• نام و نام خانوادگی
  • حسنقلی محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
  • h.mohamadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسنقلی محمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1- "the effect of fast neutron and gamma irradiation on thermalL structural and colorant properties of 2.6-diaminopyridine", applied radiation and isotopes, 2010.

2- "Nuclear Radiations Induced Change in Thermal and Structural Properties of PAM Schiff Base", مجله علوم و فنون هسته ای, 1389.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- "The Irradiation Effect on Carbon Nanotube Schottky transistors", MJIIT-JUC JOINT INTERNATIONAL SYMPOSIUM, 1393, Kuala Lumpur,MALAYSIA.

2- "اثر تابش بتا بر خواص ساختاري و حرارتي مولكول 2و6-دي امينو پريدين", كنفرانس فيزيك ايران, 1389, همدان,ايران.

3- "توليد جفت فوتونهاي درهم تنيده در سيستم اتم- كاواك- ليزر با روش گذار بي دررو: بررسي اثر اتلاف كاواك", مهندسي و فناوريفوتونيك ايران, 1392, شيراز,ايران.

4- "مطالعه اثر تابش پرتو بتا بر روي خواص اپتيكي غير خطي محلول آلومينيوم كلريد شش آبه", بيست و يكمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران, 1393, تهران,ايران.

5- "مطالعه كوانتوم مكانيكي سد چرخشي مولكول هاي c2", كنفرانس فيزيك ايران, 1390, اروميه,ايران.

6- "نظريه پيوند هيدروژوني از ديدگاه مكانيك كوانتومي", كنفرانس فيزيك ايران, 1391, همدان,ايران.
پایان نامه ها (7)

1-حمزه دليلي, "برهم كنش هاي ضعيف و نقض CP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-امير موحدي فر, "واپاشي بناي معكوس نوترون و تصحيحات زاويه كابيبو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

3-سونيا ناصر, "گذار بي دررو تحريكي رامان با پالس هاي زماني كوچك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

4-رحمان نجفي, "بررسي تأثير تابش بتا بر خواص اپتيك غير خطي مرتبهي سوم نانو نقطه هاي.....", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-سولماز محمدپور, "تأثير پرتوهاي راديو اكتيو بر ترانزيستورهاي شاتكي نانو لوله كربني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-پريوش صفري كاجي, "انتقال كنترل شده جمعيت حالت هاي هسته اي با استفاده از پالس هاي ليزريذپرتو x با روش گذار بي دررو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

7-روزيتا احمدي, "ايجاد جفت فوتونهاي پلاريزه در هم تنيده در سيستم اتم كاواك با روش گذار بي دررو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.