• نام و نام خانوادگی
  • رحیم نادرعلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

متولد:                         ارومیه   1342

متوسطه:                     دبیرستان معنوی ارومیه 1361

کارشناسی:                 فیزیک دانشگاه ارومیه 1368

کارشناسی ارشد:         فیزیک اتمی و مولکی دانشگاه تبریز 1371

دکتری :                       فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه ارومیه 1389

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رحیم نادرعلی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
        بیوگرافی کوتاه

متولد:                         ارومیه   1342

متوسطه:                     دبیرستان معنوی ارومیه 1361

کارشناسی:                 فیزیک دانشگاه ارومیه 1368

کارشناسی ارشد:         فیزیک اتمی و مولکی دانشگاه تبریز 1371

دکتری :                       فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه ارومیه 1389

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1- The effect of doping acid on the third-order nonlinearity of carboxymethyl cellulose by the Z scan technique،Optical material.

2- 2016، Third-order nonlinear optical properties of organic azo dyes by using strength of nonlinearity parameter and Z-scan technique،j . Optics and Laser Technology.

3- 2012، Implementation of single-qutrit quantum gates via tripod adiabatic passage،j.optical and potonic.

4- 2012، Superposition of states by adiabatic passage in N-pod systems،physical review A.

5- 2016, Effect of spontaneously generated coherence in controlling the optical bistability and multistabilityin a left-handed four-level atomic system,Optical And Quantum Electronics.

6- 2015, Nonlinear optical properties of carboxymethyl starch nanocomposite by Zscan technique using a Nd–YAG laser,Applied Physics B Lasers and Optics, 4,4.

7- 2013, Creation of entangledW states of four two-level atomsin a cavity via quadrapod adiabatic passage,optical and quantum electronics.

8- 2010, Creation of atomic W state in a cavity by adiabatic passage,Optics Communications.

9- 1389، ایجاد درگاه دوران تک کیوبیتی هولونومیک با روش گذار بی دررو،پژوهش فیزیک ایران، 10،1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- 1391، اثر دوپايايي نوري در سيستم اتمي پنج ترازي -? تشكل با استفاده از القاي الكترومغناطيسي،كنفرانس فيزيك ايران، يزد،ايران.

2- 1390، ايجاد ارتباطات امن با استفاده از توليد حالت¬هاي كوانتومي درهم¬تنيده، در يك سيستم سه اتمي،كنفرانس اپتيك وفوتونيك ايران، تبريز،ايران.

3- 1390، ايجاد حالت كوانتومي در هم تنيدهGHZ در سيستم سه اتم چهار ترازي سه پايه با استفاده از اندر كنش با ميدانهاي قطبيده و كاواك،كنفرانس فيزيك ايران، اروميه،ايران.

4- 1390، بررسي تاثير فاز هندسي و فاز ديناميكي درانتقال جمعيت در سيستم هاي اتمي چند پايه،كنفرانس فيزيك ايران، اروميه،ايران.

5- 1394، بررسي خواص اپتيكي غيرخطي نانو كامپوزيت كربوكسي متيل سلولز،اپتيك و فوتونيك ايران، يزد،ايران.

6- 1394، بررسي خواص نوري غيرخطي نانو كامپوزيت كربوكسيل متيل نشاسته توسط تكنيك جاروب z با استفاده از ليزر NeYAG،كنفرانس فيزيك ايران، مشهد،ايران.

7- 1393، بررسي روابط ساختاري انگيزه مهارت طبقه بندي و استرتژي در حل مسئله بر توانايي حل مسائل فيزيك در دانشجويان،كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در علوم انساني، تهران،ايران.

8- 1394، بررسي ويژگيهاي غيركلاسيكي ميدان در برهمكنش با يك اتم سه ترازي گونه در يك كاواك اپتيكي با محيط شبه كر و حضور جفتشدگي وابسته به شدت،كنفرانس فيزيك ايران، مشهد،ايران.

9- 1389، تاثير مقدار دمش بر ديناميك شدت خروجي يك ليزر نيمه رسانا با كاواك خارجي كوتاه،كنفرانس فيزيك ايران، همدان،ايران.

10- 1389، توليد حالت هاي اتمي در هم تنيده W در سيستم چهار اتم دو ترازي اندركنش كننده با كاواك با استفاده از گذار بي درروي چهار پايه،كنفرانس اپتيك و فوتونيك، كرمان - ماهان،ايران.

11- 1389، توليد حالت هاي در هم تنيده ٌدر اتم هاي دو ترازي با روش گذار بي درروي كسري،كنفرانس فيزيك ايران، همدان،ايران.

12- 1389، توليد حالتهاي در هم تنيده W براي اتمهاي دو ترازي با روش گذار بي در روي كسري،كنفرانس فيزيك ايران.

13- 1391، گذار بي درروي رامان تحريكي چهارپايه،كنفرانس فيزيك ايران، يزد،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1391، ایجاد ارتباطات امن کوانتومی با استفاده از تولید حالت در هم تنیده اتمی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (8)

1-سميه غني پور، 1394، مطالعه اثر خودكانوني و ديگر اثرات اپتيك غير خطي در پلاسما، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مجيد حيدري سنوكش، 1394، ويژگي غيز كلاسيكي حالتهاي مختلف ميدان دررهمكنش بايك اتم سه ترازي درحضور يك محيط غير خطي كر گونه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-نسرين كارگر، 1391، مطالعه توليد نوترون در سيستم هاي پلاسماي كانوني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-رضا وحيدي اصل، 1391، توليد بي درو برهم نهي همدوس حالت ها در باريكه اتمي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-رضا منظري، 1393، ناهمسان گردي پاره ها درشكافت پلوتونيوم 240با نوترون القائي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-مهدي نور محمدي، 1391، بررسي دوپايداري نوري در سيستم هاي مختلف كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-رقيه قاسم زاده، 1393، كاربرد هاي اپتيك غير خطي و اثر رشته اي شدن در اتمسفر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-هدي اركيان، 1393، بررسي مدل چند متغيري حل مسائل فيزيك در دانشجويان ماهر و مبتدي رشته فيزيك دانشگاه اروميه در سال تحصيلي (93-92)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.