• نام و نام خانوادگی
  • رحیم نادرعلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
  • r.naderali@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

متولد:                         ارومیه   1342

متوسطه:                     دبیرستان معنوی ارومیه 1361

کارشناسی:                 فیزیک دانشگاه ارومیه 1368

کارشناسی ارشد:         فیزیک اتمی و مولکی دانشگاه تبریز 1371

دکتری :                       فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه ارومیه 1389

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رحیم نادرعلی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
        بیوگرافی کوتاه

متولد:                         ارومیه   1342

متوسطه:                     دبیرستان معنوی ارومیه 1361

کارشناسی:                 فیزیک دانشگاه ارومیه 1368

کارشناسی ارشد:         فیزیک اتمی و مولکی دانشگاه تبریز 1371

دکتری :                       فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه ارومیه 1389

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1- "The effect of doping acid on the third-order nonlinearity of carboxymethyl cellulose by the Z scan technique", Optical material.

2- "Third-order nonlinear optical properties of organic azo dyes by using strength of nonlinearity parameter and Z-scan technique", j . Optics and Laser Technology, 2016.

3- "Implementation of single-qutrit quantum gates via tripod adiabatic passage", j.optical and potonic, 2012.

4- "Superposition of states by adiabatic passage in N-pod systems", physical review A, 2012.

5- "Effect of spontaneously generated coherence in controlling the optical bistability and multistabilityin a left-handed four-level atomic system", Optical And Quantum Electronics, 2016.

6- "Nonlinear optical properties of carboxymethyl starch nanocomposite by Zscan technique using a Nd–YAG laser", Applied Physics B Lasers and Optics, 2015, 4,4.

7- "Creation of entangledW states of four two-level atomsin a cavity via quadrapod adiabatic passage", optical and quantum electronics, 2013.

8- "Creation of atomic W state in a cavity by adiabatic passage", Optics Communications, 2010.

9- "ایجاد درگاه دوران تک کیوبیتی هولونومیک با روش گذار بی دررو", پژوهش فیزیک ایران, 1389, 10,1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- "اثر دوپايايي نوري در سيستم اتمي پنج ترازي -? تشكل با استفاده از القاي الكترومغناطيسي", كنفرانس فيزيك ايران, 1391, يزد,ايران.

2- "ايجاد ارتباطات امن با استفاده از توليد حالت¬هاي كوانتومي درهم¬تنيده، در يك سيستم سه اتمي", كنفرانس اپتيك وفوتونيك ايران, 1390, تبريز,ايران.

3- "ايجاد حالت كوانتومي در هم تنيدهGHZ در سيستم سه اتم چهار ترازي سه پايه با استفاده از اندر كنش با ميدانهاي قطبيده و كاواك", كنفرانس فيزيك ايران, 1390, اروميه,ايران.

4- "بررسي تاثير فاز هندسي و فاز ديناميكي درانتقال جمعيت در سيستم هاي اتمي چند پايه", كنفرانس فيزيك ايران, 1390, اروميه,ايران.

5- "بررسي خواص اپتيكي غيرخطي نانو كامپوزيت كربوكسي متيل سلولز", اپتيك و فوتونيك ايران, 1394, يزد,ايران.

6- "بررسي خواص نوري غيرخطي نانو كامپوزيت كربوكسيل متيل نشاسته توسط تكنيك جاروب z با استفاده از ليزر NeYAG", كنفرانس فيزيك ايران, 1394, مشهد,ايران.

7- "بررسي روابط ساختاري انگيزه مهارت طبقه بندي و استرتژي در حل مسئله بر توانايي حل مسائل فيزيك در دانشجويان", كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در علوم انساني, 1393, تهران,ايران.

8- "بررسي ويژگيهاي غيركلاسيكي ميدان در برهمكنش با يك اتم سه ترازي گونه در يك كاواك اپتيكي با محيط شبه كر و حضور جفتشدگي وابسته به شدت", كنفرانس فيزيك ايران, 1394, مشهد,ايران.

9- "تاثير مقدار دمش بر ديناميك شدت خروجي يك ليزر نيمه رسانا با كاواك خارجي كوتاه", كنفرانس فيزيك ايران, 1389, همدان,ايران.

10- "توليد حالت هاي اتمي در هم تنيده W در سيستم چهار اتم دو ترازي اندركنش كننده با كاواك با استفاده از گذار بي درروي چهار پايه", كنفرانس اپتيك و فوتونيك, 1389, كرمان - ماهان,ايران.

11- "توليد حالت هاي در هم تنيده ٌدر اتم هاي دو ترازي با روش گذار بي درروي كسري", كنفرانس فيزيك ايران, 1389, همدان,ايران.

12- "توليد حالتهاي در هم تنيده W براي اتمهاي دو ترازي با روش گذار بي در روي كسري", كنفرانس فيزيك ايران, 1389.

13- "گذار بي درروي رامان تحريكي چهارپايه", كنفرانس فيزيك ايران, 1391, يزد,ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "ایجاد ارتباطات امن کوانتومی با استفاده از تولید حالت در هم تنیده اتمی", دانشگاه ارومیه, 1391, کاربردی.
پایان نامه ها (8)

1-سميه غني پور, "مطالعه اثر خودكانوني و ديگر اثرات اپتيك غير خطي در پلاسما", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-مجيد حيدري سنوكش, "ويژگي غيز كلاسيكي حالتهاي مختلف ميدان دررهمكنش بايك اتم سه ترازي درحضور يك محيط غير خطي كر گونه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-نسرين كارگر, "مطالعه توليد نوترون در سيستم هاي پلاسماي كانوني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

4-رضا وحيدي اصل, "توليد بي درو برهم نهي همدوس حالت ها در باريكه اتمي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

5-رضا منظري, "ناهمسان گردي پاره ها درشكافت پلوتونيوم 240با نوترون القائي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-مهدي نور محمدي, "بررسي دوپايداري نوري در سيستم هاي مختلف كوانتومي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

7-رقيه قاسم زاده, "كاربرد هاي اپتيك غير خطي و اثر رشته اي شدن در اتمسفر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-هدي اركيان, "بررسي مدل چند متغيري حل مسائل فيزيك در دانشجويان ماهر و مبتدي رشته فيزيك دانشگاه اروميه در سال تحصيلي (93-92)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.