• نام و نام خانوادگی
  • رامین نیکروز
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (17)
دروس تدریس شده (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رامین نیکروز
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-دکتری، 1380-1384، ژئوفیزیک،استرالیا.
مقالات ژورنال (8)

1- 2016, A faster method to reconstruct seismic data using ALFT,J.Geophysics and Engineering.

2- 1394، بهبود تشخیص اولین رسیدهای امواج P با استفاده از تداخل سنجی فرامجازی،مجله ژئوفیزیک ایران.

3- 1393، تحلیل سرعت به روش شباهت تفاضلی خودران با قدرت تفکیک بالا،مجله فیزیک زمین و فضا.

4- 1393، تحول رسوب شناسی میکروفاسیس و حساسیت مغناطیسی نهشته های کربناتی پرمین در شمال ماکو،رسوب شناسی کاربردی، 2،3.

5- 1392، تبدیل فوریه ضد نشت (ALFT) و کاربرد آن برای بازسازی داده های لرزه ای،مجله فیزیک زمین و فضا.

6- 1389، بررسی نمودارهای گل سرخی با سیستم های درزه آماری در معادن سنگ های نفوذی منطقه شهرستن، پیرانشهر (آذربایجان غربی)،فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین.

7- 1388، مطالعه رزدیاگرام با سیستمهای درزه آماری در معادن سنگ های نفوذی منطقه شهرستن،فصلنامه علوم زمین.

8- 1388، مطالعه رزدیاگرام ها با سیستم های آماری در معادن سنگ های نفوذی منطقه شهرستان پیرانشهر،فصلنامه علوم زمین.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)

1- 2004, 3C Seismic Refraction Imaging of Shear Zone Urces Dryland Salination,17th Geophysical Conference and Exhibition.

2- 2004, 3D 3C Seismic Refraction Imaging of Shear Zone Sources of Dryland Salinity,17th Geophysical Conference and Exhibition.

3- 1392, Establishment of Urmia Lake International Center for Research and Studies at Urmia University,32th National and the 1st International Geosciences Congress, Urmia,Iran.

4- 2006, Near-Surface Effect Corrections with the GRM,17th International Geophysical Congress & Exhibition by CGET.

5- 2012, New Paleoseismology Studies in Urmia-Silvana Region - NW of IRAN,PANAF 2012, Istanbul,Turkey.

6- 1389, Recent advances in the resolution of geophysical data,چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمايي علوم زمين, تهران,ايران.

7- 2005, Statics Corrections for Shallow Seismic Refraction Data,Exploration Geophysics.

8- 1392, The shape determination of time-distance graphs for subsurface bodies in seismic refraction recording,32th National and the 1st International Geosciences Congress, Tehran,Iran.

9- 1389, The use of 3d-3c seismic refraction method to detect hidden shear zones,16th European Meeting of Environment and Engineering Geophysics, Zurich,Switzerland.

10- 1390, Three-Dimensional (3D) Three-Component (3C) Refractor Seismic Images to Recognise Hidden Fault Zones With GRM SSM,6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran,Iran.

11- 1390, Three-Dimensional (3D) three-component (3C) refractor seismic images to recognize hidden fault zones with GRM SSM,6th international conference on seismology and earthquake engineering, Tehran,Iran.

12- 1393، استفاده ار تكنيك وارون سازي لرزه اي براي بررسي افق مخزني غار در يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران،دومين همايش ملي نفت و گاز، كرمان،ايران.

13- 1384، استفاده از روش لرزه اي انكساري با متد سه بعدي ( 3D ) سه مولفه اي ( 3C ) جهت يافتن علت وجود نمك در دومنطقه ناحيه نيو ساوت ولز ( NSW ) - استراليا،دوازدهمين كنفرانس ژيو فيزيك ايران.

14- 1387، استفاده از متد لرزه اي انكسار سه بعدي-سه مولفه اي پنهان(Shear Zones) در شناسايي مناطق برشي،دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي.

15- 1389، بررسي ارتباط بين تغييرات سرعت و تغييرات دامنه امواج لرزه اي شكست مرزي با استفاده از تفسير داده هاي لرزه اي شكست مرزي سه بعدي - سه مولفه اي،چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمايي علوم زمين، اروميه،ايران.

16- 1389، بررسي كاني شناسي و پتروگرافي سنگهاي تزييني منطقه شهرستن،پيرانشهر (آذربايجان غربي)،چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمايي علوم زمين، اروميه،ايران.

17- 1393، بررسي نمودارهاي زمان - مسافت توده هاي تحت الارضي در برداشتهاي شكست مرزي،شانزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، تهران،ايران.

18- 1393، بهبود تشخيص اولين رسيدهاي موج P با استفاده از تداخل سنجي فوق مجازي،شانزدهمين كنفرانس انجمن ژئوفيزيك ايران، تهران،ايران.

19- 1393، تبديل فوريه ضد نشت و كاربرد آن براي بازسازي داده هاي لرزه اي،شانزدهمين كنفرانس انجمن ژئوفيزيك ايران، تهران،ايران.

20- 1391، ضرورت شناخت گسلهاي پنهان در مناطق مسكوني با استفاده از روش هاي ژئوفيزيكي به منظور كاهش ريسك پذيري زلزله،اولين كنفرانس ملي بهسازي و مقاوم سازي بافتهاي شهري در مجاورت گسلهاي فعال، تبريز،ايران.

21- 1389، علت عدم يكتايي در نتايج داده هاي انكساري و بهينه سازي داده ها،چهاردهمين كنفرانس انجمن ژئوفيزيك ايران، تهران،ايران.

22- 1389، مزيتهاي متد لرزه اي انكساري در مطالعات مهندسي و ژئوتكنيك،چهاردهمين كنفرانس انجمن ژئوفيزيك ايران، تهران،ايران.

23- 1391، مطالعه فراميني فرها نهشته هاي پرمين مياني در منطقه ماكو،انجمن ديرينه شناسي ايران، چلفا،ايران.

24- 1393، مطالعه منشا آلودگي به عنصر بور در آبهاي جنوب شرق دشت سلماس،همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم شيمي، زيست شناسي و زمين شناسي، تهران،ايران.

25- 1393، مقايسه مقاطع سرعت لرزه اي با ميرايي در ساختگاه سد بختياري،شانزدهمين كنفرانس انجمن ژئوفيزيك ايران، تهران،ايران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-رامین نیک روز، 1393، کاربرد روشهای لرزه ای شکست مرزی در اکتشافات ژئوفیزیکی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-رامین نیک روز،دکتر منیژه اسدپور، 1390، تعیین منشا آلودگی به برن در آبهای زیرزمینی منطقه قره باغ و دشت سلماس و انتخاب راهکارهای مناسب و لازم،پژوهشکده علوم و فناوری شیمیایی.
پایان نامه ها (17)

1-مهدي طاهري، 1393، پيش بيني ليتولوژي مخازن هيدروكربني از نشانگرهاي لرزه اي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در ميدان نفتي هنديجان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-ياسر شرفخاني، 1393، تلفيق داده هاي زمين شناسي، چاه پيمايي و لرزه اي براي بررسي مدل هاي سه بعدي مخزن در ميدان نفتي جفير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-فريبا ناصري، 1393، مطالعه ژوفيزيكي نگار درجه بندي سختي چينه (GSR) با استفاده از راده هاي چاه نگاري و لرزه اي روي ميدان نفتي هنديجان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-يدالله يداللهي، 1393، تاثير بي هنجاري هاي نزديك به سطح بر روي اولين ورودي هاي امواج لرزه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سجاد ابراهيم نژاد، 1393، استفاده از روش توموگرافي لرزه اي درون چاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-مجتبي نجفي، 1392، استفاده از تداخل سنجي لرزه اي براي افزايش نسبت سيگنال به نوفه داده هاي لرزه اي شكست مرزي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-محمد مهدياني، 1392، تعيين قطبش امواج دروني با استفاده از روش CEEMD، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-عادل مجيدي، 1391، تحليل سرعت با استفاده از روش شباهت جزئي خودران با قدرت تفكيك بالا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-صابر جهانجوي، 1391، درونيابي ركورد لرزه اي بروش تبديل فوريه ضدنشت و تعقيب تطابق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-ايرج محمدي يار، 1391، بيواستراتيگرافي، ميكروفاسيس و حساسيت مغناطيسي سازند روته در غرب زنجان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-اسلام ابراهيم نژاد، 1391، بيواستراتيگرافي، ميكروفاسيس و حساسيت مغناطيسي سازند روته در شمال ماكو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-زانيار مرادي، 1394، تفسير و مقايسه مقاطع سرعت لرزه اي توسط روش توموگرافي و GRM براي مدل هاي دولايه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-رشيد آزاد آبگرمي، 1394، بررسي رابطه بين سرعت امواج لرزه اي و ناهمسانگردي در سنگهاي متورق براي تعيين پارامترهاي فيزيكي و مكانيكي آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-اسماعيل نظري، 1394، تعيين ناهمسانگردي مخزن هيدروكربني با استفاده از داده هاي لرزه اي بازتابي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-پروين حسنعلي زاده، 1394، شناسايي تله هاي چينه اي نفت و گاز با استفاده از نشانگرهاي لرزه اي و لاهي زمين شناسي در ميدان نفتي بهرگانسر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-مهرزاد سبحاني جهاني، 1394، تضعيف امواج زمين غلت با استفاده از تجزيه مقدار تكين تطبيقي در حوزه شعاعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-ميثم حسن زاده، 1394، كاربرد امواج برشي لرزه اي جهت شناخت ساختارهاي زمين شناسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (6)

1-متون علمی، کارشناسی،1385-1397.

2-چاه پیمایی، کارشناسی ارشد،شش سال اخیر.

3-عملیات داده های لرزه ای، کارشناسی ارشد،شش سال اخیر.

4-تفسیر داده های لرزه ای، کارشناسی ارشد،شش سال اخیر.

5-لرزه شناسی، کارشناسی ارشد،هشت سال اخیر.

6-ژئوفیزیک، کارشناسی،ده سال اخیر.