• نام و نام خانوادگی
  • محسن قاسمی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • m.ghasemi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (15)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (17)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محسن قاسمی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (15)

1-محسن قاسمی ورنانخواستی, "4-valent one-regular graphs of order 6p 2admitting a group of automorphisms acting regularly on arcs", ARS MATHEMATICA CONTEMPORANEA, 2015, 1,1.

2-محسن قاسمی ورنانخواستی, "cubic graphs of order", Discrete Mathematics, 2014, 1,1.

3-محسن قاسمی ورنانخواستی, "An Algorithmic-type Classification of TetravalentOne-regular Graphs Using Computer Algebra Tools", Fundamenta Informaticae, 2014, 2,2.

4-محسن قاسمی ورنانخواستی, "DIHEDRAL COVERS OF THE COMPLETE GRAPH K5", Acta Math. Univ. Comenianae, 2014, 2,3.

5-محسن قاسمی ورنانخواستی, "TETRAVALENT ARC-TRANSITIVE GRAPHSOF ORDER 3p 2", Discussiones Mathematicae Graph Theory, 2014, 2,10.

6-محسن قاسمی ورنانخواستی, "Automorphisms of a Family of Cubic Graphs", Algebra Colloquium, 2013, 3,3.

7-محسن قاسمی ورنانخواستی, "cubic symmetric graphs of order 10p 3", Journal of Korean Math. Soc, 2013.

8-محسن قاسمی ورنانخواستی, "Tetravalent Arc-transitive graphs of order twice a product of two primes", Discrete Mathematics, 2012.

9-محسن قاسمی ورنانخواستی, "Tetravalent s-transitive graphs of order 4p 2", Graphs and Combinatorics, 2012.

10-محسن قاسمی ورنانخواستی, "A classification of tetravalent one-regular graphs of order 3p 2", Colloquium mathematecum, 2012.

11-محسن قاسمی ورنانخواستی, "Arc transitive Cayley graphs on metacyclic groups", Algebra Groups and Geometry, 2011.

12- "cubic semisymmetric graphs of order 6p 3", ِِِDiscrete Mathematics, 2010.

13- "The Effect of Annealing on Structural, Electrical and Optical Properties of Nanostructured ITO Films Prepared by e-Beam Evaporation", Materials Research Bulletin, 2007.

14- "Influence of Heat Treatment on Structural, Electrical, Impedance and Optical Properties of Nanocystalline ITO Films Grown on Glass at Room Temperature Prepared by Electron Beam Evaporation", Physica, 2007.

15- "Cubic Semisymmetric Graphs of Order 6P3", Discrete Mathematics, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)

1- "A classification of cubic one-regular graphs", 46th annual Iranian Mathematics conference, 2015, Yazd,Iran.

2- "A family of normal Cayley graphs", th conference and workshop on Algebraic combinatorics and Graph Theory, 2015, Qazvin,Iran.

3- "Automorphisms of family of cubic graphs", the fourth international conference on mathematical science, 2012, Al-Ain,United Arab Emirates.

4- "Cubic Edge - Transitive Graphs of Order8P3", The Second Conference on Algebraic Combinatorics, 1000.

5- "Cubic Semisymmetric Graphs of Order 6P3", Third Algebraic Combinatorics Conference of Iran, 2011.

6- "Cubic Semisymmetric Graphs of Order 8P3", Abstract of 41st Annual Iranian Mathematics, 2010.

7- "Cubic Symmetriuc graphs", International Conference of the Honam Mathematical Society, 2014, Gwangju,Sout Korea.

8- "nonsolvable groups with no prime dividing four character degrees", 8th Iranian Group Theory Conference, 2016, Tabriz,Iran.

9- "Normal Cayley Graphs on Minimal Non- Abelian Groups of Small Valency", IPM, 2009.

10- "Tetravalent graphs of some orders", Conference on combinatorics and its applications, 1391, خوانسار,ایران.

11- "Tetravalent Half- Transitive Graphs of Order 2P2", ^Tarbiat Moallem University 20th Seminar on Algebra, 2009.

12- "Tetravalent one-regular graphs", دومین کنفرانس گراف و گرافهای شیمیایی, 1392, همدان,ایران.

13- "tetravalent s-transitive graphs of order 4p 2", چهارمین کنفرانس ترکیبیات جبری, 2011, همدان,ایران.

14- "Tetravalent Vertex transitive graphs of order twice a prime square", هفتمین همایش ترکیبیات جبری ایران, 1393, مشهد,ایران.

15- "transitive graphs of order 2pq..........", Slovenian international confrence, 2011, Bled,Slovenia.

16- "valent one-regular graphs of orderer 6p 2-4", 5th conference on Algabraic combinatorics and graph theory, 2012, کاشان,ایران.

17- "بررسی ویژگی های کمی و کیفی سنگهای تزئینی استان آذربایجان غربی تحت شرایط استاندارد ASTM", اولین همایش منطقه ای زمین شناسی آذربایجان, 1387.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- "رده بندی خانواده ای از گرافهای 1-منظم از مرتبه چهار", دانشگاه ارومیه, 1393, بنیادی.

2- "اتومورفیسم خانواده ای از گراف های مکعبی", دانشگاه ارومیه, 1392, بنیادی.

3- "رده بندی گرافهای مکعبی متقارن از مرتبه 10p^3 با استفاده از تکنیکها و ابزار نظریه جبری گراف", دانشگاه ارومیه, 1392, بنیادی.
پایان نامه ها (17)

1-ناهيد بيگ محمدي, "گرافهاي كيلي موضعا اوليه روي گروههاي ساده نامتناهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-راحله حيدرزاده, "گرافهاي كيلي موضعا اوليه روي گروههاي دو وجهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-سكينه دهقان, "گروههاي خودريختي گرافهاي كيلي مكعبي همبند از مرتبه 4p", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

4-گه شين فتحي, "گرافهاي نيم كمان انتقالي از ظرفيت شش و از مرتبه 4p", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-فريبا عرجي, "گرافهاي انتقالي از ظرفيت چهار و از مرتبه دو برابر توان يك عدد اول", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-سيما رنجدست, "كدامين گرافها توسط طيفشان مشخص مي شوند؟", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-فاطمه عليدادي سليماني, "گرافهاي 1-منظم از ظرفيت چهار و مرتبه 2pq", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-هاشم شيباني, "گرافهاي نيم كمان انتقالي از مرتبه 4p و از ظرفيت دو برابر يك عدد اول", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

9-اكبر پورنقي, "گرافهاي متقارن غير اوليه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

10-مهدي نيكخواه شبخو سلاتي, "گرافهاي نيم يال انتقالي از ظرفيت چهار و گرافهاي كيلي غير نرمال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

11-پريا مجنوني, "گرافهاي s- انتقالي از ظرفيت چهار و از مرتبه 4p", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

12-حديث حيدري, "گرافهاي كيلي موضعا اوليه روي گروههاي آبلي متناهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

13-سهيلا قاسمي, "گرافهاي نيم كمان انتقالي از ظرفيت چهار و از مرتبه 4p", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

14-ابوالحسن عزتي, "رده بندي گرافهاي 2-كمان انتقالي از مرتبه حاصلضرب دو عدد اول", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

15-هاجر رستمي, "گراف هايي با سه مقدار ويژه مجزا و بزرگترين مقدار ويژه كمتر از 8", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

16-سپيده حسينقلي زاده, "گراف هايي با مقدار ويژه لاپلاسين حداكثر 4", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

17-مرضيه رحيمي, "گرافهاي كيلي مكعبي از گروههاي ساده متناهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.