• نام و نام خانوادگی
  • منیر مجرد آلمان آباد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
  • m.mojarrad@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (18)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • منیر مجرد آلمان آباد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (18)

1-منیر مجرد آلمان آباد, "Crystal Size Distribution of amphibole and plagioclase from Zanbil adakitic dacites, Urmia- Iran: Evidence for magma mixing and textural coarsening", Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2015.

2-منیر مجرد آلمان آباد, "Crystal Size Distribution of amphiboles from Bezow dacites, Urmia, Iran", NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN, 2015.

3-منیر مجرد آلمان آباد, "Geochemistry and petrogenesis of leucogranitesin in the Sursat Metamorphic Core (SMC), NW", geochemistry journal, 2014, 2,1.

4-منیر مجرد آلمان آباد, "Geochemistry and tectonic setting of Maien Bolagh (Takab) alkali gabbros-NW Iran", journal of tethys, 2013.

5- "P-T conditions of Pan-African orogeny in southeastern Nigeria", central european geology, 2008.

6-منیر مجرد آلمان آباد, "توزیع اندازه پـورفیروبـلاست هـای کیانیت و استارولیت در متاپلیت-های حـمـزه قـاسم و خـزائی بالا (شاهیندژ)", مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 1395.

7-منیر مجرد آلمان آباد, "بافت های واکنشی شاخص و تخمین دما در متاپلیت های هاله مجاورتی اسلاملو اشنویه، آذربایجان غربی", مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 1394.

8-منیر مجرد آلمان آباد, "بررسی زادگاه رسوبی و تعادل در متاپلیت های هاله مجاورتی اسلاملو اشنویه (آذربایجان غربی)", مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 1394.

9-منیر مجرد آلمان آباد, "ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی بزوداغی ارومیه؛ ماگماتیسم آداکیتی در نوار ماگمایی ارومیه – دختر", پترولوژِی, 1394.

10-منیر مجرد آلمان آباد, "پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی بزوداغی ارومیه، آذربایجانغربی؛ معرفی", یافته های نوین زمین شناسی کاربردی, 1393.

11-منیر مجرد آلمان آباد, "تعادلات پاراژنزی، تخمین دما و XCO2 تشکیل سنگهای کالک- سیلیکات منطقه جلبر؛ جنوب ارومیه", یافته های نوین زمین شناسی کاربردی, 1393.

12-منیر مجرد آلمان آباد, "شیمی کانیها و دما-فشارسنجی توده نفوذی اینچه (شرق هریس آذربایجان شرقی)", بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 1392.

13-منیر مجرد، محسن موید، قادر حسین زاده, "ژئوشیمی مجموعه پلوتونیک هشت سر کلیبر، شمالغرب ایران", مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 1391.

14-منیر مجرد، محسن موید، قادر حسین زاده, "گابروی هشت سر کلیبر اثر متاسوماتیسم مرتبط با فرورانش", فصلنامه زمین شناسی ایران, 1390.

15- "براورد دما - فشار و گریزندگی اکسیژن در گابرو - پیروکسنیتهای تازه کند کلیبر؛ با تمرکز بر شیمی بلورها و فعالیت کانیهاا", مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 1389.

16- "شیمی سنگ کل متاپلیتهای شاهیندژ؛زادگاه رسوبی و پاراژنزهای کانیایی", پترولوژی, 1389.

17- "P- T Conditions of Pan - African Orogeny in Southeastern Nigeria", Central European Geology, 0.

18- "برآورد دما- فشار و گزیدگی اکسیژن در گابرو - پیروکسنیت های تازه کند کلیبر، با تمرکز بر شیمی بلورها و فعالیت کانی ها", مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)

1- "استارولیت؛ جمع کننده عنصر روی در سنگهای دگرگونی- راهنمای اکتشاف دخائر ماسیو سولفایدی", چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1391, بیرجند,ایران.

2- "استفاده از داده های عددی به منظور تخمین سرعت و نرخ هسته بندی پورفیروبلاست های کیانیت و استارولیت در متاپلیت های حمزه قاسم و خزائی بالا، جنوب شرق شاهین دژ", بیست و دمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 1393, شیراز,ایران.

3- "بررسی پتروفابریک متاپلیتهای هاله مجاورتی اسلاملو، شمال اشنویه", هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1392, تهران,ایران.

4- "پترولوژی سنگ های دگرگونی منطقه اللهیارلو (شمال شرق مشکین شهر)", بیستمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 1391, اهواز,ایران.

5- "پترولوژی سنگهای آذرین منطقه مسکین و چیر (سرو)- شمال¬غرب ایران", هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1392, تهران,ایران.

6- "تعادلات فازی در کالک - سیلیکاتهای جلبر ارومیه؛ تخمین دما و X CO2", چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین کشور, 1389, ارومیه,ایران.

7- "تعیین تعداد فاز دگرشکلی با استفاده از روابط بافتی در متاپلیت های حمزه قاسم و خزایی بالا (جنوب شرقی شاهین دژ)", دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست و زمین شناسی, 1393, تهران,ایران.

8- "جایگاه تکتونیکی گابروهای منطقه هشت سر کلیبر", نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دانشگاه گلستان, 1390, گرگان,ایران.

9- "ریزبافتها، شاهدی برای وقوع ذوب بخشی در هورنفلسهای دولانقیر، غرب تکاب - آذربایجان غربی", اولین همایش زمین شناسی فلات ایران, 1391, کرمان,ایران.

10- "زون بندی و واکنش های رخ داده در متاپلیت های هاله مجاورتی اسلاملو، شمال اشنویه", پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1390, تهران,ایران.

11- "ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی شرق ارومیه (بزو داغی) با تمرکز بر عناصر جزئی و نادر خاکی", اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران, 1392, دامغان,ایران.

12- "ژئوشیمی سنگهای خروجی پلیوکواترنر در شمال غرب ایران؛ با مقایسه 7 مجموعه آتشفشانی", هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1393, تهران,ایران.

13- "کانی شناسی ، ژئوشیمی و پترولوژی مجموعه مافیک - اولترامافیک کوه های هشت سر (جنوب کلیبر-شمالغرب ایران)", هفدهمین انجمن بلورشناسی و کانی شناسی, 1388.

14- "مسئله پایداری مجموعه بیوتیت کردیریت+استارولیت+مسکویت±گارنت در متاپلیتها", بیستمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 1391, اهواز,ایران.

15- "مطالعه میلونیت ها و مراحل دگرشکلی با استفاده از روابط ریزبافتی متاپلیت های حمزه قاسم و خزایی بالا(جنوب شرقی شاهین دژ)", هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1393, تهران,ایران.

16- "مکانیزمهای تشکیل هرسینایت در هاله مجاورتی اسلاملو، شمال اشنویه", هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1392, تهران,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- "بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی سنگهای کالک، سیلیکات، مرمر منطقه جلبر، جنوب ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1390, بنیادی.

2- "پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقه بزو داغی ارومیه - شمالغرب ایران", دانشگاه ارومیه, 1392, بنیادی.
پایان نامه ها (8)

1-پرويز قادري, "پترولوژي بازالت¬هاي جوان مناطق كوه سياه و طهمورث، جنوب بيجار- كردستان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395, استاد راهنما.

2-مريم كوهنورد, "بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آتشفشاني شمال شرق اروميه(كوه زنبيل)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-وحيده موسوي, "بررسي خاستگاه پترولوژيكي آداكيتهاي شمالغرب ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-صابر شيخ بگلو, "پترولوژي و پتروفابريك متاپليت هاي منطقه خزائي بالا و حمزه قاسم شاهين دژ –", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-حميد صيادي مطلق, "پترولوژي سنگ هاي دگرگوني شمال چالدران – شمالغرب ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-امير محامد گول, "بررسي پديده هاي دگرگوني مجاورتي منطقه اسلاملو، اشنويه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

7-مهدي اصغري شيوه, "پترولوژي سنگهاي دگرگوني منطقه اللهيارلو – لاهرود، آذربايجان شرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

8-ارشاد صامت زاده, "پترولوژي سنگهاي آذرين منطقه مسكين و چير (سرو) شمالغرب ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.