• نام و نام خانوادگی
  • اسماعیل نجفی لنبران
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (10)
دروس تدریس شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسماعیل نجفی لنبران
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1387-1391، ریاضی کاربردی - آنالیز عددی،دانشگاه علم و صنعت ایران.

2-کارشناسی ارشد، 1385-1387، ریاضی کاربردی - آنالیز عددی،دانشگاه علم و صنعت ایران.

3-کارشناسی، 1381-1385، ریاضی کاربردی،دانشگاه پیام نور تبریز.
مقالات ژورنال (7)

1-E. Najafi, 2018, N‎umerical ‎q‎uasilinearization scheme ‎for the integral equation form of the Blasius equation,Computational Methods for Differential Equations, 6.

2-E. Najafi, 2017, A robust embedding and blind extraction of image watermarking based on discrete wavelet transform,Methematical Sciences, 11.

3-K. Maleknejad, E. Najafi, 2013, Numerical Solution of Nonlinear Volterra Integral Equations with Nonincreasing Kernel and an Application,Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, https://www.emis.de/journals/BMMSS/research.htm.

4-K. Maleknejad, E. Najafi, 2013, On the Error Analysis of Numerical Solution of Linear Volterra Integral Equations of the Second Kind,International Journal of Computer Mathematics, 90.

5-K. Maleknejad, M. Nosrati, E. Najafi, 2012, Wavelet Galerkin Method for Solving Singular Integral Equations,Computational and Applied Mathematics, https://www.emis.de/journals/BMMSS/research.htm.

6-J. Rashidinia, E. Najafi, A. Arjang, 2012, An Iterative Scheme for Numerical Solution of Volterra Integral Equations Using Collocation Method and Chebyshev Polynomials,Mathematical Sciences, 6,60.

7-K. Maleknejad, E. Najafi, 2011, Numerical Solution of Nonlinear Volterra Integral Equations Using the Idea of Quasilinearization,Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2010.04.002.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-E. Najafi, P. Abolghasemi, August 22-25, 2017, Numerical Solution of Weakly Singular Fractional Volterra integro-differential Equations by Legendre Polynomials,48th Annual Iranian Mathematics Conference, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

2-E. Najafi, November 18-19, 2015, Quasilinearization Numerical Scheme for Solving a Class of Weakly Singular Volterra Integral Equations,1st National Conference on Soft Computing, - University of Guilan, Faculty of Engineering and Technology East of Guilan.

3-E. Najafi, November 18-19, 2015, An Algorithm for Image Watermarking Embedding and Blind Detection in the Domain of Wavelet Transform,1st National Conference on Soft Computing, - University of Guilan, Faculty of Engineering and Technology East of Guilan.

4-E. Najafi, August 26-29, 2014, Integral Equation Formulation and Numerical Solution of Blasius Boundary Layer Problem,Proceedings of the 45th Annual Iranian Mathematics Conference –University of Semnan, Semnan, Iran .
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-اسماعیل نجفی، 1395، استفاده از دامنه تبديل كانتورلت براي نهان-نگاري تصاوير،درون دانشگاهی.
پایان نامه ها (10)

1-علی خذرلی، 1396، روشهای تحلیلی و محاسباتی برای یک نوع از معادلات انتگرال منفرد غیرخطی، اسماعیل نجفی.

2-زهرا حیدربیگی، 1396، حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا با روش های هم محلی چندگامی.

3-لیلا غفاری، 1396، حل عددی معادله واکنش-انتشار از مرتبه توزیعی، اسماعیل نجفی.

4-داریوش کوهی، 1396، استفاده از روشهای نیمه صریح برای حل عددی معادلات دیفرانسیل جبری، علی اصغر جدیری، اسماعیل نجفی.

5-پیمان ابوالقاسمی، 1396، روش هم محلی برای معادلات انتگرال – دیفرانسیل منفرد ضعیف کسری.

6-سکینه رقمی ینگی کند، 1395، یک روش عددی تکراری برای حل معادله انتگرال فردهلم-ولترای نوع دوم، اسماعیل نجفی.

7-ساحل فروردین کهنه شهری، 1395، روش نیستروم اصلاح یافته برای معادلات انتگرال با هسته از نوع ملین، اسماعیل نجفی.

8-سهیلا حسین وند، 1395، مقاومت و امنیت در نهان نگاری دیجیتال بر پایه تبدیل موجک صحیح و تجزیه مقدار منفرد، اسماعیل نجفی.

9-رقیه قلی زاده قوطور، 1395، موجک های لگاریتمی و کاربرد آن ها در فشرده سازی، تشخیص لبه و حذف نویز تصاویر، اسماعیل نجفی.

10-سید هادی کریمی، 1395، روش های هم محلی گسسته کامل برای معادلات انتگرال ولترای غیرخطی منفرد ضعیف.
دروس تدریس شده (1)

1-ریاضی عمومی و پایه، کارشناسی،1391-1397.