• نام و نام خانوادگی
  • هادی گودرزی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد تمام
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (33)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (34)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (39)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هادی گودرزی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد تمام
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (33)

1-M Khezerlou and H Goudarzi، (2019)، Mass-like band-gap creation in superconducting topological insulator due to mixed singlet and triplet states،J. Phys.: Condens. Matter، 31 (2019) 415404 (11pp.

2-S.F. Ebadzadeh، H. Goudarzi، M. Khezerlou، 2019، Tunable superconducting effective gap in graphene-TMDC heterostructures،Physica B: Condensed Matter، https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921452619300419?via%3Dihub.

3-H. Goudarzi, M. Khezerloua, S.F. Ebadzadeha, 2017, Asymmetric Andreev resonant state with a magnetic exchange field in spin-triplet superconducting monolayer MoS2,Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 97.

4-M. Khezerloua, H. Goudarzia, S. Asgarifara, 2018, Asymmetric d-wave superconducting topological insulator in proximity with a magnetic order,Physics Letters A.

5-هادی گودرزی, 2016, PAULI ISOTONIC OSCILLATORWITH AN ANOMALOUS MAGNETIC MOMENT IN THE PRESENCE OF THE AHARONOV–BOHMEFFECT: LAPLACE TRANSFORM APPROACH,Theoretical and Mathematical Physics.

6-مریم خضرلو، هادی گودرزی, 2016, Transport properties of spin-triplet superconducting monolayer MoS2,Physical Review B.

7-هادی گودرزی, 2015, Helical Andreev bound states in topological insulator f-wave Josephson junction,Physica C.

8-هادی گودرزی, 2015, Suppressed Andreev reflection and helical Andreev bound states in triplet superconductor three-dimensional topological insulator,International Journal of Modern Physics B.

9-هادی گودرزی, 2015, Valley permitted Klein tunneling and magnetoresistance in ferromagnetic monolayer MoS2,Superlattices and Microstructures.

10-هادی گودرزی, 2015, Strained graphene Josephson junction with anisotropic d-wave superconductivity,Superlattices and Microstructures.

11-هادی گودرزی, روشن ضمیر محمد, 2014, The Laplace transform approach for a Dirac isotonic oscillator with a tensor potential in D-dimensions,Physica Scripta.

12-هادی گودرزی, 2014, Effect of d-wave pair coupling on evanescent type of Andreev reflection,Physica C.

13-هادی گودرزی, 2014, Tunneling of Dirac fermions in a magnetic-induced gapped topologicainsulator-based F=I=F junctionl,Indian Journal of Physics.

14-هادی گودرزی, 2013, Effect of strain on doped graphene-based N/I/S junction with d-wave superconductivity,Superlattices and Microstructures.

15-سامین عسگری فر-هادی گودرزی, 2013, Exact solutions of the Manning-Rosen potential plus a ring-shaped like potential for the Dirac equation:spin and pseudospin symmetry,physica Scripta.

16-هادی گودرزی, 2013, Gapped graphene-based Josephson junction with d-wave pair coupling,Physica C.

17-هادی گودرزی, 2013, T-matrix approach for graphene in 2-D scalar potential,Indian J Phys.

18-هادی گودرزی, 2013, Transport Properties of Topological Insulator-Based Ferromagnet/f -Wave Superconductor Junction,J Supercond Nov Magn.

19-هادی گودرزی-اکبرجعفری-سمیه بک کشی زاده-وحید وحیدی, 2012, Solutions of the Klein-Gordon Equation for the Harmonic Oscillator PotentialPlus NAD Potential,Adv. Studies Theor. Phys.

20-هادی گودرزی-سمیرا بیرامی, 2012, Effect of uniform acceleration on multiplayer quantum game,JOURNAL OF PHYSICS A: MATHEMATICAL AND THEORETICAL.

21-هادی گودرزی-مریم خضرلو, 2012, Tunneling conductanceingappedgraphene-based f-wave superconductor N/S and N/I/S junctions,Physica E.

22-هادی گودرزی-مریم خضرلو-فرشته حسن پور, 2012, p-Wave Asymmetry Pairing in Graphene-SuperconductorJunction,Journal of Superconductivity and Novel Magnetism.

23-هادی گودرزی- وحیدی, 2011, Supersymmetric Approach for Eckart Potential Using the NU Method,Adv. Studies Theor. Phys.

24- 2011, Effect of p-pairing symmetry on tunneling,Physica E.

25-H. Goudarzia, M.R. Setare and S. Zarrin, 2011, Pseudomagnetic Moment in Graphene in Time-Dependent Electric Field,ACTA PHYSICA POLONICA A.

26- 2011, Solutions of the Dirac equation with the spin and pseudospin symmetry for a anharmonic oscillator,Journal of Mathematical Physic.

27- 2008, Stability of QED Vacum and 3+1 Dimensional Scattering Problem in the Presence of a Coulomb Scalar Potential and Vector Field,Int. Journal of Theoretical Physics.

28- 2006, حل معادله پائولی برای فرمیونهای پایدار و خنثی در حضور میدان مغناطیسی با تقارن استوانه ای با احتساب ممان مغناطیسی آنومال ذرات,Vestnik Moskovskogo Universiteta Seriya 3 Fizika Astronomiya (Vestn Mosk U FIZ AS+).

29- 2006, واپاشی نوترون در میان مغناطیسی قوی با در نظر گرفتن برهمکنش ممان مغناطیسی آنومال فرمیونها با میدان خارجی,Vestnik Moskovskogo Universiteta Seriya 3 Fizika Astronomiya (Vestn Mosk U FIZ AS+).

30- 2004, Dirac Fermions in a Strong Coulomb Field,Vestnik Moskovskogo Universiteta Seriya 3 Fizika Astronomiya (Vestn Mosk U FIZ AS+) 6.

31- 2004, Inverse ?+ -Decy of the Proton in the Presence of a Strong Magnetic Field.,Vestnik Moskovskogo Universiteta Seriya 3 Fizika Astronomiya (Vestn Mosk U FIZ AS+) 3.

32- 1998, Degeneracy of Schrodinger Eqution with Potentialn1/ R in D- Dimensions,IJP&International Journal.

33- 0، Tunneling conductance in gapped graphene - based normal metal-insulator-d-wave superconductor junctions: Case of massive dirac electrons،Physica E.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (34)

1-مریم خضرلو ، هادي گودرزي، 1397، ابررسانایی آمیخته در عایق توپولوژیک،دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان.

2-بادپیما، پریا ؛ گودرزي، هادي ؛ خضرلو، مریم، 1397، TMDC- انرژي برانگیختگی پایین ساختارهاي هیبریدي گرافن،کنفرانس فیزیک ایران.

3-فرزانه پورعلی، مریم خضرلو، هادی گودرزی، هادی کسانی، 1397، انعکاس متقاطع آندریف در ساختار عایق توپولوژیک ...،دانشگاه اردبیل.

4-رضایی ساداتی، طاهره؛ نوروزی، میلاد؛ خضرلو، مریم؛ گودرزی، هادی، 1397، MoS برسطوح انرژی آندریف در تک لایه 2 f اثر تقارن زوجی اسپین سه گانه،دانشگاه اردبیل.

5- 1394، اثر انتقال جمعیت در گرافن تحت تابش لیزری فوق کوتاه ...،گردهمایی سالانه سیستمهای ابعاد پایین، تبریز،ایران.

6- 1392، اثر انعکاس آندریف مجازی در اتصالات ابررسانای پایه گرافین،چهارمین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی، تهران،ایران.

7- 1391، اثر تقارن زوجی نوع d در اتصال جوزفسون در اتصال ابررسانا گرافن گافدار،کنفرانس فیزیک ایران، یزد،ایران.

8- 1393، اثر جفت شدگی نامتقارن زوجی ابررسانایی ...،کنفرانس فیزیک ایران 93، زاهدان،ایران.

9- 1392، اثر جفت شدگی نوع d در اتصال جوزفسون پایه گرافن کشدار،کنفرانس فیزیک ایران، بیرجند،ایران.

10- 1391، اثر جفت شدگی نوع f-ابررسانایی در رسانندگی اتصالات پایه گرافن گافدار،کنفرانس فیزیک ایران، یزد،ایران.

11- 1391، اثر جفت شدگی نوع f ابررسانایی در رسانندگی اتصالات پایه گرافن گافدار،کنفرانس فیزیک ایران، یزد،ایران.

12- 1394، اثر سوپاپ اسپینی بر مقاومت مغناطیسی ساختار فرومغناطیس مولیبدن دی سولفاید،کنفرانس فیزیک ایران 94، مشهد،ایران.

13- 1393، اثر عدم تقارن زوجی ابررسانایی در ساختار ...،کنفرانس فیزیک ایران 93، زاهدان،ایران.

14- 1391، اثرتقارن زوجی نوع d در جریان جوزفسون در اتصال ابررسانا-گرافن گافدار،کنفرانس فیزیک 90، یزد،ایران.

15- 1391، امکان اندازه گیری عناصر ماتریس هسته ای واپاشی دو بتا بدون نوترینو با استفاده از سطح مقطع واکنش های تبادل بار نوع (n،p)،نوزدهمین کنفرانس هسته ای ایران، مشهد،ایران.

16- 1393، انعکاس آندریف مجازی در اتصال ...،کنفرانس فیزیک ایران 93، زاهدان،ایران.

17- 1392، بررسی تابع چگالی انرژی عناصر ماتریس هسته ای ...،کنفرانس هسته ای ایران، رشت،ایران.

18- 1392، بررسی تاثیر شتاب یکنواخت چهار چوب و درهمتنیدگی ...،کنفرانس فیزیک ایران 92، بیرجند،ایران.

19- 1391، بررسی جرم نوترینومایورانا در واپاشی دوبتایی،نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن، بابلسر،ایران.

20- 1392، بررسی گطتاورمغناطیسی نوترینو مایورانا با استفاده از روش های مختلف عناصر ماتریسی هسته ای،کنفرانس فیزیک ایران 92، دانشگاه بیرجند،ایران.

21- 1390، بهینه سازی حساسیت حسگر ضریب شکست بلور فوتونی دو بعدی،کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، تبریز،ایران.

22- 1394، تاثیر گشتاور مغناطیسی غیرعادی در حضور میدان آهارانوف-بوهم برروی نوسانگر ایزوتونیک،بیستمین کنفرانس بهاره فیزیک، تهران،ایران.

23- 1390، تأثیر افزایش پارامترهای سیستم سه ذرهای در بازی کوانتومی،کنفرانس فیزیک ایران، ارومیه،ایران.

24- 1393، تأثیر تئوری هندسی بر روی رابطه پاشندگی در گرافین با عیوب توپولوژیکی،دوازدهمین کنفرانس ماده چگال، اصفهان،ایران.

25- 1394، تأثیر میدان مغناطیسی خارجی بر روی ذره بدون اسپین در فضا-زمان گودل،کنفرانس فیزیک ایران 94، مشهد،ایران.

26- 1391، تعادل نش سیستم سه ذرهای در بازی کوانتومی در سیستم غیر اینرسیال،کنفرانس فیزیک ایران، ارومیه،ایران.

27- 1392، تعادل نش سیستم سه کیوبیتی در چهارچوب غیراینرسیال،کنفرانس فیزیک ایران 92، دانشگاه بیرجند،ایران.

28- 1391، تونل زنی کلین و رسانندگی ناشی از تونل زنی در گرافن تحت کشش تک محوری،کنفرانس فیزیک ایران، یزد،ایران.

29- 1393، جفت شدگی اسپین-مدار در فصل مشترک ساختار ...،کنفرانس فیزیک ایران 93، زاهدان،ایران.

30- 1386، حد غیر نسبیتی فرمیونهای دارای ممان مغناطیسی آنومال AMM در میدان مغناطیسی خارجی با تقارن استوانه ای،مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران.

31- 1392، حل تحلیلی معادله شرودینگر با دو پتانسیل فیزیکی به روش نیکیفروف- اوارف،کنفرانس فیزیک ایران 92، دانشگاه بیرجند،ایران.

32- 1393، دامنه گذار و طیف تونل زنی کلین در گرافین ...،کنفرانس فیزیک ایران 93، زاهدان،ایران.

33- 1389، رسانندگی ناشی از تونل زنی در پیوند NG/IG/SG پایه گرافن: حالت جرم موثر غیر صفر،هفدهمین کنفرانس بهاره فیزیک.

34- 1394، ساختار مولیبدن دی سولفاید-ابررسانا با عدم تقارن زوجی،کنفرانس فیزیک ایران 94، مشهد،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1389، اثر رسانشی جریان در اتصال ابررسانا-عایق-فلز نرمال پایه گرافن با گاف انرژی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1388، ناپایداری فرمیونهای دارای ممان مغناطیسی آنومال(AMM) در میدانهای خارجی مغناطیسی شدید،دانشگاه ارومیه.

3- 1390، تاثیر تقارن زوجی P در رسانندگی ناشی از تونل زنی در اتصال گرافن- ابررسانا،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (39)

1-رحيم احمد زاده طلاتپه، 1391، بررسي اثر جوزفسون در اتصالات گرافن - ابررسانا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مرتضي پژمان فر، 1391، تونل زني كلين فرميون هاي جرم دار در گرافن داراي گاف انرژي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سامان حمزه آقايي، 1391، رسانندگي ناشي از تونل زني در اتصالات پايه گرافن گافدار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-نسرين كارگر، 1391، مطالعه توليد پروتون در سيستم پلاسماي كانوني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-ليدا فلاحيان، 1391، مطالعه و شبيه سازي سوئيچ هاي كاملا نوري كريستال فوتوني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-انسيه جعفري، 1391، فرماليسم كوانتومي ابررسانايي و عدم تقارنهاي زوجي در ابررساناي پايه گرافن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-سميرا بيرامي، 1390، بازي كوانتومي و مدل هاي ابرتقارني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-ثريا جعفري، 1391، خواص تصوير گيري تيغه منطقه اي فرنل ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مهدي صحبتي، 1389، بررسي تقارن شبه اسپين و تقارنهاي نسبيتي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-طاهره دژآلود، 1389، مطالعه اثر كوانتومي هال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-سمانه انوريان، 1390، گرافن در ميدانهاي الكترومغناطيسي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-سيده نرگس آقاميرلي، 1390، ايجاد فرميونهاي بدون جرم در گرافن ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-فرشته حسن پور، 1390، اثر كوانتومي اسپيني هال در گرافن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-وحيد وحيدي، 1389، ابرتقارن در مكانيك كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-محمد روشن ضمير، 1390، هاميلتوني هاي شبه هرميتي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-ايوب حسن پور، 1389، مطالعه تقارن معكوس زماني ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

17-سهيلا يعقوبي شيخدرآبادي، 1392، انعكاس متقاطع آندريف در ساختارهاي نرمال-ابررساناي پايه گرافن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-مريم عنافجه، 1393، انعكاس مجازي آندريف در ساختارهاي نسبيتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-فرزانه ميرمعروفي، 1393، تونل زني ناشي از انعكاس مجازي آندريف در ساختار گرافن تحت كشش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-سيده سكينه رشيدي، 1392، تعادل نش در نظريه بازي كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-ياسين رمجي، 1393، اتصال نرمال/عايق/نرمال در يك سيم كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-هما اژدري، 1393، جريان اسپيني در گرافين گافدار تحت كشش تك محوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-سلام مدرسي، 1392، مباحثي در گرانشي مغناطيسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-سميه سرباز، 1392، عايق هاي توپولوژيكي و اتصالات پايه گرافن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-فهيمه راضي، 1391، بررسي تقارن زوجي نوع p و اثر آن در اتصالات ابررسانا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-حسين رشيدي، 1391، واپاشي نوترون در ميدان مغناطيسي- مدل فرمي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-امير موحدي فر، 1391، واپاشي بتاي معكوس نوترون و تصحيحات زاويه كالبيبو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-حبيبه كمالي پور، 1392، جريان جوزقسون در اتصالات پايه گرافن كشدار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-بهزاد قليزاده، 1392، اتصال پايه گرافن فرومغناطيس/عيق/ابررسانا با گاف انرژي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-حمزه دليلي، 1391، برهمكنشهاي ضعيف و نقض cp، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-جعفر عليلو، 1391، عايق هاي توپولوژيكي براي اتصالات پايه گرافن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-ندا شهابي، 1391، مطالعه و شبيه سازي حسگر ضريب شكست بلور فوتوني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-زرار احمدي، 1394، اندركنش شبكه گرافني با پالس ليزري فوق كوتاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-اميد امين بگي، 1394، رسانندگي و اثر هال ساختارهاي عايق توپولوژيكي و موليبدن دي سولفايد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-فرشاد حسينقلي زاده خويي، 1394، محاسبه انرژي بستگي هسته اي از طريق مدل اسكيرم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-سيده فاطمه عبادزاده، 1394، انعكاس آندريف در ساختارهاي دوبعدي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-مهداد شاهين چره، 1394، توپولوژي Z2 و فاز بري در عايق هاي توپولوژي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-مريم خضرلو، 1393، تعميم فرماليزم كوانتوم الكترودينامك در برخي ...، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

39-محمد روشن ضمير نيكو، 1394، مدلهاي حل پذير دقيق در فرماليزم ...، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.