• نام و نام خانوادگی
  • هادی گودرزی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد تمام
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
  • h.goudarzi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (31)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (50)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (39)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هادی گودرزی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد تمام
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (31)

1-هادی گودرزی, "PAULI ISOTONIC OSCILLATORWITH AN ANOMALOUS MAGNETIC MOMENT IN THE PRESENCE OF THE AHARONOV–BOHMEFFECT: LAPLACE TRANSFORM APPROACH", Theoretical and Mathematical Physics, 2016.

2-مریم خضرلو، هادی گودرزی, "Transport properties of spin-triplet superconducting monolayer MoS2", Physical Review B, 2016.

3-هادی گودرزی, "Helical Andreev bound states in topological insulator f-wave Josephson junction", Physica C, 2015.

4-هادی گودرزی, "Suppressed Andreev reflection and helical Andreev bound states in triplet superconductor three-dimensional topological insulator", International Journal of Modern Physics B, 2015.

5-هادی گودرزی, "Valley permitted Klein tunneling and magnetoresistance in ferromagnetic monolayer MoS2", Superlattices and Microstructures, 2015.

6-هادی گودرزی, "Strained graphene Josephson junction with anisotropic d-wave superconductivity", Superlattices and Microstructures, 2015.

7-هادی گودرزی, روشن ضمیر محمد, "The Laplace transform approach for a Dirac isotonic oscillator with a tensor potential in D-dimensions", Physica Scripta, 2014.

8-هادی گودرزی, "Effect of d-wave pair coupling on evanescent type of Andreev reflection", Physica C, 2014.

9-هادی گودرزی, "Tunneling of Dirac fermions in a magnetic-induced gapped topologicainsulator-based F=I=F junctionl", Indian Journal of Physics, 2014.

10-هادی گودرزی, "Effect of strain on doped graphene-based N/I/S junction with d-wave superconductivity", Superlattices and Microstructures, 2013.

11-سامین عسگری فر-هادی گودرزی, "Exact solutions of the Manning-Rosen potential plus a ring-shaped like potential for the Dirac equation:spin and pseudospin symmetry", physica Scripta, 2013.

12-هادی گودرزی, "Gapped graphene-based Josephson junction with d-wave pair coupling", Physica C, 2013.

13-هادی گودرزی, "T-matrix approach for graphene in 2-D scalar potential", Indian J Phys, 2013.

14-هادی گودرزی, "Transport Properties of Topological Insulator-Based Ferromagnet/f -Wave Superconductor Junction", J Supercond Nov Magn, 2013.

15-هادی گودرزی-اکبرجعفری-سمیه بک کشی زاده-وحید وحیدی, "Solutions of the Klein-Gordon Equation for the Harmonic Oscillator PotentialPlus NAD Potential", Adv. Studies Theor. Phys, 2012.

16-هادی گودرزی-سمیرا بیرامی, "Effect of uniform acceleration on multiplayer quantum game", JOURNAL OF PHYSICS A: MATHEMATICAL AND THEORETICAL, 2012.

17-هادی گودرزی-مریم خضرلو, "Tunneling conductanceingappedgraphene-based f-wave superconductor N/S and N/I/S junctions", Physica E, 2012.

18-هادی گودرزی-مریم خضرلو-فرشته حسن پور, "p-Wave Asymmetry Pairing in Graphene-SuperconductorJunction", Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2012.

19-هادی گودرزی- وحیدی, "Supersymmetric Approach for Eckart Potential Using the NU Method", Adv. Studies Theor. Phys, 2011.

20- "Effect of p-pairing symmetry on tunneling", Physica E, 2011.

21-H. Goudarzia, M.R. Setare and S. Zarrin, "Pseudomagnetic Moment in Graphene in Time-Dependent Electric Field", ACTA PHYSICA POLONICA A, 2011.

22- "Solutions of the Dirac equation with the spin and pseudospin symmetry for a anharmonic oscillator", Journal of Mathematical Physic, 2011.

23- "Tunneling conductance in gapped graphene-based normal metal-insulator-superconductor", Physica C, 2010.

24- "Stability of QED Vacum and 3+1 Dimensional Scattering Problem in the Presence of a Coulomb Scalar Potential and Vector Field", Int. Journal of Theoretical Physics, 2008.

25- "حل معادله پائولی برای فرمیونهای پایدار و خنثی در حضور میدان مغناطیسی با تقارن استوانه ای با احتساب ممان مغناطیسی آنومال ذرات", Vestnik Moskovskogo Universiteta Seriya 3 Fizika Astronomiya (Vestn Mosk U FIZ AS+), 2006.

26- "واپاشی نوترون در میان مغناطیسی قوی با در نظر گرفتن برهمکنش ممان مغناطیسی آنومال فرمیونها با میدان خارجی", Vestnik Moskovskogo Universiteta Seriya 3 Fizika Astronomiya (Vestn Mosk U FIZ AS+), 2006.

27- "Dirac Fermions in a Strong Coulomb Field", Vestnik Moskovskogo Universiteta Seriya 3 Fizika Astronomiya (Vestn Mosk U FIZ AS+) 6, 2004.

28- "Inverse ?+ -Decy of the Proton in the Presence of a Strong Magnetic Field.", Vestnik Moskovskogo Universiteta Seriya 3 Fizika Astronomiya (Vestn Mosk U FIZ AS+) 3, 2004.

29- "Degeneracy of Schrodinger Eqution with Potentialn1/ R in D- Dimensions", IJP&International Journal, 1998.

30-هادی گودرزی, "بررسی تعادل نش با افزایش پارامترهای سیستم سه ذرهای در بازی کوانتومی", مجلة پژوهش فیزیک ایران, 1391.

31- "Tunneling conductance in gapped graphene - based normal metal-insulator-d-wave superconductor junctions: Case of massive dirac electrons", Physica E, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (50)

1- "Instability of Fermions with Anomalous Magnetic Moment in a Strong External Magnetic Field", سیزدهمین کنفرانس بهاره پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش های بنیادی, 1385.

2- "اثر انتقال جمعیت در گرافن تحت تابش لیزری فوق کوتاه ...", گردهمایی سالانه سیستمهای ابعاد پایین, 1394, تبریز,ایران.

3- "اثر انعکاس آندریف مجازی در اتصالات ابررسانای پایه گرافین", چهارمین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی, 1392, تهران,ایران.

4- "اثر تقارن زوجی نوع d در اتصال جوزفسون در اتصال ابررسانا گرافن گافدار", کنفرانس فیزیک ایران, 1391, یزد,ایران.

5- "اثر جفت شدگی نامتقارن زوجی ابررسانایی ...", کنفرانس فیزیک ایران 93, 1393, زاهدان,ایران.

6- "اثر جفت شدگی نوع d در اتصال جوزفسون پایه گرافن کشدار", کنفرانس فیزیک ایران, 1392, بیرجند,ایران.

7- "اثر جفت شدگی نوع f-ابررسانایی در رسانندگی اتصالات پایه گرافن گافدار", کنفرانس فیزیک ایران, 1391, یزد,ایران.

8- "اثر جفت شدگی نوع f ابررسانایی در رسانندگی اتصالات پایه گرافن گافدار", کنفرانس فیزیک ایران, 1391, یزد,ایران.

9- "اثر سوپاپ اسپینی بر مقاومت مغناطیسی ساختار فرومغناطیس مولیبدن دی سولفاید", کنفرانس فیزیک ایران 94, 1394, مشهد,ایران.

10- "اثر عدم تقارن زوجی ابررسانایی در ساختار ...", کنفرانس فیزیک ایران 93, 1393, زاهدان,ایران.

11- "اثرتقارن زوجی نوع d در جریان جوزفسون در اتصال ابررسانا-گرافن گافدار", کنفرانس فیزیک 90, 1391, یزد,ایران.

12- "امکان اندازه گیری عناصر ماتریس هسته ای واپاشی دو بتا بدون نوترینو با استفاده از سطح مقطع واکنش های تبادل بار نوع (n,p)", نوزدهمین کنفرانس هسته ای ایران, 1391, مشهد,ایران.

13- "انعکاس آندریف مجازی در اتصال ...", کنفرانس فیزیک ایران 93, 1393, زاهدان,ایران.

14- "بررسی تابع چگالی انرژی عناصر ماتریس هسته ای ...", کنفرانس هسته ای ایران, 1392, رشت,ایران.

15- "بررسی تاثیر شتاب یکنواخت چهار چوب و درهمتنیدگی ...", کنفرانس فیزیک ایران 92, 1392, بیرجند,ایران.

16- "بررسی جرم نوترینومایورانا در واپاشی دوبتایی", نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن, 1391, بابلسر,ایران.

17- "بررسی شبه گشتاورمغناطیسی گرافن در یک میدان الکتریکی وابسنه به زمان", مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران, 1388.

18- "بررسی گطتاورمغناطیسی نوترینو مایورانا با استفاده از روش های مختلف عناصر ماتریسی هسته ای", کنفرانس فیزیک ایران 92, 1392, دانشگاه بیرجند,ایران.

19- "بررسی مکانیسم واپاشی دو بتایی بذون نوتزینو ...", بیستمین کنفرانس بهاره فیزیک, 1392, تهران,ایران.

20- "بررسی نیروی اسپینی در یک میدان الکترو مغناطیسی وابسته به زمان", همایش منطقه ای فیزیک دانشگاه پیام نور, 1388.

21- "بررسی هامیلتونی الکترونهای موجود در گرافن با جرم موثر صفر", همایش منطقه ای فیزیک دانشگاه پیام نور, 1388.

22- "بهینه سازی حساسیت حسگر ضریب شکست بلور فوتونی دو بعدی", کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1390, تبریز,ایران.

23- "پایداری خلاء QED در حضور میدان برداری و پتانسیل کولنی اسکالر", کنفرانس فیزیک, 1385.

24- "تاثیر گشتاور مغناطیسی غیرعادی در حضور میدان آهارانوف-بوهم برروی نوسانگر ایزوتونیک", بیستمین کنفرانس بهاره فیزیک, 1394, تهران,ایران.

25- "تأثیر افزایش پارامترهای سیستم سه ذرهای در بازی کوانتومی", کنفرانس فیزیک ایران, 1390, ارومیه,ایران.

26- "تأثیر تئوری هندسی بر روی رابطه پاشندگی در گرافین با عیوب توپولوژیکی", دوازدهمین کنفرانس ماده چگال, 1393, اصفهان,ایران.

27- "تأثیر میدان مغناطیسی خارجی بر روی ذره بدون اسپین در فضا-زمان گودل", کنفرانس فیزیک ایران 94, 1394, مشهد,ایران.

28- "تعادل نش سیستم سه ذرهای در بازی کوانتومی در سیستم غیر اینرسیال", کنفرانس فیزیک ایران, 1391, ارومیه,ایران.

29- "تعادل نش سیستم سه کیوبیتی در چهارچوب غیراینرسیال", کنفرانس فیزیک ایران 92, 1392, دانشگاه بیرجند,ایران.

30- "تعمیم نامساوری بل به بیش از دو ذره و نتایج آن", چهاردهمین کنفرانس بهاره پژوهشکده فیزیک, 1386.

31- "تونل زنی کلین و رسانندگی ناشی از تونل زنی در گرافن تحت کشش تک محوری", کنفرانس فیزیک ایران, 1391, یزد,ایران.

32- "جفت شدگی اسپین-مدار در فصل مشترک ساختار ...", کنفرانس فیزیک ایران 93, 1393, زاهدان,ایران.

33- "حد غیر نسبیتی فرمیونهای دارای ممان مغناطیسی آنومال AMM در میدان مغناطیسی خارجی با تقارن استوانه ای", مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران, 1386.

34- "حل تحلیلی معادله شرودینگر با دو پتانسیل فیزیکی به روش نیکیفروف- اوارف", کنفرانس فیزیک ایران 92, 1392, دانشگاه بیرجند,ایران.

35- "حل معادله دبراک برای پتانسیل نوسانگر نا هماهنگ با تقارن شبه اسپین", کنفرانس فیزیک ایران, 1389.

36- "حل های تقارنی اسپین و شبه اسپین معادله دیراک برای پتانسیل اسکارف", کنفرانس فیزیک ایران, 1390, ارومیه,ایران.

37- "دامنه گذار و طیف تونل زنی کلین در گرافین ...", کنفرانس فیزیک ایران 93, 1393, زاهدان,ایران.

38- "در هم تنیدگی کوراک-کوراک برای دو فرمیون همبسته", سومین همایش علمی تخصصی فیزیک دانشگاه پیام نور, 1387.

39- "رسانندگی در اتصال N/G پایه گرافن در حضور ابررسانای نوع p", کنفرانس فیزیک ایران, 1390, ارومیه,ایران.

40- "رسانندگی ناشی از تونل زنی در پیوند NG/IG/SG پایه گرافن: حالت جرم موثر غیر صفر", هفدهمین کنفرانس بهاره فیزیک, 1389.

41- "رهیافت NU در معادله دیراک با پتانسیل نمایی اسکارف", کنفرانس فیزیک ایران, 1391, یزد,ایران.

42- "رهیافت ابر تقارن در معادله شروینگر با پتانسیل اکارت II", کنفرانس فیزیک ایران, 1389.

43- "ساختار مولیبدن دی سولفاید-ابررسانا با عدم تقارن زوجی", کنفرانس فیزیک ایران 94, 1394, مشهد,ایران.

44- "شتاب اسپینی در گاز الکترونی دو بعدی", کنفرانس فیزیک ایران, 1389.

45- "عدم تقارن زوجی ابررسانائی در اتصالات ابررسانا - گرافن", کنفرانس فیزیک ایران, 1390, ارومیه,ایران.

46- "گرافن به عنوان یک سیستم منطقی در حضور میدان مغناطیسی خارجی", مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران, 1388.

47- "مطالعه تأثیر ساختار عیوب نقطه ای در کلید های کاملا نوری بلور فوتونی", کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1390, تبریز,ایران.

48- "ناهمسانگردی سرعت نقاط دیراک اضافی در گرافن", کنفرانس فیزیک ایران, 1391, یزد,ایران.

49- "نقاط دیراک گرافن در حضور میدان الکترومغناطیسی دو بعدی", کنفرانس فیزیک ایران, 1390, ارومیه,ایران.

50- "واپاشی بتای معکوس پروتون در حضور میدان شدید مغناطیسی", کنفرانس فیزیک, 2003.
کتاب های چاپ شده (1)

1-هادی گودرزی، مجتبی جلیلی، مهدی صادقی, "مکانیک آماری", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- "اثر رسانشی جریان در اتصال ابررسانا-عایق-فلز نرمال پایه گرافن با گاف انرژی", دانشگاه ارومیه, 1389, کاربردی.

2- "ناپایداری فرمیونهای دارای ممان مغناطیسی آنومال(AMM) در میدانهای خارجی مغناطیسی شدید", دانشگاه ارومیه, 1388.

3- "تاثیر تقارن زوجی P در رسانندگی ناشی از تونل زنی در اتصال گرافن- ابررسانا", دانشگاه ارومیه, 1390, بنیادی.
پایان نامه ها (39)

1-رحيم احمد زاده طلاتپه, "بررسي اثر جوزفسون در اتصالات گرافن - ابررسانا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-مرتضي پژمان فر, "تونل زني كلين فرميون هاي جرم دار در گرافن داراي گاف انرژي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

3-سامان حمزه آقايي, "رسانندگي ناشي از تونل زني در اتصالات پايه گرافن گافدار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

4-نسرين كارگر, "مطالعه توليد پروتون در سيستم پلاسماي كانوني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

5-ليدا فلاحيان, "مطالعه و شبيه سازي سوئيچ هاي كاملا نوري كريستال فوتوني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

6-انسيه جعفري, "فرماليسم كوانتومي ابررسانايي و عدم تقارنهاي زوجي در ابررساناي پايه گرافن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

7-سميرا بيرامي, "بازي كوانتومي و مدل هاي ابرتقارني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

8-ثريا جعفري, "خواص تصوير گيري تيغه منطقه اي فرنل ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

9-مهدي صحبتي, "بررسي تقارن شبه اسپين و تقارنهاي نسبيتي ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

10-طاهره دژآلود, "مطالعه اثر كوانتومي هال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

11-سمانه انوريان, "گرافن در ميدانهاي الكترومغناطيسي ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

12-سيده نرگس آقاميرلي, "ايجاد فرميونهاي بدون جرم در گرافن ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

13-فرشته حسن پور, "اثر كوانتومي اسپيني هال در گرافن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

14-وحيد وحيدي, "ابرتقارن در مكانيك كوانتومي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

15-محمد روشن ضمير, "هاميلتوني هاي شبه هرميتي ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

16-ايوب حسن پور, "مطالعه تقارن معكوس زماني ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد مشاوره.

17-سهيلا يعقوبي شيخدرآبادي, "انعكاس متقاطع آندريف در ساختارهاي نرمال-ابررساناي پايه گرافن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

18-مريم عنافجه, "انعكاس مجازي آندريف در ساختارهاي نسبيتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

19-فرزانه ميرمعروفي, "تونل زني ناشي از انعكاس مجازي آندريف در ساختار گرافن تحت كشش", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

20-سيده سكينه رشيدي, "تعادل نش در نظريه بازي كوانتومي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

21-ياسين رمجي, "اتصال نرمال/عايق/نرمال در يك سيم كوانتومي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

22-هما اژدري, "جريان اسپيني در گرافين گافدار تحت كشش تك محوري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

23-سلام مدرسي, "مباحثي در گرانشي مغناطيسي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

24-سميه سرباز, "عايق هاي توپولوژيكي و اتصالات پايه گرافن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

25-فهيمه راضي, "بررسي تقارن زوجي نوع p و اثر آن در اتصالات ابررسانا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

26-حسين رشيدي, "واپاشي نوترون در ميدان مغناطيسي- مدل فرمي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

27-امير موحدي فر, "واپاشي بتاي معكوس نوترون و تصحيحات زاويه كالبيبو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

28-حبيبه كمالي پور, "جريان جوزقسون در اتصالات پايه گرافن كشدار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

29-بهزاد قليزاده, "اتصال پايه گرافن فرومغناطيس/عيق/ابررسانا با گاف انرژي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

30-حمزه دليلي, "برهمكنشهاي ضعيف و نقض cp", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

31-جعفر عليلو, "عايق هاي توپولوژيكي براي اتصالات پايه گرافن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

32-ندا شهابي, "مطالعه و شبيه سازي حسگر ضريب شكست بلور فوتوني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

33-زرار احمدي, "اندركنش شبكه گرافني با پالس ليزري فوق كوتاه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

34-اميد امين بگي, "رسانندگي و اثر هال ساختارهاي عايق توپولوژيكي و موليبدن دي سولفايد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

35-فرشاد حسينقلي زاده خويي, "محاسبه انرژي بستگي هسته اي از طريق مدل اسكيرم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

36-سيده فاطمه عبادزاده, "انعكاس آندريف در ساختارهاي دوبعدي ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

37-مهداد شاهين چره, "توپولوژي Z2 و فاز بري در عايق هاي توپولوژي ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

38-مريم خضرلو, "تعميم فرماليزم كوانتوم الكترودينامك در برخي ...", پایان نامه دكترا, 1393, استاد راهنما.

39-محمد روشن ضمير نيكو, "مدلهاي حل پذير دقيق در فرماليزم ...", پایان نامه دكترا, 1394, استاد راهنما.