• نام و نام خانوادگی
  • اسماعیل نجفی لنبران
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • e.najafi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسماعیل نجفی لنبران
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-دکتری، 1390، ریاضی کاربردی - آنالیز عددی،دانشگاه علم و صنعت ایران.
مقالات ژورنال (3)

1-E. Najafi, 2017, A robust embedding and blind extraction of image watermarking based on discrete wavelet transform,Methematical Sciences.

2- 2013, On the Error Analysis of Numerical Solution of Linear Volterra Integral Equations of the Second Kind,International Journal of Computer Mathematics.

3- 2012, An Iterative Scheme for Numerical Solution of Volterra Integral Equations Using Collocation Method and Chebyshev Polynomials,Mathematical Sciences, 6,60.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-E. Najafi, P. Abolghasemi, August 22-25, 2017, Numerical Solution of Weakly Singular Fractional Volterra integro-differential Equations by Legendre Polynomials,48th Annual Iranian Mathematics Conference, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

2-E. Najafi, November 18-19, 2015, Quasilinearization Numerical Scheme for Solving a Class of Weakly Singular Volterra Integral Equations,1st National Conference on Soft Computing, - University of Guilan, Faculty of Engineering and Technology East of Guilan.

3-E. Najafi, August 26-29, 2014, Integral Equation Formulation and Numerical Solution of Blasius Boundary Layer Problem,Proceedings of the 45th Annual Iranian Mathematics Conference –University of Semnan, Semnan, Iran .

4-E. Najafi, November 18-19, 2015, An Algorithm for Image Watermarking Embedding and Blind Detection in the Domain of Wavelet Transform,1st National Conference on Soft Computing, - University of Guilan, Faculty of Engineering and Technology East of Guilan.
پایان نامه ها (3)

1-سهیلا حسین وند، 1395، مقاومت و امنیت در نهان نگاری دیجیتال بر پایه تبدیل موجک صحیح و تجزیه مقدار منفرد.

2-رقیه قلی زاده قوطور، 1395، موجک های لگاریتمی و کاربرد آن ها در فشرده سازی، تشخیص لبه و حذف نویز تصاویر.

3-سید هادی کریمی، 1395، روش های هم محلی گسسته کامل برای معادلات انتگرال ولترای غیرخطی منفرد ضعیف.