• نام و نام خانوادگی
  • ولی گل صنم لو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی آلی و معدنی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
پایان نامه ها (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ولی گل صنم لو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی آلی و معدنی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1- 1394, Determination of molecular geometry in two new cadmium complexes of NO2-donor ligand by spectral and theoritical studies,17th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Tabriz,Iran.

2- 2009, Optimization Condition of Conductive Polyaniline Synthesize Through Ultrasonic Irradiation,16th Iranian Conference of Organic Chemistry.

3- 1394, synthesis and characterization of Cd(II) complex on the basis of 3,6-bis (2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine,17th Iranian Ingorganic Chemistry Conference, tabriz,Iran.

4- 1394, synthesis and characterization of two complexes of mercury(II) with bis(2-hydroxyrthyl) amine and structural evaluation by DFT calculation,17th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Tabriz,Iran.

5- 2009, Synthesis and Chracterization of Conducting Composites of Poly(aniline -co-3- Aminobanzoic Acid) - poly (Styrene-Alt-Malic Acid) Blended with Polystyrene,16th Iranian Conference of Organic Chemistry.

6- 1387، ارزیابی سرعت و طول دوره پر شدن دانه لوبیا چیتی رقم G-14088 در تراکم های مختلف بوته،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

7- 1394، سنتز، شناسایی و بررسی ساختار کریستالی کمپلکس جیوه)II( با لیگاند 3و6-دی-(2-پیریدیل)-1و2و4و5-تترازین،دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور، مشهد،ایران.
پایان نامه ها (9)

1-لعيا عالي زاده، 1394، سنتز، شناسايي و بررسي ساختار كريستالي كمپلكس هاي Cd(II)،Hg(II) و Gd(II) با ليگاند 3و6-دي-(2-پيريديل)- - 1و2و4و5- تترازين در حضور آنيونهاي مختلف و مطالعه خواص اسپكتروشيميايي و رفالر حرارتي آن ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-حامد مرادي، 1391، سنتز و شناسايي ليگاند شيف باز جديد بنزو a كينوكسالين 2،3-c فنازين و تهيه كمپلكس هاي مربوط به آن با برخي از يون هاي عناصر واسطه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-رويا رضايي، 1392، تهيه شيشه هاي سرب بورو ژرمانات دوپه شده با اكسيد خاك هاي نادر و بررسي اسپكتروسكوپي، هدايت و مغناطيس پذيري آن ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-الناز توفيق جو، 1390، مطالعه سنتز خصوصيات ساختاري و خواص كمپلكس هاي فلزي حاوي ليگاندهاي شيف باز جديد حاصل از مشتقات هيدرازيني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-ايرج نيكو، 1392، تهيه شيشه هاي كادميوم - بيسموت بورو ژرمانيوم دوپه شده با اكسيد خاكهاي نادر و بررسي اسپكتروسكوپي ، هدايت و مغناطيس پذيري آن ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-مريم مرادي پر، 1392، بررسي واكنش استيل استون با نمك هاي ديازونيوم مشتقات آنيلين جهت سنتز ليگانهاي دودندانه اي و بررسي تشكيل كمپلكس با برخي كاتيون هاي فلزي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-شهناز قنبري، 1390، سنتز و شناسايي مشتقات جديد از كرومن ها و كاپلينگ اين مشتقات در حضور برخي كاتيون هاي فلزات واسطه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-اكبر اميني آشان، 1389، تهيه و شناسايي شيشه هاي بوراته سرب- كادميوم دوپه شده با اكسيد اربيوم و برخي عناصر واسطه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مهدي هندويي، 1389، سنتز و شناسايي كمپلكس هاي زيركونوسن: بيس متيل ايندنيل زيركونيوم دي كلرايد و بيس متيل ايندنيل اتان زيركونيوم دي كلرايد راسميك جهت استفاده در تهيه كاتاليست متالوسن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.