• نام و نام خانوادگی
  • محسن قاسمی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • m.ghasemi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (15)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (17)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محسن قاسمی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (15)

1-محسن قاسمی ورنانخواستی, 2015, 4-valent one-regular graphs of order 6p 2admitting a group of automorphisms acting regularly on arcs,ARS MATHEMATICA CONTEMPORANEA, 1,1.

2-محسن قاسمی ورنانخواستی, 2014, cubic graphs of order,Discrete Mathematics, 1,1.

3-محسن قاسمی ورنانخواستی, 2014, An Algorithmic-type Classification of TetravalentOne-regular Graphs Using Computer Algebra Tools,Fundamenta Informaticae, 2,2.

4-محسن قاسمی ورنانخواستی, 2014, DIHEDRAL COVERS OF THE COMPLETE GRAPH K5,Acta Math. Univ. Comenianae, 2,3.

5-محسن قاسمی ورنانخواستی, 2014, TETRAVALENT ARC-TRANSITIVE GRAPHSOF ORDER 3p 2,Discussiones Mathematicae Graph Theory, 2,10.

6-محسن قاسمی ورنانخواستی, 2013, Automorphisms of a Family of Cubic Graphs,Algebra Colloquium, 3,3.

7-محسن قاسمی ورنانخواستی, 2013, cubic symmetric graphs of order 10p 3,Journal of Korean Math. Soc.

8-محسن قاسمی ورنانخواستی, 2012, Tetravalent Arc-transitive graphs of order twice a product of two primes,Discrete Mathematics.

9-محسن قاسمی ورنانخواستی, 2012, Tetravalent s-transitive graphs of order 4p 2,Graphs and Combinatorics.

10-محسن قاسمی ورنانخواستی, 2012, A classification of tetravalent one-regular graphs of order 3p 2,Colloquium mathematecum.

11-محسن قاسمی ورنانخواستی, 2011, Arc transitive Cayley graphs on metacyclic groups,Algebra Groups and Geometry.

12- 2010, cubic semisymmetric graphs of order 6p 3,ِِِDiscrete Mathematics.

13- 2007, The Effect of Annealing on Structural, Electrical and Optical Properties of Nanostructured ITO Films Prepared by e-Beam Evaporation,Materials Research Bulletin.

14- 2007, Influence of Heat Treatment on Structural, Electrical, Impedance and Optical Properties of Nanocystalline ITO Films Grown on Glass at Room Temperature Prepared by Electron Beam Evaporation,Physica.

15- 0، Cubic Semisymmetric Graphs of Order 6P3،Discrete Mathematics.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)

1- 2015, A classification of cubic one-regular graphs,46th annual Iranian Mathematics conference, Yazd,Iran.

2- 2015, A family of normal Cayley graphs,th conference and workshop on Algebraic combinatorics and Graph Theory, Qazvin,Iran.

3- 2012, Automorphisms of family of cubic graphs,the fourth international conference on mathematical science, Al-Ain,United Arab Emirates.

4- 1000, Cubic Edge - Transitive Graphs of Order8P3,The Second Conference on Algebraic Combinatorics.

5- 2011, Cubic Semisymmetric Graphs of Order 6P3,Third Algebraic Combinatorics Conference of Iran.

6- 2010, Cubic Semisymmetric Graphs of Order 8P3,Abstract of 41st Annual Iranian Mathematics.

7- 2014, Cubic Symmetriuc graphs,International Conference of the Honam Mathematical Society, Gwangju,Sout Korea.

8- 2016, nonsolvable groups with no prime dividing four character degrees,8th Iranian Group Theory Conference, Tabriz,Iran.

9- 2009, Normal Cayley Graphs on Minimal Non- Abelian Groups of Small Valency,IPM.

10- 1391, Tetravalent graphs of some orders,Conference on combinatorics and its applications, خوانسار,ایران.

11- 2009, Tetravalent Half- Transitive Graphs of Order 2P2,^Tarbiat Moallem University 20th Seminar on Algebra.

12- 1392, Tetravalent one-regular graphs,دومین کنفرانس گراف و گرافهای شیمیایی, همدان,ایران.

13- 2011, tetravalent s-transitive graphs of order 4p 2,چهارمین کنفرانس ترکیبیات جبری, همدان,ایران.

14- 1393, Tetravalent Vertex transitive graphs of order twice a prime square,هفتمین همایش ترکیبیات جبری ایران, مشهد,ایران.

15- 2011, transitive graphs of order 2pq..........,Slovenian international confrence, Bled,Slovenia.

16- 2012, valent one-regular graphs of orderer 6p 2-4,5th conference on Algabraic combinatorics and graph theory, کاشان,ایران.

17- 1387، بررسی ویژگی های کمی و کیفی سنگهای تزئینی استان آذربایجان غربی تحت شرایط استاندارد ASTM،اولین همایش منطقه ای زمین شناسی آذربایجان.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1393، رده بندی خانواده ای از گرافهای 1-منظم از مرتبه چهار،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2- 1392، اتومورفیسم خانواده ای از گراف های مکعبی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

3- 1392، رده بندی گرافهای مکعبی متقارن از مرتبه 10p^3 با استفاده از تکنیکها و ابزار نظریه جبری گراف،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (17)

1-ناهيد بيگ محمدي، 1393، گرافهاي كيلي موضعا اوليه روي گروههاي ساده نامتناهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-راحله حيدرزاده، 1393، گرافهاي كيلي موضعا اوليه روي گروههاي دو وجهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سكينه دهقان، 1390، گروههاي خودريختي گرافهاي كيلي مكعبي همبند از مرتبه 4p، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-گه شين فتحي، 1393، گرافهاي نيم كمان انتقالي از ظرفيت شش و از مرتبه 4p، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-فريبا عرجي، 1392، گرافهاي انتقالي از ظرفيت چهار و از مرتبه دو برابر توان يك عدد اول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سيما رنجدست، 1393، كدامين گرافها توسط طيفشان مشخص مي شوند؟، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-فاطمه عليدادي سليماني، 1392، گرافهاي 1-منظم از ظرفيت چهار و مرتبه 2pq، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-هاشم شيباني، 1392، گرافهاي نيم كمان انتقالي از مرتبه 4p و از ظرفيت دو برابر يك عدد اول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-اكبر پورنقي، 1393، گرافهاي متقارن غير اوليه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مهدي نيكخواه شبخو سلاتي، 1392، گرافهاي نيم يال انتقالي از ظرفيت چهار و گرافهاي كيلي غير نرمال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-پريا مجنوني، 1392، گرافهاي s- انتقالي از ظرفيت چهار و از مرتبه 4p، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-حديث حيدري، 1393، گرافهاي كيلي موضعا اوليه روي گروههاي آبلي متناهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سهيلا قاسمي، 1392، گرافهاي نيم كمان انتقالي از ظرفيت چهار و از مرتبه 4p، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-ابوالحسن عزتي، 1393، رده بندي گرافهاي 2-كمان انتقالي از مرتبه حاصلضرب دو عدد اول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-هاجر رستمي، 1394، گراف هايي با سه مقدار ويژه مجزا و بزرگترين مقدار ويژه كمتر از 8، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-سپيده حسينقلي زاده، 1394، گراف هايي با مقدار ويژه لاپلاسين حداكثر 4، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-مرضيه رحيمي، 1389، گرافهاي كيلي مكعبي از گروههاي ساده متناهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.