• نام و نام خانوادگی
  • عبدالناصر فضل نیا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
  • a.fazlnia@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (26)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (35)
کتاب های چاپ شده (3)
پایان نامه ها (19)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عبدالناصر فضل نیا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (26)

1-امین جعفری، عبدالناصر فضل نیا، سوسن جامعی, 2015, Mafic enclaves in north of Urumieh plutonic complex: evidence of magma mixing and mingling, Sanandaj–Sirjan zone, NW Iran,Arabian Journal of Geosciences.

2-عباسعلی چراغی، حسین پیرخراطی، عبدالناصر فضل نیا، علی آریانفر و احسان علیزاده, 2014, Evaluating groundwater contamination of Urmia plain by using GIS,Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES), 5,5.

3-Abdolnaser Fazlnia • Volker Schenk • Peter Appel • Abouzar Alizade, 2013, Petrology, geochemistry, and geochronology of the Chah-Bazargan gabbroic intrusions in the south Sanandaj–Sirjan zone, Neyriz, Iran,International Journal of Earth Sciences, 102,5.

4-Abdolnaser Fazlnia and Abouzar Alizade, 2013, Petrology and geochemistry of the Mamakan gabbroic intrusions, Urumieh (Urmia), Iran: Magmatic development of an intra-oceanic arc,Periodico di Mineralogia, 82,2.

5- 2009, Petrology, geochemistry, and geochronology of trondhjemites from the Qori Complex, Neyriz, Iran,Lithos, 2009,6.

6-کبری بشارتی، عبدالناصر فضل نیا و حسین پیرخراطی، 1394، بررسی میزان غلظت عناصر در آب های زیرزمینی منطقه آستانه اشرفیه- کوچصفهان،یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 9،2.

7-فریبرز خدادادی؛ عبدالناصر فضل نیا؛ حسین پیرخراطی، 1394، پهنه بندی و تعیین منشاء آلودگی منیزیم و فلزات سنگین آهن، روی و مس در آبخوان-های شمال و شمال غرب خوی (زورآباد) با استفاده از GIS،زمین شناسی اقتصادی، 7،1.

8-مهین کرد1، عبدالناصر فضل نیا، حسین پیرخراطی، بهروز رفیعی و هوشنگ وفائی، 1393، ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی محدوده شمال غرب کبودرآهنگ جهت سنجش پارامترهای هیدروژئوشیمیایی،یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 16،2.

9-سوسن جامعی، عبدالناصر فضل نیا، امین جعفری، 1393، ژئوشیمی و محیط تکتونیکی گرانیتوئیدهای متاآلومینوس سیرجان،کمربند ماگمایی ارومیه-دختر، ایران،یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 15،1.

10-عبدالناصر فضل نیا ، سوسن جامعی و امین جعفری، 1393، شرایط نفوذ و محیط تکتونوماگمایی باتولیت گرانیتی تخت، سیرجان،پترولوژی، 5،1.

11-عبدالناصر فضل نیا و فهیمه کوزه کولانی، 1392، Petrography، Geochemistry، and Tectonomagmatic setting of the southeastern Salmas lamprophyres and related rocks،پترولوژی.

12-فریبرز خدادادی، عبدالناصر فضل نیا و حسین پیرخراطی، 1392، Contamination rate of heavy metals of chrome، cobalt، nickel، and manganese and Zoning them in the north and northwest aquifer of Khoy (Zorabad) based on GIS،رسوب شناسی کاربردی، 1،1.

13-عبدالناصر فضل نیا، 1392، تکامل تکتونوماگمایی نفوذهای شمال شرق قوری، جنوب غرب شهربابک، زون سنندج- سیرجان جنوبی،یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 14،2.

14-فریبرز خدادادی، عبدالناصر فضل نیا و حسین پیرخراطی، 1391، Hydro-geochemistry assessment of groundwater resources in the ophiolitic areas from North-Northwest Khoy and Gharaziaoddin to identify water quality and environmental impacts،یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 3،11.

15-عبدالناصر فضل نیا، 1391، تغییرات عناصر خاکی ک میاب و فرعی در طی فرایندهای میگماتیتی شدن سنگ های متابازیک قوری، نیریز، جنوب باختر ایران،فصلنامه علوم زمین، 22،4.

16-عبدالناصر فضل نیا و فهیمه کوزه کولانی، 1390، Geochemical modeling of partial melting in lamprophyres and related rocks from West Salmas،یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 3،10.

17-عبدالناصر فضل نیا، 1390، Geochemical modelling of controlling phases on abundances of major and trace elements in the migmatitic amphibolites، Seghalaton، Neyriz، Iran،پترولوژی، 3،1.

18-عبدالناصر فضل نیا، 1390، آلایش ماگمایی به وسیله بیگانه سنگهای رسی شیستی فرو افتاده در باتولیت،علوم زمین، 20،80.

19-عبدالناصر فضل نیا، 1390، بازسازی ژئوشیمیایی و پترولوژیکی نفوذ یهای مافیکی- اولترامافیکی،پترولوژی، 2،5.

20-عبدالناصر فضل نیا، 1390، روابط ژئوشیمیایی بین لخته های گرانیتی پرآلومینوس و بیگانه سنگ های میگماتیتی موجود در کمپلکس باتولیتی تله پهلوانی، نیریز، ایران،فصلنامه زمین شناسی ایران، 5،2.

21-عبدالناصر فضل نیا، 1389، مدل بندی ژئوشیمیایی ذوب بخشی زنولیت های میگماتیتی تله پهلوانی،پترولوژی، 1،1.

22- 1388، واکنش های ذوب بخشی زنولیتهای رسی فرو افتاده در باتولیت تلهپهلوانی، شهربابک و تشکیل میانبارهای گرانیتی پرآلومینوس،مجله علوم دانشگاه شهید چمران، 1388،2.

23-عبدالناصر فضل نیا، 1379، Geochemical modeling of partial melting on the Tall-e-Pahlevani migmatitic xenoliths، Shahr-e-Babak،پترولوژی، 1،1.

24- 0, Synchronous Activity of Anorthositic and S-type Granitic Magmas in Chah-Dozdan Batholith, Neyriz, Iran: Evidence of Zircon SHRIMP and Monazite CHIME Dating,Journal of Sciences.

25- 0، Petrology geochemistry، and geochronology of trondhjemites from the Qori complex، Neyriz، Iran،Lithos.

26- 0، واکنش های ذوب بخشی زنولیت های رسی فرو رفته در باتولیت تله پهلوانی، شهر بابک و تشکیل میانبارهای گرانیتی پر آلومینوس،مجله علوم دانشگاه شهید چمران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (35)

1- 1390, Assessment of Engineering Geology and Seismic Hazards of Bardasoor Dam, Iraq,The First international and Third National Conference on Dams and Hydropower in Iran., تهران,ایران.

2- 1390, Tectonomagmaic evolution of different intrusions from the Northeastern Qori, Southwestern Shahr-e-Babak, south Sanandaj-Sirjan zone,همایش تخصصی ماگماتیسم ایران (پلونونیسم پهنه سنندج-سیرجان), تهران,ایران.

3- 1390، اثرات زمین پزشکی و زیست محیطی کانی ها و ترکیبات آرسنیک بر روی سیستم تولید مثل،سی امین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

4- 1392، ارزیابی آلودگی منابع آب زیرزمینی شمال غرب دشت کبود رآهنگ با استفاده از GIS،همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران، همدان،ایران.

5- 1389، ارزیابی خطرات زمین شناسی مهندسی و لرزه خیزی سد زولای سلماس،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین.

6- 1393، ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی در محدوده شرق شهرستان شاهین‌دژ جهت مصارف شرب و کشاورزی،سی و سومین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

7- 1393، ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی محدوده شمال غرب کبودرآهنگ جهت مصارف کشاورزی،همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز ایران، اصفهان،ایران.

8- 1393، ارزیابی کیفیت شیمیایی آب های زیرزمینی جنوب شهرستان میاندوآب،سی و سومین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

9- 1393، بافت ،کانی شناسی ومحیط تشکیل کمپلکس گابرویی-سینیتی-مونزونیتی گاگش،جنوب نقده،سی و سومین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

10- 1393، بافت،کانی سازی و محیط تشکیل کمپلکس مونزونیتی-سینیتی-گابرویی غرب سردشت،ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، زاهدان،ایران.

11- 1391، بررسی احتمال وجود آلودگی فلزات سنگین در آبهای زیرزمینی مجاور منطقه افیولیتی خوی با استفاده از GSI،شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شیراز،ایران.

12- 1393، بررسی تغییرات فصلی فراسنجه های فیزیکوشیمیایی آب رودخانه و دریاچه سد ارس،دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست، تهران،ایران.

13- 1392، بررسی ژئوشیمیایی اختلاط ماگمایی در کوارتز سینیت های جنوب ارومیه شمال غرب زون سنندج-سیرجان، ایران،اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران، دامغان،ایران.

14- 1392، بررسی مهمترین پارامترهای هیدروشیمی آب زیرزمینی محدوده شمال غرب کبودرآهنگ،هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

15- 1392، بررسی و ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی محدوده شمال غرب دشت کبودرآهنگ با استفاده از GIS،هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

16- 1393، پتروگرافی کانسار مس قره تپه (ماکو، آذربایجان)،همایش ملی زمین شناسی و منابع اکتشاف، شیراز،ایران.

17- 1391، پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های گابرویی سردشت– استان آذربایجان¬غربی،بیستمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، اهواز،ایران.

18- 1392، پترولوژی گرانیتوئیدهای نوع I مجموعه نفوذی جنوب ارومیه، شمال غرب زون سنندج-سیرجان، ایران،هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

19- 1393، تاثیر فازهای کانیایی بر عناصر خاکی نادر و کمیاب در کمپلکس گابرویی-سینیتی-مونزونیتی غرب سردشت،هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

20- 1389، چه کانی هایی کنترل کننده توزیع و فراوانی عناصر خاکی نادر در گرانیت های پرآلومینوس چاه بازرگان هستند؟،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین.

21- 1393، روند تحول ماگما در کمپلکس گابرویی- مونزوگابرویی- سینیتی غرب سردشت،سی و سومین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

22- 1394، ژئوشیمی و پترولوژی لامپروفیرهای شرق سرو، ارومیه،بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دامغان،ایران.

23- 1394، ژئوشیمی و محیط تکتونوماگمایی تکامل گابروها-آپینیت¬ها-سینیت¬های شمال¬غرب ایران: ره¬یافتی به فرورانش¬های پالئوتتیس و نئوتتیس،بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دامغان،ایران.

24- 1391، ژئوشیمی و محیط تکتونوماگمایی گابروهای ممکان، ارومیه، ایران،سی و یکمین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

25- 1390، ژئوشیمی و محیط تکتونیکی بازالت های جنوب غرب سلماس،پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

26- 1392، ژئوشیمی و محیط تکتونیکی گرانیتوئیدهای متاآلومینوس سیرجان، کمربند ماگمایی ارومیه-دختر، ایران،اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران، دامغان،ایران.

27- 1390، ژئوشیمی و محیط تکتونیکی لامپروفیرها و آندزی بازالت بازالتهای جنوب غرب سلماس،سی امین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

28- 1392، ژئوشیمی و مدل بندی ژئوشیمیایی گرانیتوئیدهای متاآلومینوس باتولیت تخت، چهارگنبد، سیرجان،هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

29- 1393، سازوکار تشکیل منیزیت های مردابی در پلدشت، شمال غرب ایران،هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، اراک،ایران.

30- 1392، شواهد ساختی و بافتی اختلاط ماگمایی در مجموعه نفوذی جنوب ارومیه، شمال غرب زون سنندج-سیرجان، ایران،هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

31- 1389، عمق و حرارت جایگزینی باتولیت بردسیر،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین.

32- 1389، لرزه خیزی و مشکلات زمین شناسی مهندسی خط انتقال آب سلماس،کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله، کرمان،ایران.

33- 1391، مدلسازی ژئوشیمیایی سنگهای آتشفشانی مافیک جنوبغرب سلماس،سی و یکمین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

34- 1393، مطالعات ژئوفیزیک کانسار مس قره تپه ماکو (ماکو، آذربایجان)،سی و سومین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

35- 1392، منشاء و مکانیسم تشکیل منیزیت های آغ گل و قره بلاغ گل، پلدشت، شمال غرب ایران،سی و دومین گردهمایی علوم زمین و اولین اکتشاف منابع معدنی، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-ابوذر علیزاده و عبدالناصر فضل نیا، 1393، ژئومورفولوژی سیاره مریخ، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-عبدالناصر فضل نیا و امین جعفری، 1393، گرانیت‌ها: پترولوژی، محیط تکتونیکی، طبقه‌بندی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

3-ابوذر علیزاده و عبدالناصر فضل نیا، 1392، آلمانی سریع.
پایان نامه ها (19)

1-رقيه مطلبي، 1393، اثراث معدن منيزيت و آبهاي زيرزميني فلوئوردار بر محيط زيست منطقه بورالان، شمال‌ غرب پلدشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-وحيد عزيزي، 1393، مطالعه ژئوشيمي و تعيين محيط تكتونو ماگمايي گرانيت هاي سيه باز خوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-شهياد طرهاني، 1393، شيمي كاني گرانيتوئيدهاي چهار¬گنبد سيرجان، ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-فرهاد رحماني، 1393، بازسازي ژئوشيميايي و محيط تكتونوماگمايي مجموعه سينيتي-مونزونيتي-گابرويي گاگش، جنوب نقده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-عباسعلي چراغي، 1393، مطالعه زمين شناسي زيست محيطي و توسعه شهري اروميه بر اساس سيستم جغرافيايي GIS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سميه اخگر ليلان، 1393، تكامل محيط تكتونوماگمايي نفوذيهاي گابرويي غرب بوكت (جنوب آذرشهر)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-مهرو پناهي اوصالو، 1393، پترولوژي لامپروفيرهاي منشوري شرق سرو، اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-امين جعفري، 1392، ژئوشيمي و جايگاه تكتونوماگمايي گرانيتوئيدهاي چاپان، اشنويه، ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سوسن جامعي، 1392، ژئوشيمي و پتروژنز گرانيتوئيدهاي پرآلومينوس و متاآلومينوس: زون¬هاي سنندج-سيرجان و اروميه-دختر، سيرجان، ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مهين كردي، 1392، ارزيابي منشاء آلودگي آب هاي زيرزميني در محدوده شمال غرب كبودراهنگ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-پيمان وهابزاده، 1391، مدل بندي ژئوشيميايي و محيط تكتونوماگمايي كمپلكس مونزونيتي-سينيتي-گابرويي غرب سردشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-فريبرز خدادادي آرپناهي، 1391، اثراث زون افيوليتي روي كيفيت آب¬هاي زيرزميني شمال و شمال¬غرب شهرستان خوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-فهيمه كوزه كولاني ساريجالو، 1391، پترولوژي و مدل بندي ژئوشيميايي بازالت هاي منشوري جنوب غرب سلماس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-رقيه محمودي، 1394، مطالعه زمين¬شناسي و توسعه شهري سلماس بر پايه سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-لقمان نعيمي، 1394، بررسي اثرات زيست محيطي توسعه صنعتي، شهري و كشاورزي بر روي كيفيت آب رودخانه زرينه رود و تاثير آن بر درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-اوين ساربان زاده، 1394، بررسي اثرات زيست محيطي توسعه صنعتي، شهري و كشاورزي بر روي كيفيت آب هاي حوضه ي رودخانه سيمينه رود و تاثير آن بر درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-رعنا جعفرنژاد، 1394، بررسي تغييرات هيدرولوژي آب غرب درياچه اروميه بين سال هاي 1385 -1392، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-كبري بشارتي، 1394، بررسي اثرات زيانبار عناصر آلودهكننده موجود در آب و خاك حاشيه رودخانه سفيدرود در شهرستان آستانه اشرفيه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-امين امين پور، 1393، ژئوشيمي و ژنز معدن مس قره تپه ماكو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.