- "مزيتهاي متد لرزه اي انكساري در مطالعات مهندسي و ژئوتكنيك", چهاردهمين كنفرانس انجمن ژئوفيزيك ايران, 1389, تهران,ايران.

23- "مطالعه فراميني فرها نهشته هاي پرمين مياني در منطقه ماكو", انجمن ديرينه شناسي ايران, 1391, چلفا,ايران.

24- "مطالعه منشا آلودگي به عنصر بور در آبهاي جنوب شرق دشت سلماس", همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم شيمي، زيست شناسي و زمين شناسي, 1393, تهران,ايران.

25- "مقايسه مقاطع سرعت لرزه اي با ميرايي در ساختگاه سد بختياري", شانزدهمين كنفرانس انجمن ژئوفيزيك ايران, 1393, تهران,ايران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-رامین نیک روز, "کاربرد روشهای لرزه ای شکست مرزی در اکتشافات ژئوفیزیکی", 1393, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-رامین نیک روز,دکتر منیژه اسدپور, "تعیین منشا آلودگی به برن در آبهای زیرزمینی منطقه قره باغ و دشت سلماس و انتخاب راهکارهای مناسب و لازم", پژوهشکده علوم و فناوری شیمیایی, 1390.
پایان نامه ها (17)

1-مهدي طاهري, "پيش بيني ليتولوژي مخازن هيدروكربني از نشانگرهاي لرزه اي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در ميدان نفتي هنديجان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-ياسر شرفخاني, "تلفيق داده هاي زمين شناسي, چاه پيمايي و لرزه اي براي بررسي مدل هاي سه بعدي مخزن در ميدان نفتي جفير", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-فريبا ناصري, "مطالعه ژوفيزيكي نگار درجه بندي سختي چينه (GSR) با استفاده از راده هاي چاه نگاري و لرزه اي روي ميدان نفتي هنديجان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-يدالله يداللهي, "تاثير بي هنجاري هاي نزديك به سطح بر روي اولين ورودي هاي امواج لرزه اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-سجاد ابراهيم نژاد, "استفاده از روش توموگرافي لرزه اي درون چاهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-مجتبي نجفي, "استفاده از تداخل سنجي لرزه اي براي افزايش نسبت سيگنال به نوفه داده هاي لرزه اي شكست مرزي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

7-محمد مهدياني, "تعيين قطبش امواج دروني با استفاده از روش CEEMD", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-عادل مجيدي, "تحليل سرعت با استفاده از روش شباهت جزئي خودران با قدرت تفكيك بالا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

9-صابر جهانجوي, "درونيابي ركورد لرزه اي بروش تبديل فوريه ضدنشت و تعقيب تطابق", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

10-ايرج محمدي يار, "بيواستراتيگرافي، ميكروفاسيس و حساسيت مغناطيسي سازند روته در غرب زنجان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-اسلام ابراهيم نژاد, "بيواستراتيگرافي، ميكروفاسيس و حساسيت مغناطيسي سازند روته در شمال ماكو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

12-زانيار مرادي, "تفسير و مقايسه مقاطع سرعت لرزه اي توسط روش توموگرافي و GRM براي مدل هاي دولايه اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

13-رشيد آزاد آبگرمي, "بررسي رابطه بين سرعت امواج لرزه اي و ناهمسانگردي در سنگهاي متورق براي تعيين پارامترهاي فيزيكي و مكانيكي آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

14-اسماعيل نظري, "تعيين ناهمسانگردي مخزن هيدروكربني با استفاده از داده هاي لرزه اي بازتابي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

15-پروين حسنعلي زاده, "شناسايي تله هاي چينه اي نفت و گاز با استفاده از نشانگرهاي لرزه اي و لاهي زمين شناسي در ميدان نفتي بهرگانسر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

16-مهرزاد سبحاني جهاني, "تضعيف امواج زمين غلت با استفاده از تجزيه مقدار تكين تطبيقي در حوزه شعاعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

17-ميثم حسن زاده, "كاربرد امواج برشي لرزه اي جهت شناخت ساختارهاي زمين شناسي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.