• نام و نام خانوادگی
  • سید مقصود گلزان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
  • m.golzan@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (27)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
پایان نامه ها (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید مقصود گلزان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (27)

1-مهشید فراست - سید حمید رضا شجاعی - میر مقصود گلزان - خلیل فرهادی, "Theoretical study of the potential energy surface and electric dipole moment of aniline", Journal of Molecular Structure, 2015.

2-مهشید فراست - میر مقصود گلزان, "Preparation and characterization of methyltrimethoxysilance– Ag nanoparticales using chemical reduction at room temperature", Appl Nanosci, 2014.

3-سیدمقصود گلزان, "Pressure – temperature dependence of ther thermodynamic properties of ScALO3 perovskite from – principles", submitted to the journal of..., 2014.

4-سیدمقصود گلزان, "structural properties and x-ray photoelectrons spectroscopic study of SnO2 nanopartticales", materials letters, 2012.

5-سیروان نادری - عاطفه قادری - شهرام سلیمانی - میر مقصود گلزان, "Strutural , optical and thermal properties of silver colloidal nanoparticles", The European Physical Journal Applied Physics, 2012.

6-سیدمقصود گلزان, "Thermal behavior and entropy generation Rate analysis of the viscouse flow in the", Journal of mechanical science and technology, 2012.

7-زهرا البرزی - علی حسن زاده - میر مقصود گلزان, "Superparamagnetic Behavior of the Magnetic Hysteresis loop in the Fe2O3 @PT core- shell Nano particles", International Journal of Nanoscience and nanotechnology, 2012.

8- "Frequency dependence of dielectric properties and electrical conductivity of Cu/Nano-SnO2 Thich film /Cu Arrangemebnt", Current Applied physics, 2011.

9-سیدمقصود گلزان, "Poole-Frenkel conduction in Cu/nano SnO2/Cu arrangement", Journal of nano materials, 2011.

10-1Mehdi Kiyasatfar, 2Maqsud Golzan, 1Nader Pourmahmoud, 3Mehdi Eskandarzade, "Distributed Point Source Technique in Modeling Surface-Breaking Crack in a MFL Test", Sensors and Transducers Journal,, 2011.

11-سیدمقصود گلزان, "The normal state properties of Y3Ba5Cu8-xZnxO18- Superconductor in", Journal superconductor Nov Magn, 2011.

12-Mehdi Kiyasatfar1, , Nader Pourmahmoud1, Mir Maqsood Golzan2 and Iraj Mirzaee1, "Thermal behavior and entropy generation rate analysis of a viscous flow in MHD micropumps†", Journal of Mechanical Science and Technology, 2011.

13- "Effect of Magnetic Flux Density and Applied Current on temperature , velocity and entropy generation disterbiution in MHD pumps", Sensor and Tranducers Journal, 2011.

14- "Coulomb blockade phenomena and impedance spectroscopy studies in a Cu/nano-SnO2/Cu double-barrier junction", Solid state communication, 2010.

15- "Frequency dependence of ultra high dielectric constant of novel synthesized SnO2 nanoparticles thick films", Current Applied physics, 2010.

16- "NileBlue-Hexacyanoferrate carbon paste modified electrode as an amperometric sensor for determination of Hydrazine", Turkish Journal of Chemistry, 2010.

17- "Structural, IR, and EPR Studies of the Bis (Methoxyacetato) Diaquo-Copper (II) Complex", J. Mol. Model, 2008.

18- "Buckling of Thin-Walled Conical Shells Under Uniform External Pressure", Thin-Walled Structures, 2007.

19- "Magnetisation and Electron Spin Resonance Studies of Tetrahedral Amorphous Carbon", J. Sci. I. R. Iran, 2001.

20- "Magnetic and Spin Properties of Tetrahedral Amorphous Carbon", Journal of Diamond and Related Materials, 1995.

21- "NMR Evidence for Strained Carbon Bonding in Tetrahedral Amorphous Carbon", Chemical Physics, 1995.

22- "Frequency Dependence of Dielectric Properties and Electrical Conductivity of Cu/ Nano - SnO2 Thick Film / Cu Arrangement", Current Applied Physics, 0.

23- "Electrical switching Properties of Nanostructure Multi-Layer Superlattice Ge-Si…Cu…Si-Ge Prepared by Electron Beam Evaporation on Glass", Superlattices and Microstructures, 0.

24- "Cold Deposition as a Novel Procedure for the Preparation of Titania Sol-Gel: A Development of a High Sensitive Electrochemical Method for Determination of Cu(ll) in the Presence of Arsenic(III)", Jurnal of the Chinese Chemical Society, 0.

25- "Electrochemical Properties of Th(IV)-Hexacyanoferrate Sol-Gel Carbon Composite Electrocatalytic Oxidation of Dopamine and Ascorbic Acid", Jurnal of the Chinese Chemical Society, 0.

26- "Preparation of Silver Nanoparticles on Sol - Gel Base and Study of Their Physical and Morphological Properties", Iranian Society of Crystallography and Mineralogy, 0.

27- "TH(IV)Hexacyanoferrate Modified Carbon Paste Electrode as a New Electrocatalytic Probe for Simultaneous Determination of Ascorbic Acid and Dopamine from Acidi Media", j.Brazilian chemical society, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- "A Comparative Study of Photocatalytic Activity of SnO2 Nanopowder and TiO2 Nanotube Toward Methylene Blue Degradation", The 1st. International Seminar of Nano Technology Applications, 1386.

2- "Electrochemical Behavior of Carbon Paste Electrode Modified with Palladium Nanoparticles prepared by Sol- Gel Processing", 7th biennial electrochemistry seminar of Iran, 2007.

3- "electrochromic properties of composite thin film incorporation polyaniline", یازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ابران, 1393, گیلان,ایران.

4- "Influence of Ultrasonic Treatments on Geramination and Seedling Growth of Wheat Seeds", Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi, 2009.

5- "Influence of ultrasonic treatments on germination and seedling growth of wheat seeds", Turkiye VIII, Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, 2009, tarla bitkileri,ترکیه.

6- "Spectrophotometric and Thermodynamic Studies of Charge Transfer Complex of Dalacin with 2,3-Dichloro-5,6-Dicyano-1,4 Benzoquinon in Acetonitrile", اولین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران, 1386.

7- "Synthesis and investigation of structural and dielectric properties of BaTi4O9 nano Microwave ceramics", The 1st. International Seminar of Nano Technology Applications, 1386.

8- "بررسی اثر محیط و اندازه ذرات بر جذب پلاسمونی نانوذرات کلوئیدی اکسید قلع (IV)", کنفرانس فیزیک ایران, 1389, همدان,ایران.

9- "برسی وابستگی خواص الکترونیکی واپتیکی ZnSe به فشار بوسیله امواج تخت بهبود یافته خطی", بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران, 1392, تهران,ایران.

10- "تهیه و شناسایی نانو ذرات نقره با استفاده از روش کاهش شیمیایی در دمای اتاق در حضور متیل تری مونوکسی سیالن (MTMS)", کنفرانس فیزیک ایران, 1390, ارومیه,ایران.

11- "تهیه و شناسایی نانوذرات نقره با استفاده از روش کاهش شیمیایی در دمای اتاق در حضور متیل تری متوکسی سیلان", کنفرانس فیزیک ایران, 1390, ارومیه,ایران.

12- "ساخت نانو ذرات هسته-لایه اکسید آهن/پلاتین و محاسبه انرژی گاف", کنفرانس فیزیک ایران, 1389, همدان,ایران.

13- "سنجش میزان روی، سرب، کادمیوم و کروم در ماهیچه شاه میگوی آب شیرین پشت سد ارس", هفتمین همایش علوم و فنون دریایی ایران, 1386.

14- "مطالعه خواص ساختاری ، الکترونیکی و اپتیکی بلور CuGaS2 با استفاده از نظریه تابعی چگالی و تابعی های LSDA و B3LYP و PBESOL", چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران, 1394, تهران,ایران.

15- "مطالعه ی تاثیر یوتریم اکساید بر روی ساختار نانو ذرات مغناطیسی آهن – پلاتین", کنفرانس فیزیک ایران, 1390, ارومیه,ایران.
پایان نامه ها (6)

1-اصغر اسمعيلي, "مطالعه اثر افزايش فاصله ي بين لايه اي و تغيرات توازن بار در بعديت و رسانندگي ايجاذ شذه به وسيله افت و خيزهاي حرارتي و در مدل جفت پلاروني با استفاده از ابر رساناهاي Y3Ba5Cu8O18- و YBa2Cu3O7-", پایان نامه دكترا, 1390, استاد راهنما.

2-فاطمه منيري ساربانقلي, "برسي خواص ساختاري و مغناطوالكترونيكي لايه هاي نازك در توالي هاي Cu/Ni/Cu2Ni/Cu/Ni", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

3-زهرا گل صنم لو, "ساخت مواد سوپرپارامغناطيس بر پايه ي نانو ذرات آهن – پلاتين و مطالعه ي خواص مغناطيسي آن ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

4-حسين محمودي چناري, "برسي خواص ساختاري ، اپتو الكترونيكي و نانو ذرات دي اكسيد قلغ در توالي هاي", پایان نامه دكترا, 1389, استاد راهنما.

5-ليلا جهاني, "مطالعه اسپكتروسكوپي و خواص مغناطيسي برخي از كمپالكس هاي مس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

6-زهرا البرزي الوانكي, "ساخت و مطالعه اسيكتروسكوپي و غلاف هاي ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.