• نام و نام خانوادگی
  • منیر مجرد آلمان آباد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (18)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • منیر مجرد آلمان آباد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (18)

1-منیر مجرد آلمان آباد, 2015, Crystal Size Distribution of amphibole and plagioclase from Zanbil adakitic dacites, Urmia- Iran: Evidence for magma mixing and textural coarsening,Acta Geodynamica et Geomaterialia.

2-منیر مجرد آلمان آباد, 2015, Crystal Size Distribution of amphiboles from Bezow dacites, Urmia, Iran,NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN.

3-منیر مجرد آلمان آباد, 2014, Geochemistry and petrogenesis of leucogranitesin in the Sursat Metamorphic Core (SMC), NW,geochemistry journal, 2,1.

4-منیر مجرد آلمان آباد, 2013, Geochemistry and tectonic setting of Maien Bolagh (Takab) alkali gabbros-NW Iran,journal of tethys.

5- 2008, P-T conditions of Pan-African orogeny in southeastern Nigeria,central european geology.

6-منیر مجرد آلمان آباد، 1395، توزیع اندازه پـورفیروبـلاست هـای کیانیت و استارولیت در متاپلیت-های حـمـزه قـاسم و خـزائی بالا (شاهیندژ)،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

7-منیر مجرد آلمان آباد، 1394، بافت های واکنشی شاخص و تخمین دما در متاپلیت های هاله مجاورتی اسلاملو اشنویه، آذربایجان غربی،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

8-منیر مجرد آلمان آباد، 1394، بررسی زادگاه رسوبی و تعادل در متاپلیت های هاله مجاورتی اسلاملو اشنویه (آذربایجان غربی)،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

9-منیر مجرد آلمان آباد، 1394، ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی بزوداغی ارومیه؛ ماگماتیسم آداکیتی در نوار ماگمایی ارومیه – دختر،پترولوژِی.

10-منیر مجرد آلمان آباد، 1393، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی بزوداغی ارومیه، آذربایجانغربی؛ معرفی،یافته های نوین زمین شناسی کاربردی.

11-منیر مجرد آلمان آباد، 1393، تعادلات پاراژنزی، تخمین دما و XCO2 تشکیل سنگهای کالک- سیلیکات منطقه جلبر؛ جنوب ارومیه،یافته های نوین زمین شناسی کاربردی.

12-منیر مجرد آلمان آباد، 1392، شیمی کانیها و دما-فشارسنجی توده نفوذی اینچه (شرق هریس آذربایجان شرقی)،بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

13-منیر مجرد، محسن موید، قادر حسین زاده، 1391، ژئوشیمی مجموعه پلوتونیک هشت سر کلیبر، شمالغرب ایران،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

14-منیر مجرد، محسن موید، قادر حسین زاده، 1390، گابروی هشت سر کلیبر اثر متاسوماتیسم مرتبط با فرورانش،فصلنامه زمین شناسی ایران.

15- 1389، براورد دما - فشار و گریزندگی اکسیژن در گابرو - پیروکسنیتهای تازه کند کلیبر؛ با تمرکز بر شیمی بلورها و فعالیت کانیهاا،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

16- 1389، شیمی سنگ کل متاپلیتهای شاهیندژ؛زادگاه رسوبی و پاراژنزهای کانیایی،پترولوژی.

17- 0، P- T Conditions of Pan - African Orogeny in Southeastern Nigeria،Central European Geology.

18- 0، برآورد دما- فشار و گزیدگی اکسیژن در گابرو - پیروکسنیت های تازه کند کلیبر، با تمرکز بر شیمی بلورها و فعالیت کانی ها،مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)

1- 1391، استارولیت؛ جمع کننده عنصر روی در سنگهای دگرگونی- راهنمای اکتشاف دخائر ماسیو سولفایدی،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، بیرجند،ایران.

2- 1393، استفاده از داده های عددی به منظور تخمین سرعت و نرخ هسته بندی پورفیروبلاست های کیانیت و استارولیت در متاپلیت های حمزه قاسم و خزائی بالا، جنوب شرق شاهین دژ،بیست و دمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، شیراز،ایران.

3- 1392، بررسی پتروفابریک متاپلیتهای هاله مجاورتی اسلاملو، شمال اشنویه،هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

4- 1391، پترولوژی سنگ های دگرگونی منطقه اللهیارلو (شمال شرق مشکین شهر)،بیستمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، اهواز،ایران.

5- 1392، پترولوژی سنگهای آذرین منطقه مسکین و چیر (سرو)- شمال¬غرب ایران،هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

6- 1389، تعادلات فازی در کالک - سیلیکاتهای جلبر ارومیه؛ تخمین دما و X CO2،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین کشور، ارومیه،ایران.

7- 1393، تعیین تعداد فاز دگرشکلی با استفاده از روابط بافتی در متاپلیت های حمزه قاسم و خزایی بالا (جنوب شرقی شاهین دژ)،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست و زمین شناسی، تهران،ایران.

8- 1390، جایگاه تکتونیکی گابروهای منطقه هشت سر کلیبر،نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دانشگاه گلستان، گرگان،ایران.

9- 1391، ریزبافتها، شاهدی برای وقوع ذوب بخشی در هورنفلسهای دولانقیر، غرب تکاب - آذربایجان غربی،اولین همایش زمین شناسی فلات ایران، کرمان،ایران.

10- 1390، زون بندی و واکنش های رخ داده در متاپلیت های هاله مجاورتی اسلاملو، شمال اشنویه،پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

11- 1392، ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی شرق ارومیه (بزو داغی) با تمرکز بر عناصر جزئی و نادر خاکی،اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران، دامغان،ایران.

12- 1393، ژئوشیمی سنگهای خروجی پلیوکواترنر در شمال غرب ایران؛ با مقایسه 7 مجموعه آتشفشانی،هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

13- 1388، کانی شناسی ، ژئوشیمی و پترولوژی مجموعه مافیک - اولترامافیک کوه های هشت سر (جنوب کلیبر-شمالغرب ایران)،هفدهمین انجمن بلورشناسی و کانی شناسی.

14- 1391، مسئله پایداری مجموعه بیوتیت کردیریت+استارولیت+مسکویت±گارنت در متاپلیتها،بیستمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، اهواز،ایران.

15- 1393، مطالعه میلونیت ها و مراحل دگرشکلی با استفاده از روابط ریزبافتی متاپلیت های حمزه قاسم و خزایی بالا(جنوب شرقی شاهین دژ)،هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

16- 1392، مکانیزمهای تشکیل هرسینایت در هاله مجاورتی اسلاملو، شمال اشنویه،هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1390، بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی سنگهای کالک، سیلیکات، مرمر منطقه جلبر، جنوب ارومیه،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2- 1392، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقه بزو داغی ارومیه - شمالغرب ایران،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (8)

1-پرويز قادري، 1395، پترولوژي بازالت¬هاي جوان مناطق كوه سياه و طهمورث، جنوب بيجار- كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مريم كوهنورد، 1393، بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آتشفشاني شمال شرق اروميه(كوه زنبيل)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-وحيده موسوي، 1393، بررسي خاستگاه پترولوژيكي آداكيتهاي شمالغرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-صابر شيخ بگلو، 1393، پترولوژي و پتروفابريك متاپليت هاي منطقه خزائي بالا و حمزه قاسم شاهين دژ –، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-حميد صيادي مطلق، 1392، پترولوژي سنگ هاي دگرگوني شمال چالدران – شمالغرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-امير محامد گول، 1390، بررسي پديده هاي دگرگوني مجاورتي منطقه اسلاملو، اشنويه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-مهدي اصغري شيوه، 1391، پترولوژي سنگهاي دگرگوني منطقه اللهيارلو – لاهرود، آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-ارشاد صامت زاده، 1392، پترولوژي سنگهاي آذرين منطقه مسكين و چير (سرو) شمالغرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.