• نام و نام خانوادگی
  • صمد علیپور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (21)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (44)
کتاب های چاپ شده (4)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (37)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • صمد علیپور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (21)

1-صمد علیپور-علی عابدینی- بابک طلائی, 2015, Geochemical characteristics of the Qahr-Abad fluorite deposit,,Arabian journal of Geoscience.

2-صمد علیپورآغتپه, 2011, Environmental impacts of natural contaminants and mining activities on the surface and agricultural soils in the Aq-Darreh river watershed, Takab, West Azerbaijan Province, NW Iran,Iranian Journal of Science and Technology.

3- 2007, Mineralogy, Geochemistry and Genesis of Titanium Rich Rocks of Qara Aqaj Area, Urmia, Northwest Iran,Journal of Sciences.

4- 2007, Classification of Soils Based on Double Ring Measured Permeability in Zarrineh-Roud Delta Western Azarbayjan, Iran,Pakistan Journal of Biological Sciences.

5- 2006, Effects of Electromagnetic Fields on Changes of RBC, WBC Cortisol Hormone and Immune System in Guinea Pigs,Int. J. Biol. Biotech.

6- 2006, LAG" A New Classification System for Concealed Mineral Exploration",Iranian Journal of Science & Technology.

7- 2006, Hdrogeochemistry of Seaseonal Variation of Urmia Salt Lake,Chinese Journal of Geochemistry.

8- 2006, Hydrogeochemistry of Seasonal Variation of Urmia Salt Lake, Iran,saline systems.

9- 2006، غار یاریم قیه ماکو (بررسی و شناخت)،فصلنامه علوم زمین.

10- 2005, Gross and Histological Charactrization of the Liver, Spleen, Kidney and Femur of the Broilers Fed Ration with brine Shrimp (Artemia urumiana) AND/OR Fish Meal,Philippine Journal of Veterinary Medicine.

11-صمد علیپور- پریوا شیرمحمدی- یوسف رحیم سوری، 1395، کانی شناسی و ژئوشیمی گارنت بابانظر (تکاب، استان آذربایجان غربی)،مجله پژوهشی پترولوژی، 1395،3.

12-منصور رضائی عزیزی (دانشجو)صمد علیپور- جعفر عبدالهی شریف، 1394، مدلسازی زمینشناسی و بلوکی کانسار قرهقشلاق مهاباد،مجله زمین شناسی اقتصادی.

13-صمد علیپورآغتپه، 1392، آزاد شدن عناصر بالقوه سمناک در طول هوازدگی از شیلهای معدن آنتیموان اغ دره بالا تکاب،فصلنامه علو زمین.

14-صمد علیپورآغتپه، 1392، بررسی کانیسازی و ژنز مس چینهسان در منطقه چشمهکنان تسوج، استان آذربایجان شرقی،مجله زمین شناسی اقتصادی.

15-صمد علیپورآغتپه، 1392، مطالعات کاویشىاسی ی شئ شًیمی عىاصر وادر خاکی کاوسىگ اَی باریم - آ هَ مىگىس قر بلاغ، شرق م اُباد، استان آذربایجانغربی،فصلنامه علوم زمین.

16-صمد علیپورآغتپه، 1392، مطالعه ژئوشیمی اکتشافی طلا و عناصر وابسته ی آن در محدوده ی جنوب غرب سقز، استان کردستان،فصلنام علوم زمین.

17-صمد علیپورآغتپه، 1392، کانی شناسی و خاستگاه افق لاتریتی حیدرآباد، جنوب ارومیه، استان آذربایجان غربی،فصلنامه علوم زمین.

18-صمد علیپورآغتپه، 1391، زمین شیمی عناصر نادر خاکی نهشته بوکسیت درزی ولی، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران،یافته های نوین زمین شناسی.

19-صمد علیپورآغتپه، 1391، زمین شیمی عناصر نادر خاکی نهشته بوکسیت درزیولی، شرق بوکان، استان آذربایجانغربی،،افته های نوین زمین شناسی.

20- 1383، طبقه بندی اراضی کشاورزی بر اساس نفوذپذیری به روش رینگ مضاعف در دلتای زرینه رود،مجله پژوهش در علوم کشاورزی دانشکده کشاورزی - دانشگاه ارومیه.

21- 0، بررسی نمودارهای گل سرخی با سیستم های درزه آماری در معادن سنگ نفوذی منطقه شهرستان پیرانشهر( آذربایجان غربی)،علوم زمین.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (44)

1- 1389، 1فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر اصلی، جزئی، و نادر خاکی در کانسار فلوئوریت قهرآباد (جنوب شرق سقز، استان کردستان)،14 همایش انجمن زمین شناسی ایران و 28 گردهم آئی علوم زمین، ارومیه،ایران.

2- 2006, Hdrogeochemistry of seasonal variation of Urmia lake ,Iran,International Symposium of Environmental geochemistry, Bejing, China.

3- 2001, Lag Geochemistry, Its Implication for Mineraloration and Environmenta Astudies in Arid Regions,International Conference Geology of Oman.

4- 2004, Maghemite Formation in Arid Environments and its Implication for Mineral Exploration,Science Conference.

5- 1390, Release calculation and total mass estimation of toxic elements from black shales during weathering, Aq-Darreh Bala abandoned antimony mine area, Takab, NW Iran,هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران, شاهرود,ایران.

6- 2011, Study of Clay Minerals effect on electrical, mechanical, and Thermal poroperties of highn of high Voltage Insulating Nonocomposits based on polyvinyle Chloride(PVC),15 th Iranian Chemistry Congress (ICC 2011), همدان,ایران.

7- 1381، ارزیابی مدیریت نامناسب آبهای سطحی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی سطحی دشت میاندواب،ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه کرمان.

8- 1392، بافت،نسلهای کانی سازی و محیط تشکیل ذخیره لاتریتی قرالی،غرب،پنجمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

9- 1392، بررسی بافتی وکانی شناسی کانسار کائولن چپو-شمال شرق شاهیندژ،،پنجمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

10- 1379، بررسی زمین شناسی اقتصادی کانی سازی تنگستن در منطقه شمال اشنویه استان آذربایجانغربی،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه تبریز.

11- 1389، بررسی ژئوشیمی تعادل جرم در کانسار رس نسوز آزادی، شمال غرب آباده فارس،14 همایش انجمن زمین شناسی ایران و 28 گردهم آئی علوم زمین، ارومیه،ایران.

12- 1387، بررسی کانی سازی منگنز در رسوبات پلاژیک ناحیه صفو(افیولیت خوی) و مقایسه آن با نهشته های اگزالاتیو- رسوبی عهد حاضر،سومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور.

13- 1389، بررسی کانی¬سازی و ژنز مس چینه ¬سان در منطقه چشمه¬کنان تسوج، استان،14 کنفرانس انجمن زمین شناسی و 28 گردهم آئی علوم زمین، ارومیه،ایران.

14- 1394، بررسی کانیشناسی و بافت سنگ آهن روستای نادرگلی،شهرستان میاندوآب ) استان آذربایجان غربی (.،33 گرد همائی علوم زمین، تهران،ایران.

15- 1389، پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ¬های طبقات قرمز فوقانی در چشمه کنان تسوج: کاربردهایی برای جایگاه زمین ساختی و شرایط هوازدگی سنگ منشأ،14 کنفرانس انجمن زمینشناسی و 28 گرد همائی علوم زمین، ارومیه،ایران.

16- 1390، پتروگرافی،کانی شناسی و شنس فسفات کانسار پارسا،کازرون،جنوب غرب ایران،سوم ایرانین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی، اهواز،ایران.

17- 1379، پردازشهای زمین آماری داده های ژئو شیمیایی در کانی سازی تنگستن منطقه شمال اشنویه استان آذربایجانغربی،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه تبریز.

18- 1381، تغییرات هیدروژئوشیمی فصلی عناصر دریاچه ارومیه،ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه کرمان.

19- 1389، در آب، رسوبات و Hg و Sb، As کانیها و سنگهای منشاء آلودگی عناصر بالقوه سمناک خاکهای حوضه آبریز رودخانه آغدره، شمال غربی تکاب، استان آذربایجانغربی،14 انجمن زمینشناسی و 29 کنفرانس علوم زمین سازمان زمین سناسی، ارومیه،ایران.

20- 1379، زمین شناسی لایه های زغال دار ژوراسیک آذربایجانغربی روستای یلکلو،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه تبریز.

21- 1392، ژئوشیمی عناصر اصلی، جزئی و فرعی ذخیره بنتونیت ورزقان، ترکمان چای شمال غرب میانه ، آذربایجان شرقی،اولیه همایش زمیهشیمی کاربردی ایران، دامغان،ایران.

22- 1391، ژئوشیمی عناصر جزئی و نادر خاکی در کانسار کائولن زنوز شمال شرق مرند آذربایجان شرقی،نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

23- 1392، ژئوشیمی عناصر نادر خاکی ذخیره بنتونیت ورزقان ترکمانچای میانه اذربایجان شرقی،پنجمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

24- 1389، ژئوشیمی کانسنگ¬های بوکسیتی-لاتریتی درزی¬ولی، شرق بوکان، استان،14 کنفرانس انجمن زمین شناسی و 28 گرد همآئی علوم زمین، ارومیه،ایران.

25- 1392، سیماهای ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی ذخیره آهن بالستان (جنوب شرق،اولین همایش زمینشیمی کاربردی ایران-دانشگاه دامغان، دامغان،ایران.

26- 1390، سیماهای ژئوشیمیائی کانسنگ کرومیت چشمه بید فارس،3 همایش زمین شناسی اقنصادی ایران، اهواز،ایران.

27- 1389، کانی زایی و محاسبات تغییر جرم در کانسنگ های باریت و آهن و منگنز در قره بلاغ، شرق مهاباد، استان آذریایجان غربی،14 همایش انجمن زمین شناسی و 28 گردهمائی علوم زمین، ارومیه،ایران.

28- 1393، کانی شناسی رسوبات بستر شمال شرق دریاچه ی ارومیه،22 همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران، شیراز،ایران.

29- 1393، کانی شناسی رسوبات شمال دریاچهی ارومیه )با مقایسهی دو مجموعهی شمال شرقی و غربی(،33 گرد هم ائی علوم زمین، تهران،ایران.

30- 1390، کانی شناسی و خاستگاه افق بوکسیتی - لاتریتی حیدر اباد(جنوب ارومیه- استان آذربایجان غربی)،بیست و نهمین گرد همآئی علوم زمین، تهران،ایران.

31- 1389، کانی شناسی و خاستگاه افق بوکسیتی - لاتریتی حیدر آباد ( جنوب ارومیه استان آذربایجان غربی)،بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین.

32- 1389، کانی شناسی و خاستگاه افق لاتریتی حیدرآباد، جنوب ارومیه، استان آذربایجان¬غربی،بیست و مپنهمین کنفرانس علوم زمین، تهران،ایران.

33- 1391، کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی و اورانیوم در نهشته فسفاتی کوه لار، جنوب شرق دهدشت، استان کهکلویه و بویراحمد،سی و یکمین کنفرانس علوم زمین، تهران،ایران.

34- 1391، کانی شناسی و زمینشناسی عناصر نادر خاکی در نهشته فسفاتی کوه لار ، دهدشت، استان گهگیلویه و بویر احمد،31 گردهمائی علوم زمین، تهران،ایران.

35- 1391، کانی شناسی و ژئوشیمی رس نسوز آزادی شمال غرب آباده فارس،نخستین کنفرانس زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

36- 1393، کاوی شىاسی ی بافت، سىگ آ هَ احمد آباد، ب کًان، استان آذربایجان غربی، ایران،سیوسومین همایش علوم زمین، تهران،ایران.

37- 1389، ماکروفسیل های گیاهی سازند شمشک در منطقه یلکلو(میاندوآب) ،شمال غرب ایران،چهاردهمین همایش انجمن زمینشناسی ایران، ارومیه،ایران.

38- 1390، مدل¬سازی سه¬بعدی کامپیوتری و نقش آن در بررسی¬¬های زمین¬شناسی ذخایر سنگ تزیینی (مطالعه موردی معدن مرمر قره قشلاق)،3 همایش زمین شناسی اقتصادی ایران، اهواز،ایران.

39- 1389، مطالعات پتروگرافی و مینرالوگرافی معدن کرومیت چشمه بید، شمال غرب نیریز،،14 همایش انجمن زمین شناسی ایران و 28 گردهم آئی علوم زمین، ارومیه،ایران.

40- 1391، مطالعات کانی¬شناسی و ژئوشیمی عناصر نادر خاکی کانسنگ های باریوم- آهن- منگنز قره بلاغ، شرق مهاباد، استان آذربایجان¬غربی،نخستین انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

41- 1379، معدن کائولین زنوز: کائولین یا توف آلتره کائولینیتی،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه تبریز.

42- 1389، نقش باطله های معدنی در آلودگی های زیست محیطی (مطالعه موردی: منطقه معدنی،14 همایش انجمن زمین شناسی ایران و 28 گردهم آئی علوم زمین، ارومیه،ایران.

43- 1389، نقش فرایندهای هیپوژن و سوپرژن در تکامل ژئوشیمیایی کانسار کائولن زنوز، شمالشرق مرند، استان آذربایجان شرقی،14 کنفرانس انجمن زمین شناسی و 28 گرد همائی علوم زمین، ارومیه،ایران.

44- 1389، هیدروژئولوژی و هیدروشیمی غار آبی یارم قیه (شمال غرب ایران)،14 همایش انجمن زمین شناسی ایران و 28 گردهم آئی علوم زمین، ارومیه،ایران.
کتاب های چاپ شده (4)

1-صمد علیپور، 1395، عملیات کاربردی در زمین شناسی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-صمد علیپور، 1395، مبانی بازرسی زیست محیطی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

3- 1388، اطلس پارکملی دریاچه ارومیه.

4- 1385، مبانی اکتشافات بیو ژئوشیمیائی در کشف ذخایر معدنی و مطالعات زیست محیطی.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-صمد علیپورآغتپه،دکتر نصرت حیدری، 1387، شناسائیکمی و کیفی آبهای گرم معدنی استان و ارزیابی سرمایه گذاری بر روی انها،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

2-صمد علیپورآغتپه،صمد علیپور، 1390، عنوان: بر رسی و شناسائی ماخذ و کمیت یون فلوراید در منابع آب شرب شهرستان ماکو و تعیین حریم کیفی مناسب ممکن برای برداشت آب،دانشگاه اراک.
پایان نامه ها (37)

1-سحر نصيري نژاد، 1394، ژئوشيمي و مينرالوگرافي فلدسپار خزايي جنوب شرقي شاهين دژ، استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-ليلا عباسپور دوستك، 1394، ژئوشيمي و كاني شناسي دولوميت براسب زيوه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سهيلا حسن زاده، 1394، رفتارسنجي عناصر نادر خاكي در پروفيل عمودي معدن سونگون اهر ، ا. شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-امير حاجي پور، 1394، ژئوشيمي و كاني شناسي تكتوسيليكات سعدل، چالدران، آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سيما عزيزيان، 1394، كاني شناسي و ژئوشيمي سنگآهن نادرگلي (مياندوآب، استان آذربايجان غربي، ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-بهناز حسين زاده، 1393، كاني شناسي بخش پلاسري تيتان خانيك اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-شادي محسني، 1394، كاني شناسي و ژئوشيمي گارنت ژار آباد آروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-ادريس لطفي، 1394، بررسي كاويشىاسي ي ژئ شًيمي سىگ آهه احمدآباد، ب كًان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-شعله اصلانپور، 1394، كاني شناسي و ژئوشيمي شمال شرق درياچه اروميه با هدف ارزيابي اقتصادي منابع آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-خديجه موسوي اونلقي، 1394، كاني شناسي و ژئوشيمي شما شرق درياچه اروميه با هدف ارزيابي اقتصادي ان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-پريسا علي زاده نظام آباد، 1393، كاني شناسي و ژئوشيمي باريت شاخ سفيد مهاباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-حنيفه دادوند، 1393، كاوي شىاسي و ژئوشيمي آهه قادرآباد )جىىب شرق مهاباد،، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-پريوا شيرمحمدي، 1393، كاني شناسي و ژئوشيمي گارنت بابانظر (تكاب، استان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-زينب حاصلي مبارك آباد، 1393، كاني شناسي و ژئوشيمي رسوبات نيمه شرقي درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-ربابه معصومي، 1391، پراكنش و منشإ آنومالي فلوئور در نمونههاي سنگ وخاك و، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-منصور رضائي عزيزي، 1391، مدلسازي زمينشناسي و بلوكي كانسار قرهقشلاق مهاباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-علي سليماني متين، 1393، كاني شناسي و ژئوشيمي ذخيره بنتونيت ورزقان تركمانچاي ميانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-سيده نسرين موسوي، 1392، بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي سنگ آهن قرالي (بوكان، آذربايجان غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-شهلا استحكام، 1393، سنگ نگاري و ژئوشيمي دولوميت بدرلو ، شمال شرق تكاب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-مهدي زارع ريحاني، 1390، بررسي كانيشناسي و ژئوشيمي كانسار پليمتال آلچهقشلاق، شمالشرق ورزقان، استان آذربايجانشرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-ليلا همتي، 1391، كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار فسفات پارسا، استان فارس، كازرون، جنوب غرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-ابراهيم كرمي، 1389، ژئوشيم و ژنز كانسنگ هاي آهن و منگنز اوزون دزه بالا مهاباد اإربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-بابك طلائي، 1389، بررسي كانيسازي و ژئوشيمي فلوئوريت قهرآباد (جنوبشرق سقز، استان كردستان)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-منصور رضائي عزيزي، 1391، مدلسازي زمينشناسي و بلوكي كانسار قرهقشلاق مهاباد و شناسايي عوامل موثر در شكلگيري و ژنز آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-شاهرخ رجب پور، 1389، بررسي كانيسازي و ژنز معدن مس چشمهكنان تسوج (شمال غرب تسوج، استان آذربايجان شرقي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-رباب معصومي، 1391، پراكنش و منشإ آنومالي فلوئور در نمونههاي سنگ وخاك و مقايسهي آن با آبهاي سطحي و زيرزميني شمال آذربايجان غربي، ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-زهرا جاويد، 1390، مطالعات بافتي و ژئوشيميايي كانسنگ- هاي كروميت چشمه بيد (شمال غرب نيريز، استان فارس)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-فرانك تقي زتده، 1390، بر رسي كاني شناسي و ژئوشيمي و ژنز كائولن بناوران ميانه اذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-محمد پيروئي، 1390، بررسي زمينشناسي اقتصادي توده مافيك – الترامافيك بهله، شمال- غرب اروميه، استان آذربايجانغربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-پوريا محمودي، 1390، ژئوشيمي عناصر جزئي و نادر خاكي نهشته هايبوكسيت لاتريت بلبلوئيه استان كرمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-ابتسام حسيني، 1390، كاني شناسي و ژئوشيمي رسوبات نيمه غربي درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-ابدالي، 1389، بررسي كانيسازي و ژئوشيمي افق لاتريتي حيدرآباد، جنوب اروميه، استان آذربايجانغربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-فانوس محمدي، 1391، مطالعه ژئوشيمي رسوبات آبراههاي انديسهاي طلاي جنوبغرب سقز، استان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-توحيد يوسفي، 1390، بررسي كانيشناسي و ژئوشيمي سنگ آهن قالوزندان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-اصغر براتي لك، 1392، بررسي كاني‌شناسي و ژئوشيمي سنگ آهن بالستان (جنوب شرق اروميه-آذربايجان‌غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-الميرا طلوعي، 1393، كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار كائولن چپو، شمال¬شرق شاهيندژ، استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-پريوا شيرمحمدي، 1393، كاني شناسي و ژ?وشيمي گارنت بابانظر (تكاب، استان آدربايجان غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.